Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 84. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01 i 60/01)

NN 106/2003 (2.7.2003.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 84. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01 i 60/01)

HRVATSKI SABOR

1374

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 24. lip­nja 2003., donio je

ODLUKU

1. Ne daje se vjerodostojno tumače­nje članka 84. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (re­gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01 i 60/01).

Obrazlože­nje:

Budući da mandat zamjeniku člana predstavničkog tijela poči­nje teći od trenutka kada predlagate­lj liste utvrdi iz reda neizabranih kandidata osobu koja će zamje­njivati člana kojemu je prestao mandat, sve dok predstavničko tijelo ima propisani do­-
vo­lj­ni broj vijećnika neovisno da li tu dužnost obnašaju kao izabrani članovi ili kao zamjenici izabranih članova, ne može se smatrati da je predstavničko tijelo ostalo bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donoše­nje odluka.

Iz tih razloga ocje­njuje se da ne postoji ni osnova da Vlada Republike Hrvatske raspusti predstavničko tijelo.

Radi navedenoga smatra se da nema osnove za dava­nje vjerodostojnog tumače­nja.

2. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/03-05/23
Zagreb, 24. lip­nja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.