Zakon o dopunama Zakona o trgovini

NN 103/2003 (26.6.2003.), Zakon o dopunama Zakona o trgovini

HRVATSKI SABOR

1369

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o trgovini, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. lip­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2257/2
Zagreb, 18. lip­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96., 75/99., 62/01., 109/02. i 49/03. – pročišćeni tekst) iza članka 69. dodaje se članak 69.a koji glasi:

»Članak 69.a

Zabranjuje se prodaja u trgovini na malo alkoholnih pića i drugih pića koja sadržavaju alkohol, osobama mlađim od 18 godina.

Na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju alkoholna pića i pića koja sadržavaju alkohol mora biti istaknuta oznaka o zabrani prodaje alkohola i pića koja sadržavaju alkohol, mlađima od 18 godina.«

Članak 2.

Iza članka 81. dodaje se članak 81.a koji glasi:

»Članak 81.a

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako proda u trgovini na malo alkoholna pića i druga pića koja sadržavaju alkohol, osobama mlađim od 18 godina (članak 69.a stavak 1.).

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako proda u trgovini na malo alkoholna pića i druga pića koja sadržavaju alkohol, osobama mlađim od 18 godina (članak 69.a stavak 1.).«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/03-01/02
Zagreb, 12. lipnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.