Kolektivni ugovor za sustav Bilokalnik

NN 106/2003 (2.7.2003.), Kolektivni ugovor za sustav Bilokalnik

KOLEKTIVNI UGOVORI

1392

Na teme­­­lju članka 185. i 187. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01),

BILOKALNIK papirna, drvna i građevinska industrija d.d. Koprivnica, koju zastupa predsjednik uprave mr. Zdravko Dimač

BILOKALNIK – INDUSTRIJA PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o. Koprivnica, koju zastupa uprava društva Zlatko Imbriovčan, dipl. ing. i Juraj Španiček, dipl. ing.

BILOKALNIK – DRVO d.o.o. Koprivnica, koje zastupa direktor mr. Stanko Radmanić

BILOKALNIK – IGMA industrija građevinskog materijala d.o.o. Koprivnica, koju zastupa direktor Alojzije Grgur, dipl. ing. građ.

RIVAPACK industrija papirne ambalaže d.o.o. Viškovo, koju za­stu­pa direktor Anto Lagun­­­džić

(svi zajedno svrstani pod pojam »poslodavac«, a svaki pojedinačno pod pojam »poslodavac u sustavu«)

i

SAMOSTALNI SINDIKAT DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE HRVATSKE, koje­g zastupa predsjednik Fra­­­njo Janeš i glavni sindikalni povjerenik Juraj Koprek,

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, koje­g zastupa sindikalni povjerenik Marijan Indir,

NEZAVISNI SINDIKAT BILOKALNIK – HRVATSKA UDRU­GA SINDIKATA, koje­g zastupa predsjednik Emanek Demeter

(svi zajedno da­­­lje u tekstu pod pojmom »sindikati«)

nakon kolektivnih pre­govora održanih u razdob­­­lju od 1998. do 2003. godine, a okončanih 9. svib­­­nja 2003. godine, u znak pristanka potpisuju 23. svib­­­nja 2003. godine, u Koprivnici ovaj

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA SUSTAV BILOKALNIK

I. PODRUČJE VAŽENJA

1. Teritorijalno važe­­­nje

Članak 1.

Ovaj Kolektivni ugovor važeći je na teritoriju na kojem poslodavac obav­­­lja svoj predmet poslova­­­nja.

2. Strukovno važe­­­nje

Članak 2.

Strukovno, ovaj kolektivni ugovor važi za sve djelatnosti koje obav­­­lja poslodavac i za sve struke i poslove koji se obav­­­ljaju u okviru predmeta poslova­­­nja poslodavca.

3. Važe­­­nje s obzirom na osobe

Članak 3.

Ovaj kolektivni ugovor obvezuje ugovorne strane, te sve rad­nike koji su u trenutku sklapa­­­nja ugovora bili ili su naknadno postali članovi sindikata.

Poslodavac je ovlašten proširiti primjenu pojedinih odredbi ili cjeline ovog kolektivnog ugovora i na radnike koji nisu članovi sindikata.

II. POSEBNI UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

1. Zdravstvena sposobnost

Članak 4.

Ako je za obav­­­lja­­­nje poslova utvrđenih ugovorom o radu uvjet zdravstvena sposobnost radnika, poslodavac je ovlašten o svom trošku uputiti radnika na provjeru zdravstvene sposobnosti.

Podvrgava­­­nje provjeri zdravstvene sposobnosti radna je obveza radnika u radnom odnosu kod poslodavca.

2. Probni rad

Članak 5.

Probni rad može se ugovoriti u traja­­­nju do devedeset dana, uk­­­ljučujući i otkazni rok u traja­­­nju od deset dana.

III. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Članak 6.

Poslodavac može na svoj trošak uputiti radnika na stručno osposob­­­ljava­­­nje, usavršava­­­nje, specijalizaciju ili drugi oblik dopunskog obrazova­­­nja (tečaj, seminar, savjetova­­­nje i sl.), ako za to postoji potreba u procesu rada.

Obrazova­­­nje iz prethodnog stavka je radna obveza radnika.

Poslodavac može odobriti radniku stipendiju ili naknadu dijela troškova ili troškova u cjelini obrazova­­­nja uz rad radi stjeca­­­nja više­g stup­­­nja stručne spreme ili radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije ili specijalizacije ili stjeca­­­nja znanstvenog zva­­­nja ili radi polaga­­­nja stručnog ispita, ako je takovo obrazova­­­nje, odnosno kvalifikacija potrebna s obzirom na zahtjeve procesa rada i poslova­­­nja.

Odnosi između poslodavca i radnika u vezi s oblicima ob­razo­va­­­nja iz stavka 3. ovog članka uređuju se dopunom ugovora o radu, pri čemu radnik preuzima obvezu na povrat poslodavcu uči­­­njenih troškova za slučaj prekida školova­­­nja ili neuspjeha u obrazova­­­nju.

IV. ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA RADNIKA

Članak 7.

Poslodavac je dužan primje­­­njivati propise s područja zaštite na radu i stalno raditi na unapređe­­­nju zaštite na radu, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdrav­­­lja radnika u skladu sa zakonom i prirodom posla koji se obav­­­lja.

Poslodavac je obvezan poduzimati mjere nužne za sigurnost i zdrav­­­lje radnika, uk­­­ljučivo i mjere za sprečava­­­nje rizika na radu, pruža­­­nje informacija i osposob­­­ljava­­­nje radnika za rad na siguran način, te brigu za potrebnu organizaciju i sredstva.

Radi prilagođava­­­nja tehničkom napretku, poslodavac je obvezan planirati tehnološki razvoj proizvodnog ili radnog procesa zamje­­­njujući ih neopasnim ili ma­­­nje opasnim. Poslodavac je obvezan pri uvođe­­­nju novih tehnologija informirati radnike, odnosno povjerenika radnika za zaštitu na radu, o tehnološkim značajkama i mogućim utjecajima tih tehnologija na zdrav­­­lje i sigurnost radnika.

Članak 8.

Poslodavac je dužan organizirati interni nadzor za sigurnost i zaštitu zdrav­­­lja u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, a prava i obveze može prenijeti stručnoj ovlaštenoj fizičkoj ili pravnoj osobi, ili instituciji.

Poslodavac je dužan donijeti plan i program mjera zaštite na radu u skladu sa Zakonom.

Članak 9.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu, odnosno sindikalni povjerenik ima pravo:

– sudjelovati u planira­­­nju i promica­­­nju uvjeta rada, uvođe­­­nju nove tehnologije kojom se mije­­­njaju uvjeti rada, uvođe­­­nju novih supstanci u radni i proizvodni proces;

– biti obaviješten o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdrav­­­lje radnika;

– primati primjedbe radnika na primjenu propisa i provođe­­­nje mjera zaštite na radu;

– prisustvovati inspekcijskim pre­gledima i informirati inspektora o svojim zapaža­­­njima i zapaža­­­njima radnika čiji je povjerenik;

– pozvati inspektora kada ocijeni da su ugroženi život i zdrav­­­lje radnika, a poslodavac to propušta ili odbija poduzeti potrebne mjere;

– obrazovati se za obav­­­lja­­­nje ovih poslova, stalno proširivati i promicati znanje, pratiti i prikup­­­ljati informacije od znače­­­nja za ­­­njihov rad;

– staviti prigovor na inspekcijski nalaz i miš­­­lje­­­nje;

– svojom aktivnošću poticati ostale radnike na rad na siguran način;

– pristupati mjestima rada radi utvrđiva­­­nja uvjeta rada;

– obav­­­ljati i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članak 10.

