Zakon o pravobranitelju za djecu

NN 96/2003 (10.6.2003.), Zakon o pravobranitelju za djecu

HRVATSKI SABOR

1221

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU

Proglašavam Zakon o pravobranitelju za djecu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. svibnja 2003.

Broj: 01-081-03-2100/2
Zagreb, 3. lipnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje djelokrug i način rada te uvjeti za imenova­nje i razrješe­nje pravobranite­lja za djecu i ­nje­govih zamjenika.

Članak 2.

Pravobranite­lj za djecu štiti, prati i promiče prava i interese djece na teme­lju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

Članak 3.

(1) Pravobranite­lj za djecu djeluje neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala.

(2) Pravobranite­lju za djecu nitko ne smije davati upute i naloge u ­nje­govu radu.

(3) Pravobranite­lj za djecu i ­nje­govi zamjenici ne smiju pripadati niti jednoj političkoj stranci niti sudjelovati u političkim aktivnostima.

Članak 4.

(1) Pravobranite­lja za djecu imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(2) Pravobranite­lj za djecu ima dva zamjenika koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog pravobranite­lja za djecu.

(3) Pravobranite­lj za djecu i ­nje­govi zamjenici dužnosnici su Republike Hrvatske, imenuju se na vrijeme od osam godina i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 5.

Djetetom, u smislu ovoga Zakona, smatra se svaka osoba mla­đa od 18 godina.

DJELOKRUG I NAČIN RADA

Članak 6.

(1) Pravobranite­lj za djecu:

– prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvat­skoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,

– prati izvršava­nje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,

– prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,

– prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece,

– zalaže se za zaštitu i promica­nje prava i interesa djece s posebnim potrebama,

– predlaže poduzima­nje mjera za izgrad­nju cjelovitog sustava zaštite i promica­nja prava i interesa djece te za sprječava­nje štetnih djelova­nja koja ugrožavaju prava i interese djece,

– obavještava javnost o sta­nju prava djece,

– obav­lja druge poslove određene ovim Zakonom.

Članak 7.

(1) Pravobranite­lj za djecu upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvariva­nja i zaštite ­njihovih prava i interesa.

(2) Pravobranite­lj za djecu surađuje s djecom, potiče djecu na izjaš­njava­nje i uvažava ­njihovo miš­lje­nje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na pobo­ljša­nje položaja djece te pred­laže mjere za poveća­nje utjecaja djece u društvu.

Članak 8.

Pravobranite­lj može sudjelovati u postupku izrade nacrta prijedloga propisa koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pita­nja od značaja za djecu.

Članak 9.

Kad u praće­nju sta­nja u okviru svog djelokruga rada ocijeni potrebnim, pravobranite­lj za djecu može potaknuti donoše­nje i izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na prava i zaštitu djece.

Članak 10.

(1) U obav­lja­nju poslova iz svog djelokruga pravobranite­lj za djecu je ovlašten upozoravati, predlagati i davati preporuke.

(2) Pravobranite­lj za djecu je ovlašten nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzima­nje mjera za sprječava­nje štetnih djelova­nja koja ugrožavaju prava i interese djece i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama.

Članak 11.

(1) Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, kao i pravne i fizičke osobe, obavezni su surađivati s pravobranite­ljem za djecu i na ­nje­gov zahtjev podnositi izvješća i odgovarati na upite.

(2) Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave i pravne i fizičke osobe dužne su odmah, a najkasnije u roku od 15 dana izvijestiti pravobranite­lja za djecu o poduzetom u povodu ­nje­govog upozore­nja, prijedloga ili preporuke.

(3) Ako tijela i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe u propisanom roku prema ­nje­govom traže­nju, pravo­branite­lj za djecu će o tome obavijestiti tijelo koje obav­lja nadzor nad ­njihovim radom.

(4) Ako tijelo koje obav­lja nadzor nad radom tijela i pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka u roku od 8 dana ne izvijesti o utvrđenim či­njenicama i poduzetim mjerama, pravobranite­lj za djecu će o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Članak 12.

Sva tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave i pravne i fizičke osobe dužne su pravo­branite­lju za djecu osigurati dostupnost i uvid u sve podatke, informacije i akte koji se odnose na prava i zaštitu djece, bez obzira na stupa­nj ­njihove tajnosti.

Članak 13.

(1) Pravobranite­lj za djecu ima pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvariva­nja brige o djeci koja borave ili su privremeno, odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na teme­lju posebnih propisa.

(2) O obav­ljenom uvidu iz stavka 1. ovoga članka sastav­lja se izvješće koje se dostav­lja i tijelu koje obav­lja nadzor nad radom osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tijelo iz stavka 2. ovoga članka dužno je u roku od 30 dana od dana zaprima­nja izvješća, a u hitnim slučajevima bez odgode, izvijestiti pravobranite­lja za djecu o poduzetim rad­njama.

(4) Ako tijelo koje obav­lja nadzor ne dostavi izvješće u roku iz stavka 3. ovoga članka, pravobranite­lj za djecu će o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske i sredstva javnog priopćava­nja.

Članak 14.

