Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti

NN 104/2003 (27.6.2003.), Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  I PROSTORNOG UREĐENJA

1370

Na temelju članka 39. stavka 6. te članka 57. Zakona o grad­nji (»Narodne novine«, broj: 52/99, 75/99, 117/01 i 47/03), ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, donosi

PRAVILNIK

O PROJEKTIMA POTREBNIM ZA OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I DRUGIM OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se obvezni sadržaj projekata za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti i to idejnog, glavnog, te izvedbenog projekta i utvrđuju se slučajevi gradnje kojima se osigurava pristupačnost postojećih građevina za koje nije potrebna građevna dozvola.

Članak 2.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt (u daljnjem tekstu: projekt) mora biti izrađen u skladu s važećim propisima, uvjetima gradnje na određenoj lokaciji, pravilima struke, te mora udovoljiti zaštiti javnog interesa.

Radi osiguranja pristupačnosti građevina projekt obvezno mora sadržavati mjere i tehnička rješenja u skladu s Pravilnikom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine«, broj: 47/82).

Ovisno o razini razrade, projekt mora obuhvatiti sve podatke koji omogućuju da se temeljem:

– idejnog projekta donose odluke u upravnom postupku izdavanja načelne dozvole;

– glavnog projekta donose odluke u upravnom postupku izdavanja građevne dozvole;

– izvedbenog projekta izgradi građevina u kojoj je osigurano nesmetano kretanje, boravak i rad osoba s invaliditetom i drugih osoba smanjene pokretljivosti (dalje: osobe smanjene pokretlji­vos­ti) i pristup do nje i donese odluka u postupku izdavanja uporab­ne dozvole.

Projekt za gradnju nove građevine u kojoj se mora osigurati nesmetano kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti i pristup do nje, te projekt za rekonstrukciju postojeće građevine u kojoj se mora osigurati nesmetano kretanje, boravak ili rad osoba smanjene pokretljivosti i pristup do nje, mora biti izrađen u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 3.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju slje­deća značenja:

1. PRISTUPAČNOST GRAĐEVINE jest rezultat primjena mjera i tehničkih rješenja u projektiranju, gradnji i održavanju građevine i pristupa do nje, a kojima se osigurava nesmetano kretanje, boravak ili rad osobama smanjene pokretljivosti.

2. OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI jest svaka osoba s invaliditetom i svaka druga osoba čije stanje zahtijeva osiguranje pristupačnosti građevine u kojoj boravi, kreće se ili radi, a čija pokretljivost je smanjena uslijed:

– bilo kakvog fizičkog invaliditeta (osjetilnog ili lokomotornog),

– bilo kakvog drugog uzroka invaliditeta,

– bolesti,

– dobi (djeca i starije osobe),

– trudnoće.

3. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI su Pravilnikom o pros­tornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera propisani elementi za urbanističko i arhitektonsko planiranje, pro­jek­tiranje i izvođenje kojima se daje veličina, karakteristike, in­sta­lacije, uređaji i druga oprema prostora predviđenog za kretanje, boravak ili rad osoba smanjene pokretljivosti.

4. PRILAGODLJIVI STAN jest stan u višestambenoj zgradi do kojeg je osiguran pristup osobama smanjene pokretljivosti i koji je predviđen za prilagodbu propisanim veličinama, karakteristikama i opremi prostora predviđenog za stanovanje osobe s invaliditetom na način koji se ne smatra rekonstrukcijom te zgrade.

5. GRAĐEVINA u kojoj se mora osigurati pristupačnost u smislu ovog Pravinika jest:

višestambena zgrada jest građevina stambene namjene s deset i više stanova. Višestambenom zgradom smatra se i građevina mje­šovite stambene i druge namjene koja u stambenom dijelu ima deset i više stanova, te

GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE:

građevina uslužne namjene npr. kiosk, samoposluživanje, tržnica, trgovački centar, kavana sa sto i više mjesta, restoran sa sto i više mjesta, hotel, restoran uz autoput ili magistralnu cestu, motel uz autoput ili magistralnu cestu i sl.;

građevina poštanske ili telekomunikacijske namjene npr. pošta, telefonska govornica i sl.;

građevina upravne namjene npr. građevine tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, državne uprave, sudske vlasti, predstavničkih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, među­narodnih institucija i sl.;

građevina koju učestalo koriste osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti npr. ljekarna, ambulanta, dom zdravlja, bolnica, veće zdravstvene ustanove, lječilište, domovi za stare oso­be, veće socijalne ustanove, građevina namijenjena zapoš­ljavanju osoba s invaliditetom;

građevina prometne namjene npr. kolodvor, zračna luka, pro­metni terminal, željeznička postaja, tramvajska i autobusna pos­taja, prometnica, javno parkiralište, javna garaža, crpka za gorivo i sl.;

građevina odgojne i obrazovne namjene npr. dječji vrtić, škola, fakultet, đački i studentski dom i sl.;

građevina kulturne namjene npr. čitaonica, muzej, galerija, knjižnica, medijateka, kino, kazalište, koncertna dvorana i sl.;

građevina sportske i rekreacijske namjene npr. sportska dvorana, bazen, sportske i rekreacijske površine, javno kupalište, jav­na plaža i sl.;

građevina sakralne namjene;

druge građevine, npr. slobodnostojeći javni gradski WC, skloništa s prilazima, mrtvačnica, krematorij, građevine za koje je obveza graditi četiri i više WC-a;

prostori s javnom namjenom:

– javne pješačke površine npr. pješački trgovi, pješačke ulice, nogostupi uz kolnik, ulični prijelazi u razini, pothodnici, nad­hodnici i druge pješačke staze, pristupi, putovi i površine, parkovi i druge uređene zelene površine, zaštičena područja prirode, šetališta, pješački most i sl.,

– površine namijenjene ukrcaju i iskrcaju putnika u prometnim građevinama npr. tramvajska i autobusna stajališta, prigrad­ske željeznice, podzemne željeznice, zračne luke, trajektna prista­ništa, pristaništa za putničke brodove, marine i sl.

