Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 74/2003 (7.5.2003.), Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

892

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99) ministar kulture, uz prethodnu suglasnost ministra gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

o uvjetima za fiziČke i pravne osobe radi dobivanja dopuŠtenja za obavljanje poslova na zaŠtiti i oČuvanju kulturnih dobara

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti što ih moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 2.

Poslovi zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz stavka 1. ovoga članka su:

1) istraživanje i proučavanje kulturnog dobra,

2) dokumentiranje kulturnog dobra,

3) izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru,

4) izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskog zahvata na pokretnom kulturnom dobru,

5) izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru,

6) izvođenje restauratorskih radova na pokretnom kulturnom dobru,

7) održavanje nepokretnog kulturnog dobra,

8) održavanje pokretnog kulturnog dobra,

9) čuvanje kulturnog dobra,

10) trgovina kulturnim dobrima,

11) prijevoz kulturnog dobra,

12) drugi poslovi u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara.

Za svaki pojedini posao zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz stavka 1. ovoga članka, Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara predložit će uže područje djelatnosti prema dokumentiranoj osposobljenosti podnosioca zahtjeva.

Članak 3.

Nadležno tijelo u smislu ovoga Pravilnika je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture na području kojega se kulturno dobro nalazi, a za područje grada Zagreba Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.

Članak 4.

Za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara potrebno je dopuštenje Ministarstva kulture.

Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka može se izdati ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na: stručnu osposobljenost, tehnič­ku opremljenost, te poduzimanje potrebnih sigurnosnih mjera.

STRUČNA OSPOSOBLJENOST

Članak 5.

Pravna osoba ispunjava uvjete stručne osposobljenosti za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz članka 2. točke 1. do 6. ovoga Pravilnika ako osigura rad fizičke osobe koja ima dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje onih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za koje pravna osoba traži dopuštenje.

Pravna osoba smatra se stručno osposobljenom za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz članka 2. točke 7. do 12. ovoga Pravilnika ako ima zaposlenike s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom koji će te poslove obavljati.

Fizička osoba smatra se stručno osposobljenom za obav­ljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz članka 2. ovoga Pravilnika ako ima dopuštenje Ministarstva kulture za obav­ljanje tih poslova sukladno ovom Pravilniku.

Fizička osoba smatra se stručno osposobljenom za obav­ljanje poslova restauriranja i konzerviranja iz članka 2. točke 4. i 6. ovoga Pravilnika ako je stekla odgovarajuće stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova na način propisan Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i posebnim propisom.

TEHNIČKA OPREMLJENOST

Članak 6.

Tehnička opremljenost fizičke i pravne osobe za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara podrazumijeva poslovni prostor u kojem će se obavljati poslovi, potreban minimum strojeva, alata i opreme za obavljanje određenih poslova i potrebnu opremu za zaposlenike.

Potrebna tehnička opremljenost određuje se prema vrsti poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za koje se traži dopuštenje, a na temelju konzervatorskih, restauratorskih, teh­ničkih i građevinskih normi.

Poslovni prostor u kojem će se obavljati poslovi na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara mora biti opremljen za provođenje mjera protupožarne i protuprovalne zaštite, sukladno posebnim propisima, ako se u tim prostorima smještavaju kulturna dobra.

PODUZIMANJE POTREBNIH MJERA

Članak 7.

Pravna i fizička osoba koja obavlja poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara dužna je organizirati obavljanje tih poslova uz primjenu mjera potrebnih za sigurnost kulturnih dobara na kojima izvodi radove, te poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje oštećivanja ili drugih oblika devastacije kulturnog dobra, kao i odgovarajuće mjere za sprječavanje krađa i drugog protupravnog postupanja.

U slučajevima izvanrednih događaja koji mogu dovesti u opasnost kulturna dobra, fizička i pravna osoba je dužna hitno djelovati i na traženje nadležnoga tijela staviti mu na raspolaganje zaposlenike i opremu u cilju otklanjanja opasnosti za kulturna dobra.

POSTUPAK IZDAVANJA DOPUŠTENJA

Članak 8.

Zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se Ministarstvu kul­ture. Podnositelj je dužan naznačiti u zahtjevu za koju vrstu poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara traži dopuštenje.

a) Fizička osoba uz zahtjev prilaže:

1. dokaze o stečenoj stručnoj spremi i dosadašnjem iskustvu u obavljanju poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,

2. popis kulturnih dobara na kojima je izvodila poslove, sa specifikacijom i dokumentacijom o izvršenju,

3. opis tehničke opremljenosti za obavljanje poslova (poslov­ni prostor, popis strojeva, alata i opreme),

4. izjavu o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. ovoga Pravilnika, te

5. dokaz o upisu u odgovarajući registar, odnosno upisnik ili imenik (obrtnika, samostalnih umjetnika, ovlaštenih inženjera i dr.), ukoliko je podnositelj zahtjeva upisan.

b) Pravna osoba uz zahtjev prilaže:

