Dodatak Ia Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 92/2003 (4.6.2003.), Dodatak Ia Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

1179

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u da­lj­njem tekstu: Vlada RH), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,

Sindikat policije Hrvatske,

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutar­njih poslova,

Sindikat vojnih službenika i namještenika udruženih u Hrvatsku udrugu sindikata (u da­lj­njem tekstu: Sindikati),

zak­ljučili su dana 23. svib­nja 2003. godine s­ljedeći

DODATAK Ia.

KOLEKTIVNOM UGOVORU
ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Stranke su sporazumne da se članak 15. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike briše u cijelosti, a novi stavak glasi:

»Ukupno traja­nje godiš­nje­g odmora određuje se na način da se 18 radnih dana uvećava za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama 1. do 5. članka 1. Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, s tim da ukupno traja­nje godiš­nje­g odmora za 2003. godinu ne može iznositi više od 30 radnih dana u godini«.

Članak 2.

1. Članak 51. stavak 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike mije­nja se na način, da se iza riječi »državnim tijelima« dodaju riječi »i jedinicama re­gionalne i lokalne uprave i samouprave«.

2. U ostalom dijelu stavak 1. ostaje neizmije­njen.

Članak 3.

1. Članak 4. Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike briše se u cijelosti, a novi glasi:

»Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom.

Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava službeniku i namješteniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, službenik ili namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte javnog prijevoza najbliže­g mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran u visini cijene godiš­nje karte.

U slučaju da postoji mogućnost kup­nje godiš­nje karte, službenik i namještenik ima pravo na godiš­nju kartu, ako mu je to povo­ljnije ili na 1/12 cijene godiš­nje karte koja mu se isplaćuje svakog mjeseca u godini.

Ukoliko nema mogućnosti kup­nje godiš­nje karte, već samo mjesečne karte, službenik i namještenik ima pravo na mjesečnu kartu ako mu je to povo­ljnije ili pravo na isplatu troškova mjesnog prijevoza u visini cijene mjesečne karte.

Službenik i namještenik kojem nije organiziran mjesni javni pri­jevoz na posao i s posla ima pravo na naknadu za mjesni pri­jevoz u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, neovisno o uda­ljenosti mjesta stanova­nja od mjesta rada.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova pri­je­voza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedi­načne karte, ukoliko je mjesto stanova­nja uda­ljeno do 100 kilometara od mjesta rada.

U slučaju uda­ljenosti mjesta stanova­nja od mjesta rada većoj od 100 km, naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom, utvrđuje se posebnom odlu­kom čelnika državnog tijela.

U mjestu u kojem je javni prijevoz organiziran na način da se mjesečnom ili godiš­njom kartom pokrivaju mjesni i među­mjesni javni prijevoz (tzv. prijevozne zone), službenik i namješ­tenik koji koristi takvu vrstu prijevoza ne ostavaruje pravo iz članka 4. ovoga članka.

Ako službenik i namještenik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvr­đuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza.

Troškovi mjesnog prijevoza službenika i namještenika do najbliže stanice međumjesnog prijevoza utvrđuju se u skladu s odredbama stavka 4. ovoga članka ovisno o uda­ljenosti mjesta stanova­nja od stanice međumjesnog prijevoza.

Ako postoji više mogućnosti prijevoza, o povo­ljnosti odlu­čuje poslodavac uzimajući u obzir vremenski najprihvat­ljiviji prijevoz za službenika i namještenika te uvažavajući racionalnost troškova.

Ako nije organiziran međumjesni javni prijevoz, koji omo­gu­ćava službeniku i namješteniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, službenik i namještenik ima pravo na naknadu troš­kova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte među­mjesnog javnog prijevoza za istu uda­ljenost na tom području.

Naknada troškova prijevoza, isplaćuje se unaprijed i to najkasnije pos­ljed­nje­g dana u mjesecu za idući mjesec.«

Članak 4.

1. Članak 5. Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike briše se u cijelosti, a novi glasi:

»Ako su oba rodite­lja državni službenici i namještenici, sred­stva iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se jednom od rodite­lja, prema ­njihovom dogovoru«.

Članak 5.

1. Stranke su sporazumne da je Sporazum o visini osnovice za izračun jubilarne nagrade, visina dara za djecu, božićnice i re­gresa, potpisan dana 11. prosinca 2002. godine sastavni dio Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

2. Navedeni Sporazum je prilog Dodatka Ia. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Članak 6.

Ovaj Dodatak Ia. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike primje­njuje se od 19. prosinca 2002. godine.

Članak 7.

Ovaj Dodatak Ia. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike sastav­ljen je u pet izvornih primjeraka, od kojih svakom potpisniku pripada jedan primjerak.

Za pre­govarački odbor Vlade RH                           Za pre­govarački odbor

dr. sc. Goran Granić,                                           sindikata državnih službi

potpredsjednik Vlade RH                                   Sindikat državnih i lokalnih

                                                                            službenika i namještenika

                                                                                         Ivica Ihas, v. r.

 

                                                                           Sindikat policije Hrvatske

                                                                               Dubravko Jagić, v. r.

 

                                                                                       Nezavisni sindikat
                                                    djelatnika Ministarstva unutar­njih poslova

                                                                               Zdravko Lončar, v. r.

 

Sindikat vojnih službenika i       
namještenika udruženih u

                                                                           Hrvatsku udrugu sindikata

                                                                                  Radomir Delić, v. r.