Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

NN 88/2003 (28.5.2003.), Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

MINISTARSTVO PROSVJETE
I ŠPORTA

1035

Na temelju članka 75. Zakona o osnovnom školstvu (»Na­rod­ne novine«, broj 59/90., 26/93., 27/93., 7/96., 59/01. i 114/01.) i članka 80. stavka 5. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj, 19/92., 27/93., 50/95., 59/01. i 114/01.), ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu.

Članak 2.

Stručne ispite provodi Ministarstvo prosvjete i športa – Zavod za unapređivanje školstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo – Zavod).

I. OSTVARIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Članak 3.

Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje, stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u osnov­noj odnosno srednjoj školi (u daljnjem tekstu: pripravnici).

Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj bez položenog stručnog ispita, u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme.

Pripravnikom u smislu stavka 2. ovoga članka smatra se i osoba koja volontira na poslovima učitelja.

Članak 4.

Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa stažiranja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa.

Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika.

Članak 5.

Osnovni sadržaji programa pripravničkog staža su:

– Ustav Republike Hrvatske

– Opća deklaracija o ljudskim pravima

– Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju

– Konvencija o pravima djeteta

– Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj

– Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojno-obrazovnom sustavu

– Školske obveze i prava učitelja

– Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja

– Organiziranje, pripremanje i izvođenje odgojno-obrazovnih procesa

– Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja

– Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa

– Sustavno praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika

– Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima

– Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, slobodu odgoja i odgoj za suživot

– Pedagoška dokumentacija i evidencija

– Rad stručnih tijela škole

– Posebnosti struke

– Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja.

Članak 6.

Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine:

– ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva

– mentor pripravnika

– stručni suradnik.

Mentor pripravniku je učitelj iste struke koju ima pripravnik, s položenim stručnim ispitom ili je oslobođen polaganja stručnog ispita.

Ako mentora ili stručnog suradnika nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira, on se imenuje iz druge škole.

Članak 7.

Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju.

Članak 8.

Nakon početka rada pripravnika škola je dužna:

– imenovati povjerenstvo iz članka 6. ovoga pravilnika

– prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika

– izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu, najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika

– pružati stalnu stručno-pedagošku, metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku

– pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja.

Članak 9.

Pripravnici sa završenim dvopredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na pripravnike sa završenim nenastavničkim studijem, koji ostvaruju nastavne programe stručno-teorijske nastave u srednjim strukovnim školama.

Pripravnici-učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staža u svim nastavnim predmetima a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih jedan mora obvezno biti iz skupine– hrvatski jezik, matematika i priroda i društvo a drugi iz skupine-likovna kultura, glazbena kultura te tjelesna i zdravstvena kultura.

Od dva odabrana nastavna predmeta povjerenstvo za provođenje stručnog ispita određuje jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita.

Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program priprav­ničkog staža za odgajatelje i stručne suradnike u domu.

Članak 10.

Pripravnici su obvezni biti nazočni nastavnim satima mentora – najmanje 30 sati tijekom stažiranja, a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati.

Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora najmanje 2 sata tjedno tijekom nastavne godine, odnosno 70 sati, te samostalno održati 35 nastavnih sati uz prisustvo mentora.

Obvezno hospitiranje treba obuhvatiti sve oblike rada s učenicima, ravnomjerno raspoređene tijekom stažiranja.

Pripravnici – stručni suradnici i odgajatelji – surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 60 sati tijekom stažiranja.

Pripravnici volonteri – stručni suradnici i odgajatelji – ob­vez­ni su provesti s mentorom u školi na poslovima stručnog suradnika ili odgajatelja najmanje dva dana mjesečno tijekom nastavne godine, odnosno 140 sati.

Članak 11

Povjerenstvo iz članka 5. ovog Pravilnika mora biti nazočno tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada pripravnika.

Ostali članovi povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružati pomoć svaki u trajanju od 5 sati.

Povjerenstvo radi u punom sastavu.

Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član povjerenstva.

Članak 12.

Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu, stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao. Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je sastaviti izvješće (tiskanica – SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu. Jedan primjerak izvješća šalje se zajedno s popratnom dokumentacijom u školu u koju je pripravnik prešao, a drugi se predaje osobno pripravniku.

