Pravilnik o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika vojne policije

NN 74/2003 (7.5.2003.), Pravilnik o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika vojne policije

MINISTARSTVO OBRANE

891

Na temelju članka 128. stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 33/02 i 58/02), uz suglasnost Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga (broj: 01-041-03-121/2-A8 od 16. travnja 2003. godine) donosim

PRAVILNIK

O DJELOKRUGU RADA, DUŽNOSTIMA
I OVLASTIMA PRIPADNIKA VOJNE POLICIJE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika Vojne policije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se: djelokrug rada, dužnosti i ovlasti pripadnika Vojne policije Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vojna policija).

Članak 2.

Vojna policija pruža potporu Ministarstvu obrane i Oru­žanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) obavljanjem namjenskih vojnopolicijskih poslova u miru i ratu te borbenih zadaća u ratu.

Vojna policija obavlja poslove redarstvene vlasti Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku.

Članak 3.

Vojna policija u obavljanju vojnopolicijskih poslova ovlaš­tena je postupati prema:

– vojnim osobama na službi u Ministarstvu obrane i Oru­ža­nim snagama,

– državnim službenicima i namještenicima na službi u Oru­ža­nim snagama,

– državnim službenicima i namještenicima na službi u Ministarstvu obrane u svezi s poslovima iz djelokruga Ministarstva obrane i Oružanih snaga,

– civilnim osobama koje se nalaze u vojnim objektima koji služe potrebama obrane.

O postupanju prema civilnim osobama Vojna policija dužna je odmah izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP).

Članak 4.

Dužnosti Vojne policije su:

1. zaštita života, slobode, prava, sigurnosti i nepovredivosti vojnih osoba, državnih službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama (u daljnjem tekstu: pripad­nici Oružanih snaga, državni službenici i namještenici na službi u Ministarstvu obrane) u svezi s obavljanjem službe,

2. zaštita imovine kojom upravlja Ministarstvo obrane i Oru­žane snage,

3. sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela i prekršaja u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama i prema Ministarstvu obrane i Oružanim snagama te podnošenje kaznenih prijava,

4. traganje za pripadnicima Oružanih snaga, državnim službenicima i namještenicima na službi u Ministarstvu obrane koji su počinili kaznena djela i prekršaje te njihovo dovođenje nadležnim tijelima,

5. potpora vojnostegovnim tužiteljstvima i vojnostegovnim sudovima,

6. upravljanje prometom vojnih vozila na cestama te nadzor vojnih vozila, vozača i drugih vojnih sudionika u prometu,

7. osiguranje osoba, objekata i prostora od posebnog sigurnosnog interesa za Ministarstvo obrane i Oružane snage,

8. sudjelovanje, po potrebi, u sigurnosnoj potpori MUP-u, stranim vojnim organizacijama i tijelima, te drugim tijelima državne vlasti,

9. sudjelovanje u otklanjanju posljedica izazvanih prirodnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i ekološkim nesrećama te prometnim nezgodama većih razmjera,

10. ostali poslovi određeni zakonom i drugim propisima.

U ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti Vojna policija sudjeluje:

– u provedbi mjera sigurnosti za vrijeme mobilizacije,

– u upravljanju cestovnim prometom u području borbenih djelovanja i na pravcima kretanja postrojba Oružanih snaga,

– u ograničavanju slobode kretanja u području borbenih djelovanja.

II. DJELOKRUG RADA VOJNE POLICIJE

Članak 5.

Uprava Vojne policije ustrojstvena je cjelina Glavnog stožera Oružanih snaga koja obavlja zadaće u skladu s Odlukom Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH o unutarnjem ustrojstvu i nadležnostima Glavnog stožera OS RH.

Članak 6.

Područje djelovanja postrojba Vojne policije određuje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 7.

Pripadnici Vojne policije mogu biti djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici, ročnici i pričuvnici.

Pripadnici Vojne policije, osim ročnika, mogu u obavljanju vojnopolicijskih poslova primjenjivati vojnopolicijske ovlasti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Pravo primjene vojnopolicijskih ovlasti pripada ovlaštenim službenim osobama Vojne policije (u daljnjem tekstu: ovlaštena službena osoba).

Pričuvnici Vojne policije mogu imati vojnopolicijske ovlasti u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti te za vrijeme sudjelovanja na vojnim vježbama i tijekom mobilizacije.

Članak 8.

Ovlaštene službene osobe su pripadnici Vojne policije raspoređeni na ustrojbeno mjesto s vojnopolicijskim ovlastima koji su položili stručni ispit pri Nastavnom središtu za obuku vojne policije »bojnik Alfred Hill« ili pri MUP-u.

Nastavni plan i program stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka donosi Glavni stožer Oružanih snaga.

Ovlaštenoj službenoj osobi izdaje se službena iskaznica i službena značka Vojne policije.

Članak 9.

Službena iskaznica Vojne policije predstavlja službeni izvor osobnih podataka ovlaštene službene osobe koja ju posjeduje u svrhu identifikacije i dokazivanja pripadnosti Vojnoj policiji te svih prava u primjeni vojnopolicijskih ovlasti u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 10.

Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se na punijem papiru svijetlozelene boje, a zaštićuje se prozirnim omotom dimenzija 85 x 55 mm.

Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– u sredini grb Republike Hrvatske,

– desno od grba ispisano je: »Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane, Glavni stožer Oružanih snaga RH, Vojna policija, a ispod toga »službena iskaznica«, te ime, prezime i ustrojstvena cjelina ovlaštene službene osobe,

– lijevo od grba je prazan prostor za fotografiju dimenzije 24 x 28 mm preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva obrane – Glavnog stožera Oružanih snaga,

– ispod fotografije ispisan je serijski broj službene iskaznice, koji počinje slovnom oznakom »A« za ovlaštene službene osobe u statusu djelatne vojne osobe i državnog službenika, odnosno slovnom oznakom » P« za ovlaštene službene osobe pričuvnike i četveroznamenkastim brojem.

Članak 11.

