Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu

NN 96/2003 (10.6.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu

HRVATSKI SABOR

1224

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. svibnja 2003.

Broj: 01-081-03-2103/2
Zagreb, 3. lipnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Članak 1.

U Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99. i 117/01.) u članku 3. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Planom zaštite od požara općine, grada, županije, Grada Zagreba utvrđuju se zadaće i područje djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, a posebno zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava koji imaju definirano područje odgovornosti (u daljnjem tekstu: središnja postrojba ili društvo).

(3) Područje djelovanja je dio teritorija lokalne samouprave na kojem djeluje jedna ili više javnih vatrogasnih postrojbi ili dobrovoljnih vatrogasnih društava, a područje odgovornosti je dio teritorija jedne odnosno teritorij jedne ili više jedinica lokalne samouprave na kojem odgovornost dolaska na mjesto intervencije u roku i na način propisan u Planu zaštite od požara imaju središnje postrojbe ili društva.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Jedno ili više općinskih odnosno gradskih poglavarstava te poglavarstvo Grada Zagreba radi zadovoljavanja potreba iz stavka 1. a sukladno odredbama stavka 2. i 3. ovoga članka, osniva javne vatrogasne postrojbe ili potiču osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava te sukladno planu zaštite od požara određuju središnje postrojbe ili društva te na taj način osiguravaju djelotvornu vatrogasnu službu.

(5) Na području općine, grada i Grada Zagreba mora djelovati onoliki broj javnih vatrogasnih postrojbi ili dobrovoljnih vatrogasnih društava koliko je utvrđeno njihovim planom zaštite od požara.«

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Ministar unutarnjih poslova, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, propisat će mjerila za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi.

(2) Na temelju propisa iz stavka 1. ovoga članka propisat će se razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, potreba zvanja zapovjednika, potrebna razina tjelesne i duševne sposobnosti vatrogasaca, potrebita oprema i sredstva vatrogasnih postrojbi (javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih društava) te rokovi za provedbu tih odredaba.

(3) Dobrovoljna vatrogasna društva nastavljaju obavljati vatrogasnu djelatnost pod uvjetom da u roku od četiri godine udovolje uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 3.

U članku 14. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Jedna ili više pravnih osoba, čiji se objekti nalaze na području odgovornosti središnje postrojbe ili društva, mogu sklopiti ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti s tom postrojbom ili društvom.«

Članak 4.

U članku 21. stavci 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(2) Vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima, u smislu ovoga Zakona, je glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i pomoćnici, županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik, zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice i njegov zamjenik, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik, zapovjednik središnjeg društva, te ostali zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi koji su temeljem unutrašnjeg ustroja javne vatrogasne postrojbe određeni da samostalno vode vatrogasne intervencije prilikom koje koriste javne ovlasti iz članka 34. ovoga Zakona.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka koja profesionalno obavlja te poslove mora biti inženjer zaštite od požara ili treba imati najmanje višu školsku spremu, osim zapovjednika središnjeg društva koji mora imati srednju stručnu spremu, zatim položen stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija ili ga mora položiti u roku od jedne godine od raspoređivanja na te poslove te imati dužnosničko iskustvo od najmanje 4 godine na nižim zapovjednim funkcijama u vatrogastvu. Obnova znanja provodi se najmanje svake četvrte godine od dana polaganja stručnog ispita, putem seminara.

(4) Zapovjednici vatrogasnih postrojbi vatrogasnih zajednica i njihovi zamjenici te zapovjednici središnjih društava koji dobrovoljno obavljaju ove poslove moraju imati srednju školsku spremu, zvanje vatrogasnog časnika položenog prema Pravilniku o pro­gramu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova. Ostali zapovjednici vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava koji dobrovoljno obavljaju ove poslove moraju imati osposobljenost sukladno Pravilniku o ustroju, razvrstavanju i načinu djelovanja vatrogasnih postrojbi iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Iznimno od odredbe ovoga članka, osobe koje nemaju odgovarajuću školsku spremu mogu i dalje ostati na dosadašnjim dužnostima pod uvjetom da su najmanje osam godina obavljali poslove s posebnim ovlastima i odgovornostima, te da u roku od četiri godine udovolje uvjetima iz stavka 3. i 4. ovoga članka.«

Članak 5.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministar unutarnjih poslova, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, propisat će mjerila za utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje poslova profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca, sukladno propisu iz članka 9. ovoga Zakona, te rokove i način obavljanja tih sposobnosti.«

Članak 6.

U članku 39. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka troškovi vatrogasne intervencije na prometnicama naplaćuju se, u roku od 30 dana, od pravne osobe koja upravlja prometnicom, sukladno jedinstvenom cjeniku kojeg donosi Hrvatska vatrogasna zajednica.«

Dosadašnji stavak 2. i 3. postaje stavak 3. i 4.

Članak 7.

U članku 43. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica, osim članica iz stavka 10. ovoga članka, osiguravaju se u proračunu općine, grada i Grada Zagreba čije područje pokrivaju.«

Članak 8.

U članku 52. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ako općina, grad, županija, Grad Zagreb ne osigura sredstva za opremanje i osposobljavanje središnjih postrojbi ili društava te ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava sukladno planu ZOP.«

Članak 9.

U članku 54. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »po prethodno pribavljenom mišljenju« zamjenjuju se riječima: »na prijedlog«, a točka 2. mijenja se i glasi:

»2. propisuje mjerila za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi,«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 214-01/02-01/02
Zagreb, 29. svibnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.