Odluka o postavljenju Vladimira Drobnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima

NN 98/2003 (12.6.2003.), Odluka o postavljenju Vladimira Drobnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1257

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hr­vat­ske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvat­ske, klasa: 080-02/03-01/103, urbroj: 50304/2-03-02 od 29. svib­nja 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam VLADIMIRA DROBNJAKA za izvan­red­nog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Repub­like Hrvatske pri Organizaciji Ujedi­njenih naroda u New Yorku i svim ­njezinim tijelima.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srp­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2121/2
Zagreb, 5. lip­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.