Odluka o opozivu mr. sc. Jakše Muljačića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj

NN 84/2003 (22.5.2003.), Odluka o opozivu mr. sc. Jakše Muljačića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1035

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o pos­tu­pku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvatskoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-02/24, urbroj: 50304/2-03-02 od 28. trav­nja 2003. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. JAKŠA MULJAČIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. srp­nja 2003.

Broj: 01-081-03-1742/2
Zagreb, 16. svib­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.