Radnik koji u slučaju ozbi­­­ljne, prijeteće opasnosti za život i zdrav­­­lje napusti svoje poslove ili opasno područje, ne smije biti doveden u lošiji položaj zbog svog postupka, i uživa zaštitu od bilo kakvih pos­­­ljedica, osim ako je posebnim propisima ili pravilima struke dužan izložiti se opasnosti radi sprječava­­­nja štete po živote i zdrav­­­lje ­­­ljudi i imovine.

U slučaju iz prethodnog stavka, radnik je o uočenoj ozbi­­­ljnoj opasnosti dužan obavijestiti neposrednog rukovodite­­­lja, te povjerenika zaštite na radu, odnosno sindikalnog povjerenika.

Članak 11.

Radnik je dužan:

– prihvatiti osposob­­­ljava­­­nje i provjeru zna­­­nja radi ostvare­­­nja rada na siguran način, pridržavati se propisanih i priznatih mjera zaštite na radu i naputaka proizvođača sredstava rada, pristupiti pre­gledu na koji ga uputi poslodavac radi obav­­­lja­­­nja poslova s posebnim uvjetima rada,

– raditi s dužnom pozornošću i na način koji ne ugrožava život ili zdrav­­­lje svoje i/ili drugih radnika, te sigurnost opreme i uređaja, a prije rasporeda na poslove s posebnim uvjetima rada i tijekom obav­­­lja­­­nja tih poslova, obavijestiti liječnika o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga sprečava ili smeta u izvrše­­­nju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život i zdrav­­­lje drugih radnika;

– upotreb­­­ljavati u ispravnom sta­­­nju sigurnosne uređaje i osob­na zaštitna sredstva koja su mu povjerena na uporabu i ruko­va­­­nje, a pri radu obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva;

– upozoriti neposrednog rukovodite­­­lja na kvarove i/ili nedostatke na uređajima, osobnim i zaštitnim sredstvima, kao i na neredovite pojave pri radu i postupke drugih osoba koje mogu oštetiti ili uništiti određenu opremu ili ugroziti život i/ili zdrav­­­lje radnika, kao i o bilo kojem drugom nedostatku u sustavu zaštite na radu.

Članak 12.

Teme­­­ljne obveze poslodavca su:

– izraditi procjenu opasnosti i urediti i provoditi zaštitu na radu, osposob­­­ljavati ili organizirati provedbu osposob­­­ljava­­­nja rad­nika za rad na siguran način, kao i osigurati osposob­­­ljava­­­nje povjerenika radnika za zaštitu na radu, odnosno sindikalnih povjerenika i članova odbora za zaštitu na radu, te obavještavati redovno radnike o zaštiti na radu;

– primijeniti pravila o poslovima s posebnim uvjetima rada, posebnim mjerama štititi mladež, žene i radnike s uma­­­njenom radnom sposobnošću, te primje­­­njivati propise o korište­­­nju obje­ka­ta namije­­­njenih za rad, oruđa za rad i osobnih zaštitnih sredstava, kao i primje­­­njivati propise o radnim postupcima;

– primje­­­njivati pravila o postupa­­­nju s opasnim radnim tvarima, provoditi ispitiva­­­nje oruđa za rad s povećanim opasnostima i ispitiva­­­nja u radnom okolišu, te primje­­­njivati mjere zaštite na pri­vremenim i zajedničkim radilištima;

– provoditi zaštitu od požara, te evakuaciju i spašava­­­nje, organizirati pruža­­­nje prve pomoći i medicinske pomoći, provoditi zaštitu nepušača, surađivati s inspekcijom rada i voditi propisane evidencije i čuvati isprave.

Članak 13.

Strane u kolektivnom ugovoru suglasne su da se povjerenici radnika za zaštitu na radu imenuju od strane sindikata koji djeluje u društvu, razmjerno rezultatima izbora za radnička vijeća u sustavu.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA

Članak 14.

Radnik je obvezan dostaviti ovlaštenoj osobi sve osobne podatke utvrđene propisima o evidencijama u oblasti rada, podatke bitne i potrebne za obračun poreza iz dohotka, podatke o školova­­­nju i specijalističkim zna­­­njima, podatke o zdravstvenom sta­­­nju i stup­­­nju invalidnosti, podatke vezane uz zaštitu majčin­stva, te druge podatke bitne za ostvariva­­­nje prava i obveza iz radnog odnosa.

Radnik koji ne dostavi potrebne podatke ili ne prijavi promjenu podataka ili preda neistinite podatke snosi štetne pos­­­ljedice takvog postupka.

Osobni podaci radnika i članova ­­­nje­gove obite­­­lji smiju se prikup­­­ljati, obrađivati, koristiti i dostav­­­ljati trećim osobama ako je to određeno zakonom ili drugim propisom, radi ostvariva­­­nja prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, odnosno prava iz zdravstvenog i mirovinskog osigura­­­nja i radi ostvariva­­­nja drugih prava i obveza radnika.

VI. RADNO VRIJEME

Članak 15.

Puno radno vrijeme iznosi četrdeset sati tjedno.

Članak 16.

Dnevno radno vrijeme traje u pravilu osam sati.

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu pet radnih dana.

Odlukom poslodavca tjedno radno vrijeme rasporedit će se u šest radnih dana, ako to zahtijeva narav, vrsta ili organizacija rada.

Ako je prijeko potrebno da radnik radi u dane tjednog odmora, mora mu se osigurati tjedni odmor tijekom narednog tjedna.

Poslodavac može donijeti i odluku o preraspodjeli radnog vremena, u skladu sa zakonom, unutar tjedna, mjeseca ili godine, time da se vrijeme iznad ukupnog godiš­­­nje­g fonda sati računa kao prekovremeni rad. O preraspodjeli radnog vremena poslodavac je dužan izvijestiti radnike najma­­­nje tjedan dana prije početka rada po preraspodjeli radnog vremena.

Odlukom o preraspodjeli radnog vremena utvrdit će se početak radnog vremena, traja­­­nje dnevnog i tjednog radnog vremena u pojedinim vremenskim razdob­­­ljima i vrijeme u koje se zbog izvršene preraspodjele neće raditi što će se objaviti na oglasnoj ploči poslodavca. Ako radnik radi nepuno radno vrijeme, za preraspodjelu nepunog radnog vremena potreban je pristanak rad­nika.

Članak 17.

Početak i završetak radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, vrijeme korište­­­nja stanke, način izmjene smjena, du­­­ljina traja­­­nja smjene, te poslovi koji zbog svoje prirode zahtijevaju različit raspored radnog vremena tijekom kalendarske godine, određuje se kod poslodavca u skladu sa zakonom i pravilnikom o radu uz provedbu postupka savjetova­­­nja sa radničkim vijećem.

Poslodavac je ovlašten u skladu sa zakonom odrediti prekovremeni rad. Radnik je dužan postupiti po nalogu poslodavca odnosno ovlaštenika poslodavca, danom u skladu sa zakonom. Ako prekovremeni rad određenog radnika traje duže od četiri tjedna neprekidno ili više od dvanaest tjedana tijekom kalendarske godine, odnosno ako prekovremeni rad svih radnika kod poslodavca prelazi deset posto ukupnog radnog vremena u određenom mjesecu, o uvođe­­­nju prekovremenog rada mora se pribaviti suglasnost sindikata odnosno radničkog vijeća.

Poslodavac će na način uređen stavkom 1. ovog članka do kraja svib­­­nja tekuće godine donositi plan korište­­­nja godiš­­­njih odmora radnika, a do kraja prosinca tekuće godine kalendar radnih dana za iduću godinu.

