Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 86/2003 (24.5.2003.), Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1048

Na teme­lju članka 128. Zakona o mirovinskom osigura­nju (»Narodne novine«, broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01. i 147/02.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje na sjednici održanoj 19. ožujka 2003. donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje (»Narodne novine«, broj 163/98) u članku 11. iza riječi »utvrđenog Zakonom« briše se zarez i dodaju riječi »i postupka za ostvariva­nje prava na doplatak za djecu, utvrđenog Zakonom o doplatku za djecu«.

U podstavku 1. iza riječi »osigura­nja« briše se zarez i dodaju riječi »i s ostvariva­njem prava na doplatak za djecu,«.

U podstavku 3. iza riječi »osigura­nja« briše se zarez i dodaju riječi »i ostvariva­nju prava na doplatak za djecu,«.

U podstavku 5. iza riječi »dava­nja« stav­lja se zarez, riječi »i pravima iz mirovinskog osigura­nja« zamje­njuju se riječima »korisnicima prava iz mirovinskog osigura­nja i korisnicima prava doplatka za djecu,«.

Podstavak 7. mije­nja se i glasi:

»– provjerava­nje poslovnih k­njiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika plaća­nja doprinosa, radi kontrole podataka o stažu osigura­nja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima, koji služe za ostvariva­nje prava,«.

U podstavku 12. iza riječi »osigura­nja« briše se točka i dodaju riječi »i provedbom postupka za ostvariva­nje prava na doplatak za djecu«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. iza riječi »osobama« briše se zarez i dodaju riječi »i radi provedbe postupka za ostvariva­nje prava na doplatak za djecu«.

Članak 3.

U članku 15. podstavku 7. iza riječi »osigura­nje« stav­lja se zarez, riječ »i« briše se, a iza riječi »osigura­nja« dodaju se riječi »i pravu na doplatak za djecu«.

U podstavku 10. iza riječi »osiguranika« briše se zarez, dodaje se »i«, a riječi »i dokupu staža« brišu se.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. podstavak 1. mije­nja se i glasi:

»– rješava­nje u prvom stup­nju o pravu na mirovinsko osigura­nje, pravima i obvezama iz mirovinskog osigura­nja i pravu na doplatak za djecu,«.

U podstavku 3. iza riječi »osigura­nja« briše se zarez i dodaju riječi »i prava na doplatak za djecu,«.

Podstavak 4. mije­nja se i glasi:

»– provjerava­nje poslovnih k­njiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika plaća­nja doprinosa, radi kontrole podataka o stažu osigura­nja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima, koji služe za ostvariva­nje prava,«.

Članak 5.

U članku 19. stavku 1. točka 11. briše se, a dosadaš­nje točke 12.–18. postaju točke 11.–17.

Članak 6.

U članku 20. točka 2. briše se.

Dosadaš­nje točke 3.–9. postaju točke 2.–8.

Točke 10.–14. brišu se.

Dosadaš­nja točka 15. postaje točka 9., mije­nja se i glasi:

»o postupku i načinu kontrole podataka o stažu osigura­nja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima, koji služe za ostvariva­nje prava (čl. 146. st. 7. Zakona)«.

Dosadaš­nja točka 16. postaje točka 10.

Članak 7.

U članku 21. stavku 4. iza riječi »ravnate­lj« stav­lja se zarez, riječ »i« briše se, a iza riječi »Zavoda« dodaju se riječi »i pred­stav­nik radnika Zavoda koje­g imenuje i opoziva radničko vijeće, odnosno sindikat, prema posebnim propisima.«

Članak 8.

U članku 22. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Visina naknade za rad iz stavka 1. ovog članka ne može biti veća od 120% prosječne neto plaće radnika Zavoda iz pret­hod­nog tromjesečja za predsjednika Upravnog vijeća, odnosno 100% za člana Upravnog vijeća, uvećana za iznos preračunate stope poreza, prireza i doprinosa.«

Članak 9.

U članku 34. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Ravnate­lj ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća poduzimati pravne poslove o stjeca­nju, optereće­nju ili otuđe­nju nekretnine čija je vrijednost veća od 200.000,00 kuna, kao ni pravne poslove o stjeca­nju, optereće­nju ili otuđe­nju druge imovine čija je vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna.«

Dosadaš­nji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 10.

U članku 38. stavku 1. podstavku 1. iza riječi »osigura­nja« dodaju se riječi »i doplatka za djecu«.

Članak 11.

U članku 48. Statuta dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Zahtjev za zaštitu prava ne zadržava izvrše­nje odluke o imenova­nju predstojnika.«

Članak 12.

U članku 52. stavku 1. točki 1. na kraju teksta briše se zarez i dodaju riječi »te doplatka za djecu,«.

Članak 13.

U članku 57. podstavku 4. riječi »financira­nje i investira­nje« zamje­njuju se riječima »poslovno savjetova­nje«.

Članak 14.

U cijelom tekstu Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje (»Narodne novine«, br. 163/98) riječ »zaposlenik« i riječi »Hrvatski državni sabor« u različitim padežima zamje­njuju se riječima »radnik«, odnosno »Hrvatski sabor« u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

Ova odluka objav­ljuje se u »Narodnim novinama« nakon donoše­nja odluke Hrvatskog sabora o ­njenom potvrđiva­nju i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 140-13/03-01/1959
Urbroj: 341-99-01/01-03/10
Zagreb, 19. ožujka 2003.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Bože Borko Žaja, v. r.