Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 103/2003 (26.6.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKI SABOR

1368

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovo­ljnim mirovinskim fondovima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. lip­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2256/2
Zagreb, 18. lip­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99. i 63/00.) u članku 2. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. informativni prospekt – znači izjavu mirovinskog društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskom fondu i mirovinskom društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskom fondu,«.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 10. u trećem retku iza riječi: »osigurati« dodaje se riječ: »isplatu«, a iza riječi: »trajanje isplata,« riječi: »naknadu za prekid članstva u mirovinskom programu,« brišu se.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 11. iza riječi: »poslodavce,« dodaju se riječi: »te udruge pripadnika samostalnih djelatnosti,« a iza riječi: »fond« riječi: »ili izboru određenoga dobrovoljnoga mirovinskog programa (sponzoriranog programa),« brišu se.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

U dosadašnjoj točki 12. koja postaje točka 13., u podstavcima 1. do 3. iza riječi: »dionica,« dodaju se riječi: »te prava u odlu­čivanju,«.

Dosadašnja točka 13. postaje točka 14.

U dosadašnjoj točki 14. koja postaje točka 15. riječ: »sto« zamjenjuje se riječju: »pedeset«.

Dosadašnja točka 15. postaje točka 16.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»U pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom, na mirovinska društva i mirovinske fondove na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima i drugih zakona kojima su uređena pitanja vezana za poslovanje obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova.«

Članak 3.

U članku 7. riječi: »i 61.« brišu se.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. riječi: »uplaćeni temeljni kapital« zamje­njuju se riječima: »kapital društva«.

U stavku 2. riječi: »temeljnoga kapitala« zamjenjuju se riječima: »kapitala društva«.

U stavku 3. riječi: »temeljni kapital« zamjenjuju se riječima: »kapital društva«, a iza riječi: »razinu,« briše se zarez i dodaju riječi: »povećanjem temeljnog kapitala,«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 6. iza riječi: »zvanja« dodaju se riječi: »te uvjeti za obnavljanje licencije«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 3. podstavku 3. riječi: »Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima« zamjenjuju se riječima: »Zakonu o tržištu vrijednosnih papira«.

Članak 7.

U članku 17. točki 1. iza riječi: »osim« dodaju se riječi: »vrijednosnih papira iz članka 69. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona, ili«.

Članak 8.

U članku 36. stavku 1. riječi: »osamdeset tisuća« zamjenjuju se riječima: »pedeset tisuća«.

U stavku 2. riječi: »dvije tisuće« zamjenjuju se riječju: »dvjesto«.

Članak 9.

U članku 40. stavku 4. riječi: »Zakonom o mirovinskom osiguranju« zamjenjuju se riječju: »zakonom«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Na osiguranike koji su osigurani na produženo osiguranje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 10.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kada član obveznog fonda (»bivši fond«) pristupi drugom obveznom fondu (»novi fond«), promjenu obveznog fonda obavlja prijavom Središnjem registru osiguranika.«

U stavku 2. brojka: »5%« zamjenjuje se brojkom: »0,8%«, brojka: »2,5%« zamjenjuje se brojkom: »0,4%«, brojka: »1,25%« zamjenjuje se brojkom: »0,2%«, iza riječi: »članstva« stavlja se točka a riječi: »0,62% u četvrtoj godini članstva i 0,31% u petoj godini članstva« brišu se.

Članak 11.

U članku 44. stavku 2. iza riječi: »člankom 60.« dodaju se riječi: »i 62.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Središnji registar osiguranika izvješćuje novi fond o ukupnom stanju na osobnom računu u bivšem fondu, izračunatom prema stavku 2. ovoga članka.«

Članak 12.

U članku 47. u stavku 1. iza riječi: »obvezni fond će« dodaju se riječi: »putem Središnjeg registra osiguranika«.

U stavku 2. iza riječi: »primijeniti,« riječi: »ako bi članu obveznog fonda na temelju ukupno kapitaliziranih sredstava do dana invalidnosti,« zamjenjuju se riječima: »na člana obveznog fonda koji je stariji od 50 godina i koji je član obveznog fonda duže od 5 godina, ako bi«, a iza riječi: »prenijet će se« dodaju se riječi: »putem Središnjeg registra osiguranika«.

Članak 13.

U članku 48. stavku 1. iza riječi: »obvezni fond će« dodaju se riječi: »putem Središnjeg registra osiguranika«.

