Pravilnik o načinu i postupku utrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu djelatnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

NN 98/2003 (12.6.2003.), Pravilnik o načinu i postupku utrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu djelatnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1264

Na temelju članka 46. stavka 4. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92 i 26/93), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

o naČinu i postupku utvrĐivanja prisutnosti alkohola u organizmu djelatnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju ŽeljezniČkog prometa

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i postupak utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu djelatnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: izvršni djelatnik).

Članak 2.

(1) Provjeru prisutnosti alkohola u organizmu izvršnog djelatnika, na način i postupak propisan ovim Pravilnikom, obav­lja ovlašteni djelatnik Hrvatskih željeznica (u daljnjem tekstu: ovlaštenik).

II. SREDSTVA ZA ISPITIVANJE PRISUTNOSTI ALKOHOLA U ORGANIZMU

Članak 3.

(1) Prisutnost alkohola u organizmu dokazuje se ispitivanjem prisutnosti alkohola u izdahnutom zraku ispitanika.

(2) Smatrat će se da u organizmu ispitanika ima alkohola, ako se analizom izdahnutog zraka utvrdi prisutnost alkohola u organizmu.

Članak 4.

(1) Prisutnost alkohola u organizmu ispitanika utvrđuje se:

1. aparatima (uređajima) kojima se automatski mjeri udio etilnog alkohola u izdahnutom zraku ispitanika (u daljnjem tekstu: etilometar);

2. alkoskop (alkotest) ampulama.

(2) Aparati iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati propisanim mjeriteljskim zahtjevima, a alkoskop ampule i roku uporabe.

(3) Jedna ampula alkoskopa može se koristiti samo za ispitivanje jednog ispitanika i samo jedanput, bez obzira što kemijsko sredstvo u ampuli nije promijenilo boju.

Članak 5.

(1) Kod etilometra, udio alkohola u izdahnutom zraku ispitanika mjeri se i pokazuje na pokaznom dijelu etilometra.

(2) Kod alkoskop ampule, udio alkohola u izdahnutom zraku ispitanika pokazuje se razmjernom promjenom boje kemijskog sredstva u ampuli. I najmanja pojava zelene boje dokaz je prisutnosti alkohola u organizmu ispitanika.

Članak 6.

Za dokazivanje prisutnosti alkohola u organizmu ispitanika dovoljno je utvrditi prisutnost alkohola na jedan od načina utvrđenih člankom 4. stavkom 1. ovog Pravilnika.

III. PROVJERA PRISUTNOSTI ALKOHOLA U ORGANIZMU

Članak 7.

Ovlaštenik mora biti upoznat s načinom i postupkom provjere prisutnosti alkohola u organizmu i uporabom aparata i sred­stava kojima se ta provjera obavlja, te s načinom tumačenja rezultata provjere.

Članak 8.

Prije početka samog postupka provjere neophodno je:

1. da ispitanik nije pušio najmanje dvije minute prije početka provjere;

2. da se provjera izvodi najmanje petnaest minuta nakon završetka posljednje ispitanikove konzumacije alkoholnog ili aromatičnog pića, isplahnjivanja usta sredstvom za njegu ili dezinfekciju usta, ili uživanja bombona, odnosno drugih slastica koje u sebi sadrže alkohol.

Članak 9.

Prije početka same provjere ovlaštenik je dužan upoznati ispitanika s tehnikom provjere, odnosno načinom uporabe sredstva za ispitivanje i načinom tumačenja rezultata te upozoriti ispitanika da odbijanjem provjere čini prekršaj.

Članak 10.

(1) Prigodom provjere ispitanik se mora pridržavati uputa ovlaštenika o načinu uporabe aparata, odnosno sredstva za ispitivanje, a osobito sa zahtjevom da jako i u jednom dahu puše u aparat ili sredstvo za ispitivanje u trajanju određenom za uporab­ljeni aparat ili sredstvo.

(2) Ako ispitanik prigodom provjere ne postupi sukladno stav­ku 1. ovog članka, provjeru je potrebno ponoviti.

(3) Provjera se može ponoviti dva puta.

(4) Ako ispitanik niti u drugoj ponovljenoj provjeri ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, smatrat će se da je odbio provjeru.

Članak 11.

(1) Izvršni djelatnik dužan je na zahtjev ovlaštenika, ili ovlaštene službene osobe nadležnoga tijela, pristupiti provjeri prisutnosti alkohola u organizmu.