1. izvadak iz registra u koji je pravna osoba upisana,

2. ime i prezime zaposlenika koji imaju dopuštenje za obav­ljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara s preslikom dopuštenja,

3. popis kulturnih dobara na kojima su izvođeni poslovi, sa specifikacijom i dokumentacijom o njihovu izvršenju,

4. ime i prezime zaposlenika koji će organizirati i obavljati poslove, s naznakom stručne spreme i godina radnog iskustva,

5. opis tehničke opremljenosti za obavljanje poslova (poslov­ni prostor, popis strojeva, alata i opreme),

6. izjavu o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Pravna osoba za obavljanje djelatnosti iz članka 2. stavka 1. točke 10. uz dokumente iz stavka 1. podstavka b) točaka 1., 2., 4., 5. i 6. prilaže i opće uvjete poslovanja.

Pravna osoba može podnijeti zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova iz članka 2. točaka 1. do 6. ovoga Pravilnika i za svoje zaposlenike.

Članak 9.

Radi utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ministar kulture imenuje Stručno povjerenstvo od pet članova.

Stručno povjerenstvo podnosi ministru kulture prijedlog za donošenje rješenja kojim se daje dopuštenje za obavljanje poslova iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Stručno povjerenstvo zatražit će o podnesenom zahtjevu struč­­no mišljenje nadležnoga tijela na području kojega se nalazi kulturno dobro na kojemu je podnositelj zahtjeva već izvodio radove.

Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati ocjenu do sada izvedenih radova, ocjenu stručne osposobljenosti i ocjenu tehničke opremljenosti podnositelja zahtjeva.

Stručno povjerenstvo može po potrebi obaviti očevid u cilju utvrđivanja postojanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom. O obavljenom očevidu sastavlja se zapisnik.

Stručno povjerenstvo će utvrditi postojanje uvjeta za obav­ljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, nakon pribav­ljenih stručnih mišljenja iz stavka 1. ovoga članka.

Ako su dobivena mišljenja različita, odluku o postojanju uvjeta iz ovoga Pravilnika donosi Stručno povjerenstvo.

Članak 11.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva Ministarstvo kulture donosi rješenje o dopuštenju za obavljanje određenih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz članka 2. ovoga Pravilnika. Istim rješenjem utvrđuje se i ispunjavanje potrebnih uvjeta.

Kada Stručno povjerenstvo utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, Ministarstvo kulture će rješenjem utvrditi nepostojanje uvjeta i odbiti izdavanje traženoga dopuštenja.

Na temelju pravomoćnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo kulture izvršit će upis fizičke ili pravne osobe u Upisnik u kojemu će se evidentirati za koje je poslove pravna ili fizička osoba dobila dopuštenje.

Članak 12.

Dopuštenje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika daje se na vrijeme od pet godina, a osoba kojoj je ono izdano može 6 mjeseci prije isteka važenja dopuštenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka rješava se na način i po postupku kao i zahtjev iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Pravna ili fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopuštenje prema članku 11. i 12. ovoga Pravilnika, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravil­nikom, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastanka promjene.

Na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Stručno povjerenstvo će odlučiti o valjanosti dopuštenja, a ako ocijeni da više ne postoje uvjeti propisani ovim Pravilnikom, predložit će Ministarstvu kulture donošenje rješenja kojim će utvrditi nepostojanje uvjeta za obavljanje određenih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Na temelju pravomoćnog rješenja iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo kulture izvršit će brisanje osobe iz Upisnika.

PREISPITIVANJE DOPUŠTENJA

Članak 14.

Na prijedlog inspektora ili stručnjaka iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara Ministarstvo kulture može pristupiti preispitivanju izdanog dopuštenja.

Postupak preispitivanja izdanog dopuštenja provodi se na način propisan člankom 10. i 11. ovoga Pravilnika. O pokrenutom postupku preispitivanja Ministarstvo kulture dužno je bez odlaganja obavijestiti osobu čije će se dopuštenje preispitivati.

Kada u postupku preispitivanja Stručno povjerenstvo ocijeni da osoba više ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom da postupa protivno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili poslove za koje ima dopuštenje ne obavlja sukladno pravilima struke, predložit će Ministarstvu kulture donošenje rješenja kojim će se utvrditi nepostojanje uvjeta za obavljanje određenih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Temeljem pravomoćnog rješenja iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo kulture izvršit će brisanje osobe iz Upisnika.

TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 15.

Posebne troškove postupka u svezi s izdavanjem dopuštenja snosi podnositelj zahtjeva, a njihova visina utvrđuje se posebnim zaključkom.

Posebni troškovi postupka utvrđuju se za uviđaj i očevid koji se obavlja izvan mjesta u kojemu je sjedište Stručnog povjerenstva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 129/99, 73/00).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/03-01-68
Urbroj: 532-03-3/6-03-02
Zagreb, 22. travnja 2003.

Ministar
dr. sc. Antun Vujić, v. r.