VII. DOPUSTI

1. Plaćeni dopust

Članak 18.

Radnik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) do sedam radnih dana tijekom kalendarske godine, u slu­čaju:

– sklapa­­­nja braka                                                         3 radna dana

– rođe­­­nja djeteta                                                          2 radna dana

– smrti supružnika, djeteta, rodite­­­lja i unuka                   3 radna dana

– smrti rodite­­­lja supružnika, djedova i baka,

  te braće i sestara                                                         2 radna dana

– teške bolesti člana uže obite­­­lji                                     3 radna dana

– otkla­­­nja­­­nje šteta od elementarnih nepogoda                3 radna dana

– dragovo­­­ljnog dariva­­­nja krvi, za svako

  dariva­­­nje uk­­­ljučivo i dan u koji je darivana krv             2 radna dana

Radnik može ostvariti više od sedam dana plaćenog dopusta u tijeku iste kalendarske godine u slučaju ponov­­­ljene potrebe korište­­­nja plaćenog dopusta iz stavka 1. ovog članka.

Za vrijeme obrazova­­­nja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada radnik ima pravo na plaćeni dopust od 5 radnih dana godiš­­­nje prema programu osposob­­­ljava­­­nja usvojenom na radničkom vijeću odnosno nadležnom tijelu sindikata.

VIII. SUSTAV PLAĆA

1. Općenite odredbe

Članak 19.

Radnik ima pravo na plaću za izvršeni rad.

Osnove i mjerila za utvrđiva­­­nje visine plaće vrijede jednako za muškarce i žene.

Radniku se zajedno s plaćom uručuje obračun plaće.

U slučaju nemogućnosti isplate plaće u naznačenom roku, radniku će se uručiti obračun plaće s napomenom da nije ispla­ćena.

Plaća se isplaćuje nakon izvršenog rada najviše u dva obroka, do kraja svakog mjeseca za prethodni mjesec.

U slučaju zakaš­­­nje­­­nja isplate plaće radniku više od dva mjeseca, radnik je ovlašten prestati s ispu­­­njava­­­njem svoje obveze osobnog obav­­­lja­­­nja preuzetih poslova iz sklop­­­ljenih ugovora o radu uz pravo na naknadu plaće prema članku 29. ovog kolektivnog ugovora, ukoliko nije sa sindikatom koje­g je radnik član postignut drugačiji dogovor.

Članak 20.

Plaću radnika čine:

1. osnovna plaća

2. stalni mjesečni dodatak na osnovnu plaću u bruto iznosu od 3,46 kuna po satu rada ostvarenog u pojedinom mjesecu u skladu sa radnim kalendarom za određenu poslovnu godinu

3. dodaci na osnovnu plaću iz ovog kolektivnog ugovora

4. stimulativni dio plaće, čija se visina utvrđuje u skladu s ovim kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

2. Osnovna plaća

Članak 21.

Osnovna plaća je umnožak osnovice osnovne plaće i pripadajuće­g koeficijenta složenosti za određene poslove, utvrđe­nog teme­­­ljem Priloga I – Tarifni razredi i Priloga III. Pre­gled poslova prema složenosti i kate­goriji uvjeta rada, koji je sastavni dio ovog kolektivnog ugovora.

Osnovna plaća i stalni mjesečni dodatak na osnovnu plaću pripadaju radniku pod uvjetom ostvare­­­nja normalnog radnog učinka u punom radnom vremenu.

Članak 22.

Osnovica osnovne plaće iznosi 6,92 kuna bruto po satu ostvarenog u pojedinom mjesecu u skladu sa radnim kalendarom za određenu poslovnu godinu.

Potpisnici ovog kolektivnog ugovora mogu podnijeti prijed­log za korekciju osnovice osnovne plaće koji će druga strana razmotriti i ocijeniti nje­govu opravdanost te se obvezuju okončati pre­govore o novoj osnovici u roku od 90 dana od dana podnijetog prijedloga.

Kod određiva­nja nove osnovice osnovne plaće uzimat će se u obzir osobito porast troškova života, uvjeti gospodare­nja i kreta­nja visine najniže plaće u Republici Hrvatskoj odnosno osnovice za obračun doprinosa iz plaće, a u slučaju poveća­nja troškova života za više od tri posto potpisnici ovog kolektivnog ugovora obvezuju se započeti pre­govore o novoj osnovici u skladu s prethodnim stavkom. Kod poveća­nja najniže plaće u Republici Hrvatskoj odnosno osnovice za obračun doprinosa iz plaće potpisnici ovog kolektivnog ugovora obvezuju se okončati pre­govore u roku od 30 dana od dana podnijetog prijedloga za korekciju osnovne plaće.

Članak 23.

Radna mjesta razvrstavaju se u najma­nje deset grupa, a odnos između osnovne plaće najniže i najviše rangiranog radnog mjesta kreće se od 1,00 do 3,50 kako je to prikazano u Tarifnim razredima (stavak 1. članka 22. ovog kolektivnog ugovora).

Radnici sa sklop­ljenim posebnim ugovorima o vođe­nju poslova ili o obav­lja­nju poslova izuzimaju se od primjene odredbe prethodnog stavka.

3. Dodaci na osnovnu plaću

Članak 24.

Radnik ima pravo na dodatak na osnovnu plaću teme­ljem:

– radnog staža za svaku godinu radnog staža upisanog u radnu k­njižicu, navršenog u mjesecu za koji se plaća isplaćuje, 0,50% osnovne plaće

– izvršenog rada noću, između 23.00 i 7.00 sati narednog dana, 40% osnovne plaće

– izvršenog prekovremenog rada, 50% osnovne plaće

– izvršenog rada nedje­ljom, 35% osnovne plaće

– izvršenog rada u dane blagdana i neradne dane određene zakonom, te na dan Uskrsa, 50% osnovne plaće

– izvršenog rada u četverosmjenskom rasporedu smjena, 10% osnovne plaće

– izvršenog rada u smjenskom radu, 5% osnovne plaće.

Dodaci na osnovnu plaću zbrajaju se.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, ako dan blagdana ili neradnog dana određenog zakonom pada u nedje­lju, radnik koji u taj dan radi ima pravo na dodatak na osnovnu plaću u visini od 50% osnovne plaće.

4. Uvjeti rada

Članak 25.

Razvrstava­nje radnih mjesta izvršeno teme­ljem složenosti poslova korigira se ako su uvjeti rada na tim poslovima teži od normalnih uvjeta rada uobičajenih za radno mjesto istog stup­nja složenosti i to dodatnim koeficijentom složenosti radnog mjesta, ovisno o težini uvjeta.

Razvrstava­nje uvjeta rada težih od normalnih ugovorne strane utvrđuju u Prilogu II ovom kolektivnom ugovoru, a koji je sastavni dio kolektivnog ugovora, na način da se razvrstava­nje uvjeta rada izvšri u tri kate­gorije od I do III, kojima će pripadati posebni dodaci na osnovnu plaću za izvršene sate rada u tim uvjetima;

5. Utvrđiva­nje stimulativnog dijela plaće

Članak 26.

Kriterije i mjerila stimulativnog dijela plaće donosi poslodavac, uz prethodno pribav­ljeno miš­lje­nje radničkog vijeća odnosno sindikata, polazeći od dostignute razine stimulativnog nagrađiva­nja u koncernu.