U slučajevima kao što su dulje bolovanje, vojna obveza, porodiljski dopust i sl., pripravnički staž se prekida, a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu, o čemu škola izvješćuje Ministarstvo – Zavod.

II. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 13.

Stručni ispit polaže se prema programu kojeg donosi Ministarstvo.

Posebni dio programa stručnog ispita za vjeroučitelje donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice.

Članak 14.

Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža, škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit. Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3).

U privitku prijavnice prilaže se:

– Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2)

– preslika diplome o stečenoj naobrazbi,

– preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu,

– evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža.

Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponov­no polaganje ispita ili njegovih dijelova.

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka.

Članak 15.

Učitelj sa završenim nenastavničkim studijem koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava, nema obvezu polagati one dijelove stručnog ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita.

Učitelj iz stavka 1. ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa ispita prema kojem je polagao stručni ispit u matičnoj struci.

Ispravu iz stavka 2. ovog članka učitelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu za polaganje stručnog ispita.

Članak 16.

Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su:

– od 15. siječnja do 1. ožujka

– od 15. travnja do 1. lipnja

– od 1. listopada do 15. studenoga.

Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su:

– od 10. veljače do 10. travnja

– od 10. listopada do 10. prosinca.

Članak 17.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova.

Ispitno povjerenstvo čine:

– viši savjetnik ili savjetnik Ministarstva – Zavoda kao pred­sjednik ispitnog povjerenstva,

– ispitivač metodike koji se imenuje iz redova sveučilišnih profesora metodike iz struke koju ima pripravnik ili viših savjetnika Ministarstva – Zavoda tj. ovlaštenih stručnjaka iz drugih institucija ili ovlaštenih učitelja u zvanju savjetnika,

– učitelj sustručnjak pripravnika, kao mentor na ispitu

– ravnatelj škole

– učitelj hrvatskog jezika.

Ispitivač metodike i mentor na ispitu pripravniku vjero­učitelju imenuje se na prijedlog odgovarajuće vjerske zajednice.

Odluku o sastavu povjerenstva i zaduženjima pojedinih članova donosi minstar na prijedlog Zavoda.

Način rada Ispitnog povjerenstva propisuje se Poslovnikom kojeg donosi Ministarstvo – Zavod.

Članak 18.

Broj ispitnih povjerenstva, njihov sastav i članove, te popis školskih ustanova u kojima se provodi stručni ispit utvrđuje ministar prosvjete i športa.

Članak 19.

Stručni ispit obuhvaća:

– za učitelje – pisani rad, napisanu pripremu za nastavni sat, izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit;

– za stručnog suradnika – pisani rad, praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit;

– za suradnika u nastavi – pisani rad, metodički prikaz o izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit;

– za odgajatelja – pisani rad iz područja domskog odgoja, napisana priprema i izvođenje aktivnosti s učenicima ili pisani prak­tični rad te usmeni ispit.

Članak 20.

Pisani rad traje do 180 minuta, izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat, odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili radnu probu za praktičnu nastavu, a usmeni dio ispita do 40 minuta.

Članak 21.

Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«.

Članak 22.

Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata, odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita.

Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita.

Članak 23.

O stručnom ispitu vodi se zapisnik (Tiskanica SI-4), a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.

Evidenciju o pripravnicima koji su položili stručni ispit vodi Ministarstvo – Zavod.

Članak 24.

Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Tiskanica SI-5).

Članak 25.

Troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika, osim volontera, podmiruju se iz Državnog proračuna.

Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici.

Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita, što se utvrđuje ugovorom o volontiranju.

Članak 26.

Mentor koji radi s pripravnikom tijekom pripravničkog staža ima pravo na naknadu za rad.

Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom, odnosno za rad ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu.

Mjerila i iznos naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje ministar prosvjete i športa posebnom odlukom.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Obrasci tiskanica iz članka 8., 12., 14., 23. i 24. sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 28.

Vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju struč­nog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 148/99) stekli potrebnu stručnu spremu nisu obvezni polagati stručni ispit.

Vjeroučitelji drugih konfesija zaposleni s propisanom struč­nom spremom u osnovnoj ili srednjoj školi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika nisu obvezni polagati stručni ispit.

