Pravilnik o određivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna služba u Republici Hrvatskoj

NN 84/2003 (22.5.2003.), Pravilnik o određivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna služba u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1042

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o civilnoj službi (»Na­rodne novine«, br. 25/03.), ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o odreĐivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna sluŽba u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju pravne osobe, te državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se može obavljati civilna služba i njihove obveze.

(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka su pravne osobe koje obavljaju znanstvenu, obrazovnu, odgojnu, kulturnu, šport­sku, socijalnu, zdravstvenu, sanitarnu ili humanitarnu djelatnost u Republici Hrvatskoj, a koje nisu osnovane radi stjecanja dobiti.

(3) Civilna služba može se obavljati i u udrugama koje najmanje tri godine djeluju u području promicanja i zaštite ljudskih prava, zaštite zdravlja i unapređenja kvalitete življenja, skrbi o osobama s invaliditetom, skrbi o djeci, zaštiti okoliša i održivog razvoja, socijalne skrbi, djelovanja mladih, demokratizacije i raz­voja civilnoga društva i kulture.

(4) Udruga iz stavka 3. ovoga članka mora imati poslovni prostor, najmanje dvije zaposlene osobe, program koji provodi u lokalnoj zajednici i jasno financijsko poslovanje.

Članak 2.

Civilna služba može se obavljati u pravnim osobama i tijelima kako slijedi:

1. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,

2. Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet,

3. znanstveno-istraživački institut,

4. dječji vrtić,

5. osnovna škola,

6. srednja škola,

7. učenički dom,

8. javno sveučilište,

9. javno veleučilište,

10. javni fakultet,

11. javna umjetnička škola,

12. javna visoka škola,

13. pučko otvoreno učilište,

14. javna ustanova parka prirode,

15. javna ustanova restauratorske djelatnosti,

16. Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara«,

17. Javna ustanova Galerija »Klovićevi dvori«,

18. Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«,

19. Zavod za kulturu Republike Hrvatske,

20. Hrvatska matica iseljenika

21. Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agen­cija

22. Hrvatski zavod za telekomunikacije,

23. Hrvatski restauratorski zavod,

24. Matica hrvatska,

25. ustanove u kulturi

26. kazalište,

27. muzej,

28. samostalna knjižnica,

29. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,

30. Republički zavod za tehničku suradnju,

31. Arhiv Hrvatske

32. Hrvatski olimpijski odbor

33. centar za socijalnu skrb,

34. dom socijalne skrbi,

35. centar za pomoć i njegu,

36. ustanova za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom,

37. zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom,

38. radni centar,

39. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

40. Agencija za nadzor mirovinskih fondova,

41. Središnji registar osiguranika,

42. Hrvatski zavod za zapošljavanje

43. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

44. Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

45. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu,

46. Hrvatski zavod za kontrolu lijekova,

47. Hrvatski zavod za kontrolu imunobioloških preparata,

48. Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja,

49. Hrvatski zavod za prevenciju ovisnosti,

50. Hrvatski zavod za toksikologiju,

51. Hrvatski zavod za medicinu rada,

52. dom zdravlja,

53. ustanova za hitnu medicinsku pomoć,

54. opća bolnica,

55. specijalna bolnica,

56. klinika,

57. klinička bolnica,

58. klinički bolnički centar,

59. poliklinika,

60. Hrvatski crveni križ,

61. Hrvatski centar za razminiranje,

62. Agencija za obnovu,

63. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja,

64. javne vatrogasne postojbe,

65. – udruge za socijalnu i humanitarnu djelatnost (osoba s invaliditetom, koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, koje se bave problemima ovisnika, koje se bave problemima djece i mladeži, koje skrbe o starijim i nemoćnim osobama, koje skrbe o žrtvama mina, dobrotvorne udruge vjerskih zajednica koje djeluju na području socijalne skrbi, humanitarne organizacije prema Za­konu o humanitarnoj pomoći koje se bave prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći, odnosno materijalnih i financijskih dobara kao što su vjerske zajednice i druge domaće i strane neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj),

– udruge za zaštitu zdravlja i unapređenja kvalitete življenja,

– udruge za zaštitu okoliša i održivog razvoja,

– udruge za promicanje i zaštitu ljudskih prava,

– udruge za djelovanje mladih,

– udruge za demokratizaciju i razvoj civilnog društva i kulture,

66. Državni protokol Republike Hrvatske,

67. Stručna služba Hrvatskoga sabora,

68. Tajništvo Vlade Republike Hrvatske,

69. Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Repub­like Hrvatske,

70. Ured predsjednika Republike Hrvatske,

71. Ured Pučkog pravobranitelja,   

72. ured Vlade Republike Hrvatske,

73. ministarstvo,

74. državna upravna organizacija,

75. ured državne uprave u županiji,

76. županija,

77. Grad Zagreb,

78. grad,

79. općina,

80. općinski sud,

81. županijski sud,

82. Vrhovni sud Republike Hrvatske,

83. trgovački sud,

84. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske,

85. prekršajni sud,

86. Visoki prekršajni sud u Zagrebu,

87. Upravni sud Republike Hrvatske,

88. Ustavni sud Republike Hrvatske,

89. Državno odvjetništvo.

Članak 3.

Pravna osoba i tijelo u kojem se obavlja civilna služba dužna je osigurati uvjete za obavljanje civilne službe na način da obav­ljanje poslova civilnih obveznika ne ugrožava postojeća radna mjesta i ne otežava ili onemogućava pronalaženje radnih mjesta nezaposlenim osobama.

Članak 4.

O upućivanju novaka na obavljanje civilne službe odlučuje Povjerenstvo za civilnu službu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 5.

(1) Ako pravna osoba i tijelo u koje je upućen novak na civilnu službu utvrdi da nema uvjeta za obavljanje civilne službe, dužna je o tome obavijestiti Povjerenstvo u roku od 8 dana od dana primitka rješenja o upućivanju novaka na civilnu službu.

2) Pravna osoba i tijelo iz članka 2. ovoga Pravilnika dužno je odmah obavijestiti Povjerenstvo o danu dolaska novaka na obavljanje civilne službe i dostaviti odluku o poslovima koje će novak obavljati, raspored obavljanja tih poslova (rad u smjenama, noćni rad i sl.), te podatke o osobi određenoj za praćenje njegovog rada.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/94
Urbroj: 524-02-03-1
Zagreb, 14. svibnja 2003.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.