Odluka o postavljenju dr. sc. Nenada Preloga za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj

NN 84/2003 (22.5.2003.), Odluka o postavljenju dr. sc. Nenada Preloga za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1040

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/13, urbroj: 50304/2-03-02 od 14. svib­nja 2003. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. NENADA PRELOGA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj, sa sjedištem u Dublinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-1769/2
Zagreb, 16. svib­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.