Članak 29.

Osobi koje je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi prema ranijim propisima priznaje se stručni ispit sukladno ovom pravilniku.

Osobi koja je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi izvan teritorija Republike Hrvatske priznat će se stručni ispit prema ovom pravilniku uz uvjet da prethodno položi odgovarajući dopunski ispit.

Odluku o priznanju stručnog ispita prema stavku 2. ovoga članka donosi povjerenstvo za provođenje stručnog ispita.

Članak 30.

Učiteljima i stručnim suradnicima koji su položili stručni ispit za učitelja odnosno stručnog suradnika u osnovnoj školi i nastavnicima koji su položili stručni ispit za nastavnika u srednjoj školi priznaje se stručni ispit kod zasnivanja radnog odnosa u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 98/95 i 148/99).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-01/03-01/22
Urbroj: 532-04/1-03-1
Zagreb, 28. travnja 2003.

Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.

 

 

 

Tiskanica SI-1

___________________________________________________________________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv škole – ustanove, adresa, broj pošte i broj telefona)

PRIJAVNICA

Ministarstvu prosvjete i športaZavodu za unapređivanje školstvaza stažiranje učitelja i stručnih suradnika pripravnika u osnovnim i srednjim školama

I. OSOBNI PODACI O PRIPRAVNIKU

______________________________________________________        _________________________

                                          (ime i prezime)                                                              (djevojačko prezime)

U radnom odnosu u ovoj školi od: ________________________

                                                             (nadnevak)

Diplomirao-la na: _____________________________________________________________________

                                                                              (naziv fakulteta – škole)

__________________________________________________________________________________

U __________________________________________ ,                    ___________________________

                                             (mjesto)                                                              (nadnevak diplomiranja)

Struka: ______________________________________________,                  _____________________

                              (završena studijska grupa – zvanje)                                              (VSS – VŠS – SSS)

Adresa stana i broj telefona: _____________________________________________________________

II. PODACI O RADNOM ISKUSTVU

Pripravnik će obavljati pripravnički staž kao:*

A) Pripravnik u radnom odnosu bez radnog iskustva u struci u školi:

            1) Na neodređeno vrijeme                      3) Puno radno vrijeme

            2) Na određeno vrijeme                         4) Skraćeno radno vrijeme

B) Pripravnik s radnim iskustvom – najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u svojoj struci izvan škole

            1) Na neodređeno vrijeme                      3) Puno radno vrijeme

            2) Na određeno vrijeme                         4) Skraćeno radno vrijeme

C) Volonter

__________________________________

*Zaokruži odgovarajuće slovo i broj

III. PODACI O STAŽIRANJU

Do sada je pripravnik s radnim iskustvom stekao ukupno radno iskustvo izvan škole _____________________

god., _____________ mj. i _____________ dana.

U ovoj školi stažirat će od _______________ do ________________________.

Pripravnik stažira:

1. U OSNOVNIM ŠKOLAMA

a) u razrednoj nastavi u _______________ razredu

b) u predmetnoj nastavi u nastavnom predmetu _____________________________________________

c) stručni suradnik iz ________________________________________________________________

                                                           (područje rada)

2. U SREDNJIM ŠKOLAMA

a) u predmetnoj nastavi (profesor) u nastavnom predmetu

    ______________________________________________________________________________

b) u predmetnoj nastavi (stručni učitelj)

    vježbe iz nastavnog predmeta ________________________________________________________

    praktična nastava za zanimanje _______________________________________________________

c) u predmetnoj nastavi (suradnik u nastavi)

    vježbe iz nastavnog predmeta ________________________________________________________

    praktična nastava za zanimanje _______________________________________________________

d) odgojitelj u učeničkom domu _________________________________________________________

e) stručni suradnik iz ________________________________________________________________

                                                                                      (područje rada)

IV. PODACI O ČLANOVIMA KOMISIJE IZ ČLANKA 6. PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU (»Narodne novine«, br. /03.)