Ako u obav­lja­nju dužnosti pravobranite­lj za djecu sazna da je dijete izvrgnuto tjelesnom ili duševnom nasi­lju, spolnoj zloporabi, zlostav­lja­nju ili izrab­ljiva­nju, zanemariva­nju ili nehajnom postupa­nju dužan je odmah podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te upozoriti nadležan centar za socijalnu skrb i pred­ložiti mjere za zaštitu prava i interesa djeteta.

Članak 15.

(1) Pravobranite­lj za djecu može zatražiti stručnu pomoć znanstvenih i stručnih osoba i ustanova, u čijem su djelokrugu istraživa­nja zaštita, skrb, razvitak i prava djece, a isti su mu dužni tu pomoć pružiti.

(2) Znanstvene i stručne ustanove iz stavka 1. ovoga članka dužne su pravobranite­lju za djecu traženu pomoć pružiti u primjerenom roku.

Članak 16.

(1) Svatko ima pravo pravobranite­lju za djecu podnijeti prijedlog za razmatra­nje pita­nja od značaja za zaštitu prava i interesa djece.

(2) Pravobranite­lj za djecu će obavijestiti podnosioca o aktivnostima poduzetim povodom ­nje­gova prijedloga.

Članak 17.

Pravobranite­lj za djecu ne može biti pozvan na odgovornost, pritvoren ili kaž­njen za izraženo miš­lje­nje i poduzete rad­nje u okviru svog djelokruga rada, osim ako se radi o krše­nju zakona od strane pravobranite­lja za djecu koje predstav­lja kazneno djelo.

Članak 18.

(1) Pravobranite­lj za djecu podnosi jednom godiš­nje izvješće Hrvatskom saboru o svom radu.

(2) Pravobranite­lj za djecu ima pravo Hrvatskome saboru podnijeti i posebna izvješća kada ocijeni potrebnim, radi poduzima­nja mjera od značaja za zaštitu prava i interesa djece.

Članak 19.

(1) Stručni i administrativni poslovi za pravobranite­lja za djecu obav­ljaju se u Uredu pravobranite­lja za djecu.

(2) Sjedište Ureda pravobranite­lja za djecu je u Zagrebu.

Članak 20.

(1) Pravobranite­lj za djecu donosi poslovnik o svom radu kojim se uređuje način i organizacija rada, unutar­nji ustroj stručne službe te druga pita­nja značajna za rad.

(2) Poslovnik o radu potvrđuje Hrvatski sabor.

Članak 21.

Sredstva za rad pravobranite­lja za djecu, ­nje­govih zamjenika i stručne službe osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU

Članak 22.

(1) Za pravobranite­lja za djecu može biti imenovan hrvatski držav­ljanin koji ima visoku stručnu spremu, najma­nje 10 godina radnog iskustva i koji je osobnim zalaga­njem javnosti poznat u području promica­nja i zaštite prava djeteta.

(2) Za zamjenika pravobranite­lja za djecu mogu biti imenovani hrvatski držav­ljani koji imaju visoku stručnu spremu i najma­nje 5 godina radnog iskustva.

(3) Jedan od zamjenika pravobranite­lja za djecu mora imati visoku stručnu spremu pravnog smjera.

(4) Osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo ne može biti imenovana za pravobranite­lja za djecu niti za ­nje­gova zamjenika.

Članak 23.

(1) Vlada Republike Hrvatske pokreće postupak za imenova­nje pravobranite­lja za djecu najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandata pravobranite­lja za djecu, odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti pravobranite­lja za djecu iz drugih zakonom određenih razloga.

(2) Pravobranite­lj za djecu pokreće postupak za imenova­nje zamjenika najkasnije u roku od 3 mjeseca prije isteka mandata zamjenika, odnosno 30 dana nakon prestanka dužnosti zamjenika iz drugih zakonom određenih razloga.

Članak 24.

(1) Pravobranite­lj za djecu i ­nje­govi zamjenici prije stupa­nja na dužnost, daju prise­gu pred Hrvatskim saborom.

(2) Prise­ga glasi: »Prisežem da ću se u svom radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak Republike Hrvatske i da ću svoju dužnost obav­ljati pravično, časno, savjesno i nepristrano u najbo­ljem interesu djece.«

Članak 25.

Pravobranite­lj za djecu i ­nje­govi zamjenici bit će razriješeni dužnosti prije isteka vremena na koje su imenovani u slučaju:

1. na vlastiti zahtjev,

2. gubitka hrvatskog držav­ljanstva,

3. trajnog gubitka sposobnosti za obnaša­nje dužnosti,

4. pravomoćne osude za kazneno djelo, ili

5. neprihvaća­nja godiš­nje­g izvješća o radu ili nezakonitog, nepravodobnog ili nestručnog obav­lja­nja svoje dužnosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona predložiti Hrvatskom saboru pravobranite­lja za djecu.

Članak 27.

Pravobranite­lj za djecu će u roku od 30 dana od dana imenova­nja predložiti Hrvatskom saboru zamjenike pravobranite­lja za djecu.

Članak 28.

Pravobranite­lj za djecu će donijeti poslovnik iz članka 20. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupa­nja na dužnost.

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 713-01/02-01/01
Zagreb, 29. svib­nja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.