Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

NN 95/2003 (7.6.2003.), Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

MINISTARSTVO OBRANE

1210

Na temelju članka 140. stavka 2. Zakona o službi u Oru­ža­nim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02. i 58/02.), donosim

PRAVILNIK

O VRSTAMA POHVALA I NAGRADA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste pohvala i nagrade u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) te se propisuju uvjeti i postupak njihove dodjele.

Članak 2.

Pohvale i nagrade utvrđene ovim Pravilnikom dodjeljuju se za ostvarene ukupne rezultate u određenom razdoblju ili za ostvarene osobne rezultate (npr. osobito uspješno obavljena izvanredna zadaća, športski rezultat).

Članak 3.

Pri dodjeli pohvale ili nagrade obvezno se navodi da li se ona dodjeljuje za ostvarene ukupne rezultate ili osobne rezultate.

II.  POHVALE

Članak 4.

Pohvale su pisana priznanja koja se dodjeljuju zapovjed­niš­tvima, postrojbama i ustanovama Oružanih snaga (u daljnjem tekstu: ustrojstvene jedinice Oružanih snaga), djelatnim vojnim osobama te državnim službenicima i namještenicima u Oružanim snagama (u daljnjem tekstu: pripadnici Oružanih snaga), ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane te državnim službenicima i namještenicima u Ministarstvu obrane (u daljnjem tekstu: djelatnici Ministarstva obrane).

Pohvale se dodjeljuju za uspješno obavljene zadaće te ostvarene natprosječne rezultate u izvršavanju postavljenih zadaća.

Članak 5.

Pohvale u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama su:

1. Pohvala ministra obrane,

2. Pohvala zamjenika ministra obrane,

3. Pohvala načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga,

4. Pohvala tajnika Ministarstva,

5. Pohvala glavnog inspektora obrane,

6. Pohvala pomoćnika ministra obrane,

7. Pohvala zamjenika načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga,

8. Pohvala zapovjednika grane Oružanih snaga, zapovjednika zapovjedništva za združenu izobrazbu i obuku, zapovjednika zapovjedništva za logistiku, zapovjednika zapovjedništva za izobrazbu i obuku Hrvatske kopnene vojske (u daljnjem tekstu: zapovjednik zapovjedništva za izobrazbu i obuku HKoV), zapovjednika korpusa i zapovjednika podstožerne postrojbe.

9. Pohvala načelnika uprave Glavnog stožera Oružanih snaga, načelnika službe Ministarstva obrane te čelnika posebnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane,

10. Pohvala zapovjednika samostalne bojne, njima ravne ili više razine.

Članak 6.

Ministar obrane i zamjenik ministra obrane pohvaljuju us­troj­stvene jedinice Oružanih snaga i Ministarstva obrane, te pripadnike Oružanih snaga i djelatnike Ministarstva obrane.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, tajnika Ministarstva, glavnog inspektora obrane i po­moć­nika ministra obrane.

Članak 7.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga pohvaljuje ustrojstvene jedinice Oružanih snaga i pripadnike Oružanih snaga.

 Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga dodjeljuje pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog zapovjednika grane Oružanih snaga, zapovjednika zapovjedništva za združenu izobrazbu i obu­ku, zapovjednika zapovjedništva za logistiku, zapovjednika zapo­vjedništva za izobrazbu i obuku HKoV, zapovjednika korpusa i zapovjednika podstožerne postrojbe.

Članak 8.

Glavni inspektor obrane pohvaljuje pripadnike Oružanih snaga u ustrojstvenim jedinicama Inspektorata obrane.

Glavni inspektor obrane dodjeljuje pohvalu na osobni poticaj.

Članak 9.

Tajnik Ministarstva pohvaljuje djelatnike Ministarstva obrane u ustrojstvenim jedinicama Tajništva Ministarstva.

Tajnik Ministarstva dodjeljuje pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog čelnika ustrojstvene jedinice koja je u sastavu Tajništva.

Članak 10.

Pomoćnik ministra obrane i zamjenik načelnika Glavnog sto­žera Oružanih snaga u svome djelokrugu rada pohvaljuju ustrojstvene jedinice i djelatnike Ministarstva obrane odnosno pripadnike Oružanih snaga.

Pomoćnik ministra obrane i zamjenik načelnika Glavnog sto­žera Oružanih snaga dodjeljuju pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog čelnika ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 11.

 Zapovjednik grane Oružanih snaga, zapovjednik zapovjed­ništva za združenu izobrazbu i obuku, zapovjednik zapovjed­ništva za logistiku, zapovjednik zapovjedništva za izobrazbu i obuku HKoV, zapovjednik korpusa i zapovjednik podstožerne postrojbe u svome djelokrugu rada pohvaljuju ustrojstvene jedinice Oružanih snaga te pripadnike Oružanih snaga.

Zapovjednici iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog zapovjednika postrojbe razine brigade.

Članak 12.

