Odluka o dodjeli priznanja Hrvatskoga sabora "Zlatni grb"

NN 87/2003 (27.5.2003.), Odluka o dodjeli priznanja Hrvatskoga sabora "Zlatni grb"

Hrvatski sabor

1056

Na teme­lju članka 1. Zakona o prizna­nju Hrvatskoga sabora »Zlatni grb« (»Narodne novine«, br. 66/02., 45/03. i 84/03.), Hrvatski sabor na sjednici 23. svib­nja 2003., donio je

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA HRVATSKOGA SABORA »ZLATNI GRB«

I.

U povodu 30. svib­nja, Dana Hrvatskoga sabora, prizna­nje Hrvatskoga sabora »Zlatni grb« dodje­ljuje se:

– fizičkim osobama

BALTAZARU JALŠOVCU, potpredsjedniku Hrvatskoga sabora i

akademiku VLATKU PAVLETIĆU, potpredsjedniku Hrvat­skoga sabora

– pravnoj osobi

GONGU, nestranačkoj udruzi građana, sa sjedištem u Zagrebu.

II.

Prizna­nje »Zlatni grb« dodje­ljuje Hrvatski sabor za poseban doprinos razvoju parlamentarizma, demokracije, tolerancije, snoš­ljivosti i zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 021-17/03-38/04
Zagreb, 23. svib­nja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.