Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i evidencije o obveznicama civilne službe te obrascu i sadržaju iskaznice civilne službe

NN 84/2003 (22.5.2003.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i evidencije o obveznicama civilne službe te obrascu i sadržaju iskaznice civilne službe

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1044

Na temelju članka 45. stavka 4. Zakona o civilnoj službi (»Narodne novine«, br. 25/03), ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministrice obrane – klasa: 800-01/03-06/1, urbroj: 512-01-01-03-2 – od 9. svibnja 2003., donosi

PRAVILNIK

o naČinu voĐenja oČevidnika i evidencije o obveznicima civilne sluŽbe te obrascu
i sadrŽaju iskaznice civilne sluŽbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja oče­vidnika i evidencije o obveznicima civilne službe, čuvanje i zaštita podataka iz evidencije i očevidnika, osiguranje nužnih uvjeta za vođenje i korištenje tih podataka, te sadržaj, oblik i materijal iskaznice kojom civilni obveznik dokazuje obavljanje civilne službe i svoj identitet za te potrebe.

EVIDENCIJA O OBVEZNICIMA CIVILNE SLUŽBE

Članak 2.

Evidencija o obveznicima civilne službe (u daljnjem tekstu: evidencija) iz članka 1. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke o obveznicima civilne službe:

1. Osobni podaci

Matični broj civilnog obveznika

Prezime i ime

Ime oca ili majke

MBG

Nadnevak rođenja

Mjesto rođenja

Država rođenja

Državljanstvo

Drugo državljanstvo

Mjesto prebivališta/boravišta u Republici Hrvatskoj

Ulica, kućni broj

Poštanski broj mjesta prebivališta/boravišta

Grad ili općina i županija

Kontakt informacije

– telefon

– mobilni telefon

– e-mail adresa

Broj osobne iskaznice, godina i mjesto izdavanja osobne iskaznice

2. Podaci o obrazovanju, školovanju, zanimanju i zaposlenju

Podaci o obrazovanju

Stručna sprema

   – nekvalificiran (NKV)

   – priučen (PKV)

   – kvalificiran (KV)

   – srednje stručno obrazovanje (SSS)

   – visokokvalificiran (VKV)

   – više stručno obrazovanje (VŠ)

   – visoko stručno obrazovanje (VSS)

   – magistar

   – doktor znanosti

Podaci o školovanju

Završena škola

   – osnovna škola

   – srednja škola, (vrsta škole)

   – viša škola (vrsta škole)

   – visoka škola ili fakultet (vrsta škole ili fakulteta)

   – Obrazovanje u tijeku (vrsta škole ili fakulteta)

   – smjer i godina školovanja

Podaci o zanimanju i zaposlenju   

Zanimanje

Nezaposlen

Zaposlen

   – kod (ime poslodavca)

   – popis poslodavaca u zadnjih 12 mjeseci

   – poljoprivrednik

   – obrtnik

   – samostalna djelatnost

Posebna znanja

   – strani jezici – vrsta i stupanj znanja

   – poznavanje rada na računalu

   – vozački ispit (kategorija)

   – ostalo (hobiji i interesi)

3. Vojni podaci

– Uprava za obranu (naziv i adresa)

– Ured za obranu (naziv i adresa)

Sposobnost za vojnu obvezu

   – sposoban

   – privremeno nesposoban

   – nesposoban

Razlog traženja civilne službe

   – vjerski

   – moralni

Status civilnog obveznika

   – novak

   – ročnik

   – pričuvnik

 Služenje vojnog roka

   – u HV

   – u JNA

   – početak služenja

   – završetak služenja

   – čin

   – osposobljenost

4. Ostali podaci

– Posjedovanje oružnog lista za držanje oružja kao uspomene

5. Civilna služba

Odobreno obavljanje civilne službe (rješenje, klasa, urudž­be­ni broj – u daljnjem tekstu: urbroj i nadnevak)

Podaci o rasporedu u civilnu službu (rješenje – klasa, urbroj i nadnevak)

Mjesto obavljanja civilne službe

Naziv i sjedište pravne osobe ili tijela

Ime i prezime osobe u pravnoj osobi ili tijelu određene za praćenje rada civilnog ročnika

Nadnevak započinjanja obavljanja civilne službe

Trajanje civilne službe

Nadnevak dolaska u pravnu osobu ili tijelo

Skraćivanje roka služenja

   – nagradni dani (broj dana, od  do)

   – redovni dopust (broj dana, od  do)

   – izvanredni dopust (broj dana, od  do)

Razlozi prekidanja civilne službe

osobni zahtjev ročnika za ukidanje rješenja o civilnoj službi, (rješenje o prekidu služenja civilne službe – klasa, urbroj i nadnevak)

ocjena nadležnog tijela o nesposobnosti ili privremenoj nesposobnosti za civilnu službu u tijeku obavljanja civil­ne službe, (rješenje o prekidu služenja civilne službe – klasa, urbroj i nadnevak)

pravomoćna presuda suda na kaznu maloljetničkog zatvora ili na bezuvjetnu zatvorsku kaznu, dok ne izdrži kaznu ili dok ne bude uvjetno pušten, (rješenje o prekidu služenja civilne službe – klasa, urbroj i nadnevak)

pravomoćna presuda na bezuvjetnu zatvorsku kaznu dulju od 6 mjeseci, dok ne izdrži kaznu ili dok ne bude uvjetno pušten, (rješenje o prekidu služenja  civilne služ­­be – klasa, urbroj i nadnevak)

pokrenuti kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti, (rješenje o prekidu služenja civilne službe – klasa, urbroj i nadnevak)

samovoljno i neopravdano izostajanje s civilne službe neprekidno dulje od 10, ali ne dulje od 30 dana, (rješenje o prekidu služenja civilne službe – klasa, urbroj i nadnevak)

na osobni zahtjev zbog smrti ili teške bolesti u obitelji, odnosno prirodnih nepogoda ili drugih nesreća, a naj­dulje jednu godinu, (rješenje o prekidu služenja ci­vil­ne službe – klasa, urbroj i nadnevak)