Na stražnjoj strani obrasca službene iskaznice:

– tiskan je tekst o vojnopolicijskoj ovlasti koji glasi: »Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o obrani, Zakonom o kaznenom postupku i propisima donesenim na temelju zakona utvrditi identitet, dovesti osobu nadležnom tijelu, obaviti pregled osoba, predmeta, prometnih sredstava, prostorija, objekata i dokumentacije, uporabiti sredstva prisile te obavljati i druge poslove predviđene zakonom i drugim propisima.«

– evidencijski broj službene iskaznice,

– datum izdavanja službene iskaznice i

– mjesto za potpis i potpis načelnika Uprave Vojne policije.

Članak 12.

Službena značka Vojne policije je izvedena iz tri dijela koji su spojeni u jednu cjelinu.

Prvi dio (podloga) je izveden u obliku stiliziranog trokuta dimenzija 71 x 68 mm, oblikovanog pleterom unutar kojeg je stilizirani reljefni lik sokola, čija se glava ocrtava na suncu. Na donjem dijelu trokuta upisana su slova »RH«.

Drugi dio je izveden u obliku kruga u kojem je upisan naziv »Vojna policija«, a u donjem dijelu je ugraviran serijski broj značke. Prostor između slova je izveden u crnom emajlu.

Treći dio je izveden u obliku isječka kruga unutar kojeg je grb RH s maslinovom grančicom i mačem. Oko grba izvedena su 21 mala kružna ispupčenja. Crveno bijela polja grba RH izvedena su u emajlu.

Površinska obrada metalnih dijelova je pozlata (za ovlaštene službene osobe u statusu djelatnih vojnih osoba – časnika i dočasnika i državnih službenika) i niklana (za ovlaštene službene osobe u statusu djelatnih vojnih osoba – vojnika). Grb, mač i maslinova grančica kao i kružni dijelovi izvode se u pozlati za sve službene značke.

Na poleđini značke je zalemljena perna opruga za pričvršći­vanje dimenzija 42 x 15 mm.

Članak 13.

Ovlaštena službena osoba u obavljanju vojnopolicijskih poslova nosi službenu iskaznicu i službenu značku u kožnom povezu ili pričvršćenu na kožnu podlogu u obliku trokuta (etui).

Članak 14.

Službenu iskaznicu i službenu značku izdaje Uprava Vojne po­li­cije.

O izdanim službenim iskaznicama i službenim značkama vo­di se evidencija u Upravi Vojne policije.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, čin, dužnost ovlaštene službene osobe kojoj je izdana službena iskaznica i službena značka, serijski broj službene iskaznice i službene značke, evidencijski broj službene iskaznice i službene značke, datum izdavanja te odjeljak za pripomene.

Članak 15.

Ovlaštena službena osoba koja izgubi službenu iskaznicu ili službenu značku ili na drugi način ostane bez njih dužna je o tome odmah izvijestiti nadređenu osobu, a najkasnije u roku od 24 sata.

Nova službena iskaznica ili službena značka izdat će se nakon što je oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«. Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi ovlaštena službena osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

Ovlaštena službena osoba koja je razriješena dužnosti u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, kojoj prestane služba na ustrojbenom mjestu s vojnopolicijskim ovlastima, dužna je prilikom primitka rješenja o raz­rje­še­nju od dužnosti, odnosno rješenja o prestanku službe na ustrojbenom mjestu s vojnopolicijskim ovlastima, službenu iskaznicu i službenu značku vratiti nadređenoj osobi.

Ovlaštenoj službenoj osobi koja je udaljena od dužnosti u skladu s odredbama Zakona nadređena osoba dužna je prilikom uručenja rješenja o udaljenju od dužnosti privremeno oduzeti službenu iskaznicu i službenu značku do okončanja postupka.

Članak 17.

Ovlaštena službena osoba kad je u službi nosi oružje i streljivo, a rabi ga, kao i druga sredstva prisile, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Ovlaštena službena osoba koja ima status djelatne vojne osobe kad je u službi nosi odoru, opremu i ostala sredstva Vojne policije u skladu s člankom 70. stavkom 1. ovog Pravilnika.

Ovlaštena službena osoba koja ima status državnog službenika obavlja vojnopolicijske poslove u civilnoj odjeći.

Vojne osobe mogu obavljati određene poslove i u civilnoj odjeći, o čemu odlučuje zapovjednik razine bojne i više razine.

III. VOJNOPOLICIJSKE OVLASTI

Članak 18.

Vojnopolicijske ovlasti su:

 1. provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta

 2. fotografiranje i snimanje osoba ili predmeta

 3. pozivanje

 4. dovođenje

 5. traganje za osobama i predmetima

 6. privremeno ograničenje slobode kretanja

 7. davanje upozorenja i zapovijedi

 8. privremeno oduzimanje predmeta

 9. poligrafsko testiranje i analiziranje glasa

10. pregled prostorija, prostora, objekata i dokumentacije

11. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

12. osiguranje i pregled mjesta događaja

13. zaprimanje prijava

14. uporaba sredstava prisile

15. zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba

16. zadržavanje

17. prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka.

Članak 19.

Ovlaštena službena osoba obvezna je postupati čovječno i poštivati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe te druga temeljna prava i slobode čovjeka.

Članak 20.

Prije primjene vojnopolicijskih ovlasti ovlaštena službena osoba dužna je predstaviti se pokazivanjem službene značke i službene iskaznice Vojne policije.

Iznimno, ovlaštena službena osoba neće se odmah predstaviti na način propisan u stavku 1. ovoga članka ako stvarne okolnosti ukazuju na to da bi takvo predstavljanje moglo ugroziti postizanje njezina cilja, nego će se prvo usmeno predstaviti riječima: »Vojna policija«, a tek onda na način propisan u stavku 1. ovoga članka.

Članak 21.

Primjena vojnopolicijske ovlasti mora biti razmjerna potrebi zbog koje se poduzima.

Između više vojnopolicijskih ovlasti primijenit će se ona kojom se s najmanje štetnih posljedica i u najkraćem vremenu postiže cilj.

Članak 22.

Ovlaštena službena osoba primjenjuje vojnopolicijske ovlasti prema vlastitoj odluci i prosudbi, po zapovijedi nadređene osobe i po nalogu nadležnog tijela.