PROJEKT

Članak 4.

Projekt sadrži međusobno usklađene projekte pojedinih stru­ka kojima se daje tehničko rješenje građevine iz članka 3. stav­ka 1. točke 5. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: građevina), odnos­no njihovih dijelova, na razini razrade propisane zakonom.

Mjere i tehnička rješenja pristupačnosti građevine moraju biti uključena u cjelokupno tehničko rješenje građevine, a obvezno se prikazuju kao sastavni dijelovi projekata pojedinih struka u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Mjere i tehnička rješenja pristupačnosti sastavni su dio arhitektonskog i/ili građevnog projekta, a ovisno o vrsti mjere i tehničkog rješenja pristupačnosti, mogu biti sadržani i u:

– projektu instalacija,

– projektu ugradnje opreme,

– drugim vrstama projekata.

Svi pojedini projekti koji čine projekt građevine, uključujući projekte krajobraznog uređenja (uređenja okoliša) moraju biti među­­sobno usklađeni i sačinjavati jedinstvenu tehničko-tehnološ­ku cjelinu.

Članak 5.

Projekti koji čine projekt građevine moraju biti izrađeni u skladu sa sljedećim zahtjevima:

1. Projekti se uvezuju u mape složene na format HRN ISO A4 (21,0 x 29,7 cm). Mape moraju biti povezane jemstvenikom i pečaćene, odnosno mora na drugi pouzdani način biti onemo­gućena zamjena njihovih dijelova.

2. Projekti mogu biti uvezani u jednu ili više mapa. Kod glavnog i izvedbenog projekta, projekti pojedinih struka mogu biti uvezani u jednu ili više mapa, odnosno mogu biti uvezani zajedno s drugim projektima pojedinih struka. Sve mape koje su sastavni dio projekta, moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta.

3. Projekt pojedine struke mora sadržavati opći i tehnički dio.

Opći dio projekta sadrži:

– naslovnu stranu mape na kojoj mora biti naveden: naziv i adresa osobe registrirane za poslove projektiranja (projektnog ureda) koji je izradio projekt, naziv i adresa investitora, naziv gra­đevine ili njezinog dijela, vrstu (razinu razrade i struku) projekta, zajedničku oznaku projekta, broj projekta pojedine struke i mape, ime potpis i pečat projektanta i glavnog projektanta u originalu, ime potpis i pečat odgovorne osobe u projektnom uredu u originalu, datum izrade projekta, te predviđeni prostor dimenzije 9 x 9 cm u gornjem desnom uglu za ovjeru tijela nadležnog za izdavanje građevne dozvole;

– sadržaj idejnog, glavnog odnosno izvedbenog projekta (popis projekata);

– sadržaj predmetnog projekta uvezanog u tu mapu koji sadrži nazive poglavlja tekstualnog dijela projekta s oznakom broja stranica te nazivom i oznakom broja grafičkog priloga;

– akt o imenovanju glavnog projektanta imenovanog po investitoru;

– ugovor o poslovnoj suradnji za projektanta koji nije uposlen u projektnom uredu nositelju izrade projekta;

– izjavu prema članku 47. Zakona o gradnji;

– ispravu o zaštiti od požara prema posebnom propisu ako je potrebna;

– izjavu o zaštiti na radu prema posebnom propisu ako je zahtjeva sadržaj projekta i razina razrade.

Tehnički dio projekta sadrži:

– tekstualni dio koji se sastoji od različitih tekstualnih priloga i proračuna ovisno o razini razrade. Isti moraju imati na početku naziv projektnog ureda koji je izradio projekt, naziv građevine, naziv poglavlja, zajedničku oznaku i broj projekta odnosno njegovog dijela i datum izrade, a na zadnjoj strani poglavlja potpis i pečat projektanta;

– nacrte koji moraju uz desni rub, na vidljivom dijelu svakog formatiziranog lista, imati sastavnicu projektnog ureda u koju se upisuje: naziv građevine, ime ili naziv investitora, naziv projektnog ureda koji je izradio projekt, ime potpis i pečat projektanta, sadržaj nacrta, zajedničku oznaku, broj projekta odnosno njegovog dijela te datum izrade.

Članak 6.

Svi tekstualni dijelovi projekta građevine moraju biti na hrvatskom jeziku, pisani latiničnim pismom. Uz to projekt može sadržavati i tekst na stranom jeziku.

Projekti se mogu izrađivati računalnom tehnikom. Za potrebe upravnog postupka koriste se ispisi uvezani i izrađeni u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Idejni projekt

Članak 7.

Idejni projekt građevine izrađuje se na temelju projektnog zadatka i prethodno izrađenih idejnih rješenja, a njime se definira osnovno tehničko rješenje, obrađuje uklapanje u krajobraz i okoliš i daje rješenja povezivanja s drugim građevinama i instalacijama prostorne i komunalne infrastrukture.

Sastavni dio idejnog projekta građevine je prikaz mjera i tehničkih rješenja pristupačnosti građevine i sprječavanja nastaja­nja prostornih prepreka, te rješenja povezivanja prostora kojima se kreću, odnosno u kojima borave ili rade osobe smanjene pokretljivosti.

Idejni projekt može služiti za izdavanje načelne dozvole, a koristi se i kao temelj za izradu glavnog projekta.

