Odluka o opozivu Ive Livljanića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog velepolasnika Republike Hrvatske u Republici Čile, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republic

NN 84/2003 (22.5.2003.), Odluka o opozivu Ive Livljanića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog velepolasnika Republike Hrvatske u Republici Čile, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republic

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1036

Na teme­­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postup­ku osniva­­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­­lja­­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­­nja 2001. i 5. srp­­nja 2001., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz miš­­lje­­nje Odbora za va­­njsku politiku Hrvatskoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-02/17, urbroj: 50304/2-03-02 od 28. trav­­nja 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

IVE LIVLJANIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Santiagu de Chile, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Boliviji, sa sjedištem u Santiagu de Chile i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Peru, sa sjedištem u Santiagu de Chile.

Ova Odluka stupa na snagu 31. kolovoza 2003.

Broj: 01-081-03-1743/2
Zagreb, 16. svib­­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.