Ovlaštena službena osoba nije dužna izvršiti zapovijed nad­re­đene osobe i nalog nadležnog tijela ako bi time počinila kazneno djelo za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti.

1. Provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta

Članak 23.

Ovlaštena službena osoba provjerava identitet pripadnika Oru­žanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane:

1. kojeg treba uhititi, dovesti, zadržati ili uputiti nadležnim tijelima državne vlasti ili zapovjedništvima i drugim tijelima Ministarstva obrane i Oružanih snaga,

2. od kojeg prijeti opasnost koja zahtijeva primjenu vojnopolicijskih ovlasti,

3. nad kojim se obavlja pregled ili pretraga odnosno poduzimaju druge zakonom propisane mjere i radnje,

4. kojeg zatekne na prostoru, u objektu ili prijevoznom sred­stvu nad kojim se obavlja pregled ili pretraga, ako je to potrebno,

5. kojeg zatekne na prostoru ili u objektu u kojem je privremeno ograničena sloboda kretanja, ako je to potrebno,

6. koji prijavljuje izvršenje kaznenog djela, prekršaj, stegovni prijestup ili počinitelja tih djela, odnosno priopćava obavijest od interesa za rad Vojne policije,

7. koji svojim ponašanjem izaziva sumnju da je počinitelj stegovnog prijestupa, kaznenog djela ili prekršaja odnosno da ga namjerava počiniti ili koji nalikuje na osobu za kojom se traga,

8. kojeg zatekne na mjestu izvršenja stegovnog prijestupa, kaznenog djela ili prekršaja,

9. koji se nalazi na mjestu na kojem je iz sigurnosnih razloga nužno utvrditi njegov identitet.

Ovlaštena službena osoba provjerava identitet civilne osobe:

– koju zatekne na mjestu izvršenja kaznenog djela ili pre­kršaja,

– koju zatekne u vojnim objektima koji služe potrebama obrane.

Provjera identiteta osobe provodi se uvidom u njezinu osobnu ili vojnu iskaznicu odnosno drugu javnu ispravu s fotografijom.

Iznimno, provjera identiteta može biti provedena na temelju iskaza osobe čiji je identitet poznat.

Ovlaštena službena osoba dužna je upoznati osobu s razlogom provjere njezina identiteta.

Članak 24.

Ovlast za utvrđivanje i provjeru identiteta predmeta primjenjuje se kada je u postupku vojnopolicijske obrade potrebno utvrditi obilježja i svojstva predmeta te odnos između osobe ili događaja i predmeta.

2. Fotografiranje i snimanje osoba ili predmeta

Članak 25.

Ovlaštena službena osoba može fotografirati i snimati osobe, predmete, građevine i prostore kada je to važno za obavljanje vojnopolicijskih poslova.

3. Pozivanje

Članak 26.

Ovlaštena službena osoba može pozvati na obavijesni razgovor pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namje­štenika na službi u Ministarstvu obrane za kojega osnovano može pretpostaviti da raspolaže s obavijestima važnim za obavljanje vojnopolicijskih poslova.

U pozivu se mora naznačiti naziv i adresa ustrojstvene cjeline Vojne policije, razlog, mjesto i vrijeme pozivanja.

Poziv se dostavlja uz dostavnicu koja služi kao potvrda o urednom uručenju poziva.

Pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namje­štenika na službi u Ministarstvu obrane koji se nalazi u svome domu može se pozvati u vremenu od 06.00 do 22.00 sata.

Iznimno, ako postoji opasnost od odgode, pripadnika Oruža­nih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane od kojega se traži obavijest ovlaštena službena osoba može u svako doba dana i noći pozvati izvan vremena propisanog u stavku 4. ovoga članka, usmeno ili odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom, pri čemu mu je dužna priopćiti razlog pozivanja, a uz njegovu suglasnost može ga prevesti do službenih prostorija.

4. Dovođenje

Članak 27.

Ovlaštena službena osoba može dovoditi pripadnike Oruža­nih snaga, državne službenike i namještenike na službi u Ministarstvu obrane na temelju pisanog naloga koji je izdao sud ili Ministarstvo obrane i Oružane snage, te zbog obavljanja vojnopolicijskih poslova.

Pripadnici Oružanih snaga, državni službenici i namještenici na službi u Ministarstvu obrane mogu se dovoditi u prostorije Vojne policije, ustrojstvene cjeline Oružanih snaga ili Ministarstva obrane odnosno do mjesta određenog u nalogu.

Prisilno će se dovesti osoba koja odbije postupiti po zahtjevu za dovođenje.

Ovlaštena službena osoba dužna je pripadniku Oružanih snaga, državnom službeniku i namješteniku na službi u Ministarstvu obrane predati nalog iz stavka 1. ovoga članka.

Ovlaštena službena osoba neće uručiti nalog iz stavka 1. ovoga članka pripadniku Oružanih snaga, državnom službeniku i namješteniku na službi u Ministarstvu obrane za kojega se oprav­dano sumnja da će pružiti otpor.

Pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namje­štenika na službi u Ministarstvu obrane može se dovesti u vremenu od 06.00 do 22.00 sata, a izvan toga vremena samo iznimno kada je dovođenje nužno radi obavljanja vojnopolicijskih poslova koji ne trpe odgodu.

Ovlaštena službena osoba dovest će bez pisanog naloga pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane:

1. kojemu treba utvrditi identitet,          

2. za kojim je raspisana potraga.

Ovlaštena službena osoba dužna je pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane prije dovođenja upoznati s razlozima dovođenja, pravu na obavještavanje obitelji ili drugih osoba te pravu na branitelja.

Nakon dovođenja pripadnika Oružanih snaga, državnog služ­benika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane ovlaštena službena osoba dužna je o tome obavijestiti njegova nadređenoga.

Članak 28.

Ovlaštena službena osoba neće dovesti pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane čije je kretanje znatno otežano zbog bolesti, iznemoglosti ili trudnoće, niti pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane kojem bi se zbog toga bitno pogoršalo zdravlje i o tome mora izvijestiti tijelo koje je izdalo nalog za dovođenje.