Članak 8.

Osim sadržaja propisanog u članku 5. točka 3. idejni projekt građevine mora sadržavati:

1. u općem dijelu:

– lokacijsku dozvolu,

– situaciju građevine prikazane na geodetskoj podlozi odgo­va­rajućeg mjerila;

2. u tehničkom dijelu:

– tehnički opis,

– pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja,

– nacrte.

Članak 9.

Tehnički opis, uz uobičajeni sadržaj ovisan o vrsti građevine, radi osiguranja pristupačnosti osobito sadrži:

1. opis prostora građevine u kojoj se osigurava pristupačnost te opis vanjskih javnih komunikacija (pješačke i kolne površine, prilazi građevinama i drugim prostorima i sl.) i njihovu povezanost;

2. tehničke i funkcionalne podatke o arhitektonskim i građe­vinskim rješenjima (elementima pristupačnosti) koja osiguravaju pristupačnost;

3. opis građevnih proizvoda i materijala koji su u funkciji pri­stu­pačnosti, njihove funkcije, te načina ugradnje;

4. opis instalacija koji su u funkciji pristupačnosti, njihove funkcije, te načina priključenja;

5. opis opreme koja je u funkciji pristupačnosti, njene funk­ci­je, te načina ugradnje.

Tehnički opis višestambene zgrade, osim sadržaja iz stavka 1. ovog članka sadrži i opis prilagodljivosti najmanje jednog stana na svakih deset stanova.

Članak 10.

Pokazatelji ispravnosti tehničkog rješenja, uz uobičajeni sadržaj ovisan o vrsti građevine, radi osiguranja pristupačnosti osobito sadrži: sagledavanje pristupačnosti u odnosu na namjenu građevine i predvidivi broj osoba smanjene pokretljivosti koji će koristiti ili pristupati građevini i drugog, što proizlazi iz osnovnih proračuna o potrebnom broju prostorija, prostora, staza i drugog namijenjenog kretanju, boravku i radu osoba sa smanjenom pok­retljivošću te urbanističke, geometrijske i uporabne parametre građevine i građevinske parcele na kojoj se nalazi.

Članak 11.

Nacrti, uz uobičajeni sadržaj ovisan o vrsti građevine, radi osiguranja pristupačnosti osobito moraju sadržavati prikaz mjera i tehničkih rješenja pristupačnosti prostora i to:

1. za višestambenu zgradu:

a. situaciju u mjerilu 1:500 s oznakom parkirališnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, rampi s oznakom nagiba i drugih elemenata koji omogućavaju pristupačnost građevine,

b. tlocrte karakterističnih etaža, presjeke i pročelja u mjerilu 1:200, s oznakom jednog prilagodljivog stana (oznaka simbolom – piktogramom) na svakih deset stanova i ucrtanim ili označenim prostorijama, prostorima i stazama kojima se osigurava pristup osobama smanjene pokretljivosti do tih stanova,

c. shemu instalacija i ugradnje opreme vezane za pristupač­nost u mjerilu 1:200;

2. za građevinu javne namjene:

a. situaciju u mjerilu 1:500 s oznakom parkirališnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, rampi s oznakom nagiba i drugih elemenata koji omogućavaju pristupačnost građevine,

b. druge nacrte potrebne za određene vrste građevine s ucrtanim ili označenim:

– prostorijama, prostorima, stazama i drugom namijenjenom kretanju, boravku ili radu osoba sa smanjenom pokretljivošću,

– instalacijama i ugrađenoj opremi koja je u funkciji pristu­pač­nosti,

– tehnološkim shemama,

– drugim što je bitno za osiguranje pristupačnosti.

u skladu s propisanim uvjetima pristupačnosti koje moraju ispunjavati pojedine građevine.

Glavni projekt

Članak 12.

Glavni projekt građevine sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka s propisanim prilozima (prikaz mjera zaštite od požara, zaštite na radu i ostale zaštitne mjere), a njima se daje tehničko rješenje, definira građevina u prostoru i dokazuje udovoljavanje bitnim zahtjevima za građevinu.

Sastavni dio glavnog projekta građevine su mjere i tehnička rješenja pristupačnosti i uvjeti za sprječavanje nastajanja različitih prostornih prepreka, te rješenja povezivanja prostora kojima se kreću, odnosno u kojima borave ili rade osobe smanjene pokretljivosti, u skladu s propisanim uvjetima pristupačnosti koje moraju ispunjavati građevine.

Članak 13.

Glavni projekt građevine, uz sve potrebne projekte pojedinih struka ovisno o vrsti građevine, radi osiguranja pristupačnosti osobito mora sadržavati mjere i tehnička rješenja pristupačnosti u projektima pojedinih struka:

1. za višestambene zgrade u:

– arhitektonskom projektu,

– građevnom projektu,

– projektu instalacija, ako tehničko rješenje pristupačnosti uk­lju­čuje ugradnju posebnih uređaja namijenjenih osobama sma­njene pokretljivosti,

– projektu ugradnje opreme, ako tehničko rješenje pristu­pačnosti uključuje ugradnju posebnih uređaja namijenjenih osobama smanjene pokretljivosti.

2. za građevine javne namjene u:

– arhitektonskom projektu,

– građevnom projektu,

– projektu instalacija, ako tehničko rješenje pristupačnosti uk­lju­čuje ugradnju posebnih uređaja namijenjenih osobama sma­njene pokretljivosti,

– projektu ugradnje opreme, ako tehničko rješenje pristu­pač­nosti uključuje ugradnju posebnih uređaja namijenjenih osobama smanjene pokretljivosti,

– tehnološkom projektu, ako se radi o građevini namije­njenoj zapošljavanju osoba s invaliditetom,

– projektu krajobraznog uređenja, ako se radi o građevini rek­­reacijske namjene ili o javnoj površini koja uključuje krajobraz.