1.  Ime i prezime ravnatelja škole: _________________________________________________________

    Stručna sprema ___________, zvanje ___________________________________________________

                         (VSS – VŠS) 

    2. Ime i prezime mentora: _____________________________________________________________

    Stručna sprema ___________, zvanje ___________________________________________________

                         (VSS – VŠS)

3.  Ime i prezime stručnog suradnika: _______________________________________________________

    Stručna sprema ___________, zvanje ___________________________________________________

                         (VSS – VŠS)

    Pripomene:

Prijavnicu ispunjava ravnatelj škole i upućuje dva istovjetna primjerka Ministarstvu prosvjetu i športa – Zavodu za unapređivanje školstva

____________________, _________.

                                                                                                                                  Ravnatelj

                                                                                                                   ______________________

 

 

 

 

                                                                                                                                                TISKANICA SI-2

Na temelju članka 12. i 14. Pravilnika o polaganju stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. /03.) podnosimo

IZVJEŠĆE

o rezultatima stažiranja za pripravnika

 ____________________________________________________

(ime i prezime)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(zvanje)

I. OPĆI PODACI

1. Kraći prikaz radnog odnosa (ili volontiranja) tijekom kojeg je obavljeno stažiranje (početak, mogući prekidi i razlozi prekida stažiranja, škole u kojima je obavljeno stažiranje i dr.)

2. Podaci o komisiji za pružanje stručne pomoći i praćenje ostvarivanja programa stažiranja i o njezinu radu (sastav, obavljeni uvidi, problemi, ocjena rada komisije i dr.)

II.  ŠKOLSKI PROPISI I PEDAGOŠKA  DOKUMENTACIJA

1. Kako je ostvaren opći dio programa stažiranja (poznavanje USTAVA Republike Hrvatske, Zakona o osnovnom i srednjem školstvu, školskih propisa, poznavanje obveza i prava učitelja i stručnih suradnika i dr.)

2. Poznavanje i primjena pedagoške dokumentacije u školskoj praksi (pravodobnost, funkcionalnost, urednost, vođenje dnevnika stažiranja i dr.)

III. OPĆI PEDAGOŠKI POSLOVI

1. Rad s učenicima (vođenje razrednog odjela te uspješnost i načini komuniciranja s učenicima)

2. Suradnja s roditeljima (uspješnost i načini suradnje te pripremanje i vođenje pojedinačnih i skupnih susreta s roditeljima – roditeljskih sastanaka)

3. Sudjelovanje u radu učiteljskog, odnosno nastavničkog vijeća, razrednog vijeća, školskih i izvanškolskih stručnih skupova (radionica, seminara, savjetovanja i sl., praćenje pedagoške literature, objavljeni radovi, konzultacije i dr.)

4. Skrb o kulturi pripravnikova usmenog i pismenog izražavanja (ako je pripravniku bila potrebna dopunska stručna pomoć, kako je i koliko je uspješno ostvarena)

5. Posebni pedagoški poslovi stručnog suradnika (praćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa, praćenje uspješ­nosti učenika u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, suradnja s učiteljima i ravnateljem škole, izvanškolska suradnja i dr.).

6. Posebni poslovi odgojitelja učeničkog doma (pojedinačni i skupni odgojni rad s učenicima i roditeljima, suradnja sa školama i poslodavcima, izvođenje slobodnih aktivnosti učenika).

7. Posebni poslovi suradnika u nastavi (suradnja s predmetnim nastavnicima strukovne nastave i strukovnim učiteljima, vođenje tehničko-tehnološke i metodičke dokumentacije).

IV. STRUČNO-METODIČKI POSLOVI

1. Način i uspješnost uvođenja pripravnika u rad, zalaganje, primjena didaktičko-metodičkih i pedagoško-psiholoških znanja u nastavnom procesu, broj sati hospitiranja na nastavi mentora, broj i ocjena uspješnosti samostalno održanih nastavnih sati u nazočnosti mentora, komisije, rad s darovitim učeni­cima i pomoć onima koji teže svladavaju nastavno gradivo i dr.).

2. Izvođenje izvannastavnih aktivnosti (područje rada, družine, klubovi, uspješnosti i dr.)

V. ZAKLJUČNA OCJENA O PRIPREMLJENOSTI PRIPRAVNIKA ZA SAMOSTALNO IZVOĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA TE POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

                                    _______________________, ________________ 20____.

Članovi komisije:

1. _________________    3. ___________________

           (ravnatelj)                         (stručni suradnik)

2. _________________   M.P.