Kriterije i mjerila za uveća­nje odnosno sma­nje­nje dijela plaće teme­ljem ostvarenih rezultata rada putem ostvare­nja postav­ljene norme odnosno drugog mjerila kojim se objektivno utvrđuje rezultat rada radnika poslodavac donosi uz prethodno pribav­ljeno miš­lje­nje sindikata potpisnika ovog kolektivnog ugovora.

Radnik mora biti unaprijed upoznat s kriterijima i mjerilima stimulativnog dijela plaće odnosno vrednova­nja ostvarenih rezultata rada.

Na zahtjev poslodavca, sindikata ili radnika može se izvršiti stručna arbitraža normi ili drugih mjerila, a do okonča­nja arbitražnog postupka radnik ostvaruje stimulativni dio plaće po do sada važećim mjerilima.

6. Posebni uvjeti za isplatu plaća

Članak 27.

Pri promjeni radnog mjesta, bez kriv­nje radnika iz organizacijskih razloga u slučaju da je radniku ponuđena dopuna ugovora o radu ili novi ugovor o radu odnosno otkaz ugovora o radu s ponudom izmije­njenog ugovora u sastavu takove dopune obvezno se nalazi i uglavak o zaštiti plaće radnika, na način da zadržava povo­ljniju plaću za ­nje­ga, ako radnik udovo­ljava jednom od navedenih uvjeta:

– navršenih najma­nje 18 godina radnog staža u sastavu i ukupno 25 godina radnog staža, ili

– navršenih najma­nje 20 godina radnog staža u sustavu.

Radnici koji su po ranije važećim općim aktima ostvarili pravo na zaštitu iz stavka 1. ovog članka zadržavaju to pravo sve do promjene radnog mjesta u smislu prethodnog stavka.

7. Naknada plaće

Članak 28.

Radnik ima pravo na naknadu plaće u visini plaće koju bi primio da je radio redovno radno vrijeme i ostvario normalan radni učinak u slučaju:

– korište­nja godiš­nje­g odmora,

– plaćenog dopusta,

– državnog blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom,

– obrazova­nja, prekvalifikacije, stručnog osposob­ljava­nja ili školova­nja, kada je upućen teme­ljem potreba i odluke poslodav­ca,

– obnaša­nja funkcije člana radničkog vijeća, u granicama utvrđenim zakonom i kolektivnim ugovorom,

– sindikalnih aktivnosti sindikalnog povjerenika kada ne radi poslove svog radnog mjesta u granicama utvrđenim zakonom i kolektivnim ugovorom,

– obrazova­nja za sindikalne aktivnosti i za potrebe radničkih vijeća, te u drugim slučajevima odobrene opravdane nenazočnosti na radu.

Članak 29.

Radnik na teret poslodavca ostvaruje pravo na naknadu plaće u slučaju nenazočnosti na radu zbog bolova­nja u traja­nju kraćem od 42 dana, u visini utvrđenoj prema propisima zdravstvenog osigura­nja.

Naknadu iz prethodnog stavka poslodavac će isplaćivati radnicima u vrijeme i na način kada isplaćuje i plaće radnicima u skladu s ovim kolektivnim ugovorom.

IX. OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

1. Optremnina zbog odlaska u mirovinu

Članak 30.

Radniku kojemu ugovor o radu i radni odnos prestaje na teme­lju sporazuma ili na ­nje­gov zahtjev zbog odlaska u mirovinu odnosno zbog nastupa opće nesposobnosti za rad pa odlazi u mirovinu isplatit će se otpremnina u visini primitaka koji se ne smatraju plaćom prema poreznim propisima odnosno u visini porazno dopuštenih rashoda.

2. Nagrada za vjernost

Članak 31.

Poslodavac će radniku za navršenih deset, dvadeset, trideset i četrdeset godina radnog staža kod poslodavca isplatiti nagradu za vjernost u iznosu kako slijedi:

– za 10 godina radnog staža                                    800,00 kuna

– za 20 godina radnog staža                                    1.400,00 kuna

– za 30 godina radnog staža                                    2.000,00 kuna

– za 40 godina radnog staža                                    2.300,00 kuna.

Nagrada za vjernost isplaćuje se radniku zajedno s plaćom za mjesec u kojem je radnik ostvario uvjet za nagradu iz prethodnog stavka prema podatku koji je važio u vrijeme isplate nagrade, a može se isplatiti i u većem iznosu ovisno o materijalnim mogućnostima poslodavca najviše do iznosa porezno dopuštenih rashoda koji se mogu isplatiti besporezno.

3. Novčane potpore

Članak 32.

Obite­lj radnika ima pravo na potporu u slučaju smrti radnika u visini od 5.000,00 kuna.

Radnik ima pravo na potporu:

– u slučaju smrti člana uže obite­lji (supruga, srodnika po krvi u pravoj liniji i ­njihovih supruga, braće i sestara, pastorčadi i posvojenika, djece bez rodite­lja uzete na uzdržava­nje, očuha i maćehe, posvojite­lja i osoba koje je radnik dužan po zakonu uz­drža­vati te osobe koja s radnikom živi u vanbračnoj zajednici) u visini od 2.000,00 kuna,

– u slučaju bolova­nja duže­g od 90 dana neprekidno u visini od 1.400,00 kuna jednom godiš­nje na teme­lju dokumentiranog zahtjeva.

Strane potpisnice ovog kolektivnog ugovora zajednički će usklađivati iznose iz prethodnih stavaka sukladno iznosima primitaka koji se ne smatraju plaćom prema poreznim propisima odnosno u visini porezno dopuštenih rashoda.

4. Ostalo

Članak 33.

Poslodavac će povodom božićnih blagdana radnikovom djetetu do 12 godina života, uz uvjet da je po radniku zdravstveno osigurano, osigurati prigodni poklon u vrijednosti najma­nje 150,00 kuna odnosno ovisno o materijalnim mogućnostima poslodavca najviše do iznosa porezno dopuštenih rashoda koji se mogu isplatiti besporezno.

Članak 34.

Poslodavac će radniku isplatiti prigodnu nagradu i to: naknadu za godiš­nji odmor, uskrsnicu, božićnicu i slično u iznosu do 1.000,00 kuna godiš­nje.

Poslodavac će radniku isplatiti i dar u naravi u iznosu do 400,00 kuna godiš­nje.

Iznosi iz stavka 1. i 2. ovog članka povećavaju se u skladu s iznosom neoporezivog dohotka prema poreznim propisima.

Članak 35.

Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na rad i s rada samo za dane provedene na radu.

Na području gdje postoji organiziran javni mjesni ili međumjesni prijevoz poslodavac će radniku na ­nje­gov zahtjev isplaćivati naknadu troškova prijevoza na rad i s rada u visini stvarnih i dokumentiranih troškova prijevoza javnim mjesnim odnosno međumjesnim prometom ukoliko radnik priloži mjesečnu ili pojedinačnu kartu odnosno drugom odgovarajućem dokumentu javnog mjesnog ili međumjesnog prijevoznika koji je za poslodavca najpogodniji na odgovarajućoj liniji.

Na području koje je od prebivališta ili boravišta radnika do mjesta rada uda­ljenije od 5 kilometara, a radnik ne priloži mjesečnu ili pojedinačnu kartu odnosno drugi odgovarajući dokument javnog mjesnog ili međumjesnog prijevoznika, poslodavac će radniku na ­nje­gov zahtjev isplaćivati naknadu troškova prijevoza na rad i s rada u visini 75% najpogodnije za poslodavca cijene mjesečne karte za vož­nju autobusom, a prema cjeniku prijevoznika za određenu relaciju na kojoj radnik putuje, a koji cijenik će pribav­ljati poslodavac.

