Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje - zrakoplovno-tehničko osoblje kontrole zračne plovidbe

NN 106/2003 (2.7.2003.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje - zrakoplovno-tehničko osoblje kontrole zračne plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1385

Na teme­lju članka 157. Zakona o zračnom prometu (»Narod­ne novine«, broj 132/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI POMOĆNO ZRAKOPLOVNO OSOBLJE – ZRAKOPLOVNO-
-TEHNIČKO OSOBLJE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima mora udovo­ljavati pomoćno zrakoplovno osob­lje – zrakoplovno-tehničko osob­lje kontrole zračne plovidbe (»Narodne novine«, broj 102/01), u članku 17. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vodite­lju projekta postav­lja­nja tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe, koji se prvi puta pušta u rad i ­nje­govom zamjeniku upisuje se ovlašte­nje II. stup­nja za taj tehnički sustav kontrole zračne plovidbe, ukoliko:

1. podnese zahtjev za upis ovlašte­nja,

2. priloži odgovarajući certifikat proizvođača o uspješno položenom tečaju za održava­­nje tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe,

3. priloži dokaze o tehničkom prijemu novog tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe,

4. priloži dokaze o uspješnom obav­lja­nju poslova održava­nja tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe u vremenu od najma­nje 6 mjeseci od tehničkog prijema tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe.«

Dosadaš­nji stavak 4. postaje stavak 5. te se mije­­nja i glasi:

»(5) Ovlašte­nje iz stavka 1. i 4. ovoga članka poslodavac upisuje u dozvolu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-05/16
Urbroj: 530-01-03-2
Zagreb, 23. svib­­nja 2003.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
Roland Žuvanić, v. r.