Ovlaštena službena osoba neće dovesti pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane koji obavlja poslove koje ne smije prekidati sve dok mu se ne osigura odgovarajuća zamjena. Odluku o prekidu poslova donosi osoba neposredno nadređena pripadniku Oružanih snaga, državnom službeniku i namješteniku na službi u Ministarstvu obrane kojega treba dovesti.

5. Traganje za osobama i predmetima

Članak 29.

Vojna policija provodi mjere traganja za pripadnicima Oruža­nih snaga, državnim službenicima i namještenicima na službi u Ministarstvu obrane i predmetima.

Mjere traganja iz stavka 1. ovoga članka su: potraga ili objava.

Potraga se raspisuje:

1. za pripadnikom Oružanih snaga, državnim službenikom i namještenikom na službi u Ministarstvu obrane koji je nedostupan, a za kojeg postoje osnove sumnje da je počinio kazneno djelo ili prekršaj odnosno za pripadnikom Oružanih snaga, državnim službenikom i namještenikom na službi u Ministarstvu obrane koji može dati obavijesti o kaznenom djelu, prekršaju ili počinitelju,

2. za nestalim pripadnikom Oružanih snaga, državnim služ­benikom i namještenikom na službi u Ministarstvu obrane,

3. za pripadnikom Oružanih snaga, državnim službenikom i namještenikom na službi u Ministarstvu obrane za kojim je izdana tjeralica zbog samovoljnog napuštanja postrojbe,

4. za pripadnikom Oružanih snaga, državnim službenikom i namještenikom na službi u Ministarstvu obrane za kojim je tijelo sudbene vlasti izdalo tjeralicu.

Objava se raspisuje radi:

1. pronalaska predmeta u vezi s kaznenim djelom ili pre­kršajem, u skladu s posebnim propisima, ili predmeta koji su pronađeni ili nestali,

2. oduzimanja predmeta ili isprava na temelju odluke suda ili tijela uprave.

6. Privremeno ograničenje slobode kretanja

Članak 30.

Ovlaštena službena osoba može u skladu sa zakonom privremeno ograničiti slobodu kretanja u vojnim objektima koji služe potrebama obrane radi:

1. sprječavanja izvršenja kaznenih djela i prekršaja,

2. pronalaženja i hvatanja počinitelja kaznenih djela ili prekršaja,

3. pronalaženja i hvatanja osoba za kojima se traga,

4. pronalaženja tragova i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz da je počinjeno kazneno djelo ili prekršaj,

5. sprječavanja ometanja vojnih vježbi.

Ovlaštena službena osoba može privremeno ograničiti slobodu kretanja radi obavljanja vojnopolicijskih poslova u civilnom objektu ili na prostoru, ali samo u suradnji s MUP-om.

Privremeno ograničenje slobode kretanja ne smije trajati dulje od ostvarenja cilja radi kojega je primijenjena ovlast.

Ovlaštenoj službenoj osobi primjenu ovlasti privremenog ograničenja slobode kretanja odobrava nadređeni zapovjednik postrojbe Vojne policije ili viši nadređeni.

Članak 31.

Ovlaštena službena osoba može privremeno ograničiti slobodu kretanja i zadržavanja u vojnim objektima koji služe potrebama obrane ako je ugrožena sigurnost izazvana elementarnim nepogodama ili epidemijama odnosno u drugim slučajevima kada je ugrožena sigurnost osoba i imovine (sigurnosni pregled), dok ugroženost traje.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena službena osoba može i udaljiti osobe iz vojnog objekta (evakuacija).

Članak 32.

Provodeći mjere traganja i privremenog ograničenja slobode kretanja, ovlaštena službena osoba može poduzeti potjeru, pregled vojnih objekata koji služe potrebama obrane, zasjedu i blokadu prometnih i drugih površina, a raciju samo u ratu i stanju neposredne ugroženosti.

7. Davanje upozorenja i zapovijedi

Članak 33.

Ovlaštena službena osoba upozorit će pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane koji svojim ponašanjem, djelovanjem ili propustom može dovesti u opasnost svoju sigurnost, sigurnost druge osobe ili sigurnost imovine kojom upravlja Ministarstvo obrane i Oružane snage, prekršiti vojnu stegu ili ugroziti sigurnost prometa na cestama ili kada se opravdano očekuje da bi mogao počiniti ili izazvati drugu osobu da počini kazneno djelo ili prekršaj.

Upozorenja se daju usmeno, pismeno ili na drugi pogodan način (svjetlosnim i zvučnim signalima, rukom i slično).

Članak 34.

Ovlaštena službena osoba može davati zapovijedi pripadnicima Oružanih snaga, državnim službenicima i namještenicima na službi u Ministarstvu obrane radi:

1. otklanjanja opasnosti za život i osobnu sigurnost pripadnika Oružanih snaga, državnih službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane,

2. otklanjanja opasnosti za imovinu kojom upravlja Ministarstvo obrane i Oružane snage,

3. sprječavanja izvršenja kaznenih djela i prekršaja, hvatanja njihovih počinitelja te pronalaženja i osiguranja tragova tih djela koji mogu poslužiti kao dokaz,

4. održavanja vojne stege ili uspostavljanja narušene vojne stege,

5. sigurnosti prometa vojnih vozila na cestama,

6. zaprječivanja pristupa ili zadržavanja u vojnom objektu koji služi potrebama obrane, ondje gdje to nije dopušteno,

7. sprječavanja i otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama ili sprječavanja drugih oblika ugrožavanja opće sigurnosti.

Zapovijedi se daju usmeno ili pismeno.

8. Privremeno oduzimanje predmeta

Članak 35.

Ovlaštena službena osoba može privremeno oduzeti predmet od pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namješte­nika na službi u Ministarstvu obrane ili od civilne osobe koja se nalazi u vojnom objektu koji služi potrebama obrane:

1. kad okolnosti ukazuju na to da je određeni predmet korišten, nastao ili pribavljen počinjenjem kaznenog djela ili prekršaja,

2. kad je radi opće sigurnosti oduzimanje predmeta prijeko potrebno,

3. koji pripadnik Oružanih snaga, državni službenik i namje­štenik na službi u Ministarstvu obrane kojem je oduzeta sloboda ima uz sebe i može ga uporabiti za samoozljeđivanje, napad ili bijeg.

