Odluka o postavljenju dr. sc. Marina Andrijaševića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u

NN 98/2003 (12.6.2003.), Odluka o postavljenju dr. sc. Marina Andrijaševića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1260

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/03-01/11, urbroj: 50304/2-03-02 od 28. svib­nja 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. MARINA ANDRIJAŠEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u Hel­sinkiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-2124/2
Zagreb, 5. lip­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.