Načelnik uprave Glavnog stožera Oružanih snaga, načelnik službe Ministarstva obrane te čelnik posebne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane pohvaljuju pripadnike Oružanih snaga odnosno djelatnike Ministarstva obrane u svojim ustrojstvenim jedinicama.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog načelnika odjela.

Članak 13.

Zapovjednici postrojba razine samostalne bojne, njoj ravne ili više razine na osobni poticaj dodjeljuju pohvale pripadnicima Oružanih snaga u ustrojstvenim jedinicama kojim zapovijeda.

III. NAGRADE

Članak 14.

Nagrade su priznanja koja se dodjeljuju pripadnicima Oružanih snaga za osobito uspješno obavljene zadaće te ostvarene natprosječne rezultate u izvršavanju postavljenih zadaća.

Članak 15.

Nagrade Oružanih snaga su:

1. samokres s posvetom,

2. ručni sat s posvetom,

3. dalekozor,

4. knjiga,               

5. novčana nagrada,

6. nagradni dopust.

1. Samokres s posvetom

Članak 16.

Samokres s posvetom je nagrada koja se dodjeljuje za osobit doprinos u vođenju i zapovijedanju te jačanju borbene spremnosti, uspješnu provedbu borbenih i drugih zadaća, iznimne rezultate u razvijanju borbene izobrazbe, uzorno obnašanje službe i iz­nadprosječne rezultate ostvarene u obavljanju postavljenih za­da­ća, besprijekorno čuvanje i održavanje naoružanja i materijalnih sredstava te ostvarene športske ili druge promidžbene uspjehe.

Samokres s posvetom može dodijeliti:

– ministar obrane (5 komada godišnje),

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga (5 komada godišnje),

– zapovjednik grane Oružanih snaga (2 komada godišnje).

Osobe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju samokres s posvetom na osobni poticaj ili na prijedlog osoba koje su nadležne za predlaganje pohvala u skladu s ovim Pravilnikom.

2. Ručni sat s posvetom

Članak 17.

Ručni sat s posvetom nagrada je koja se dodjeljuje za osobit doprinos u vođenju i zapovijedanju, jačanju borbene spremnosti, uzorno obavljanje službe te uspješnu provedbu borbenih zadaća i obuke.

Ručni sat s posvetom može dodijeliti:

– ministar obrane – u vrijednosti do 7. 000,00 kuna (5 komada godišnje),

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 7.000,00 kuna (5 komada godišnje),

– glavni inspektor obrane – u vrijednosti  do  5.000.00  kuna (2 komada godišnje),

– tajnik Ministarstva – u vrijednosti do 2.500,00 kuna (2 komada godišnje),

– pomoćnici ministra obrane – u vrijednosti do 2.500,00 kuna (2 komada godišnje),

– zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 2.500,00 kuna (1 komad godišnje).

Osobe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju ručni sat s posvetom na osobni poticaj ili na prijedlog osoba koje su nadležne za predlaganje pohvala u skladu s ovim Pravilnikom.

3. Dalekozor

Članak 18.

Dalekozor je nagrada koja se dodjeljuje za osobite rezultate u vođenju i zapovijedanju, jačanju borbene spremnosti, uzorno obavljanje službe i uspješnu provedbu borbenih zadaća i obuke.

Dalekozor može dodijeliti:

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 3.000,00 kuna (20 komada godišnje),

– glavni inspektor obrane – u vrijednosti do 2.500,00 kuna (10 komada godišnje),

– zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 2.000,00 kuna (10 komada godišnje),

– zapovjednik grane Oružanih snaga, zapovjednik zapovjed­ništva za združenu izobrazbu i obuku, zapovjednik zapovjed­ništva za logistiku, zapovjednik zapovjedništva za izobrazbu i obuku HKoV, zapovjednik korpusa i zapovjednik podstožerne postrojbe – u vrijednosti do 1.500,00 kuna (15 komada godišnje),

– zapovjednik gardijske brigade – u vrijednosti do 1.000,00 kuna (10 komada godišnje).

Osobe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju dalekozor na osobni poticaj ili na prijedlog osoba koje su nadležne za predlaganje pohvala u skladu s ovim Pravilnikom.

4. Knjiga

Članak 19.

Knjiga je nagrada koja se dodjeljuje za rezultate u razvijanju borbene izobrazbe, besprijekorno čuvanje i održavanje naoružanja i materijalnih sredstava, uspješno školovanje i usavrša­vanje te uzorno obavljanje službe.