O privremenom oduzimanju predmeta ovlaštena službena osoba dužna je izdati potvrdu. Potvrda mora sadržavati značajke privremeno oduzetog predmeta po kojima se on razlikuje od drugih predmeta.

Članak 36.

Kada zbog svojstva predmeta čuvanje u prostorijama Vojne policije nije moguće, privremeno oduzeti predmeti mogu se pohraniti ili osigurati na odgovarajući način u prostorima Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

Kada prestanu razlozi zbog kojih je predmet privremeno oduzet, ako drugim zakonom ili odlukom nadležnog tijela nije drukčije određeno, privremeno oduzeti predmet vratit će se postrojbi ili osobi kojoj je oduzet.

9. Poligrafsko testiranje i analiziranje glasa

Članak 37.

Ovlaštena službena osoba može nad pripadnikom Oružanih snaga, državnim službenikom i namještenikom na službi u Ministarstvu obrane od kojeg traži obavijesti primijeniti poligrafsko testiranje ili analizirati mu glas nakon što ga upozna s radom uređaja i nakon što on potpiše suglasnost.

Ovlaštena službena osoba dužna je prekinuti poligrafsko tes­tiranje i analiziranje glasa ukoliko pripadnik Oružanih snaga, državni službenik i namještenik na službi u Ministarstvu obrane izjavi da povlači suglasnost.

Poligrafskom testiranju i analiziranju glasa ne smije se pod­vrgnuti:

1. pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namje­štenika na službi u Ministarstvu obrane koji je pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih tvari,

2. pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namje­štenika na službi u Ministarstvu obrane koji ima ozbiljna srčana oboljenja,

3. pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namje­štenika na službi u Ministarstvu obrane koji je u stresnom stanju,

4. pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namješ­tenika na službi u Ministarstvu obrane koji uzima lijekove za smirenje,

5. pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namje­štenika na službi u Ministarstvu obrane koji pokazuje vidljive znakove duševne bolesti ili poremećenosti

6. pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namje­štenika na službi u Ministarstvu obrane koji osjeća intenzivnu fizičku bol,

7. trudnicu i rodilju.

10. Pregled prostorija, prostora, objekata i dokumentacije

Članak 38.

Ovlaštena službena osoba može ući u objekte i prostorije Minis­tarstva obrane i Oružanih snaga te obaviti njihov pregled i pregled dokumentacije radi:

1. pronalaska počinitelja kaznenih djela ili prekršaja,

2. otkrivanja i osiguranja tragova kaznenih djela ili predmeta koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica,

3. postupanja po dojavi o eksplozivnoj napravi ili drugoj opas­nosti te poduzimanja preventivnih protudiverzijskih pregleda.

11. Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

Članak 39.

Ovlaštena službena osoba može obaviti pregled pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane, predmeta koji on nosi sa sobom i vojnog prometnog sredstva kada je to nužno radi pronalaska predmeta podobnih za napad ili samoozljeđivanje i zaštite tajnosti podataka.

Ovlaštena službena osoba može obaviti pregled civilne osobe, predmeta koje ona nosi sa sobom i prometnog sredstva koji se nalaze u vojnim objektima koji služe potrebama obrane kada je to nužno radi pronalaska predmeta podobnih za napad ili samo­ozljeđivanje.

Pregledom osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se uvid u sadržaj odjeće i obuće.

Pregledom prometnog sredstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se pregled svih otvorenih i zatvorenih dijelova prometnog sredstva i predmeta koji se prevoze.

Članak 40.

Pregled predmeta koji osoba nosi sa sobom obuhvaća pregled predmeta koji su kod nje ili u njezinoj neposrednoj blizini i predmeta koje ona prenosi po nečijem nalogu.

Pregled osoba obavlja osoba istoga spola, osim kada je prijeko potreban žuran pregled osobe radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samoozljeđivanje.

Prilikom pregleda ovlaštene službene osobe mogu koristiti tehnička sredstva i službenog psa.

Pri poduzimanju mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ovlaštena službena osoba može nasilno otvoriti prometno sredstvo ili predmet koji osoba nosi sa sobom.

Ako postoje osnove sumnje da pregledavana osoba kod sebe, u prometnom sredstvu ili u predmetu koji nosi sa sobom ima predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku, ovlaštena službena osoba može ju zadržati do pribavljanja naloga za pretragu, a najdulje šest sati.

12. Osiguranje i pregled mjesta događaja

Članak 41.

Kad ovlaštena službena osoba sazna za izvršenje kaznenog djela, prekršaja ili drugog događaja iz djelokruga rada Vojne policije zbog kojega je potrebno izravnim opažanjem utvrditi ili razjasniti činjenice, dužna je osigurati mjesto događaja do dolaska službene osobe odgovarajućeg tijela, pregledati mjesto događaja radi pronalaženja ili osiguranja tragova i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz, pronalaska počinitelja te prikupljanja obavijesti u vezi s kaznenim djelom, prekršajem ili događajem.

Radi zaštite interesa postupka ovlaštena službena osoba mo­že zabraniti snimanje mjesta događaja.

13. Zaprimanje prijava

Članak 42.

Ovlaštena službena osoba dužna je zaprimiti prijavu o poči­njenom kaznenom djelu za koje se progoni po službenoj dužnosti.

Ovlaštena službena osoba dužna je zaprimiti prijavu za stegovni prijestup u skladu s člankom 69. stavkom 3. Zakona o službi u Oružanim snagama RH.

Ako se pri podnošenju kaznene prijave utvrdi postojanje osnova sumnje da se radi o kaznenom djelu za koje se progoni po privatnoj tužbi ili se utvrdi da događaj nema obilježja kaznenog djela, ovlaštena službena osoba dužna je o tome obavijestiti oštećenog.

Ako ovlaštena službena osoba zaprimi pisanu ili usmenu prijavu kaznenog djela s poznatim počiniteljem za koje se progoni po privatnoj tužbi, dužna je o tome obavijestiti oštećenog.