(2) Smatrat će se da izvršni djelatnik ima alkohola u organizmu ako se ispitivanjem aparatima ili drugim sredstvima određe­nim ovim Pravilnikom utvrdi prisutnost alkohola u njegovom organizmu.

IV. EVIDENTIRANJE PROVJERE

Članak 12.

(1) O svakoj provedenoj provjeri prisutnosti alkohola u organizmu ispitanika, bez obzira na rezultat provjere, ovlaštenik sa­stav­lja zapisnik.

(2) Zapisnik potpisuju ovlaštenik i ispitanik te dva svjedoka koji prisustvuju provjeri.

(3) Ako ispitanik odbije potpisati zapisnik, ovlaštenik će isto konstatirati u zapisnik na mjestu za potpis ispitanika.

(4) Obrazac zapisnika tiskan je u Prilogu I. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 13.

Zapisnik se sastavlja najmanje u dva istovjetna primje­rka, od kojih jedan zadržava ovlaštenik, a jedan se uručuje ispitaniku.

Članak 14.

(1) Ovlaštenik mora voditi evidenciju o obavljenoj provjeri prisutnosti alkohola u organizmu ispitanika (u daljnjem tekstu: evidencija).

(2) Evidencija se može voditi zajednički za više ovlaštenika.

(3) Hrvatske željeznice određuju zajedničko vođenje evidencije za više ovlaštenika (npr. za kolodvor, jedinicu vuče vlakova i dr.).

(4) Uzorak evidencije o obavljenoj provjeri prisutnosti alko­hola u organizmu ispitanika prikazan je u Prilogu II. ovog Pravil­nika i čini njegov sastavni dio.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se istekom roka od mjesec dana od dana njegova stupanja na snagu.

Klasa: 011-01/02-01/278

Urbroj: 534-05-01/1-03-1

Zagreb, 21. svibnja 2003.

Ministar
mr. sc.
Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

 

Prilog I

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

         (Tvrtka – ustrojstvena jedinica)                                                                                                          Odgovarajuće odgovore zaokružiti  

 

                                                                                                           

Z A P I S N I K
o provjeri prisutnosti alkohola u organizmu izvršnog djelatnika

Provjera se obavlja na temelju članka 46. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92 i 26/93). Ispitanik je upozoren da odbijanjem provjere čini prekršaj iz članka 46. stavka 2. kažnjiv po članku 94. točki 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu.

Ispitanik _________________ rođ. _________________ u _________________

s prebivalištem u __________________________________ ul. i kbr. _________________

kod a) javljanja na rad b) obavljanja rada na radnom mjestu __________________________________

u mjestu _________________ dana _________________ u _________________ sati, provjeru

prihvaća – odbija.

Prema izjavi ispitanika konzumirao je – nije konzumirao alkoholna ili aromatična pića, koja pića _________________, koliko

_________________, vrijeme posljednjeg konzumiranja _________________ god. u ________ sati ________ min.

Ispitanik je upoznat s načinom uporabe etilometra – alkoskopa, koji je uporabljen u ________ sati ________ min.

Uvidom u etilometar očitana je vrijednost ________ ‰ alkohola u organizmu ispitanika.

Uvidom u alkoskop utvrđeno je:

a)      da je reagensna supstanca pozelenila prema sljedećem opisu: ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

b) da reagensna supstanca nije pozelenila.

Primjedbe ispitanika: ____________________________________________________________________________________

Primjedbe svjedoka: ­­­­­­____________________________________________________________________________________.

Svjedoci:  ___________________  potpis ___________________

                ___________________ potpis ___________________

Napomena ovlaštenika: _________________________________________________________________________________.

U _________________ dana _______________ god.

 

_____________________________                                                     _____________________________

              (potpis ispitanika)                                                                                    (potpis ovlaštenika)

 

 

 

Prilog II

Evidencija o obavljenoj provjeri prisutnosti alkohola u organizmu ispitanika

Redni

broj

Ime i prezime

ispitanika

Radno mjesto

ispitanika

Razlog

provjere

Datum i vrijeme

provjere

Mjesto

provjere

Rezultat

provjere

Ime i prezime

ovlaštenika

Primjedba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Napomena: Kao rezultat provjere upisuje se:

1) pozitivan – ako u organizmu ispitanika ima alkohola

2) negativan – ako u organizmu ispitanika nema alkohola

3) odbio ispitivanje – ako ispitanik odbije pristupiti provjeri