Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći stočne hrane

NN 76/2003 (9.5.2003.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći stočne hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

927

Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o stočarstvu (»Na­rod­ne novine« br. 70/97 i 36/98), uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i članka 24. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 70/97 i 105/01) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA
O KAKVOĆI STOČNE HRANE

 Članak 1.

U Pravilniku o kakvoći stočne hrane (»Narodne novine« br. 26/98 i 120/98) u poglavlju 2.2. Proizvodi i nusproizvodi mlinarstva iza riječi: »mlinarstva« dodaju se riječi: »i pekarstva«.

U članku 12. u tablici iza rednog broja 10. dodaje se novi redni broj 11. koji glasi:


Red.

Vrsta proizvoda

Opis proizvoda

Sirove

Sirova

Vlaga

Škrob

Sirova

Pepeo

Pepeo

br.

ili nusproizvoda

 

bjelančevine

mast

do %

najma-

vlaknina

do %

netopiv

 

 

 

najmanje %

do %

 

nje %

do %

 

u HCl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do %

11.

Krušne mrvice

Proizvod dobiven

11

2

7

2*

 

 

mljevenjem pšeničnih,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miješanih ili specijalnih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pekarskih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

   

* količina soli (NaCl)

 

 

Članak 2.

U članku 15. u tablici u rednom broju 2. u koloni »Saharoza najmanje %« broj: »14« zamjenjuje se brojem: »8«.

Članak 3.

U članku 58. stavku 1. riječ: »probiotici« zamjenjuje se rije­čima: »pre- i pro-biotici«.

Članak 4.

U članku 66. iza točke 4. dodaju se nove točke 5., 6. i 7. koje glase:

»5. enzimi kao sredstva za poboljšanje probavljivosti hranjivih tvari i to:

– lipaza

– fitaza

– amilaza (a amilaza)

– proteinaza (proteaza)

– (b) glukanaza

– (b) glukozidaza

– ksilanaza

– celulaza

– hemicelulaza

i drugi dopušteni enzimi (kao pojedinačni pripravci ili njihove mješavine),

6. klinoptiolit kao sredstva za poboljšanje iskorištavanja hrane i otklanjanja neugodnih mirisa i plinova iz stočarskih objekata,

7. fitobiotici (prirodni biljni ekstrakti) kao sredstva za po­bolj­šanje iskorištavanja hrane.«.

Članak 5.

U članku 69. u tablici redak: »Kadmij« mijenja se i glasi:


Vrsta

Krmiva i smjese

Mg/kg-(ppm)

Kadmij

Pojedinačna krmiva biljnog

1

 

podrijetla

 

 

Pojedinačna krmiva životinjskog

2

 

podrijetla, izuzev pojedinačna

 

 

krmiva za kućne ljubimce

 

 

Krmne smjese, izuzev

0,50

 

smjesa za kućne ljubimce

 

 

Dopunske krmne smjese

0,50

 

Mineralna krmiva

0,75

 

  Članak 6.

U članku 83. stavku 1. u točki 2. iza riječi: »smjesi« dodaju se riječi: »za preživače«.

Točka 4. se briše a dosadašnje točke 5., 6., 7., 8. i 9. postaju točke 4., 5., 6., 7. i 8.

U točki 6. riječ: »niže« zamjenjuje se riječju: »posebne«.

U točki 7. iza riječi: »smjese,« brišu se riječi: »trajnost dodanih vitamina, antibiotika i kokcidiostatika,«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-01/37
Urbroj: 525-1-03-1
Zagreb, 17. travnja 2003.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.