Radi utvrđivanja počinitelja kaznenog djela iz stavka 3. i 4. ovoga članka ovlaštena službena osoba dužna je na zahtjev oštećenog ili druge osobe ovlaštene za podnošenje privatne tužbe poduzeti nužne radnje koje oni ne mogu samostalno poduzeti.

Obveze iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka ne odnose se na slučajeve kada postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo protiv časti i ugleda.

14. Uporaba sredstava prisile

Članak 43.

Sredstva prisile u smislu ovoga Pravilnika su:

14.1. tjelesna snaga,

14.2. palica,

14.3. sredstva za vezivanje osobe,

14.4. uređaj za prisilno zaustavljanje motornog vozila,

14.5. kemijska sredstva,

14.6. službeni psi,

14.7. vatreno oružje.

Sredstva prisile mogu biti uporabljena radi zaštite života osoba, svladavanja otpora, sprječavanja bijega ili odbijanja napada, ako mjere upozorenja i zapovijedi ne jamče uspjeh.

Sredstva prisile smiju primijeniti samo ovlaštene službene osobe.

Ovlaštena službena osoba uvijek će uporabiti najblaže sredstvo prisile koje jamči uspjeh.

Prije uporabe prisile ovlaštena službena osoba nije dužna upozoriti osobu protiv koje su ispunjeni uvjeti za uporabu sredstava prisile ukoliko bi isticanje upozorenja dovelo u pitanje izvršenje službene zadaće.

Sredstva prisile nije dopušteno primijeniti prema trudnicama, osobama s vidljivom tjelesnom manom ili bolešću, djeci osim kada napad tih osoba ugrožava život odnosno zdravlje ovlaštene službene osobe ili druge osobe odnosno ako prijeti veća šteta imovini kojom upravlja Ministarstvo obrane, a opasnost nije mogućne spriječiti na drugi način.

Članak 44.

O svakoj primjeni sredstava prisile ovlaštena službena osoba obvezna je u roku od 24 sata podnijeti pisano izvješće nadređenom zapovjedniku, koji je obvezan dati ocjenu opravdanosti uporabe sredstava prisile.

Kada su sredstva prisile uporabljena u granicama ovlasti isključena je odgovornost ovlaštene službene osobe.

14.1. Uporaba tjelesne snage

Članak 45.

Uporabom tjelesne snage smatra se uporaba različitih zahvata borilačkih vještina ili njima sličnih postupaka na tijelu druge osobe kojima je cilj odbijanje napada ili svladavanje otpora osobe uz nanošenje najmanjih štetnih posljedica.

Ovlaštena službena osoba može primijeniti tjelesnu snagu ako službenu zadaću nije mogla obaviti na drugi način, a poradi:

– odbijanja napada na sebe ili druge osobe,

– sprječavanja napada i nanošenja ozljeda drugim osobama,

– svladavanja aktivnog ili pasivnog otpora osoba koje se protive provođenju službene radnje.

14.2. Uporaba palice

Članak 46.

Ovlaštenoj službenoj osobi dopuštena je uporaba palice:

– ako na drugi način ne može odbiti napad na sebe ili druge osobe,

– ako na drugi način ne može svladati otpor osobe koju dovodi ili u dodiru s njom obavlja drugu službenu radnju,

– pri svladavanju otpora osoba koje u većoj skupini naru­šavaju vojnu stegu.

Palica se ne smije primijeniti prema djeci, starim i bolesnim osobama, vidljivo teškim invalidnim osobama, ženama u vidljivoj trudnoći, osim u slučaju kada je oružjem izravno ugrožen život ovlaštene službene osobe ili drugih osoba.

Uporaba palice dopuštena je na tijelu napadača ako blaži načini uporabe tjelesne snage nisu uspješni ili ne jamče uspjeh.

14.3. Uporaba sredstava za vezivanje

Članak 47.

Ovlaštena službena osoba može uporabiti sredstva za vezivanje radi:

1. sprječavanja otpora osobe ili odbijanja napada usmjerenog na ovlaštene službene osobe,

2. sprječavanja bijega osobe,

3. onemogućavanja samoozljeđivanja dovedene osobe ili ozljeđivanja druge osobe.

Za vezivanje se koriste metalne lisice, a po potrebi i druga namjenska ili priručna sredstva za vezivanje.

14.4. Uporaba uređaja za prisilno zaustavljanje vozila

Članak 48.

Ovlaštena službena osoba može uporabiti uređaj za prisilno zaustavljanje vozila radi:

1. sprječavanja bijega osobe koja je zatečena u kaznenom djelu za koje se progoni po službenoj dužnosti,

2. sprječavanja nedopuštenog pristupa vozilom do objekta ili područja koje osigurava.

14.5. Uporaba kemijskih sredstava

Članak 49.

Kemijska sredstva mogu se uporabiti radi rješavanja talačkih situacija ili istjerivanja osobe iz zatvorenog prostora.

Kemijsko sredstvo može se uporabiti samo po odobrenju zapovjednika postrojbe Vojne policije razine bojne.

14.6. Uporaba službenog psa

Članak 50.

Službeni pas može se uporabiti kao sredstvo prisile kada su ispunjeni uvjeti:

1. za uporabu tjelesne snage ili palice,

2. za uporabu vatrenog oružja.

U slučajevima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka službeni pas može se koristiti i bez zaštitne košare, a u slučajevima iz točke 1. samo sa zaštitnom košarom.

Službeni psi se, osim u slučajevima iz stavka 1., koriste i za pronalazak opojnih i eksplozivnih sredstava, pronalazak i spašavanje unesrećenih i nestalih te za čuvanje vojnih objekata.

14.7. Uporaba vatrenog oružja

Članak 51.

Ovlaštenoj službenoj osobi dopuštena je uporaba vatrenog oružja ako primjena drugih sredstva prisile nije uspješna ili ne jamči uspjeh.

Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena kada dovodi u opasnost život drugih osoba, osim ako je uporaba vatrenog oružja jedino sredstvo za obranu od izravnog napada ili opasnosti.

Prije uporabe vatrenog oružja ovlaštena službena osoba dužna je uputiti usmeno upozorenje: »Stoj, Vojna policija!«, a nakon toga: »Stoj, pucat ću!«.