Na osobni poticaj ili na prijedlog osobe nadležne za predlaganje pohvala knjigu može dodijeliti:

– ministar obrane – u vrijednosti do 1.000,00 kuna (15 komada godišnje),

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 800,00 kuna (10 komada godišnje),

– glavni  inspektor  obrane – u  vrijednosti  do  500,00 kuna (1 komad godišnje),

– tajnik Ministarstva – u vrijednosti do 500,00 kuna (2 komada godišnje),

– pomoćnici ministra obrane – u vrijednosti do 500,00 kuna (2 komada godišnje),

– zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 500,00 kuna (2 komada godišnje),

– zapovjednik grane Oružanih snaga, zapovjednik zapovjed­ništva za združenu izobrazbu i obuku, zapovjednik zapovjed­ništva za logistiku, zapovjednik zapovjedništva za izobrazbu i obuku HKoV, zapovjednik korpusa i zapovjednik podstožerne postrojbe - u vrijednosti do 500,00 kuna (8 komada godišnje),

– načelnik uprave Glavnog stožera Oružanih snaga i načelnik službe Ministarstva obrane te čelnik posebne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane – u vrijednosti do 400,00 kuna (2 komada godišnje).

5. Novčana nagrada

Članak 20.

Novčana nagrada se dodjeljuje kao priznanje za doprinos uspješnim rezultatima u razvijanju borbene izobrazbe, bespri­jekornom čuvanju i održavanju naoružanja i materijalnih sredstava te uspješnoj provedbi borbenih i drugih zadaća.

Novčanu nagradu može dodijeliti:

1. ministar obrane

– jednu nagradu godišnje u iznosu od 10.000,00 kuna,

– pet nagrada godišnje u iznosu od 7.000,00 kuna,

– deset nagrada godišnje u iznosu od 5.000,00 kuna,

2. načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga:

– jednu nagradu godišnje u iznosu od 7.000,00 kuna,

– pet nagrada godišnje u iznosu od 5.000,00 kuna,

– deset nagrada godišnje u iznosu od 2.000,00 kuna.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju novčanu nagradu na osobni poticaj ili na prijedlog osoba koje su nadležne za pred­laganje pohvala u skladu s ovim Pravilnikom.

Novčana nagrada isplaćuje se u neto iznosu.

6. Nagradni dopust

Članak 21.

Dopust je nagrada koja se dodjeljuje za osobite rezultate u razvijanju borbene izobrazbe, besprijekorno čuvanje i održavanje naoružanja i materijalnih sredstava te uspješnu provedbu borbenih i drugih zadaća.

Na osobni poticaj ili na prijedlog nadležnog zapovjednika nagradni dopust može dodijeliti:

– ministar obrane – u trajanju do 10 radnih dana,

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga – u trajanju do 8 radnih dana,

– tajnik Ministarstva, pomoćnik ministra obrane, zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, glavni inspektor obrane, zapovjednik grane Oružanih snaga, zapovjednik zapovjed­ništva za združenu izobrazbu i obuku, zapovjednik zapovjed­ništva za logistiku, zapovjednika zapovjedništva za izobrazbu i obuku HKoV, zapovjednik korpusa i zapovjednik podstožerne postrojbe – u trajanju do 5 radnih dana,

– načelnik uprave Glavnog stožera Oružanih snaga i načelnik službe Ministarstva obrane te čelnik posebne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane – u trajanju do 3 radna dana.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Pohvale i nagrade dodjeljuju se tijekom kalendarske godine u prigodi obilježavanja blagdana Republike Hrvatske i spomendana značajnih za stvaranje Oružanih snaga.

Članak 23.

Nositelji planiranja u Ministarstvu obrane planiraju financijska sredstva za nagrade utvrđene ovim Pravilnikom a ona se osiguravaju u proračunu Ministarstva obrane.

Članak 24.

Podatke o dodijeljenim pohvalama i nagradama potrebito je dostaviti u Personalu službu Ministarstva obrane zbog evidencije i urednog vođenja baze podataka.

Članak 25.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je Obrazac 1, koji se nalazi u prilogu.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-04/1

Urbroj: 512-01-03-21

Zagreb, 9. svibnja 2003.

Ministrica
Ž
eljka Antunović, v. r.

 

Obrazac: 1

Predlaže se za: ______________________________

Nadnevak dopisa kojim se upućuje prijedlog:

Ustrojstvena cjelina/Korpus:

Postrojba:

Predlaže se povodom:

Planirani nadnevak svečanog uručenja:

- Čin, ime, ime oca, prezime:

- DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA:

- MJESTO ROĐENJA

- duŽnost:

- status:                    - u HV od:

OBRAZLOŽENJE (u obrazloženju se navodi konkretno djelo koje je povod za pohvaljivanje, ne obuhvaćaju se razlozi poradi kojih je kandidat do sada dobio nagrade ili pohvale):


Da li je djelatnik stegovno kažnjavan ili se protiv njega vodi stegovni postupak: ______________

Sve dosadaŠnje nagrade i pohvale (obvezatno je unijeti sve dosadašnje pohvale i nagrade – razina, klasa, urudžbeni broj, nadnevak i godina):


Prijedlog je razmatran na kadrovskom povjerenstvu / komisiji (obvezatno navesti broj komisije i nadnevak održavanja):

 

 

 

Točnost podataka potvrđuje:                             Zapovjednik/Načelnik:

 

                                                             MP

 _____________________                             ____________________