U stavku 2. iza riječi: »primijeniti« dodaju se riječi: »ako je umrli član obveznog fonda u času smrti bio stariji od 50 godina i ako je bio član obveznog fonda duže od pet godina, te«, a iza riječi: » prenijet će se« dodaju se riječi: »putem Središnjeg regis­tra osiguranika«.

Članak 14.

U članku 49. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako su sredstva s osobnog računa umrlog člana obveznog fonda naslijeđena, a član obitelji naknadno stekne pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i pravo na mirovinu izvodi od umrlog člana fonda, obiteljska mirovina se određuje kao osnovna mirovina prema tom Zakonu.«

Članak 15.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova obveznog fonda, obvezno mirovinsko društvo mora uplatiti jamstveni polog od milijun kuna.«

Članak 16.

U članku 58. stavku 1. i 2. riječi: »jedne kalendarske godine« zamjenjuju se riječima: »prethodne tri kalendarske godine«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Izračun zajamčenog prinosa prema ovome članku obav­lja se u siječnju svake godine, na temelju podataka za prethodno trogodišnje razdoblje.

(5) Mirovinsko društvo uplatit će razliku do zajamčenog prinosa iz stavka 3. ovoga članka na način i u roku utvrđenom propisom Agencije.«

Članak 17.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Računovodstvo mirovinskog društva i mirovinskog fonda mora biti u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima.«

U stavku 2. iza riječi: »vođenju« riječi: »knjigovodstva i« brišu se, a na kraju teksta briše se točka i dodaju se riječi: »i mirovinskih fondova«.

Članak 18.

U članku 60. u uvodnoj rečenici iza riječi: »troškova« dodaje se riječ: »obveznog«, a iza riječi: »društva« dodaje se riječ: »obvezno«.

U točki 2. brojka: »0,8%« zamjenjuje se brojkom: »1,2%«, riječi: »2000. godini« zamjenjuju se riječima: »2003. godini«, a iza riječi: »postotka« riječi: »u prvoj godini« brišu se.

U točki 3. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Naknada za pokriće troškova dobrovoljnoga mirovinskog društva određuje se statutom dobrovoljnog fonda.«

Članak 19.

Članak 61. briše se.

Članak 20.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Svi troškovi u svezi s transakcijama za stjecanje, transfer ili prodaju imovine obveznog fonda namiruju se iz imovine tog fonda.«

Članak 21.

U članku 69. točki 1. iza riječi: »depozite« briše se zarez i dodaju riječi: »i repo poslove,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. dionice izdane od dioničkih društava registriranih u Republici Hrvatskoj i dionice domaćih zatvorenih investicijskih fondova, uvrštene u službenu kotaciju burze registrirane u Republici Hrvatskoj, ako ti vrijednosni papiri udovoljavaju kriterijima Agen­cije,«.

U točki 8. iza riječi: »društava« briše se zarez i dodaju se riječi: »i dionice stranih zatvorenih investicijskih fondova,«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. udjele domaćih i inozemnih otvorenih investicijskih fondova, vodeći računa da ti fondovi prije svega ulažu u vrijednosne papire čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj ili nekoj od zemalja OECD-a,«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Mirovinsko društvo može u ime mirovinskog fonda zaključivati terminske ugovore isključivo radi zaštite imovine i obveza fonda.

(3) Mirovinsko društvo može držati na računu mirovinskog fonda imovinu fonda u novcu najviše do 5% imovine fonda.«

Članak 22.

U članku 71. točki 1. riječ: »mirovinskog« zamjenjuje se riječju: »obveznog«.

U točki 2. brojka: »5%« zamjenjuje se brojkom: »15%«, a riječ: »mirovinskog« zamjenjuje se riječju: »obveznog«,

U točkama 3., 4., 5. i 6. riječ: »mirovinskog« zamjenjuje se riječju: »obveznog«.

U točki 7. brojka: »5%« zamjenjuje se brojkom: »15%«, a riječ: »mirovinskog« zamjenjuje se riječju: »obveznog«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

 »9. terminski ugovori mogu se koristiti isključivo u svrhu zaštite imovine i obveza fonda kojima se može štititi najviše 30% imovine fonda,«.

Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

  »10. najviše 20% imovine dobrovoljnog fonda može se ulagati u imovinu izvan Republike Hrvatske.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka i članka 69. ovoga Zakona, u slučaju značajnog poremećaja na tržištima vrijednosnih papira koji neposredno ugrožava vrijednost imovine mirovinskog fonda, Agencija može odlučiti, uz suglasnost Vlade

Republike Hrvatske, o zabrani ili promjeni ograničenja ulaganja u pojedinu vrstu imovine, te o mogućem ulaganju u drugu vrstu imovine.«

Članak 23.

U članku 72. točki 1. na kraju teksta dodaju se riječi: »osim udjela u otvorenim investicijskim fondovima,«.

Točka 6. briše se.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Članak 24.

U članku 74. točki 1. iza prvog podstavka dodaje se novi podstavak koji glasi:

»-dioničarima, odnosno vlasnicima udjela mirovinskog društva,«

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. stjecanje, transfer i prodaja imovine uz posredovanje povezane osobe.«

Članak 25.

U članku 76. stavku 1. iza riječi: »može« dodaju se riječi: »plasirati i«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ukupan iznos plasiranog i pozajmljenog novca mirovinskog fonda od strane mirovinskog društva na tržištu novca ne može biti veći od postotne vrijednosti imovine mirovinskog fonda koju utvrđuje Agencija.«

U stavku 3. iza riječi: »odnosi na« dodaju se riječi: »plasiranje i«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ostale uvjete ulaganja imovine mirovinskog fonda na tržištu novca propisuje Agencija.«

Članak 26.

U članku 82. stavku 1. iza riječi: »najmanje« riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »60 dana«.

Članak 27.

U članku 85. stavku 2. riječi: »2000. godini« zamjenjuju se riječima: »2002. godini«.

Članak 28.

U članku 86. stavku 3. riječi: »Zavodom za platni promet,« zamjenjuju se riječima: »Financijskom agencijom,«.

Članak 29.

U članku 87. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Središnji registar osiguranika će najmanje jednom na godinu dostaviti mirovinskom društvu, za svakog člana obveznog fonda, podatke o imovini koja se nalazi na njegovom računu, o datumima uplate i svotama doprinosa koje je član imao u odgo­varajućem razdoblju, a mirovinsko društvo je obvezno najmanje jednom na godinu dostaviti svakom članu obveznog fonda pisanu informaciju o istom.«

Članak 30.

U članku 90. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. godišnja financijska izvješća, koja je revidirala revizorska tvrtka i potpisao ovlašteni revizor,«.

Točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3. do 8. postaju točke 2. do 7.

Članak 31.

U članku 92. stavku 1. riječi: »sudionika u dobrovoljnim mirovinskim programima« zamjenjuju se riječima: »korisnika dobrovoljnih mirovinskih programa«.

U stavku 2. točki 4. iza riječi: »fondom« dodaje se riječ: »i«, a riječi: »u svezi s ponuđenim programima i vezama s« brišu se, te se na kraju teksta briše točka i dodaju se riječi »u svezi s mirovinskim programima koje nude«.

Članak 32.

Iza članka 92. dodaje se članak 92.a koji glasi:

»Članak 92.a

(1) Agencija i tijela odgovorna za nadzor ostalih financijskih institucija u Republici Hrvatskoj moraju na zahtjev pojedinog nadzornog tijela dostaviti tom tijelu sve podatke i informacije o nadziranoj osobi potrebne u postupku provedbe nadzora te u postupku povezanom s izdavanjem odobrenja za rad.

(2) Agencija i tijela odgovorna za nadzor ostalih financijskih institucija moraju se međusobno obavještavati o nepravilnostima koje utvrde tijekom obavljanja nadzora, ako su ti nalazi značajni za rad drugog nadzornog tijela.

(3) Agencija surađuje i razmjenjuje informacije iz stavka 1. i 2. ovoga članka sa srodnim institucijama država članica Europske unije koje su potrebne u postupku obavljanja nadzora te u postupku povezanom s izdavanjem odobrenja za rad.

(4) Za razmjenu podataka i informacija prema ovome članku Agencija i ostala nadzorna tijela odredit će za to posebno ovlaš­tene osobe.

(5) Razmjena podataka i informacija prema ovome članku ne smatra se odavanjem poslovne tajne.«

Članak 33.

U članku 93. stavku 1. briše se točka i dodaju se riječi: »u vezi s mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Propisom Agencije će se potanko urediti postupak i način provedbe nadzora.«

Članak 34.

