Odluka o postavljenju mr. sc. Nebojše Koharovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi

NN 84/2003 (22.5.2003.), Odluka o postavljenju mr. sc. Nebojše Koharovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1033

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/05, urbroj: 50304/2-03-02 od 28. trav­nja 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. NEBOJŠU KOHAROVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Po­ljskoj, sa sjedištem u Varšavi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-1740/2
Zagreb, 16. svib­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.