Upozorenje iz stavka 3. ovoga članka neće se upućivati ukoliko bi se time dovelo u pitanje izvršenje službene zadaće.

Ovlaštena službena osoba zadužuje službeno oružje i nosi ga samo za vrijeme obavljanja službe, a nakon toga ostavlja ga u prostoriji posebno određenoj za čuvanje oružja.

14.7.1. Uporaba vatrenog oružja prema osobama

Članak 52.

Ovlaštenoj službenoj osobi dopuštena je uporaba vatrenog oružja kada na drugi način ne može:

1. zaštititi svoj život i život drugih osoba,

2. spriječiti izvršenje kaznenog djela za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od pet godina i više,

3. spriječiti bijeg osobe zatečene u izvršenju kaznenog djela za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža ili osobe za kojom je raspisana potraga zbog izvršenja takvog kaznenog djela,

4. spriječiti bijeg osobe koja je uhićena zbog izvršenja kaznenog djela iz točke 3. ili osobe za kojom je raspisana potraga radi bijega s izdržavanja kazne zatvora,

5. spriječiti napad na osobu ili objekt koji štiti.

14.7.2. Uporaba vatrenog oružja prema životinjama

Članak 53.

Vatreno oružje može se uporabiti prema životinjama kada od njih prijeti izravna opasnost od napada na život i tijelo pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane ili opasnost od ugrožavanja života i zdravlja pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane (zarazne bolesti i sl.)

Članak 54.

Ukoliko je prilikom primjene sredstava prisile došlo do vidljivog ozljeđivanja osobe nad kojom su primijenjena sredstva prisile, ovlaštena službena osoba, kada to okolnosti dopuste, dužna je ozlijeđenomu pružiti prvu pomoć i zatražiti liječničku pomoć.

15. Zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba

Članak 55.

Dok za to postoje opravdani razlozi, Vojna policija će uspostavom privremenih mjera zaštititi žrtvu ili drugu osobu pripadnika Oružanih snaga, državnog službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane, koja je dala ili može dati podatke važne za kazneni postupak ili osobu koja je s navedenim osobama u vezi, ako im prijeti opasnost od počinitelja ili drugih osoba.

Podaci o identitetu osobe nad kojom se provode mjere zaštite i podaci o identitetu osobe koja je dala obavijest važnu za kazneni postupak predstavljaju službenu tajnu.

16. Zadržavanje

Članak 56.

Službujući časnik postrojbe Vojne policije može zadržati pripadnika Oružanih snaga koji teže krši vojnu stegu u zapovjedništvu, postrojbi ili ustanovi Oružanih snaga i o tome je dužan izvijestiti njegova nadređenoga.

Pripadnik Oružanih snaga može biti zadržan dok nadležna osoba ne odluči o njegovoj stegovnoj odgovornosti, ali najdulje 24 sata.

17. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Članak 57.

Vojna policija prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke te vodi evidencije o osobnim i drugim podacima radi sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja te pronalaska počinitelja kaznenih djela i prekršaja.

Članak 58.

Vojna policija vodi evidenciju:

1. pripadnika Oružanih snaga, državnih službenika i namješ­tenika na službi u Ministarstvu obrane kojima je po bilo kojoj osnovi oduzeta sloboda (uhićenje, zadržavanje, dovođenje i dr.),

2. pripadnika Oružanih snaga, državnih službenika i namje­štenika na službi u Ministarstvu obrane i civilnih osoba protiv kojih su ovlaštene službene osobe podnijele kaznenu prijavu,

3. počinjenih kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti,

4. traženih pripadnika Oružanih snaga, državnih službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane i nestalih predmeta kojima raspolaže Ministarstvo obrane i Oružane snage,

5. provjere identiteta pripadnika Oružanih snaga, državnih službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane,

6. događaja u kojima su sudjelovali pripadnici Oružanih snaga, državni službenici i namještenici na službi u Ministarstvu obrane,

7. uporabljenih sredstava prisile,

8. osoba nad kojima je provedeno utvrđivanje identiteta, daktiloskopiranih osoba, fotografiranih osoba i DNA pretraga,

9. prometnih nezgoda u kojima su sudjelovala vojna vozila odnosno pripadnici Oružanih snaga, državni službenici i na­mješ­tenici na službi u Ministarstvu obrane.

Članak 59.

Brojčani podaci o kaznenim djelima, osobama protiv kojih je podnesena kaznena prijava i oštećenim osobama, te ostali broj­ča­ni podaci smiju se koristiti u statističke i analitičke svrhe u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama.

Osobni podaci ne smiju se koristiti suprotno svrsi propisanoj ovim Pravilnikom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prikupljeni i u evidenciju uneseni osobni podaci moraju se odmah brisati kada se utvrdi da nisu točni ili su prestali postojati razlozi odnosno uvjeti radi kojih je osobni podatak unesen u evidencije.

IV. VOJNOPOLICIJSKI POSLOVI

Članak 60.

Vojnopolicijski poslovi su:

– osiguranje,

– traganje,

– dovođenje,

– upravljanje i nadzor prometa vojnih vozila,

– istraživanje i suzbijanje kriminaliteta,

– bilježenje i izvješćivanje,

– vojnopolicijski poslovi u specijalnim postrojbama,

– ostali poslovi.

Metodika i taktika postupanja pripadnika Vojne policije u obavljanju vojnopolicijskih poslova iz stavka 1. ovoga članka regulirat će se provedbenim naputcima i zapovijedima Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 61.

Osiguranje obuhvaća plansko poduzimanje mjera, radnji i postupaka poradi zaštite i osiguranja osoba, vojnih objekata koji služe potrebama obrane, određenih područja i pravaca, osoba, dokumenata i opreme od posebnog sigurnosnog interesa za Ministarstvo obrane i Oružane snage. Provodi se neposrednim fizič­kim osiguranjem, primjenom sredstava tehničke zaštite, mjerama protueksplozijske zaštite te uporabom druge opreme i sredstava kojima raspolaže Vojna policija.

Članak 62.