U članku 95. stavku 1. iza riječi: »Savjet Agencije« dodaju se riječi: »uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske«.

Članak 35.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»(1) Ravnatelj Agencije, zamjenik ravnatelja, pomoćnici ravnatelja i drugi članovi Savjeta Agencije za vrijeme trajanja mandata te radnici stručne službe Agencije, ne smiju prihvatiti nikakvu naknadu, položaj ili zaposlenje, te pružati usluge u odnosu na:

– mirovinsko društvo ili mirovinski fond kojim ono upravlja,

– upravitelja sredstvima određenog fonda i

– banku skrbnika određenog fonda.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju imati dionice ili vlasničke udjele u mirovinskom društvu i banci skrbniku.

(3) Za osobe iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od jedne godine nakon prestanka obnašanja dužnosti ili zaposlenja u Agenciji vrijedi ograničenje iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na:

– upravu i nadzorni odbor mirovinskog društva,

– upravitelja sredstvima određenog fonda,

– upravu i nadzorni odbor banke skrbnika,

kao i ograničenje iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ravnatelj Agencije, zamjenik ravnatelja, pomoćnici ravnatelja i drugi članovi Savjeta Agencije ne smiju za vrijeme trajanja mandata biti izabrani, imenovani ili obnašati dužnost u tijelima državne vlasti ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukoliko budu izabrani ili imenovani na koju od dužnosti u državnoj vlasti ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su izabrati hoće li dalje obavljati dužnost u Agenciji ili prihvatiti koju od navedenih dužnosti.«

Članak 36.

U članku 105. stavku 1. iza riječi: »fondove« stavlja se točka, a riječi: »i dobrovoljne mirovinske programe« brišu se.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dobrovoljna mirovinska društva nude članovima dobrovoljne mirovinske fondove zasnovane na različitim načelima ulaganja.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. iza riječi: »Hrvatskoj« stavlja se točka, a riječi: »i koja je punoljetna, te koja prihvaća dobrovoljni mirovinski program« brišu se.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Dobrovoljni mirovinski fond može biti i zatvorene naravi te osnovan za potrebe određenih poslodavaca, sindikata i udruga samostalnih djelatnosti, a njime upravlja dobrovoljno mirovinsko društvo.«

Dosadašnji stavak 7. briše se.

Članak 37.

Članak 106. mijenja se i  glasi:

»(1) Dobrovoljno mirovinsko društvo obvezno je izraditi informativni prospekt za svaki dobrovoljni mirovinski fond koji nudi na tržištu.

(2) Informativni prospekt dobrovoljnog mirovinskog fonda mora se uručiti osobi prije stjecanja članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu.

(3) Agencija propisuje i odobrava sadržaj i oblik prospekta iz stavka 1. ovoga članka te odobrava svaku njegovu naknadnu izmjenu.«

Članak 38.

U članku 107. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prava iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja član dobrovoljnog fonda može ostvariti najranije s navršenih 50 godina života na temelju dobrovoljnoga mirovinskog programa koji nudi mirovinsko osiguravajuće društvo u skladu sa zakonom.«

U stavku 2. riječi: »propisanima određenim mirovinskim programom« zamjenjuju se riječima: » iz ugovora iz članka 109. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 39.

U članku 108. stavku 1. riječi: »Mirovinsko osiguravajuće društvo,« brišu se, a riječ: »dobrovoljno« zamjenjuje se riječju: »Dobrovoljno«.

U stavku 3. na kraju podstavka 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se podstavak koji glasi:

»– članovi udruge samostalnih djelatnosti koja je pokrovitelj dobrovoljnog mirovinskog fonda.«

Članak 40.

U članku 109. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Članstvo u dobrovoljnom mirovinskom fondu uspostav­lja se zaključivanjem ugovora s odabranim dobrovoljnim mirovinskim društvom i otvaranjem osobnog računa u dobrovoljnom mirovinskom fondu.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječi: »za određeni mirovinski program,« brišu se.

Članak 41.

U članku 110. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Član se može povući iz članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu u skladu s ugovorom iz članka 109. stavka 1. ovoga Zakona.«

Članak 42.

Članak 112. briše se.

Članak 43.

U članku 113. stavku 2. riječi: »mirovinskom programu« zamjenjuju se riječima: »dobrovoljnom mirovinskom fondu«, a iza riječi: »doprinos« riječi: »od plaće za taj program« zamjenjuju se riječima: »iz plaće za taj fond«.

