Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

NN 77/2003 (13.5.2003.), Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

931

Na teme­lju članka 36. stavka 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih ma­njina (»Narodne novine«, broj 155/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. svib­nja 2003. godine donijela

UREDBU

O STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Stručna služba Savjeta za nacionalne ma­njine (u da­lj­njem tekstu: Stručna služba), određuje ­njezin djelokrug, način uprav­lja­nja, okvirni broj službenika te druga pita­nja od značaja za rad Stručne službe.

Članak 2.

Stručna služba obav­lja stručne, analitičke, administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove za Savjet za nacionalne ma­njine.

Članak 3.

Radom Stručne službe uprav­lja predsjednik Savjeta za nacionalne ma­njine koji je i predstojnik Stručne službe.

Predstojnik Stručne službe za svoj rad odgovara Vladi Re­pub­like Hrvatske.

Članak 4.

Predstojnik Stručne službe, u odnosu na državne službenike, ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 5.

Način rada Stručne službe uredit će se Pravilnikom o unutar­njem redu Stručne službe koje­g, na prijedlog predsjednika Savjeta za nacionalne ma­njine, donosi Savjet za nacionalne ma­njine.

Pravilnikom o unutar­njem redu stručne službe odredit će se potreban broj državnih službenika s opisom ­njihovih poslova kao i potrebnim  uvjetima za obav­lja­nje tih poslova te druga pita­nja značajna za rad Stručne službe.

Članak 6.

Prostorne i druge uvjete za rad Stručne službe osigurat će Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom.

Članak 7.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obav­lja­nje poslova iz djelokruga Stručne službe određuje se u tablici koja je u prilogu ove Uredbe i čini ­njezin sastavni dio.

Tablica iz stavka 1. ovoga članka ne objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-01/09
Urbroj: 5030109-03-2
Zagreb, 8. svib­nja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v.r.