Program stručnog usavršavanja državnih službenika za 2003. godinu

NN 78/2003 (14.5.2003.), Program stručnog usavršavanja državnih službenika za 2003. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

956

Na temelju članka 92. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. svibnja 2003. godine, donijela

PROGRAM

struČnog usavrŠavanja drŽavnih sluŽbenika za 2003. godinu

OPĆE ODREDBE

 I.

Ovim Programom utvrđuje se sadržaj, oblici i način provo­đenja stručnog usavršavanja državnih službenika (u daljnjem tekstu – službenici).

Stručno usavršavanje službenika organiziraju i provode dr­žav­­na tijela u okviru svoje nadležnosti, a prilikom organiziranja i provedbe stručnog usavršavanja dužna su surađivati s drugim državnim tijelima i sa znanstvenim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama.

Službenici su obvezni za vrijeme trajanja državne službe stručno se usavršavati za obavljanje poslova odgovarajuće struke, odnosno službe.

II.

Stručno usavršavanje službenika organizira se i provodi u sljedećim oblicima: seminari, predavanja, savjetovanja, tečajevi, postdiplomski studiji, stručno usavršavanje u inozemstvu, specijalizacije, doškolovanje, samoobrazovanje, razmjena iskustava i studijska putovanja.

III.

Seminari i savjetovanja organiziraju se radi upoznavanja službenika s propisima, načinom njihovog provođenja i ujedna­čavanja njihove primjene u praksi, te stalnog praćenja promjena na određenom upravnom području nastalih donošenjem novih odnosno izmjenama i dopunama postojećih propisa.

IV.

Osobe koje će provoditi stručno usavršavanje moraju imati visoku stručnu spremu (VSS), odgovarajući radni staž na poslovima neposredne provedbe zakona i drugih propisa, iskustvo, te potvrđenu stručnost i znanje.

OBRAZOVANJE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

V.

Službenici zaposleni na poslovima uključivanja Republike Hrvatske u europske integracijske procese imaju pravo na stručno usavršavanje u odgovarajućim službama institucija Europske unije, tijelima uprave država članica Europske unije i tijelima uprave država kandidata za članstvo, s ciljem upoznavanja s pravnim područjem što ga uređuje pravo Europske unije i s njegovim neposrednim utjecajem na nacionalni pravni sustav, odnosno internacionalizacijom upravnog djelovanja.

VI.

Stručno usavršavanje službenika iz točke V. ovog Programa provodi se putem specijaliziranih stručnih seminara, predavanja, stipendiranja studenata poslijediplomskih europskih studija i tečajeva.

VII.

Ministarstvo za europske integracije u suradnji s domaćim i stranim institucijama organizirat će specijalizirane stručne seminare na temu općih i posebnih znanja o Europskoj uniji, te usporednoj primjeni hrvatskog zakonodavstva i prava Europske unije.

VIII.

U svrhu što kvalitetnijeg obrazovanja za međunarodnu suradnju Ministarstvo za europske integracije samostalno ili u suradnji sa drugim državnim tijelima organizirat će jezično obrazovanje (učenje i usavršavanje europskih jezika) s posebnim osvrtom na pravnu terminologiju, s naglaskom na pravo Europske unije.

IX.

Istaknute političke osobe, veleposlanici zemalja članica ili kandidata za Europsku uniju, osobe iz akademskog života, te stručnjaci zaposleni u tijelima državne uprave koji se bave pitanjima uključivanja Republike Hrvatske u europske integracijske procese i koji su prošli odgovarajuće programe obuke održavat će predavanja na temu odnosa Hrvatske i Europske unije.

X.

Službenici i osobe koje će se obrazovati na poslijediplomskim europskim studijima uz stipendiju središnjeg tijela državne uprave za europske integracije, obvezuju se na rad u državnim tijelima.

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOROVI

XI.

Za obrazovanje odnosno usavršavanje službenika organizirat će se stručni seminari i predavanja iz područja Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima, a u svrhu općeg i detaljnog upoznavanja navedenoga pravnog područja, te stjecanja usporednih znanja potrebnih za učinkovito vođenje postupaka, a ujedno i u svrhu pripreme onih službenika koji nemaju položen državni stručni ispit.

UREDSKO POSLOVANJE

XII.

Organizirat će se seminari i predavanja iz područja uredskog poslovanja, a radi upoznavanja s polazištima, pristupima i tehnikama uredskog poslovanja.

