Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

NN 91/2003 (3.6.2003.), Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1149

Na temelju članka 79. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 28. svibnja 2003., donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 71/00., 129/00., 117/01., 6/02. – pročišćeni tekst i 41/02.) u članku 41. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Tajnik i zamjenik tajnika Sabora u pogledu prava prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru imaju rang predsjednika i potpredsjednika radnog tijela Hrvatskoga sabora.«

Članak 2.

Iza članka 238. dodaje se članak 238.a koji glasi:

»Članak 238.a

Prigodom elektroničkog glasovanja svaki zastupnik potvr­đuje nazočnost svojim identifikacijskim ključem prije svakog glasovanja.

Zastupnici koji se nalaze u dvorani, a nisu potvrdili nazoč­nost u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, smatraju se nena­zočnima sjednici.

Elektroničko glasovanje provodi se na način da predsjedatelj poziva zastupnike da potvrde svoju nazočnost, a zatim da se pritiskom na odgovarajuću tipku izjasne »za« ili »protiv« prijedloga, odnosno da se uzdrže od glasovanja.

Predsjedatelj proglašava rezultat glasovanja na temelju kontrolnog ekrana.

Glas zastupnika koji je potvrdio nazočnost a nije prigodom glasovanja pritisnuo tipku »za«, »protiv« i »uzdržan« smatra se uzdržanim glasom.

Na zahtjev predstavnika kluba zastupnika provest će se glasovanje dizanjem ruke.

Elektroničko glasovanje ne može se provesti kod poime­ničnog glasovanja.«

Članak 3.

U članku 251. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Radi cjelovitog izvješćivanja zastupnika i javnosti o svom radu Sabor će svoje glasilo i druge publikacije te službene dokumente učiniti dostupnim preko interneta, a kad se za to steknu uvjeti, preko audiovizualnih i multimedijalnih sredstava.«

Članak 4.

U članku 254. stavku 1. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»– uređenje stranice Hrvatskoga sabora na internetu te način dostave materijala u elektroničkom obliku,«.

Dosadašnji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 6. i 7.

Članak 5.

Način preuzimanja i čuvanja identifikacijskih ključeva, za koje se zastupnici opredijele da se čuvaju u Saboru, uredit će se odlukom Predsjedništva Sabora.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/03-06/07
Zagreb, 28. svibnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.