Aneks Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje za 2003. godinu

NN 81/2003 (17.5.2003.), Aneks Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje za 2003. godinu

KOLEKTIVNI UGOVORI

993

ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZNANOST
I VISOKO OBRAZOVANJE ZA 2003. GODINU

Članak 40. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (»Narodne novine« broj 101/02) privremeno se, za 2003. godinu, mijenja i glasi:

1) Trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se tako da se na 18 radnih dana, koliko iznosi zakonom određeno najkraće trajanje godišnjeg odmora, dodaju dani prema sljedećim kriterijima:

prema složenosti poslova

   poslovi za koje se traži dr.                                          5 dana

   poslovi VSS i mr.                                                       4 dana

   poslovi VŠS                                                               3 dana

   poslovi SSS                                                               2 dana

   ostali poslovi                                                              1 dan

prema dužini radnog staža

   od 6 do 12 godina                                                      1 dan

   od 12 do 18 godina                                                    2 dana

   od 18 do 24 godina                                                    3 dana

   od 24 do 30 godina                                                    4 dana

   preko 30 godina                                                         5 dana

prema posebnim socijalnim uvjetima

   roditelju, posvojitelju, staratelju za svako
dijete do 15 godina starosti                                         2 dana

   roditelju, posvojitelju, staratelju djeteta s
težim smetnjama u razvoju                                          3 dana

   invalidu                                                                       3 dana

prema uvjetima rada

   rad na poslovima s posebnim uvjetima rada,
navedenim u prilogu ovom ugovoru

   za poslove iz čl. 51. st. 1. alineja 1. i 2.                       3 dana

   za poslove iz čl. 51. st. 1. alineja 3. i 4.                       2 dana

   za poslove iz čl. 51 st. 1. alineja 5.                              1 dan

2) Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od 30 radnih dana.

3) Slijepom zaposleniku i zaposleniku koji radi na poslovima, gdje ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja, pripada pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od minimalno 30 radnih dana, a maksimalno 37 radnih dana.

Ministarstvo znanosti i Nezavisni sindikat znanosti
tehnologije i visokog obrazovanja
Ministar                                                            Predsjednik Sindikata
prof. dr. sc. Gvozdan Flego, v. r.                    dr. sc. Krunoslav Pisk, v. r.                                                                                                                                        Predsjednik Velikog vijeća
                                                                        Vilim Ribić, v. r.