      (mentor pripravnika)

 



 

 

 

 

Tiskanica SI-3

_______________________________________________________________________________________________

(naziv škole, adresa, broj pošte i broj telefona)

 

_______________________________________________________________________________________________

PRIJAVNICA

Ministarstvu prosvjete i športaZavodu za unapređivanje školstvaza polaganje stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola

1. ___________________________________ ,   ________________ ,   ___________________________

                 (ime i prezime pripravnika)                              (očevo ime)                        (djevojačko prezime)

2. ___________________________________  , ___________________,     __________________________

                   (nadnevak rođenja)                                (mjesto rođenja)                            (općina – grad)

    _________________________________________________ , _________________________________

                                          (županija)                                                                        (država)

3. Narodnost ____________________________________, državljan-ka ____________________________

4. ____________________________________________________________________________________

                                         (završen fakultet – škola)                                                    (mjesto)

_________________________________ , _____________________________,     _____________________

                            (država)                                   (nadnevak diplomiranja)                       (VSS; VŠS; SSS)

______________________________________________________________________________________

   (struka – zvanje)

5. Ukupno pripravnikovo radno iskustvo u struci iznosi ––––––––––––– g. ––––––––––––– mj.

    Radni staž izvan struke: kada, gdje i koliko?

     ____________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________

6. Pripravnik je u ovoj školi (domu, zavodu i dr.) stažirao od _____________ god. _____________ god.

    Ostatak pripravničkog staža od _____________ mjeseci i _____________ dana ostvario-la je u:

    ___________________________________ ,  ______________ mjeseci i _______________ dana,

    ___________________________________ ,  ______________ mjeseci i _______________ dana.

7. Pripravnik se prijavljuje za polaganje stručnog ispita iz

    1. ______________________________________________________

    2. ______________________________________________________

Pripomene:

A. Učitelji razredne nastave izabiru i upisuju dva nastavna predmeta i to: jedan predmet iz skupine – hrvatski jezik, matematika i priroda i društvo te jedan iz skupine – likovna kultura, glazbena kultura i tjelesna i zdravstvena kultura

B. Pripravnici predmetne nastave izabiru i upisuju jedan nastavni predmet, a stručni suradnici jedno stručno područje iz kojeg su obavili i pripravnički staž.

8. Ispit se prijavljuje za ispitni rok (zaokružite a), b) ili c):

    A) Za učitelje i stručne suradnike osnovnih škola:

         a)            od 15. siječnja do 1. ožujka _____________ godine

         b)            od 15. travnja do 1. lipnja _______________ godine

         c)            od 1. listopada do 15. studenoga __________ godine

    B) Za nastavnike srednjih škola:

         a)            od 10. veljače do 10. travnja _____________ godine

         b)            od 10. listopada do 10. prosinca __________ godine

9. Prijavnici se prilaže:

    9.1. Za sve učitelje i stručne suradnike

           a) ovjerena preslika diplome (svjedodžbe) o stečenoj naobrazbi

           b) izvješće povjerenstva o rezultatima pripravnikova stažiranja

    9.2. Za učitelje sa završenim nenastavničkim studijem i školom prilaže se i:

           a) potvrda o radnom iskustvu

           b) isprava o stručnoj pedagoško-psihološkoj i metodičkoj naobrazbi

    9.3. Za učitelje i stručne suradnike koji nisu obvezni polagati stručni ispit, a to žele, prilaže se i:

           a) pregled kretanja u službi s osvrtom na postignute rezultate u odgojno-obrazovnom radu

    9.4. Učitelji i stručni suradnici koji ponavljaju dio stručnog ispita prilažu samo dokaz o podmirenim troškovima ispita

 

U _____________________, __________________ godine.