Članak 14.

U glavni projekt građevine koji je uvezan u više mapa, u prvu (vodeću) mapu, na kraju općeg dijela iz članka 5. točke 3. uvezuje se:

– lokacijska dozvola,

– situacija građevine prikazana na geodetskoj podlozi odgo­varajućeg mjerila,

– procjena troškova gradnje (može sadržavati opis radova po stavkama sa predviđenim količinama).

U projektima koji podliježu kontroli prema Zakonu o gradnji na poleđini naslovne strane treba biti predviđen prostor za pečat i potpis ovlaštenog revidenta.

Članak 15.

Tekstualni dio, uz sve tehničke tehnološke i druge podatke, tehničke i druge proračune i rješenja kojima se dokazuje da gra­đevina udovoljava bitnim zahtjevima za građevinu, radi osiguranja pristupačnosti osobito obuhvaća podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da građevina ispunjava i propisane uvjete pristupačnosti.

Svi podaci o građevini odnosno njezinom dijelu, uključivo mjere i tehnička rješenja kojima se osigurava ispunjavanje propisanih uvjeta pristupačnosti, ovisno o vrsti (struci) projekta sadržani su u tehničkom opisu, propisanim prilozima (prikaz mjera zaštite od požara, zaštite na radu i ostale zaštitne mjere), odgo­varajućim proračunima, programu kontrole i osiguranja kakvoće, posebnim tehničkim uvjetima i dr.

Članak 16.

Tehnički opis, uz sve relevantne tehničke podatke o projektiranoj građevini ili njezinom dijelu, načinu izvođenja radova i ugrađenom materijalu i konstrukciji, radi osiguranja pristupač­nosti obuhvaća i podatke o mjerama i tehničkim rješenjima, radovima, ugrađenom materijalu, konstrukciji, instalacijama i opremi kojima se osigurava ispunjavanje propisanih uvjeta pristupačnost, a osobito:

1. za višestambenu zgradu:

a. u arhitektonskom projektu:

– opis prostornog i oblikovnog rješenja kojim se osigurava pristupačnost stanovima za koje je predviđeno prilagođavanje,

– opis građevnih dijelova uključenih u mjere i tehničko rje­šenje pristupačnosti obzirom na građevni materijal i proizvode (opis materijala završne obrade površina, protukliznost i sl.),

– opis završnih radova i način ugradnje građevnih proizvoda i drugih materijala u vezi s pristupačnošću.

b. u građevnom projektu:

– opis dijelova konstrukcije uključenih u mjere i tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na projektirani građevni materijal i proizvode,

– opis potrebnih tehničkih rješenja i mjera koje je potrebno provesti pri prilagodbi stanova.

c. u projektu instalacija:

– opis tehničkih rješenja i mjera koje je potrebno provesti pri prilagodbi stanova,

– opis instalacija i njihove funkcije, te opis načina priklju­čenja (dizala, mehaničke rampe i dr.).

d. u projektu ugradnje opreme:

– opis ugrađene opreme načina ugradnje i njene funkcije (dizala, mehaničke rampe i sl.)

2. za građevinu javne namjene:

a. u arhitektonskom projektu:

– opis prostornog i oblikovnog rješenja kojim se osigurava pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti u prostore građe­vine namijenjene njihovom kretanju, boravku ili radu,

– opis građevnih dijelova uključenih u mjere i tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na građevni materijal i proizvode (opis materijala završne obrade površina; protukliznost i sl.)

– opis završnih radova i način ugradnje građevnih proizvoda i drugih materijala u vezi s pristupačnošću.

b. u građevnom projektu:

– opis prostornog i oblikovnog rješenja kojim se osigurava pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti na C)

c. površine namijenjene njihovom kretanju, boravku ili radu,

– opis dijelova konstrukcije uključenih u mjere i tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na projektirani građevni materijal i proizvode

d. u projektu instalacija:

– opis instalacijskih dijelova i njihove funkcije, te opis načina priključenja (dizala, mehaničke rampe i dr.)

e. u projektu ugradnje opreme:

– opis ugrađene opreme načina ugradnje i njene funkcije (dizala, mehaničke rampe i sl.)

f. u tehnološkom projektu:

– opis tehnološkog procesa u kojeg su uključene osobe s invaliditetom, s prikazom načina usklađivanja propisanih uvjeta pristupačnosti u odnosu na zahtjeve tehnološkog procesa

g. u projektu krajobraznog uređenja:

– opis funkcionalnog i oblikovnog rješenja svih elemenata uređenja vanjskih prostora za omogućavanje pristupačnosti.

Članak 17.

Tehničkim i drugim proračunima dokazuje se da će projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom zadovoljavati bitne zahtjeve za meha­ničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu, a radi osiguranja pristupačnosti i da će ispunjavati propisane uvjete pristupačnosti što se osobito dokazuje:

1. za višestambenu zgradu:

a. u arhitektonskom projektu:

– proračunom duljine pristupnih rampi s iskazanim uzduž­nim i poprečnim nagibom

b. u građevnom projektu:

– proračunom dijelova nosive konstrukcije uključenih u rješenja pristupačnosti,

– proračunom nosive konstrukcije za stanje prije i nakon prilagodbe stanova, ako prilagodba podrazumijeva promjenu konstrukcije.

c. u projektu instalacija:

– proračunom instalacija za uređaje, ako tehničko rješenje pristupačnosti uključuje ugradnju posebnih uređaja namijenjenih osobama smanjene pokretljivosti

d. u projektu ugradnje opreme:

– proračunom strojarskih dijelova uređaja, ako tehničko rješenje pristupačnosti uključuje ugradnju posebnih uređaja namijenjenih osobama smanjene pokretljivosti.