Pristupanje daljnjem obavljanju civilne službe, (Rješenje o pristupanju daljnjem obavljanju civilne službe – klasa, urbroj i nadnevak)

Premještaj ročnika (rješenje o premještaju ročnika – klasa, urbroj i nadnevak)

na zahtjev civilnog ročnika

na zahtjev pravne osobe ili tijela gdje civilni ročnik obav­lja civilnu službu

po potrebi civilne službe

Nadnevak odustajanja od zahtjeva za civilnu službu, (rješenje o prestanku civilne službe – klasa, urbroj i nadnevak)

Nadnevak prevođenja civilnog ročnika u pričuvni sastav (rješenje nadležnog državnog tijela za obranu – klasa, urbroj, nadnevak).

Članak 3.

(1) Zbirku isprava koja je sastavni dio evidencije čini popunjeni obrazac PZC (prilog 1.) koji se prilaže uz zahtjev za odobravanje civilne službe, kao i sve isprave koje dostavi pravna osoba u kojoj civilni ročnik obavlja civilnu službu.

(2) Zaprimljene zahtjeve za civilnu službu, obrasce PCZ s prilozima, ured za obranu dostavlja Povjerenstvu za civilnu službu.

OČEVIDNIK O OBVEZNICIMA CIVILNE SLUŽBE

Članak 4.

Očevidnik o obveznicima civilne službe (u daljnjem tekstu: očevidnik) iz članka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

– matični broj civilnog obveznika

– ime i prezime civilnog obveznika

– adresu civilnog obveznika

– zanimanje civilnog obveznika

– podatke iz pravomoćnih rješenja Povjerenstva za civilnu službu o odobravanju obavljanja civilne službe i promjenama u svezi s obavljanjem civilne službe (klasa, urbroj i nadnevak),

– naziv i sjedište pravne osobe ili tijela u kojem se obavlja civilna služba

– ime i prezime osobe u pravnoj osobi ili tijelu određene za praćenje rada civilnog ročnika.

Članak 5.

Zbirku isprava koja je sastavni dio očevidnika čine pravo­moćna rješenja u svezi obavljanja civilne službe.

NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE I OČEVIDNIKA, ČUVANJE I ZAŠTITA PODATAKA I OSIGURANJE NUŽNIH UVJETA ZA VOĐENJE
I KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 6.

Evidencija i očevidnik o obveznicima civilne službe vode se u elektroničkom obliku uz upotrebu računalnog programa odobrenog od strane Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Članak 7.

Za potrebe evidencije i očevidnika koriste se podaci koje Povjerenstvo za civilnu službu dostavlja o danu stupanja obveznika u civilnu službu, prekidu civilne službe i drugim okolnostima i promjenama koje se odnose na civilnu službu.

Članak 8.

(1) Podaci iz evidencije i očevidnika čuvaju se trajno.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju imati svoju sigurnosnu kopiju pohranjenu na odgovarajućem mediju.

(3) Sigurnosna kopija iz stavka 2. ovoga članka stvara se najmanje jedanput tjedno.

(4) Sigurnosna kopija iz stavka 2. ovoga članka čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa, prodora vode, vatre, i služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka pohranjenih u elektroničkom računalu.

Članak 9.

Ministar rada i socijalne skrbi odgovoran je za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za ažurno unošenje, obradu, korištenje i čuvanje podataka iz stavka 1. članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ministar rada i socijalne skrbi utvrdit će mjesto pohrane i sigurnosnih kopija iz stavka 2. članka 8. ovoga Pravilnika i osobu odgovornu za izradu i čuvanje kopija.

Članak 11.

(1) Pristup podacima iz stavka 1. članka 8. ovoga Pravilnika dozvoljen je samo ovlaštenim osobama koje raspolažu odgova­rajućom lozinkom.

(2) Lozinku dodjeljuje ministar rada i socijalne skrbi ili osoba koju on ovlasti.

ISKAZNICA CIVILNE SLUŽBE

Članak 12.

Obrazac iskaznice civilne službe izrađuje se na punijem papiru bijele boje veličine 85x55 mm i zaštićeni su omotom od prozirne plastične mase.

Članak 13.

Iskaznica civilne službe (prilog 2.) sadrži:

na prednjoj strani:

– grb Republike Hrvatske

– naziv »Republika Hrvatska«

– naziv »Ministarstvo rada i socijalne skrbi«

– naziv »Iskaznica civilnog obveznika«

– matični broj civilnog obveznika

– mjesto za fotografiju veličine 28 x 32 mm

– ime i prezime nositelja iskaznice

– nadnevak rođenja,

na poleđini:

– tekst koji glasi:

 »Nositelj ove iskaznice civilni je obveznik koji svoju civilnu službu obavlja u  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––«

              (naziv pravne osobe ili tijela)

– evidencijski broj iskaznice

– vrijeme za koje se iskaznica izdaje

– nadnevak izdavanja iskaznice

– potpis ovlaštene osobe.

Članak 14.

Obrasci prilog 1. i 2. sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/76
Urbroj: 524-02-03-1
Zagreb, 14. svibnja 2003.

Ministar
            Davorko Vidović, v. r.
Prilog 2