Naredba o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova

NN 91/2003 (3.6.2003.), Naredba o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1159

Na temelju članka 8. stavka 4. i 6., i članka 64. stavka 1. i 4. točke 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O BROJU POVLASTICA, KOLIČINI I VRSTI ULOVA I VISINI IZNOSA NAKNADE ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA

Članak 1.

Ovom Naredbom određuje se:

– broj povlastica za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: povlastica) po propisanim područjima za gospodarski ribolov;

– količina i vrsta ulova po ribolovnim područjima za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: ribolovna područja);

– visina iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova po povlastici za gospodarski ribolov.

Članak 2.

(1) Za ribolovno područje rijeke Save određuje se ukupno deset (10) povlastica.

(2) Za ribolovno područje rijeke Dunava određuje se ukupno dvadeset pet (25) povlastica.

Članak 3.

Ovim člankom određuje se količina i vrsta dozvoljenog godišnjeg ulova po vrstama riba i to za:

1. Ribolovno područje rijeke Save:

       

–VRSTA

UKUPNA MASA (kg)

– ŠARAN

1160,00

– SOM

2320,00

– SMUĐ

1388,00

– ŠTUKA

990,00

– KEČIGA

123,00

– OSTALE AUTOHTONE

 

    VRSTE

33.797,00

–UKUPNO:

42.814,00

 

2. Ribolovno područje rijeke Dunava:

       

VRSTA

UKUPNA MASA (kg)

– ŠARAN

3403,00

– SOM

7783,00

– SMUĐ

2534,00

– ŠTUKA

3138,00

– KEČIGA

945,00

– OSTALE AUTOHTONE

 

   VRSTE

76.950,00

 –UKUPNO:

101.983,00

 

Članak 4.

(1) Ukupna dozvoljena godišnja količina ulova po povlasticama za gospodarski ribolov određuje se tako da se ukupna dozvoljena godišnja količina ulova za ribolovno područje podijeli s brojem povlastica za to ribolovno područje.

(2) Nakon što Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva temeljem dostavljenih podataka o ulovu utvrdi da je na ribolovnom području izlovljena dozvoljena godišnja količina ulova za pojedinu vrstu ribe ili ukupna dozvoljena godišnja količina ulova za to ribolovno područje, donijet će rješenje o zabrani izlova pojedine vrste ribe ili svih vrsta riba iz članka 3. ove Naredbe.

Članak 5.

(1) Ostale autohtone vrste riba iz članka 3. ove Naredbe su: bucov, deverika, krupatica, jez, mrena, podust i ostale vrste riba koje prirodno obitavaju u našim ribolovnim vodama.

(2) Ukupni godišnji ulov alohtonih (stranih) vrsta riba (amur, tolstolobik, babuška i dr.) se ne ograničava.

Članak 6.

(1) Nositelj povlastice za gospodarski ribolov obvezan je za svaku tekuću godinu najkasnije do 1. veljače tekuće godine uplatiti naknadu za obavljenje gospodarskog ribolova u iznosu od 2.000,00 kuna.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, nositelj povlastice za gospodarski ribolov obvezan je naknadu za 2003. godinu u iznosu od 1.000,00 kuna uplatiti najkasnije u roku od 30 dana po dobivanju povlastice za gospodarski ribolov.

Članak 7.

Novčana sredstva iz članka 6. ove Naredbe uplaćuju se na račun državnog proračuna a koriste se za financiranje monitoringa ribljeg fonda.

Članak 8.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-01/28
Urbroj: 525-01-03-01
Zagreb, 7. svibnja 2003.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.