2. za građevinu javne namjene:

a. u arhitektonskom projektu:

– proračunom duljine pristupnih rampi s iskazanim uzduž­nim nagibom,

– proračunom elemenata pristupačnosti (broj korisničkih mjesta za osobe s invaliditetom i sl.) vezanih za namjenu građe­vine, ako se radi o građevinama ili dijelovima građevina uslužne, upravne, kulturne, sportske i sakralne namjene.

b. u građevnom projektu:

– proračunom dijelova nosive konstrukcije uključenih u rješenja pristupačnosti,

– proračunom duljine pristupnih rampi s iskazanim uzduž­nim i poprečnim nagibom,

– proračunom elemenata pristupačnosti (broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom i sl.), ako se radi o građevini ili dijelovima građevina uslužne, upravne, prometne, kulturne, sportske i rekreacijske namjene te površine namijenjene ukrcaju i iskrcaju putnika.

c. u projektu instalacija:

– proračunom instalacije za uređaje, ako tehničko rješenje pristupačnosti uključuje ugradnju posebnih uređaja namijenjenih osobama smanjene pokretljivosti.

d. u projektu ugradnje opreme:

– proračunom strojarskih dijelova uređaja, ako tehničko rješenje pristupačnosti uključuje ugradnju posebnih uređaja namijenjenih osobama smanjene pokretljivosti.

e. u tehnološkom projektu:

– proračunom elemenata pristupačnosti vezanih za tehno­loške zahtjeve na građevine namijenjene radu osoba s ivaliditetom.

f. u projektu krajobraznog uređenja:

– proračunom uzdužnih i poprečnih nagiba pješačkih staza i putova te duljine pristupnih rampi s iskazanim uzdužnim i po­prečnim nagibom,

– proračunom elemenata pristupačnosti (broj korisničkih mjesta za osobe s invaliditetom i sl.) ako se radi o građevinama rekreacijske namjene.

Članak 18.

Program kontrole i osiguranja kakvoće mora sadržavati pregled svih materijala i konstrukcija koje se ugrađuju u građevinu, te opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojim će se dokazati tražena kakvoća i zadovoljavanje bitnih zahtjeva.

Program kontrole i osiguranja kakvoće sadrži i popis propisa odnosno normi na koje se poziva, a može se pozivati i na opis stavaka i iskaz količina, ako su oni dio sadržaja projekta.

Članak 19.

Posebni tehnički uvjeti gradnje moraju sadržavati opis istih u slučaju kada je to propisano posebnim propisom, posebnim aktom odnosno kada to zahtjevaju uvjeti lokacije.

Način zbrinjavanja građevnog otpada treba sadržavati opis postupanja u skladu s propisom o postupanju s otpadom.

Članak 20.

Nacrti grafički prikazuju oblik i veličinu građevine, njezinih dijelova, te instalacija i opreme kada je predviđena, kao i njihov među­sobni položaj i položaj u prostoru, a radi osiguranja pris­tu­pačnosti osobito prikazuju mjere i tehnička rješenje pristupač­nosti:

1. za višestambenu zgradu:

– situaciju u mjerilu 1:200 s tlocrtom propisanog broja parkirališnih mjesta na propisanom mjestu za vozila kojima se služe osobe s invaliditetom, te s tlocrtom pristupa od javne pješačke površine do ulaznih vrata građevine (rampom ili u razini) odnosno shematskim prikazom univerzalnog dizala ili drugog mehaničkog uređaja uključivo podest pred ulaznim vratima,

– presjeke kroz stube malog nagiba u mjerilu 1:100,

– tlocrte, presjeke i pročelja karakterističnih etaža u mjerilu 1:100, s oznakom jednog prilagodljivog stana (oznaka simbolom – piktogramom) na svakih deset stanova i ucrtanim ili označenim prostorijama, prostorima i stazama kojima se osigurava pristup osobama smanjene pokretljivosti do tih stanova,

– shemu instalacija i ugradnje opreme vezane za pristupač­nost u mjerilu 1:100;

2. za građevinu javne namjene:

a. za svaku građevinu javne namjene iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika:

– situaciju u mjerilu 1:200 s tlocrtom propisanog broja parki­rališnih mjesta na propisanom mjestu za vozila kojima se služe osobe s invaliditetom, te s tlocrtom pristupa od javne pješačke površine do ulaznih vrata građevine (rampom ili u razini) odnosno shematskim prikazom univerzalnog dizala ili drugog meha­ničkog uređaja, uključivo podest pred ulaznim vratima,

– tlocrtni i visinski položaj o zid ovješene univerzalne telefonske govornice u javnim prostorijama građevine javne namjene, odnosno tlocrt telefonske kabine s propisanim elementima pristu­pačnosti, u mjerilu 1:100,

– tlocrt javne prostorije u građevini javne namjene u kojoj se nalazi radna ploha, tezga ili okno te presjek te prostorije koji uključuje presjek kroz radnu plohu, tezgu ili okno u mjerilu 1:100 iz kojih se vidi da su poštivani propisani elementi pristupačnosti,

– tlocrtni i visinski položaj poštanskih sandučića, oglasnih ormarića i ploča u javnim prostorijama građevine javne namjene u skladu s propisanim elementima pristupačnosti u mjerilu 1:100;

b. za pojedine vrste građevina javne namjene iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika :

b.1. građevine uslužne namjene:

– tlocrt javnog invalidskog WC-a u mjerilu 1:100 (obveza: hoteli, restoran i kavana sa sto i više mjesta, restoran uz autocestu ili magistralnu cestu, motel uz autocestu ili magistralnu cestu),

– u tlocrtima etaža propisani broj soba u skladu s propisanim elementima pristupačnosti u mjerilu 1:100 (obveza: hotel),

– u tlocrtima etaža prikaz ograda za usmjeravanje kretanja ljudi na propisanom razmaku u mjerilu 1:100 (obveza: samoposluživanje i sl.),

– tlocrt univerzalnog dizala u skladu s propisanim elementima pristupačnosti u mjerilu 1:100 (obveza: restoran uz autocestu ili magistralnu cestu, motel uz autocestu ili magistralnu cestu ako su prostorije koje služe za potrebe gostiju u dvije ili više etaža).

b.2. građevine upravne namjene:

– tlocrt javnog invalidskog WC-a u mjerilu 1:100 (obveza: sve građevine upravne namjene),

– tlocrt univerzalnog dizala u skladu s propisanim elementima pristupačnosti u mjerilu 1:100 (obveza: sve građevine upravne namjene).

b.3. građevina namijenjena osobama s invaliditetom ili osobama smanjene pokretljivosti:

– tlocrt javnog invalidskog WC-a u mjerilu 1:100 (obveza: dom zdravlja );

b.4. građevine prometne namjene:

– tlocrt javnog invalidskog WC-a u mjerilu 1:100 (obveza: željezničke i autobusne stanice, crpke za gorivo),

– u tlocrtima etaža prikaz ograda za usmjeravanje kretanja ljudi na propisanom razmaku u mjerilu 1:100 (obveza: kolodvor, aerodrom),

– tlocrt univerzalnog dizala u skladu s propisanim elementima pristupačnosti u mjerilu 1:100 (obveza: crpka za gorivo s jav­nim prostorijama koje služe za potrebe gostiju u dvije ili više etaža),

– tlocrt tipičnog rješenja telefona u skladu s propisanim uvjetima pristupačnosti u mjerilu 1:100 i oznake rasporeda telefona na situaciji autoceste ili druge prometnice (obveza: autoceste i druge prometnice).

b.5. građevina odgojne i obrazovne namjene:

– tlocrt javnog invalidskog WC-a u mjerilu 1:100 (obveza: škola, fakultet)

b.6. građevine kulturne namjene:

– u tlocrtu partera gledališta ucrtan propisani broj prostora propisanih dimenzija za invalidska kolica u mjerilu 1:100 (obveza: kino, kazalište, koncertna dvorana i druge građevine kulturne namjene s predviđenim gledalištem),

– u tlocrtima etaža prikaz ograda za usmjeravanje kretanja ljudi na propisanom razmaku u mjerilu 1:100 (obveza: kino, kazalište, koncertne dvorane, galerije, muzeji).

b.7. građevine sportske i rekreacijske namjene:

– tlocrt pristupa od podesta pred ulaznim vratima do gledališta i sportskih terena u skladu s uvjetima pristupačnosti (rampom ili u razini) u mjerilu 1:100 (obveza: sve građevine sportske i rekreacijske namjene s predviđenim gledalištem),

– u tlocrtu gledališta ucrtan propisani broj prostora propisanih dimenzija za invalidska kolica u mjerilu 1:100 (obveza: sve građevine sportske i rekreacijske namjene s predviđenim gledališ­tem).

b.8. građevine sakralne namjene:

– tlocrt pristupa od podesta pred ulaznim vratima do prostora okupljanja vjernika u skladu s uvjetima pristupačnosti (rampom ili u razini) u mjerilu 1:100 (obveza: sve građevine sakralne namjene),

– u tlocrtu prostora okupljanja vjernika ucrtan propisani broj prostora propisanih dimenzija za invalidska kolica u mjerilu 1:100 (obveza: sve građevine sakralne namjene).

b.9. druge građevine:

– tlocrt javnog invalidskog WC-a u mjerilu 1:100 (obveza: slobodnostojeći javni gradski WC, građevine za koje je obveza graditi četiri i više WC-a).

b.10. javne pješačke površine:

– u tlocrtu, prikaz posebne površinske obrade hodnih povr­šina za usmjeravanje kretanja (obveza: pješački trgovi),

– u tlocrtu, kotu širine u skladu sa uvjetima pristupačnosti (obveza: nogostupi uz kolnik, pješačke staze, putovi i površine),

– u tlocrtu, prikaz posebne površinske obrade područja koje ne smije biti zauzeto automobilom ili na drugi način (obveza: nogostupi uz kolnik),

– u tlocrtu i presjeku, prikaz snižavanja javne pješačke površine do razine kolnika i posebne površinske obrade uz sniženje (obveza: pješački prijelazi),

– u tlocrtu i presjeku, prikaz upuštanja pješačkih otoka (obveza: pješački prijelazi),

– u tlocrtu, ucrtan položaj svjetlosnih i zvučnih signala (obveza: pješački prijelazi).

b.11. površine namijenjene ukrcaju i iskrcaju putnika u prometnim građevinama:

– visinsku kotu površine i visinsku kotu prve ulazne stube prometnog sredstva (obveza: površine namjenjene ukrcaju i iskrcaju putnika tramvajskog, autobusnog i međugradskog željez­ničkog prometa),

– visinsku kotu površine i visinsku kotu poda vagona (obveza: površine namijenjene ukrcaju i iskrcaju putnika podzemna i prigradska željeznica),

– tlocrt pristupa od javne pješačke površine do površine namijenjene ukrcaju i iskrcaju putnika (rampom ili u razini) odnosno shematskim prikazom univerzalnog dizala ili drugog meha­ničkog uređaja (obveza: sve površine namjenjene ukrcaju i iskrcaju putnika u prometnim građevinama).