Članak 44.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»Poslodavac, sindikat i udruga pripadnika samostalnih djelatnosti koji su pokrovitelji dobrovoljnoga mirovinskog fonda ograničit će članstvo u tom fondu na radnike i bivše radnike, pripadnike udruga samostalnih djelatnosti i bivše pripadnike tih udruga, kao i članove njihovih obitelji koji mogu koristiti sredstva na osobnom računu u slučaju smrti člana fonda.«

Članak 45.

Članak 115. briše se.

Članak 46.

U članku 122. stavku 1. iza točke 4. dodaju se nove točke 5., 6. i 7. koje glase:

»5. ako ne izvješćuje Agenciju o utvrđenoj vrijednosti mirovinskog fonda u skladu sa člankom 53. stavkom 1. ovoga Zakona,

6. ako ne uplati jamstveni polog za svakih deset tisuća novih članova u skladu s člankom 56. ovoga Zakona,

7. ako ne vodi vlastito računovodstvo i računovodstvo mirovinskog fonda u skladu sa člankom 59. ovoga Zakona i propisima Agencije,«.

U dosadašnjoj točki 5., koja postaje točka 8., riječi: »i 61.« brišu se.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 9. i 10.

Iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. ako ovlast za upravljanje imovinom mirovinskog fonda prenese neovlaštenoj osobi protivno članku 75. stavku 1. ovoga Zakona,«

Dosadašnje točke 8., 9. i 10. postaju točke 12., 13. i 14.

Dosadašnja točka 11. briše se, a točke 12. do 16. postaju točke 15. do 19.

U stavku 4. riječi: »8., 9. i 10.« zamjenjuju se riječima: »12., 13. i 14.«.

Članak 47.

U članku 124. dodaje se stavak 1. koji glasi:

»(1) Banka skrbnik kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna, a odgovorna osoba u banci novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, ako banka zaračuna i naplati naknadu za poslove skrbništva protivno odredbi članka 85. stavka 2. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 48.

(1) Ako je član obveznog fonda stekao uvjete za starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu ili invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad pod uvjetima godina života ili mirovinskog staža (sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem) povoljnijim od općih uvjeta utvrđenih Zakonom o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01. i 147/02.) ili mu se mirovina određuje na povoljniji način od načina utvrđenog tim Zakonom, do donošenja posebnog zakona, ukupna kapitalizirana sredstva koja su na osobnom računu člana obveznog fonda, obvezni fond će putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji će mu odrediti mirovinu, kao da je bio osiguran samo u sus­tavu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

(2) Ako član obveznog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu iz stavka 1. ovoga članka, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, do donošenja posebnog zakona, ukupna kapitalizirana sredstva s računa toga člana obvezni fond će putem Središnjeg registra osiguranika prenijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji će odrediti obiteljsku mirovinu, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

Članak 49.

Mirovinska društva dužna su uskladiti svoje poslovanje i uplatiti jamstveni polog u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 50.

(1) Dobrovoljno mirovinsko društvo koje je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona otpočelo s radom uskladit će svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona i članovima dobrovoljnoga mirovinskog fonda ponuditi informativni prospekt prema odredbama ovoga Zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Član dobrovoljnog fonda koji ne prihvati ponuđeni prospekt može raskinuti ugovor o članstvu i sklopiti ugovor o članstvu u drugom dobrovoljnom fondu s drugim dobrovoljnim mirovinskim društvom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, bivši dobrovoljni fond dužan je sredstva s osobnog računa člana fonda prenijeti u novi dobrovoljni fond, uz naknadu koja ne može biti veća od iznosa koji propisuje Agencija.

Članak 51.

Do navršetka tri godine za izračun referentnog prinosa prema članku 16. ovoga Zakona, referentni prinos računat će se na temelju podataka o poslovanju obveznih mirovinskih fondova u 2002. i 2003. godini.

Članak 52.

U cijelom tekstu Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99. i 63/00.) riječ: »zaposlenik« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »radnik« u odgovarajućem padežu, riječi: »jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«, a riječi: »Hrvatski državni sabor« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor« u odgovarajućem padežu.

Članak 53.

Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja će najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise kada je za to ovlaštena ovim Zakonom.

Članak 54.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a odredba članka 48. primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 402-09/02-01/01
Zagreb, 12. lipnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.