Na području gdje postoji organiziran javni mjesni ili međumjesni prijevoz ili gdje takav prijevoz nije organiziran, a koje je od prebivališta ili boravišta radnika do mjesta rada uda­ljeno od 0 do 5 kilometara, a radnik ne priloži mjesečnu ili pojedinačnu kartu odnosno drugi odgovarajući dokumenat javnog mjesnog ili međumjesnog prijevoznika, poslodavac će radniku na ­nje­gov zahtjev isplaćivati naknadu troškova prijevoza na rad i s rada u visini 50% najpogodnije za poslodavca cijene mjesečne karte za vož­nju autobusom, a prema cjeniku prijevoznika za relaciju do 5 kilometara na kojoj radnik putuje, a koji cjenik će pribav­ljati poslodavac.

Članak 36.

Poslodavac će na teret troškova poslova­nja provoditi kolektivno osigura­nje radnika od uobičajenih rizika, uz plaća­nje premije osigura­nja primjerene ­nje­govim materijalnim mogućno­stima.

Članak 37.

Poslodavac može, ako za to ima materijalnih mogućnosti i izražen poslovni interes, podupirati kulturnu, umjetničku i šport­sku djelatnost radnika i ­njihovih udruga.

Poslodavac može, ako za to ima materijalnih mogućnosti i izražen poslovni ili kakav drugi interes, podupirati djelova­nje ud­ru­ga radnika u području humanitarnih djelatnosti, socijalnih dje­lat­nosti, dragovo­ljnog vatrogastva i drugih srodnih područja.

Članak 38.

Poslodavac će omogućiti radnicima kup­nju proizvoda iz ­nje­govog proizvodnog ili prodajnog asortimana po primjerenim cijenama.

X. OTKAZ UGOVORA O RADU

Članak 39.

Otkaz uvjetovan skriv­ljenim ponaša­njem radnika dopušten je ako radnik povrijedi obveze iz radnog odnosa koje je preuzeo ugovorom o radu.

Otkaz uvjetovan ponaša­njem radnika nije dopušten:

– zbog podnoše­nja žalbe ili tužbe, odnosno sudjelova­nja u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu,

– zbog obraća­nja radnika nadležnim tijelima državne vlasti,

– zbog organizira­nja ili sudjelova­nja u štrajku organiziranom u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom odnosno pravilima sindikata,

– zbog iskaziva­nja političkog miš­lje­nja, nacionalnog i vjerskog podrijetla,

– zbog sudjelova­nja u sindikalnim aktivnostima tijekom rada ili izvan radnog vremena, u skladu sa statutom i pravilima sindikata, na način koji ne šteti djelotvornosti poslova­nja poslodav­ca,

– zbog obnaša­nja dužnosti sindikalnog povjerenika.

Članak 40.

Upozore­nje na skriv­ljeno ponaša­nje radnika (članak 110. stavak 1. Zakona o radu) briše se iz radne evidencije protekom roka od godine dana od dana ­nje­govog uruče­nja radniku.

Članak 41.

Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu poslodavac ne može dati bez prethodne suglasnosti radničkog vijeća radniku za vrijeme obnaša­nja vojne službe, hrvatskom branite­lju za vrijeme obnaša­nja vojne službe i tri mjeseca nakon prestanka službe, te radniku koji ima status invalida domovinskog rata i invalida rada. Ovo se ne odnosi na prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme istekom roka utvrđenog tim ugovorom.

XI. PRITUŽBE RADNIKA

Članak 42.

Radnik koji smatra, da je prema ­njemu nepravedno postup­ljeno od strane određenog radnika, suradnika ili poslodavca, može se na postupa­nje prema ­njemu žaliti nadređenom radniku ili poslodavcu, a može se za posredova­nje obratiti i radničkom vijeću odnosno sindikalnom povjereniku.

XII. UVJETI ZA RAD SINDIKATA

1. Opći uvjeti

Članak 43.

Poslodavac se obvezuje osigurati provedbu svih prava iz područja sindikalnog organizira­nja radnika utvrđenih Konvencijama Međunarodne organizacije rada, Zakonom o radu i drugim propisima koji su na snazi, Kolektivnim ugovorom za djelatnosti drvne i papirne industrije, Statutom Sindikata, sindikalnim pravilima i ovim Kolektivnim ugovorom te posebnim Sporazumom sklop­ljenim sa Sindikatom koji djeluju kod poslodavca.

Djelova­nje sindikalnih povjerenika odnosno predstavnika Sindikata kod poslodavca ne smije biti spriječeno ili ometeno, ako je u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, Zakonom o radu i drugim zakonima, Kolektivnim ugovorom za djelatnosti drvne i papirne industrije, sindikalnim pravilima i ovim Kolektivnim ugovorom.

Sindikalni povjerenici koji djeluju kod poslodavca odnosno sindikalni predstavnici koji imaju pravo zastupati prava i interese članova sindikata kod poslodavca ostvaruju to svoje pravo u redovnim uvjetima na način koji ne šteti djelotvornosti poslova­nja poslodavca.

Članak 44.

Sindikalni povjerenici kod poslodavca djeluju u skladu s odredbama Statuta Sindikata odnosno u skladu sa sindikalnim pravilima.

Sindikat je dužan odluku o izboru odnosno imenova­nju sindikalnih povjerenika, odnosno sindikalnih predstavnika koji kod poslodavca imaju pravo štititi i promicati prava i interese članova Sindikata dostaviti poslodavcu.

Članak 45.

Poslodavac će primiti i saslušati sindikalnog povjerenika odnosno predstavnika Sindikata kada on to zatraži ili po dogovoru.

Poslodavac će sindikalnom povjereniku omogućiti rad radi ostvariva­nja prava na zaštitu i promica­nje prava i interesa članova Sindikata.

Stavove i prijedloge Sindikata odnosno sindikalnih povjerenika poslodavac će razmotriti i u ­njima se izjasniti.

2. Zaštita kolektivnih i pojedinačnih prava

Članak 46.

Poslodavac  se obvezuje da će sindikalnom povjereniku odnosno sindikalnom predstavniku omogućiti djelova­nje radi zaštite kolektivnih prava i interesa radnika i članova sindikata na način:

– da se kod uređe­nja pita­nja plaća, organizacije rada i drugih pita­nja važnih za radnike zaposlene kod poslodavca polazi od odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije ne uma­njujući pri tome jednostranim odlukama dose­gnutu razinu prava radnika i članova sindikata,

– da se kod donoše­nja Pravilnika o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada i druga pita­nja važna za radnike članove sindikata zatraži miš­lje­nje Sindikata i o ­njemu se očituje,

– da mu omogući pristup svim radnim mjestima u radno vrijeme, a van radnog vremena po prethodnoj najavi, te da mu omogući pravodobno i djelotvorno djelova­nje i stavi mu na raspolaga­nje sve podatke i informacije koje će mu omogućiti takovo djelova­nje kao i uvid u isprave važne za ostvare­nje zaštite i promica­nje prava i interesa članova sindikata, a posebice obračunske liste za isplatu plaća odnosno naknada, otpremnina i drugih materijalnih prava radnika te uvid u podatke o uplati poreza i doprinosa,

– da mu po istjeku određenog razdob­lja (polugodiš­nje, godiš­nje) dostavi podatke o rezultatima poslova­nja te o kreta­njima plaća kao i omogući mu uvid u prijedloge poslovnih odluka kojima se utječe na gospodarski i socijalni položaj radnika i članova sindikata,

– da u dobroj vjeri pre­govora sa pre­govaračkim odborom Sindikata koji ima punomoć za kolektivno pre­govara­nje i sklapa­nje kolektivnog ugovora radi uređe­nja prava i obveza stranaka koje mogu biti stranke kolektivnog ugovora po zakonu odnosno o sadržaju i pravnim pravilima kojima se uređuje sklapa­nje, sadržaj i prestanak radnog odnosa, pita­nja radničkog vijeća, pita­nja socijalnog osigura­nja te druga pita­nja iz radnih odnosa ili u svezi s radnim odnosom, ako je u obostranom interesu ocje­njeno da se ta pita­nja kod poslodavca urede kolektivnim ugovorom.