                          Pripravnik                                                                                   Ravnatelj škole

_________________________________________      _________________________________________

                    (vlastoručni potpis)                                                                         (vlastoručni potpis)

 

 

 

 

Tiskanica SI-4

        REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ŠKOLSTVA

  Komisija za polaganje stručnog ispita

 

______________________________________

            (struka iz koje se polaže ispit)

 

Nadnevak: _____________________________

Mjesto: ________________________________

ZAPISNIK

o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika osnovnih i nastavnika srednjih škola

_______________________________________________________________________________

(ime i prezime pripravnika)

rođen-a _____________________ 19______ u _________________________________________                                                                       


___________________________,  __________________________________________________
          

              (općina – grad)                                                                  (država)

 

Završio-la je _____________________________________________________________________

                                               (naziv fakulteta – škole) 

__________________________________u __________________________________________
                                                                                                         
(mjesto)

 

______________________________________________________________________________

                                                (struka-zvanje)

____________________________________                            
                    
(godina diplomiranja)

Komisija je utvrdila da pripravnik ispunjava uvjete i da će polagati stručni ispit u ispitnom roku od _______

 do _________________________________________

 

I. PISANI RAD

Pripravnik je počeo pisati pisani rad _____________________________________________________

(nadnevak)        

u _______________ sati.

Tema: ___________________________________________________________________________

Nazočni član komisije: _______________________________________________________________

Rezultati pismenog rada (osvrt):

1. Pismenost:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Uspjeh: ____________________________

2. Stručno-pedagoška razina obrađene teme:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Uspjeh: _______________

Uspjeh pisanog rada (1+2): ________________

II. 1. IZVEDBA NASTAVNOG SATA

Pripravnik je ________________________ održao nastavni sat iz

                                         (nadnevak)

________________________________ u razredu osnovne škole

              (nastavni predmet)

– srednje škole __________________________________________________________________

                                            (naziv škole i mjesto)

Nastavna jedinica:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Osvrt na održani nastavni sat (priprava za nastavni sat, ostvarenje cilja i zadaća nastavnog sata, nastavne metode, nastavna sredstva, oblici rada i dr.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Uspjeh: –––––––––––––––

II. 2. PRAKTIČNI RAD (stručni suradnici)

Zadani praktični rad (tema):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Osvrt:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Uspjeh:

II. 3. PRAKTIČNI RAD (odgojitelj u učeničkom domu)

Zadani praktični rad iz područja domskog odgoja (tema):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Osvrt:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Uspjeh: ____________________________

II. 4. PRAKTIČNI RAD (suradnik u nastavi):

Metodički prikaz izvedbe jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe

Naziv nastavne jedinice ili vježbe:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Osvrt:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Uspjeh: ________________

III. USMENI DIO ISPITA

Postavljena pitanja:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Uspjeh: ________________

Na temelju uspjeha iz točke I., II. i III. ovog zapisnika komisija je utvrdila:

1. Da je pripravnik položio stručni ispit za zvanje:

    ______________________________________________________________________________

2. Da pripravnik nije položio stručni ispit u ovom ispitnom roku pa će ispit ponovno polagati:

    Pripravnik će ponovno polagati:

    a) ____________________________________________________________________________

    b) ____________________________________________________________________________

U _____________________  , _____________________

Potpisi članova ispitne komisije:

1. _________________________________________          

2. _________________________________________         

3. _________________________________________         

4. _________________________________________         

5. _________________________________________          

 

    Zapisnik je vodio:                               Predsjednik:

________________________ _______________________

Pripomena:

Uspjeh na dijelovima ispita (I, II, III): »položio«, »nije položio«.

Opći uspjeh na ispitu: »položio«, »nije položio«.

 

                                        

 

 

 

 

Tiskanica SI-5

             REPUBLIKA HRVATSKA

 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ŠKOLSTVA

                             

Knjiga evidencije: ____________________

Klasa: _____________________________

Urbroj: ____________________________

Na temelju članka 24. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj /03.) izdaje se

UVJERENJE

o položenom stručnom ispitu

_____________________________________________________________________

                                                                 (ime i prezime)

___________________________ rođen-a ___________________________________

 (djevojačko prezime)                   (nadnevak) 

___________________________ , općina – grad _____________________________

                  (mjesto)

država _______________________________________________________________

položio-la je______________________________ u ___________________________

                 (nadnevak)

stručni ispit za zanimanje  _________________________________________________

____________________________________________________________________

 

U Zagrebu, ______________________________

 

 

  Predsjednik ispitnog    M.P.   Pomoćnik ministra –

        povjerenstva                       ravnatelj Zavoda

__________________     _____________________