SLUŽBENIČKI ODNOSI

XIII.

Organizirat će se seminari i predavanja iz područja službeničkih odnosa, a u cilju obrazovanja i upoznavanja službenika s novim zakonskim propisima, načinom njihova provođenja te prijepornim pravnim pitanjima iz prakse.

SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

XIV.

Stručni seminari i predavanja iz područja ustroja i rada lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizirat će se u svrhu praćenja promjena nastalih donošenjem novih odnosno izmjenama i dopunama postojećih zakonskih propisa, te njihovom primjenom u praksi.

USTAVNO UREĐENJE

XV.

Organizirat će se stručni seminari i predavanja na kojima će se službenici detaljnije upoznati s osnovama i promjenama Ustava Republike Hrvatske te drugim zakonskim propisima koji prate navedeno upravno područje.

SUSTAV DRŽAVNE UPRAVE

XVI.

Provodit će se predavanja i seminari iz područja ustroja i rada državne uprave, u svrhu praćenja propisa, njihove promjene te mjera, načina provođenja i razmatranja aktualnih tema iz prakse.

USAVRŠAVANJE NA PODRUČJU INFORMATIZACIJE

XVII.

Organizirat će se tečajevi iz područja informatike u svrhu primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u državnoj upravi.

Tečajevi u svrhu informatičkog obrazovanja određenog stupnja organizirat će se u skladu s potrebama službenika.

U ovom području provodit će se osnovno i dodatno osposob­ljavanje za rad na osobnim računalima.

STUDIJSKA PUTOVANJA I RAZMJENA ISKUSTAVA

XVIII.

Studijska putovanja i razmjena iskustava organiziraju se u svrhu upoznavanja službenika s različitim metodama rješavanja istovrsnih upravnih i stručnih poslova u drugim tijelima državne vlasti u Republici Hrvatskoj kao i u tijelima državne i lokalne vlasti u drugim zemljama.

Studijska putovanja i razmjena iskustava kao oblici stručnog usavršavanja službenika organiziraju se i provode grupno i pojedinačno.

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

XIX.

Službenici koji upravljaju ustrojstvenom jedinicom državnoga tijela (u daljnjem tekstu: nadređeni službenici) imaju obavezu osobno se usavršavati u odnosu na funkcioniranje i efikasnost rada tijela kojim upravljaju.

U odnosu na usavršavanje, nadređeni službenici posebnu pozornost trebaju posvetiti prihvaćanju i korištenju iskustava u rukovođenju i upravljanju koje imaju članice Europske unije.

XX.

Organizirat će se i provoditi stručni seminari i predavanja za nadređene službenike u svrhu dodatnog stručnog usavršavanja te sustavnog i kontinuiranog obrazovanja tih službenika.

STRUČNO USAVRŠAVANJE U POJEDINIM UPRAVNIM PODRUČJIMA

XXI.

S obzirom na specifičnosti pojedinih upravnih područja, te stručnih poslova koje obavljaju službenici, državna tijela dužna su organizirati i provoditi stalno i sustavno stručno usavršavanje službenika za obavljanje poslova odgovarajuće struke, odnosno službe.

Pri provedbi stručnog usavršavanja u pojednim upravnim područjima, trebaju se koristiti znanstvena dostignuća.

TIJELA ZA PROVOĐENJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

XXII.

Stručno usavršavanje službenika organizira i provodi svako državno tijelo samostalno u okviru svoga djelokruga rada.

U organiziranju i provedbi stručnog usavršavanja državna tijela dužna su surađivati sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove opće uprave, te drugim državnim tijelima, znanstvenim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama.

ROKOVI PROVEDBE PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

XXIII.

Stručno usavršavanje službenika provodit će se prema ovom Programu kontinuirano kroz 2003. godinu.

SREDSTVA ZA PROVEDBU STRUČNOG USAVRŠAVANJA

XXIV.

Sredstva za provedbu stručnog usavršavanja osigurana su u državnom proračunu i iz drugih izvora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XXV.

Sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, a radi kontinuiranog i sustavnog stručnog usa­vrša­vanja službenika, nakon donošenja programa stručnog usa­vršavanja državnih službenika, svako državno tijelo dužno je donijeti poseban program stručnog usavršavanja svojih službenika i dostaviti ga ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave.

XXVI.

Ovaj Program objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 131-01/02-01/03

Urbroj: 5030109-03-1

Zagreb, 8. svibnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.