Članak 47.

U odnosu na provođe­nje mjera zaštite na radu sindikalni povjerenik ima sljedeća prava i obveze:

– djelovati u interesu radnika i članova sindikata na području zaštite na radu,

– surađivati s radnicima u zaštiti ­njihovih prava i pratiti primjenu propisa i naređenih mjera zaštite u radnom okružju u kojem djeluje,

– sudjelovati u planira­nju i promica­nje uvjeta rada, uvođe­nju nove tehnologije kojom se mije­njaju uvjeti rada, uvođe­nju novih supstanci  u radni i proizvodni proces;

– biti obaviješten o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdrav­lje radnika;

– primati primjedbe radnika na primjenu propisa i provođe­nje mjera zaštite na radu;

– prisustvovati inspekcijskim pre­gledima i informirati inspektora o svojim zapaža­njima i zapaža­njima radnika čiji je povjerenik;

– pozvati inspektora kada ocjeni da su ugroženi život i zdrav­lje radnika, a poslodavac to propušta ili odbija poduzeti potrebne mjere;

– obrazovati se za obav­lja­nje ovih poslova, stalno proširivati i promicati zna­nje, pratiti i prikup­ljati informacije od znače­nja za ovaj rad;

– staviti prigovor na inspekcijski nalaz i miš­lje­nje;

– svojom aktivnošću poticati ostale radnike na rad na siguran način;

– pristupati mjestima rada radi utvrđiva­nja uvjeta rada;

– obav­ljati i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima iz oblasti zaštite na radu.

Članak 48.

Djelujući u interesu zaštite kolektivnih prava radnika i članova sindikata poslodavac i Sindikat obvezuju se nastale sporove rješavati mirnim putem.

Članak 49.

Radi osigura­nja dos­ljedne provedbe Zakona o radu, drugih zakona i propisa, Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije, pravilnika o radu i drugih akata poslodavca, poslodavac se obvezuje:

– pravodobno izvijestiti sindikalnog povjerenika o svim odlukama kojima se mije­nja radnopravni status radnika člana sindikata,

– pravodobno izvijestiti sindikalnog povjerenika o namjeravanom otkaziva­nju  ugovora o radu i o razlozima koji poslodavca onemogućavaju da radniku ponudi novi ugovor o radu pod izmije­njenim uvjetima,

– dostaviti sindikalnom povjereniku preslik pisanog upozore­nja radniku članu sindikata na krše­nje radnih obveza i mogućnost otkaza ugovora o radu,

– omogućiti sindikalnom povjereniku izražava­nje miš­lje­nja i stajališta o zaštiti pojedinačnog prava članova sindikata i oči­tovati se o danom miš­lje­nju,

– prihvatiti posredova­nje sindikata u rješava­nju pojedinač­nog radnog spora,

– omogućiti sindikalnom povjereniku uvid u dokumentaciju o obračunu plaća odnosno naknada plaća radnicima, otpremnina i drugih materijalnih prava radnika članova sindikata kao i o uplati odgovarajućih poreza i doprinosa iz i na plaće,

– omogućiti sindikalnom povjereniku uvid u dokumentaciju koja se prikup­lja, obrađuje, koristi i dostav­lja trećim osobama o osobnim podacima radnika člana sindikata te pristup svim ostalim podacima važnim za ostvare­nje i zaštitu pojedinačnog prava radnika člana sindikata.

3. Sindikalni povjerenici i predstavnici i uvjeti za rad sindikata

Članak 50.

Sindikat koji ima članove kod poslodavca može imenovati ili izabrati jednog ili više sindikalnih povjerenika odnosno predstavnika koji će ga zastupati kod tog poslodavca u skladu s ovlastima iz zakona i Statuta Sindikata.

O izboru odnosno imenova­nju jednog ili više sindikalnih povjerenika odnosno predstavnika koji predstav­ljaju i zastupaju sindikat kod poslodavca, Sindikat je dužan pravodobno izvijestiti poslodavca.

Sindikati se obvezuju u roku od 30 dana od dana početka primjene ovog kolektivnog ugovora dostaviti poslodavcima u sustavu, te predstavniku svih poslodavaca za odnose sa sindikatima:

– podatke o jednom sindikalnom povjereniku zaposlenom kod poslodavca u sustavu, odnosno podatke o sindikalnim predstavnicima koji nisu zaposleni kod nekog od poslodavaca u sustavu ovlaštenom za zastupa­nje sindikata pred Upravom društva

– popis sindikalnih povjerenika zaposlenih kod poslodavaca u sustavu, odnosno sindikalnih predstavnika ovlaštenih za zastu­pa­nje sindikata pred poslodavcem u sustavu,

– popis sindikalnih povjerenika koji koriste povlasticu iz članka 53. stavak 5. Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije.

Članak 51.

Uprava poslodavca u sustavu zastupa poslodavca prema sindikatima, ako za to nije opunomoćila drugu osobu.

Uprava sustava zastupa sve poslodavce u sustavu prema sindikatima, osim ako za to nije ovlastila predstavnika svih poslodavaca za odnose sa sindikatima.

Članak 52.

Pravo na sindikalnu aktivnost s naknadom plaće koju bi primio da je radio sindikalni povjerenik ostvaruje u ovisnosti o broju članova sindikata kod poslodavca i to tako da za svakog člana sindikata ima pravo na dva sata aktivnosti s naknadom plaće tije­kom kalendarske godine.

U slučaju da se poslodavac i sindikalni povjerenik sporazume o tome da će sindikalni povjerenik svoju dužnost obnašati profesionalno u punom radnom vremenu odnosno na drugi način posebnim sporazumom uredit će se uvjeti za obav­lja­nje dužnosti sindikalnog povjerenika i visina plaće povjerenika koju će ispla­ćivati poslodavac.

Članak 53.

Sindikalni povjerenik je dužan čuvati poslovnu tajnu za koju sazna tijekom obnaša­nja svoje dužnosti paž­njom dobrog gospodarstvenika.

Članak 54.

Sindikalnom povjereniku za vrijeme obav­lja­nja te dužnosti i godinu dana nakon prestanka te dužnosti, a bez suglasnosti Sindikata nije moguće:

– otkazati ugovor o radu poslovno ili osobno uvjetovanim otkazom,

– otkazati ugovor o radu skriv­ljenim ponaša­njem,

– otkazati ugovor o radu uz ponudu izmije­njenog ugovora,

– promjeniti sadržaj sklop­ljenog ugovora o radu,

– rasporediti ga na drugo radno mjesto,

– uma­njiti mu plaću ili na drugi način staviti ga u nepovo­ljniji položaj u odnosu na ostale radnike.

Članak 55.

