Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o oblicima državnih žigova

NN 73/2003 (6.5.2003.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o oblicima državnih žigova

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

882

Na temelju članka 15. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine« br. 76/93.), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBLICIMA DRŽAVNIH ŽIGOVA

Članak 1.

U Pravilniku o oblicima državnih žigova (»Narodne novine« br. 107/93.) u članku 2. umjesto oznake »RH« treba stajati oznaka »HR«.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 7. koji glasi:

»Svi predmeti od plemenitih kovina koji se nalaze u prometu, a žigosani su dodatnim žigom Republike Hrvatske prema Naredbi o obliku dodatnog žiga Republike Hrvatske i načinu žigosa­nja predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine« br. 77/92.) moraju se žigosati državnim žigom Republike Hrvatske.

Žigosa­nje predmeta od plemenitih kovina iz stavka 1. ovog članka treba se obaviti najkasnije do 31. prosinca 2003. godine bez plaća­nja naknade za troškove žigosa­nja predmeta«.

Članak 3.

Dosadaš­nji članak 7. postaje članak 8.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-09/1
Urbroj: 558-03/7-03-1
Zagreb, 29. trav­nja 2003.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju i
mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.