Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o distribuciji plina

NN 97/2003 (11.6.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o distribuciji plina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1231

Na teme­lju članka 10. stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/2001), ministar gospodarstva uz suglasnost ministra za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo donio je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DISTRIBUCIJI PLINA

Članak 1.

U Pravilniku o distribuciji plina (»Narodne novine«, br. 104/02) u članku 8. stavku 1. podstavku 5. riječi: »kod distribucije plina« zamje­njuju se riječima: »kod distribucije miješanog ukap­ljenog naftnog plina sa zrakom, isparenog ukap­ljenog naftnog plina te gradskog plina«.

Članak 2.

Članak 9. mije­nja se i glasi:

»(1) Stručno je osposob­ljen za obav­lja­nje djelatnosti distributer plina koji ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najma­nje:

– po jednog radnika visoke školske spreme tehničkog smjera s najma­nje 3 godine radnog iskustva na poslovima opskrbe plinom ili po jednog radnika više školske spreme tehničkog smjera s najma­nje 5 godina radnog iskustva na poslovima opskrbe plinom,

– po dva radnika sred­nje stručne spreme, zva­nja plinoinstalater s najma­nje 1 godinom radnog iskustva u struci,

– po jednog radnika geodezijske struke visoke školske spreme s 3 godine radnog iskustva,

– po jednog radnika kemijske struke visoke školske spreme s najma­nje 1 godinom radnog iskustva.

(2) Distributeri plina kojima nedostaju stručni radnici geodezijske i kemijske struke mogu svoju obvezu ostvariti ugovorom o djelu s fizičkom osobom ili ugovorom o pruža­nju usluga s drugim pravnim osobama.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/02-01/08
Urbroj: 526-01-03-10
Zagreb, 4. lipnja 2003.

Ministar gospodarstva
dr. sc.
Ljubo Jurčić, v. r.

Ministar za javne radove, obnovu i  graditeljstvo dao je
suglasnost na ovaj Pravilnik 30. svibnja 2003.