Odluka o postavljenju Filipa Vučka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi, sa sjedištem u Madridu

NN 81/2003 (17.5.2003.), Odluka o postavljenju Filipa Vučka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi, sa sjedištem u Madridu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

976

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-02/03-01/18, Urbroj: 50304/2-03-03 od 23. trav­nja 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam FILIPA VUČKA izvanrednog i opuno­mo­ćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Špa­njol­skoj, sa sjedištem u Madridu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi, sa sjedištem u Madridu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-1671/2
Zagreb, 12. svib­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.