Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

NN 91/2003 (3.6.2003.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

KOLEKTIVNI UGOVORI

1168

Sindikat graditeljstva Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Kre­šimira IV. broj 2, Nezavisni sindikat građevinara Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2 i HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva, Zagreb, Pavla Hatza 12

sklopili su u Zagrebu, dana 21. svibnja 2003. godine ovaj

KOLEKTIVNI  UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
od 7. prosinca 2001. godine (Evid. broj 23/01)
prve izmjene i dopune za 2003. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je između ugovornih strana sklopljen 7. prosinca 2001. godine Kolektivni ugovor za graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Ugovor) na neodređeno vrijeme, a ovim se izmjenama i dopunama ugovorne strane prilagođavaju uvjetima gospodarenja u tekućoj poslovnoj godini 2003., sukladno članku 95. tog Ugovora (Evid. broj 23/01).

Članak 2.

U članku 32. Ugovora iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se blagdani i neradni dani utvrđeni zakonom kao i razdoblje privremene nesposobnosti za rad«.

Članak 3.

U članku 40. stavku 1. Ugovora brojka: »1.700,00« zamje­nju­je se brojkom »1.860,00«.

Članak 4.

U članku 61. Ugovora brojke »7.000,00 – 8.000,00« zamje­njuju se brojkom: »8.000,00«.

Članak 5.

Glava XII. i naslov »OTKAZ UGOVORA O RADU«, te članak 72. Ugovora brišu se.

Članak 6.

Tarifni stavovi, koji su prilog i sastavni dio Kolektivnog ugovora, zamjenjuju se s novim tarifama istog naziva (prilog 1.).

Članak 7.

U cijelom tekstu Kolektivnog ugovora riječi »Udruga poslodavaca graditeljstva Hrvatske« zamjenjuju se riječima »HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva«.

Članak 8.

Ovaj Kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana, a primjenjivat će se od 1. svibnja 2003. godine.

Rok za usklađenje s odredbama ovog Kolektivnog ugovora je 30 dana od dana početka primjene ovog Kolektivnog ugovora.

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da se postojeća zatečena visina plaće pojedinog radnog mjesta, kao i sva druga prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom ili određena drugim aktima na razini pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti iz članka 2. Ugovora, neće umanjivati prilikom usklađivanja s ovim Kolektivnim ugovorom.

HUP – Udruga                                                SINDIKAT
poslodavaca                                   GRADITELJSTVA
graditeljstva                                            HRVATSKE

Predsjednik                                                           Predsjednik
Boris Čupić, dipl. ing. građ., v. r.             Stipe Kirigin, v. r.

                                                      NEZAVISNI SINDIKAT
                                                                   GRAĐEVINARA
                                                                          HRVATSKE
                                                                           Predsjednica
                                                                 Ružica Frček, v. r.

 

Prilog 1.

TARIFNI STAVOVI

 

 


Grupa složenosti


Poslovi – radna mjesta


Koeficijent

Osnovna plaća u kunama

Po satu

Po satu

I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva  posebno obrazovanje

Transportni radnik, čistačice sl.

1,00

10,69

1.860,00

II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadatke, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva

Priučeni PKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, radnik na pripremi namirnica, sobarica, pomoćnik strojarskog montera, autoperač i podmazivač, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, kurir i dostavljač

1,15

12,29

2.139,00

III. grupa podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povre-

menu pojavu novih poslova

KV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, armirač, betonirac, asfalter), KV radnik svih struka početnik, geobušač, strojar jedno-stavnog građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukci-ja, rukovalac strojeva za obradu drva,

unosilac podataka u računalo, tehnički crtač, laborant, daktilograf, telefonist na telefonskoj centrali, skladištar priručnog skladišta

1,30

13,90

2.418,00

IV.a – grupa poslova podrazu-mijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju

KV građevinski radnici svih struka (V. Grupa tesar, armirač, zidar i dr.), građevinski laborant, vozač teretnog motornog vozila, servisni mehaničar, univerzalni strojarski monter, strojar građevinskih strojeva, skladišta, kuhar, blagajnik, vatrogasac

1,45

15,50

2.697,00

IV.b – grupa poslova podrazumijeva složenije i razno-vrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne  konzul-tacije u njihovu izvršavanju

KV građevinski radnik svih struka (VI. grupa tesar, armirač, zidar, izolater, asfalter), tehničar gradilišta, tehničar geobušenja, laborant, tehničar prerade drva, knjigovođa, operater ERC-a, geometar

1,52

16,25

2.827,20

V.a – grupa poslova podrazumi-jeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka

VKV građevinski radnik svih struka (VII. Grupa tesar, armirač, betonirac, utezač, skelar), strojar teških građe-vinskih strojeva, monter, plinoenerget-

skih postrojenja, vozač teških teretnih vozila,  pećar – specijalist, tehničar – kalkulant, poslovođa jednostavnih objekata i postrojenja, knjigovođa

1,64

17,53

3.050,40

V.b – grupa poslova podrazumijeva

složenije poslove i zadatke koji zahti-

jevaju veći stupanj samostalnosti u

izvršavanju poslova i zadataka

VKV građevinski radnik svih struka (VIII. Grupa tesar, zidar, armirač, utezač), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, strojar građevinskog stroja specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, rukovalac strojeva za obradu drva – specijalist, poslovođa građevinskih

objekata, poslovođa montaže, kuhar – specijalist, knjigovođa – kontista

1,71

18,28

3.180,60

VI. grupa poslova podrazumijeva

poslove koji zahtijevaju samos-talnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju

VKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, majstor u održavanju strojeva, zavarivač za specijalne postupke, poslovođa gradilišta, poslo-

vođa završnih radova, poslovođa montaže, samostalni referent pratećih službi, kalkulant, geometar – specijalista, rukovoditelj manjeg

građev inskogobjekta

1,82

19,46

3.385,20

VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zah-tijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samos-talnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja

Rukovoditelj građevinskog objekta, rukovoditelj objekta montaže, rukovoditelj pogona, poslovođa

složenog objekta, voditelj odsjeka u pratećim službama, komercijalist, domaćin hotela, projektant metalnih konstrukcija, geodeta, knjigovođa – bilancist, samostalni kalkulant, rukovoditelj mehanizacije i transporta i rukovoditelj održavanja na gradilištu

1,90

20,31

3.534,00

VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene pos-love koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka

Rukovoditelj gradilišta, rukovoditelj građevinskih instalacija, rukovoditelj složenog pogona, geodet –

– specijalist, samostalni kalkulant, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela službi knjigovodstva, komercijale, financija, pripremi rada, dipl. inženjeri i drugi stručnjaci i sl.

2,20

23,52

4.092,00

IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zah-tijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalis-tička znanja potrebna za obav-

ljanje tih poslova

Rukovoditelj vrlo složenog gradilišta, dipl. inženjeri i drugi stručnjaci u službama – specijalisti, samostalni projektant, organizator ERC-a, geo-

detski projektant, arhitektonski projektant metalnih konstrukcija, tehnolog specijalist i drugi

2,35

25,12

4.371,00

X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke, istraživački rad, itd.

Odgovorni rukovoditelj poslovanja završnih radova, organizator industrijske proizvodnje građevinskog materijala za ugrađivanje i projektne

opreme u građevinarstvu, organizator biroa, organizator geodetske službe, rukovoditelj radnih jedinica, ruko-voditelj velikih samostalnih pogona,

rukovoditelj sektora komercijale, financija, knjigovodstva, kadrova i sl., savjetnik direktora, rukovoditelj sektora razvoja, članovi i rukovodi-

telji istraživačkih timova

2,65

28,33

4.929,00