Poslodavac će za potrebe sindikata osigurati:

– odgovarajući prostor za rad i održava­nje sastanaka sindikata,

– mogućnost korište­nja telefonske i telefaks linije,

– stručne, tehničke i administrativne usluge za rad sindikata u mjeri u kojoj je to nužno za ostvariva­nje sindikalne funkcije,

– na zahtjev Sindikata i po prim­ljenoj uputi Sindikata o načinu obračuna i uplate sindikalne članarine te uz prethodnu suglasnost člana sindikata datu Sindikatu prilikom učla­njiva­nja u sindikat koja važi do prestanka članstva u Sindikatu, a po posebnom popisu koji sači­njava sindikalni povjerenik, obračunavati sindikalnu članarinu prilikom svake isplate plaće i naknade plaće članu sindikata i uste­gnutu članarinu doznačivati u korist nazna­čenih žiroračuna sindikata i sindikalne podružnice.

Sindikalnom povjereniku odnosno sindikalnom predstavniku koji nastupa u ime Sindikata omogućit će se istica­nje sindikalnih obavijesti na oglasnoj ploči odnosno oglasnim mjestima poslodav­ca kao i obi­lježja Sindikata u odgovarajućim prilikama.

Sindikalni povjerenik odnosno sindikalni predstavnik ima pravo raspodje­ljivati informativne biltene, sindikalne novine, pub­likacije, priopće­nja, letke i druge obavijesti Sindikata među rad­ni­cima i članovima Sindikata kod poslodavca.

XIII. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI

1. Ponaša­nje ugovornih strana

Članak 56.

Strane u ovom kolektivnom ugovoru obvezuju se na među­sobno korektno ponaša­nje, postupa­nje u dobroj vjeri, međusobno uvažava­nje i spremnost na razrješe­nje sporova mirnim putem.

Strane u ovom kolektivnom ugovoru međusobno se obvezuju na suzdržava­nje od postupaka koji bi vodili stvara­nju sporova i nesporazuma, nepovjere­nja i nepovo­ljnih radnih i među­ljudskih odnosa.

2. Socijalni mir

Članak 57.

Strane u ovom kolektivnom ugovoru obvezuju se međusobno na poštiva­nje socijalnog mira uz uvjet da se sve odredbe kolektiv­nog ugovora poštuju u cijelosti.

Obveza na poštiva­nje socijalnog mira obuhvaća:

– na strani sindikata: uzdržava­nje od štrajka i drugih zakonom i pravilima sindikata dopuštenih industrijskih akcija i pritisaka na poslodavca

– na strani poslodavca: uzdržava­nje od lock-outa odnosno drugih industrijskih akcija poslodavca.

Obveza na poštiva­nje socijalnog mira započi­nje sljedeće­g dana od dana potpisiva­nja ovog kolektivnog ugovora, a prestaje:

– sljedeće­g dana od dana otkaza ili prestanka ovog kolektivnog ugovora,

– u odnosu na poslodavca u sustavu koji je otkazao ovaj kolektivni ugovor – sljedeće­g dana od dana otkaza,

– sljedeće­g dana od dana u koji je utvrđeno da je postupak mire­nja okončan bez uspjeha.

3. Kolektivni radni spor

Članak 58.

Kolektivnim radnim sporom u smislu ovog kolektivnog ugovora smatra se spor koji se nije mogao riješiti tijekom pre­govora o izmjenama ili dopunama ovog kolektivnog ugovora, odnosno o sklapa­nju novog kolektivnog ugovora odnosno o primjeni odnosno poštiva­nju odredaba ovog kolektivnog ugovora, a koji nije riješen ni nakon proteka roka utvrđenog protokolom o pre­go­vorima, a koji se spor odnosi na pita­nje koje bitno utječe na prava, gospodarski ili socijalni položaj radnika.

Strane u ovome kolektivnom ugovoru u pisanom obliku utvrđuju nastanak kolektivnog spora i ­nje­gov sadržaj i o tome obavješćuju Gospodarsko-socijalno vijeće ili županijski ured nad­ležan za poslove rada.

4. Mire­nje

Članak 59.

Postupak mire­nja provodi mirovno vijeće.

Mirovno vijeće osniva se u roku od pet dana od dana u koji je poslana obavijest iz članka 51. stavak 2. ovog kolektivnog ugovora.

Do objave liste članova mirovnog vijeća koju utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće, treće­g člana mirovnog vijeća strane u sporu izabiru zajedno, iz reda pravnika.

Postupak mire­nja mora se okončati u roku od pet dana od dana osniva­nja mirovnog vijeća.

Članak 60.

Postupak mire­nja sastoji se od podnoše­nja mirovnom vijeću pisanih stajališta svake strane u sporu o predmetu i sadržaju spora, te od odvojenog usmenog iskaziva­nja stajališta svake od strana pred mirovnim vijećem.

Na teme­lju prim­ljenih pismenih stajališta i usmenih iskaza svake od strana, mirovno vijeće ponudit će stranama u sporu nacrt sporazuma o mire­nju, o kojem u nazočnosti svih strana saziva i provodi raspravu.

Ako se sporazum o mire­nju ne postigne, a mirovno vijeće procijeni da je postiza­nje sporazuma moguće, može u roku od tri dana stranama u sporu ponuditi prijedlog novog sporazuma o mire­nju, o kojem se u da­lj­njem roku od dva dana u nazočnosti svih strana saziva i provodi rasprava.

Ako se ni nakon prijedloga mirovnog vijeća ne postigne sporazum, a strane u sporu ne postignu sporazum o tome da mirovno vijeće izradi novi prijedlog, mirovno vijeće će utvrditi i javno objaviti da je postupak mire­nja završio bez uspjeha.

5. Praće­nje primjene i tumače­nje odredbi kolektivnog ugovora

Članak 61.

Strane u ovom kolektivnom ugovoru imenovat će po tri svoja predstavnika u Odbor za praće­nje i primjene i tumače­nje ko­lektiv­nog ugovora.

Svaka strana u Odbor iz prethodnog stavka imenuje kao svog predstavnika barem jednog diplomiranog pravnika.

Odbor iz stavka 1. ovog članka ovlašten je: pratiti primjenu svih odredbi kolektivnog ugovora, a naročito onih odredbi koje se odnose na prava radnika; davati autentična tumače­nja odredbi ovog kolektivnog ugovora, obvezatna za sve strane u ovom kolektivnom ugovoru i radnike; davati autentična tumače­nja u slučaju pojave kolizije između propisa više ili niže razine s odred­bama ovog kolektivnog ugovora.

Odbor iz stavka 1. ovog članka sve odluke i tumače­nja utvr­đu­je konsenzusom.

XIV. OTKAZ KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 62.

U slučaju da jedna od strana krši obveze koje je preuzela ovim kolektivnim ugovorom, druga strana može ga otkazati.

Pisani otkaz s obrazlože­njem razloga otkaziva­nja dostav­lja se drugoj strani preporučenom poši­ljkom.

Otkazni rok ne može biti kraći od tri mjeseca.

Nakon otkaziva­nja ovog kolektivnog ugovora, svaka strana može predložiti zak­ljučiva­nje novog kolektivnog ugovora.

XV. IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 63.

Prijedlog za pokreta­nje kolektivnih pre­govora o izmjenama i dopunama ovog kolektivnog ugovora ili o sklapa­nju novog kolektivnog ugovora podnosi se, u pismenom obliku, ovlaštenim predstavnicima druge strane u kolektivnom ugovoru, preporučenom poši­ljkom.

Prijedlog treba sadržavati obrazlože­nje razloga za ­nje­govo podnoše­nje, te prijedlog sadržaja odredbi čija se izmjena predlaže.

