Zaključak o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi

NN 100/2003 (17.6.2003.), Zaključak o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1293

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. lipnja 2003. godine donijela

ZAKLJUČAK

o naČinu stambenog zbrinjavanja POVRAT-
nika koji nisu vlasnici kuĆe ili stana, a Živjeli su u stanovima u druŠtvenom vlaS­niŠtvu (bivŠi nositelji stanarskog pra­va) na podruČjima Repub­li­ke Hrvatske, koja su    izvan podruČja posebne drŽavne skrbi

1. U skladu s temeljnim načelima Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (»Narodne novine«, broj 92/98) vezanih za neotuđivo pravo na povratak u Republiku Hrvatsku osoba koje su iz različitih razloga napustile svoj dom i koje se mogu smatrati izbjeglicama u skladu s definicijom Ženevske konvencije iz 1951., te ostalim važećim instrumentima Ujedinjenih naroda, u cilju ostvarivanja uvjeta za povratak i trajni smještaj osoba koje nisu vlasnici stana ili kuće, a koje su živjele u stanovima u društvenom vlasništvu na područjima koja su izvan područja posebne državne skrbi, osigurat će se stambeno zbrinjavanje tih osoba (u daljnjem tekstu: povratnici).

2. Sukladno točki 1. ovoga Zaključka, stambeno će se zbrinuti povratnici koji se žele vratiti i trajno živjeti u Republici Hrvatskoj, bez obzira da li se nalaze izvan ili u Republici Hrvatskoj, i to pod uvjetom da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom bivše SFRJ, ili da iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.

3. Stanovi za stambeno zbrinjavanje povratnika prema ovome Zaključku osigurat će se u pravilu izgradnjom stanova prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/2001).

4. Stambeno zbrinjavanje provest će se na način da će se povratnicima osigurati, u skladu s njihovim mogućnostima i izboru:

– najam stana u vlasništvu države, koji stambeni prostor će država sukladno mogućnostima, kupiti prvenstveno na obročnu otplatu, prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, izuzev na područjima na kojima nije izvjesna gradnja tih stanova i gdje postoji mogućnost i kupnje već korištenih stanova, ili

– kupnja vlastitog stana u skladu sa Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji, uz mogućnost plaćanja na dugoročnu obročnu otplatu pod povoljnijim uvjetima.

5. Stambeno zbrinjavanje povratnika osigurat će se u prvom redu na onim područjima Republike Hrvatske (općinama i gradovima) gdje su te osobe prije imale prebivalište, odnosno koristile stan u društvenom vlasništvu. Ako to nije moguće, odgovarajuće stambeno zbrinjavanje osigurat će se na drugim područjima Republike Hrvatske, u skladu s raspoloživošću useljivog stambenog prostora.

6. Za realizaciju stambenog zbrinjavanja prema ovome Zaključku zadužuje se Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, koje se obvezuje da razradi uvjete i postupke vezano za tu provedbu, te u tom smislu, u roku 30 dana od dana donošenja ovoga Zaključka, izradi provedbeni plan stambenog zbrinjavanja.

Rok za podnošenje zahtjeva povratnika za stambeno zbrinjavanje je 31. prosinca 2004. godine, a rok za provedbu istog je kraj 2006. godine.

7. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 019-04/02-02/09

Urbroj: 5030109-03-8

Zagreb, 12. lipnja 2003.

Potpredsjednik
dr. sc.
Goran Granić, v. r.