Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za civilnu službu

NN 84/2003 (22.5.2003.), Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za civilnu službu

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1043

Na temelju članka 11. stavak 7. Zakona o civilnoj službi (»Narodne novine«, br. 25/03), ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o naČinu rada Povjerenstva za civilnu sluŽbu

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način rada Povjerenstva za civilnu službu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), način obavljanja administrativno-tehničkih poslova za rad Povjerenstva, kao i druga pitanja značajna za rad Povjerenstva.

Članak 2.

(1) Članovi Povjerenstva dužni su se pridržavati odredaba Zakona o civilnoj službi i ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na druge osobe ako sudjeluju u radu Povjerenstva.

Članak 3.

(1) Povjerenstvo donosi odluke na sjednicama.

(2) Sjednicama Povjerenstva prisustvuju svi članovi, a u slučaju spriječenosti pojedinog člana obavezno je prisustvovanje njegovog zamjenika.

(3) Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova.

(4) Povjerenstvo može ovlastiti stručnu osobu Ministarstva rada i socijalne skrbi za poduzimanje svih ili pojedinih radnji u postupku prije donošenja rješenja iz njegove nadležnosti.

Članak 4.

(1) Predsjednik Povjerenstva ima sljedeće ovlasti:

– saziva i vodi sjednice Povjerenstva,

– utvrđuje broj nazočnih članova,

– predlaže dnevni red i brine se da se rad Povjerenstva odvija prema prihvaćenom dnevnom redu,

– brine da se na sjednicama Povjerenstva vodi zapisnik,

– donosi rješenja iz nadležnosti Povjerenstva,

– potpisuje pismena iz djelokruga rada Povjerenstva,

– obavlja i druge poslove propisane Zakonom.

(2) Kada zamjenik predsjednika Povjerenstva vodi sjednicu, ima prava i dužnosti koje ima predsjednik Povjerenstva.

Članak 5.

(1) Sjednicu Povjerenstva priprema predsjednik.

(2) Sjednice se sazivaju, u pravilu, najmanje jedanput tjedno.

(3) Predsjednik Povjerenstva utvrđuje da li su na sjednici nazočni svi članovi ili njihovi zamjenici, nakon čega iznosi prijedlog dnevnog reda i daje ga na razmatranje i usvajanje.

(4) Članovi Povjerenstva mogu predložiti izmjene i dopune predloženog dnevnog reda.

(5) Nakon usvajanja dnevnog reda pristupa se razmatranju zahtjeva o kojima se donose odluke.

(6) Razmatranje zahtjeva i donošenje odluka o zahtjevima odvija se prema redoslijedu pristiglih zahtjeva Povjerenstvu.

Članak 6.

(1) Odlučivanje na sjednici Povjerenstva obavlja se javnim glasovanjem »za« ili »protiv«.

(2) Na temelju rezultata glasovanja predsjednik objavljuje da je zahtjev o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

Članak 7.

(1) Zapisnik o radu Povjerenstva mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a posebno:

– redni broj sjednice,

– datum i mjesto održavanja sjednice,

– vrijeme početka sjednice,

– imena i prezimena prisutnih članova, te naznaku o tome tko predsjedava sjednicom,

– usvojeni dnevni red,

– rezultate glasovanja po pojedinim zahtjevima,

– naznaku vremena kada je sjednica zaključena,

– u slučaju prekida sjednice, naznaku vremena kada je sjednica nastavljena.

(2) Predsjednik može odrediti da se u zapisnik unesu i drugi podaci sa sjednice.

(3) Zapisnik sa sjednice potpisuje predsjednik, odnosno njegov zamjenik ako je predsjedao sjednicom, te zapisničar.

Članak 8.

(1) Administrativno-tehničke poslove za rad Povjerenstva obavlja Tajništvo Ministarstva rada i socijalne skrbi.

(2) Administrativno-tehnički poslovi iz stavka 1. ovoga članka su:

– vođenje zapisnika o radu Povjerenstva,

– izrada obavijesti i drugih dopisa iz djelokruga rada Povjerenstva,

– dostavljanje iskaznice civilne službe podnositelju zahtjeva, uz rješenje o upućivanju na civilnu službu,

– obavljanje drugih poslova po ovlaštenju Povjerenstva.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/77
Urbroj: 524-02-03-1
Zagreb,  14. svibnja 2003.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.