Pripadnici Vojne policije u ratu sudjeluju u osiguranju ratnih zarobljenika u mjestima gdje su privremeno zadržani i u dovo­đenju ratnih zarobljenika nadležnim tijelima.

Članak 63.

Traganje podrazumijeva poduzimanje mjera, radnji i postupaka radi pronalaženja, uhićenja i dovođenja pripadnika Oružanih snaga, državnih službenika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane, odnosno pronalaženja predmeta na temelju:

– naloga suda u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku,

– zahtjeva zapovjednika postrojbe Oružanih snaga nadležnog za pokretanje potrage,

– zahtjeva Vojne policije za pokretanje potrage odnosno objave.

Članak 64.

Dovođenje obuhvaća mjere, radnje i postupke radi prihvata, osiguranja, dovođenja pripadnika Oružanih snaga, državnog služ­benika i namještenika na službi u Ministarstvu obrane ili pred­meta i predaje nadležnom tijelu odnosno zapovjedništvu, postrojbi ili ustanovi Oružanih snaga.

Članak 65.

Upravljanje prometom vojnih vozila i nadzor vojnih vozila obuhvaća mjere, radnje i postupke upravljanja i nadzora prometom vojnih vozila, vozača i drugih sudionika u prometu na području gdje se nalaze vojni objekti koji služe potrebama obrane i pri organiziranom kretanju vojnih postrojba na cestama.

Upravljanje prometom vojnih vozila obuhvaća poduzimanje potrebnih preventivno-sigurnosnih mjera radi provedbe planiranog kretanja odnosno poštivanja odnosa i postupaka u prometu u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i drugih propisa.

Nadzor vojnog prometa na cesti ovlaštene službene osobe provode samostalno ili u suradnji s MUP-om.

Članak 66.

Istraživanje i suzbijanje kriminaliteta obuhvaća mjere, radnje i postupke koje u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku obavljaju tijela redarstvene vlasti.

Članak 67.

Bilježenje i izvješćivanje o događajima i pojavama zbog kojih Vojna policija primjenjuje svoje ovlasti obavlja operativno dežurstvo Vojne policije.

Članak 68.

Vojnopolicijski poslovi u specijalnim-namjenskim postrojbama obuhvaćaju mjere, radnje i postupke pripadnika anti­terorističkih postrojba sa specijalnostima i subspecijalnostima, zaštitno-tra­gačkih postrojba i postrojba za osiguranje štićenih osoba te referenata za protudiverzijsku zaštitu.

Članak 69.

Dovođenje, traganje te upravljanje i nadzor prometa vojnih vozila može obavljati i ophodnja Vojne policije.

V. OPREMA I SREDSTVA VOJNE POLICIJE

Članak 70.

Ovlaštena službena osoba u statusu djelatne vojne osobe za vrijeme obavljanja vojnopolicijskih poslova nosi odoru, narukav­lje s natpisom VP, bijeli remen, bijelu futrolu za samokres, palicu, sredstva za vezivanje i službenu značku Vojne policije.

Ročnik i pričuvnik Vojne policije za vrijeme obavljanja vojnopolicijskih poslova nose odoru, opremu i ostala sredstva iz stav­ka 1. ovoga članka osim službene značke Vojne policije.

Pripadnik Vojne policije u statusu vojne osobe na glavi nosi crnu beretku s grbom Vojne policije.

Pripadnik antiterorističke postrojbe Vojne policije na glavi nosi crnu beretku s grbom Vojne policije i grbom antiterorističke postrojbe Vojne policije te zeleni remen s pripadajućom opremom.

Kada ovlaštene službene osobe obavljaju poslove upravljanja i nadzora prometa vojnih vozila nose i bijele podlaktice i dodatnu opremu.

Članak 71.

Motorna vozila, borbena oklopna vozila, motocikli i plovila kojima raspolaže Vojna policija opremljeni su i obilježeni u skladu s odredbama Pravilnika o registraciji vozila MO i OS RH.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Pripadnik Vojne policije koji nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika bude raspoređen na ustrojbeno mjesto s vojnopolicijskim ovlastima obvezan je položiti stručni ispit u Nastavnom središtu za obuku vojne policije »bojnik Alfred Hill« u roku od 6 mjeseci od dana rasporeda na dužnost.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, rok za polaganje stručnog ispita može se produljiti za još 6 mjeseci ako načelnik Uprave Vojne policije ocijeni da postoje opravdani razlozi za to.

Ukoliko pripadnik Vojne policije ne položi stručni ispit iz stavka 1. ovoga članka, bit će raspoređen na ustrojbeno mjesto za koje nije propisana vojnopolicijska ovlast, a ukoliko nema praznih mjesta, bit će raspoređen u drugu postrojbu Oružanih snaga.

Članak 73.

Pripadnicima Vojne policije koji su do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika s uspjehom završili Tečaj za ovlaštene službene osobe Vojne policije, Tečaj za dočasnike Vojne policije i Tečaj za časnike Vojne policije u Nastavnom središtu za obuku vojne policije »bojnik Alfred Hill«, tečaj MUP-a ili su uspješno obnašali dužnost u Vojnoj policiji najmanje 5 godina i u navedenom razdoblju nijednom nisu ocijenjeni konačnom ocjenom »zadovoljava«, priznaje se da su položili stručni ispit za ovlaštene službene osobe Vojne policije.

Pripadnici Vojne policije zatečeni u obavljanju poslova i zadaća ovlaštene službene osobe kojima u skladu sa stavkom 1. ovoga članka nije priznat stručni ispit, obvezni su položiti ga u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 74.

Službene iskaznice na zaduženju kod ovlaštenih službenih osoba zamijenit će se službenim iskaznicama utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 75.

Obrazac službene iskaznice i službene značke s odgo­vara­jućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 76.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju i radu VP OS RH od 19. veljače 1994. g. (Ur.br. 512-01-94-654).

Provedbeni propisi, naputci i zapovijedi donijeti na temelju Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi do donošenja novih, u dijelovima koji su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 77.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-04/1
Urbroj: 512-01-03-18
Zagreb, 28. travnja 2003.                          

Ministrica
Željka Antunović, v. r.