U nacrtima građevina iz stavka 1. ovog članka obvezno se upisuju položajne kote vrata, te kote širine ulaza i prolaza na najužem dijelu, širine hodnika, za sve javne i zajedničke prostorije te visinske kote gotovog poda na svim pristupima javnim i zajedničkim prostorijama, kojima se dokazuje da su elementi pris­tupačnosti građevina projektirani u skladu s propisanim veličinama.

U nacrtima površina iz stavka 1. ovog članka obvezno se upisuju oznaka nagiba (smjer i iznos) usklađen s uvjetima pristu­pačnosti, širine površina, visinske kote površina kao i visinske kote kolnika uz njih, dimenzije nastupne površine u blizini stupa u području usmjerenog kretanja s naznakom drugačije obrade površine, prikaz zaštitne ograde na propisanim mjestima.

Izvedbeni projekt

Članak 21.

Izvedbeni projekt za građevinu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje građevina iz članka 3., stavka 1., točke 5. ovog Pravilnika, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu.

Izvedbeni projekt sadrži detaljnije opise, planove oplata, nacrte armature, nacrte detalja i druge nacrte, te sve potrebne račun­ske provjere, koje moraju biti izrađene u skladu s glavnim projektom.

Usklađenost izvedbenog projekta s glavnim projektom ovjerava projektant glavnog projekta potpisom u originalu svakog lista izvedbenog projekta.

Izrada izvedbenog projekta može se prilagoditi dinamici grad­nje građevine, a za tehnički pregled treba biti opremljena prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 22.

Pojedine vrste izvedbenih projekata moraju osim razrade tehničkog rješenja građevine, radi osiguranja pristupačnosti sadržavati i razradu mjera i tehničkih rješenja pristupačnosti, a osobito:

1. samo u arhitektonskom projektu:

– tlocrte svih prostora namijenjenih kretanju, boravku i radu osoba smanjene pokretljivosti s relevantnim kotama koje dokazuju osiguranje pristupačnosti u mjerilu 1:50,

– tlocrt javnog invalidskog WC-a i univerzalnog dizala s propisanim elementima pristupačnosti u mjerilu 1:50,

– sheme stolarije ili sheme bravarije vrata uključenih u rješavanje pristupačnosti u mjerilu 1:50,

– detalje, o zid ovješene, univerzalne telefonske govornice u javnim prostorijama građevine javne namjene u mjerilu 1:20,

– detalje telefonske kabine s propisanim elementima pristu­pačnosti u mjerilu 1:20,

– detalje radne plohe, tezge ili okna s propisanim elementima pristupačnosti u mjerilu 1:20,

– detalje ugradnje poštanskih sandučića, oglasnih ormarića i ploča u javnim prostorijama građevine javne namjene u mjerilu 1:20,

– detalje posebne površinske obrade hodnih površina u mjerilu 1:20,

– detalje osjetilne (taktilne, svjetlosne i zvučne) opreme ugrađene za potrebe osiguranja pristupačnosti.

2. samo u građevnom projektu:

– tlocrte svih površina namijenjenih kretanju, boravku i radu osoba smanjenje pokretljivosti s relevantnim kotama koje dokazuju osiguranje pristupačnosti u mjerilu 1:50,

– plan oplate dijelova konstrukcije uključenih u rješavanje pristupačnosti,

– nacrte armature s iskazom količina za dijelove konstrukcije uključenih u rješavanje pristupačnosti,

– detalje rubnjaka i kabelskih kanalića na mjestima snižava­nja javne pješačke površine radi osiguravanja pristu­pačnosti u mjerilu 1:20,

– detalje posebne površinske obrade hodnih površina u mjerilu 1:20.

3. samo u projektu instalacija:

– detalje instalacijskih elemenata uređaja ugrađenih za potrebe osiguranje pristupačnosti.

4. samo u projektu ugradnje opreme:

– detalje instalacijskih elemenata uređaja ugrađenih za potrebe osiguranje pristupačnosti.

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA

Projekt za rekonstrukciju

Članak 23.

Projekt za rekonstrukciju višestambene zgrade iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika mora sadržavati mjere i tehnička rješenja pristupa do univerzalnog dizala, ako je takvo ugrađeno u višestambenu zgradu prije rekonstrukcije.

Projekt za rekonstrukciju građevine javne namjene iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika mora sadržavati mjere i tehnička rješenja pristupačnosti, ako pristupačnost građevine prije rekonstrukcije nije zadovoljena u propisanom stupnju.

Članak 24.

Nakon rekonstrukcije, cjelokupna građevina mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu najmanje u jednakoj mjeri kao prije rekonstrukcije.

Nakon rekonstrukcije višestambena zgrada iz članka 3. stav­ka 1. točke 5. ovog Pravilnika mora sadržavati mjere i tehnička rješenja pristupa do univerzalnog dizala, ako je takvo ugrađeno u višestambenu zgradu.

Nakon rekonstrukcije građevina javne namjene iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika mora zadovoljavati uvjete osiguranja pristupačnosti u skladu Pravilnikom o prostornim stan­dar­dima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za spreča­vanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

Članak 25.

Projekt za rekonstrukciju građevine mora osim propisanog sadržaja za gradnju novih građevina sadržavati također dokaze, da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove građevine nakon rekonstrukcije zadovoljiti propisane uvjete, te da je građevina odnosno njezin dio primjerena za rekonstrukciju kao cjelina (u daljnjem tekstu: dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju).

Dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju mora sadržavati:

– opis tehničkog stanja postojećeg dijela građevine koja se rekonstruira s provjerom udovoljavanja bitnih zahtjeva za građe­vinu, te opisom postojećeg stupnja pristupačnosti,

– snimak postojećeg stanja koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata rekonstrukcije u odgovarajućim mjerilima iz članka 20. ovog Pravilnika.

Članak 26.

Opis tehničkog stanja postojeće građevine sadrži opis posto­jećeg stanja nosive konstrukcije i onih građevnih proizvoda, instalacija i ugrađene opreme koje će biti zadržane i od kojih ovisi ispunjenje bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 27.

Snimak postojećeg stanja, u odgovarajućem mjerilu prema članku 20. ovog Pravilnika, sadrži:

– situaciju s ucrtanim svim postojećim građevinama,

– postojeće tlocrte, presjeke (poprečni i uzdužni), pročelja u mjerilu 1 : 100,

– snimak ugrađenih instalacija i opreme kada se ista rekonstruira,

– snimak univerzalnog dizala, ako je isto ugrađeno u više­sambenu zgradu,

– druge pojedinosti kada je to potrebno ovisno o vrsti rekonstrukcije građevine, odnosno redi osiguranja pristupačnosti.

Rekonstrukcija za koju nije potrebna građevna dozvola

Članak 28.

Građevna dozvola nije potrebna za:

– radove na na stubama, hodnicima i drugim prostorima različitih razina na pristupima građevini i unutar građevine, radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja u građevini za osobe s teškoćama u kretanju,

– druge radove denivelacije, ugradnju zvučnih semaforskih uređaja i ugradnji taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama, ako ne narušavaju funkciju i namjenu građevine odnosno, ako ne utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu i/ili zadovoljavanje uvjeta sadržanih u lokacijskoj dozvoli odnosno izvatku iz dokumenta prostornog uređenja u skladu s kojima je građevina građena.

Prije pristupanja radovima iz stavka 1. ovog članka potrebno izraditi projekte u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Broj prilagodljivih stanova u višestambenoj zgradi iz članka 11. stavka 1. točke 1. podtočke b., i članka 20. stavka 1. točke 1. alineje 3. određuje se tako da se ukupni broj stanova u građevini zaokružuje na prvu višu deseticu.

Smatra se da se restoran i motel nalaze uz autocestu ili magistralnu cestu, ako se na njihovu građevnu parcelu pristupa neposredno s autoceste ili magistralne ceste.

Objekti kolektivnog stanovanja u Pravilniku o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera smatraju se višestambenim zgradama u smislu ovog Pravilnika.

Mjerila nacrta mogu biti i veća od propisanih ovim Pravilnikom ako je to potrebno zbog detaljnijeg prikaza elementa pristupačnosti građevine ili drugih razloga.

 Članak 30.

Elementi pristupačnosti označeni u Pravilniku o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera kao »iznimni« primjenjuju se samo u slučaju rekonstrukcije poje­dinačne građevine ili javne pješačke površine koja se nalazi u urbanističkoj cjelini, koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako se pri rekonstrukciji pojedinačne građevine iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovog Pravil­nika, koja se nalazi u urbanističkoj cjelini koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ne može osigurati propisane elemente pristupačnosti, a da se ne naruši spomeničko svojstvo kulturnog dobra, može se odstupiti od propisanih elemenata pristupačnosti uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Zahtjev za davanje suglasnosti podnosi se prije podnošenja zahtjeva za izdavanje načelne odnosno građevne dozvole.

Suglasnost za odstupanje iz stavka 2. ovog članka donosi se uz prethodno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu kulturnih dobara i drugih nadležnih tijela državne uprave.

Suglasnost iz stavka 4. ovog članka nije upravni akt.

Članak 31.

Idejni, glavni i izvedbeni projekti, odnosno dio projekata, koji su izrađeni prije početka primjene Zakona o gradnji mogu se uskladiti s odredbama istoga izradom završne mape ako:

– tehničko rješenje građevine udovoljava odredbama toga Zakona,

– se u potpunosti osigura provedba odredaba Zakona glede izrade projekata.

Završna mapa treba sadržavati:

– dokaz da osobe koje su izradile projekt imaju pravo projektiranja u skladu s posebnim zakonom,

– preuzimanje odgovornosti projektanta za ispravnost teh­ničkog rješenja građevine i za usklađenost tog projekta s posebnim zakonima, propisima i uvjetima u skladu s odredbama Zakona o gradnji,

– preuzimanje odgovornosti glavnog projektanta za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata,

– dopunu sadržaja projekata.

Članak 32.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt, odnosno dio projekata, koji je izrađen prije početka primjene ovog Pravilnika mogu se priznati u upravnim postupcima ako su u njima sadržane mjere i tehnička rješenja pristupačnosti u skladu Pravilnikom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

Glavni projekt, odnosno dio glavnog projekta koji se prilaže zahtjevu za izmjenu i dopunu građevne dozvole za građevinu za koju je građevna dozvola izdana prije stupanja na snagu ovog Pravilnika mora biti izrađen u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a građevina mora zadovoljavati uvjete osiguranja pristu­pač­nosti u skladu Pravilnikom o prostornim standardima, urbanisti­čko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

Članak 33.

Pri projektiranju građevina projektanti su dužni pridržavati se odredaba ovog Pravilnika.

U postupcima izdavanja načelne, građevne i uporabne doz­vole, u inspekcijskom postupku građevne inspekcije, službena osoba koja vodi postupak obvezna je provjeriti usklađenost projekta s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/03-04/0016
Urbroj: 531-01-03-3
Zagreb, 13. lipnja 2003.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.