Strana kojoj je upućen prijedlog dužna se u pisanom obliku očitovati o prihvaća­nju ili odbija­nju početka kolektivnih pre­govora u roku od 30 dana.

Članak 64.

Kolektivne pre­govore vode pre­govarački odbori sastav­ljeni u pravilu od po sedam članova.

Svaki pre­govarački odbor u svom sastavu mora imati barem jednog diplomiranog pravnika.

Pre­govarački odbori na prvoj sjednici utvrđuju protokol pre­govora.

Članak 65.

Kolektivni pre­govori vode se bez nazočnosti javnosti i traju dok se ne postigne sporazum o predmetu pre­govora.

Svaka strana ima pravo prekinuti da­lj­nje sudjelova­nje u pre­govorima, ako ocijeni da druga strana ne nastupa u dobroj vjeri.

Strana koja je prekinula svoje sudjelova­nje u pre­govorima dužna je pokrenuti postupak mire­nja utvrđen ovim kolektivnim ugovorom.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Radniku s kojim poslodavac ima za iste poslove sklop­ljen jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, koji u neprekinutom razdob­lju traje tri godine, poslodavac je dužan ponuditi sklapa­nje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ako za radom tog radnika postoji potreba na istim poslovima.

Na radnike koji imaju sa Upravom sklop­ljen poseban ugovor o vođe­nju poslova ili o obav­lja­nju poslova vrijede odredbe posebnog ugovora.

Članak 67.

Pod pojmom »radni staž u neprekidnom traja­nju kod poslodavca« strane u ovom kolektivnom ugovoru podrazumijevaju ostvareni neprekidni rad kod istog ili različitih trgovačkih dru­štava u sustavu, te rad uz prekid zbog prelaska iz jednog u drugo trgovačko društvo u sklopu sustava koji je bio kraći od osam dana.

Članak 68.

Ovaj kolektivni ugovor potpisuju u znak pristanka na sve ­nje­gove odredbe, uprave odnosno direktori svih poslodavaca u sustavu i predsjednik uprave sustava, te ovlašteni zastupnici sindikata.

Članak 69.

Ovaj kolektivni ugovor objavit će se na oglasnoj ploči poslodavca i u glasilu BILOKALNIK.

Članak 70.

Ovaj kolektivni ugovor sklop­ljen je na neodređeno vrijeme.

Ovaj kolektivni ugovor dostavit će se nadležnom državnom tijelu radi evidencije o sklop­ljenim kolektivnim ugovorima, u skladu sa zakonom.

Članak 71.

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisa, a primje­njivat će se od 1. lip­nja 2003. godine.

Koprivnica, 23. svib­nja 2003.

SINDIKATI:                                                                          POSLODAVCI:

SAMOSTALNI SINDIKAT                                                      BILOKALNIK

DRVNE I PAPIRNE                                                papirna, drvna i građevinska

INDUSTRIJE HRVATSKE                                         industrija d.d. Koprivnica

Predsjednik                                                                           Predsjednik Uprave

Fra­njo Janeš, v. r.                                                     mr. Zdravko Dimač, v. r.

Juraj Koprek, v. r.

SINDIKAT GRADITELJSTVA                         BILOKALNIK-INDUSTRIJA

HRVATSKE                                                      PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

Sindikalni povjerenik                                                                           Koprivnica

Marijan Indir, v. r.                                                                                 Uprava:

                                                                     Zlatko Imbriovčan, dipl. ing., v. r.

                                                                          Juraj Španiček, dipl. ing., v. r.

NEZAVISNI SINDIKAT                                    BILOKALNIK-DRVO d.o.o.

BILOKALNIK                                                                                  Koprivnica

HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA                                                  Direktor

Predsjednik                                                             mr. Stanko Radmanić, v. r.

Emanek Demeter, v. r.                                   BILOKALNIK-IGMA industrija

                                                                              građevinskog materijala d.o.o.

                                                                                                          Koprivnica

                                                                                                              Direktor

                                                                  Alojzije Grgur, dipl. ing. građ., v. r.

                                                                            RIVAPACK industrija papirne

                                                                                     ambalaže d.o.o. Viškovo

                                                                                                              Direktor

                                                                                         Anto Lagundžić, v. r.

                                                                              

 

PRILOG I

TARIFNI RAZREDI

I. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva poslove kod kojih je pristutan jednostavan rutinski rad, koji ne zahtijeva posebno obrazova­nje.

Za poslove ove grupe potreban je I stupa­nj stručne spreme odnosno NKV.

U ovu grupu složenosti spadaju: pomoćni poslovi održava­nja, pomoćni poslovi u proizvod­nji, pomoćni poslovi transporta.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 1,00.

II. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva ma­nje složene poslove i zadatke odnosno rad uz pomoć jednostavnijih sredstava za rad za koji su dovo­ljne pismene ili usmene upute.

Za poslove ove grupe potreban je II. stupa­nj stručne spreme odnosno PKV, NSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: osnovni poslovi u proizvod­nji i osnovni programski poslovi.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 1,20.

III. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva sred­nje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponav­lja uz povremenu pojavu novih poslova.

Za poslove ove grupe potreban je III. ili IV. stupa­nj stručne spreme odnosno KV, SSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: složeni proizvodni poslovi, složeni poslovi održava­nja, složeni poslovi transporta i složeni programski poslovi na obradi informacija.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 1,40.

IV. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za obav­ljanje kojih su potrebne konzultacije u ­njihovom izvršava­nju.

Za poslove ove grupe potreban je IV. ili V. stupa­nj stručne spreme odnosno SSS, VKV.

U ovu grupu složenosti spadaju: najsloženiji proizvodni poslovi, najsloženiji poslovi održava­nja, najsloženiji transportni poslovi i najsloženiji programski poslovi na obradi informacija.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 1,60.

V. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupa­nj samostalnosti u izvršava­nju poslova i zadataka.

Za poslove ove grupe potreban je IV. ili V. stupa­nj stručne spreme odnosno VKV, SSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: problemski poslovi i poslovi na organizaciji i koordinaciji rada drugih na nivou faze rada.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 1,80.

VI. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva poslove i zadatke koji zahtijevaju samostalnost i veći stupa­nj kreativnosti u ­njihovom izvršava­nju.

Za poslove ove grupe potreban je VI. ili VII/1 stupa­nj stručne spreme odnosno VŠS, VSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: složeni problemski poslovi i složeni organizacijsko-koordinacijski poslovi na određenoj unaprijed definiranoj razini u podjeli vođe­nja i uprav­lja­nja proizvod­njom i poslova­njem.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 2,10.

VII. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznava­nje uže­g područja djelova­nja uz samostalnost i kreativnost u izvršava­nju poslova tog područja.

Za poslove ove grupe složenosti potreban je VI. ili VII/1 stupa­nj stručne spreme odnosno VŠS, VSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: stručno-kreativni poslovi koji nemaju samostalnost u odlučiva­nju i organizacijsko-koordinacijski poslovi na određenoj unaprijed definiranoj razini u podjeli vođe­nja i uprav­lja­nja proizvod­njom i poslova­njem.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 2,20

VIII. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost te projektira­nje poslova­nja i zadataka.

Za poslove ove grupe potreban je VII/1 stupa­nj stručne spreme odnosno VSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: stručno-kreativni poslovi visokog stup­nja samostalnosti u uprav­lja­nju projektima te organizacijsko-koordinirajući poslovi na određenoj unaprijed definiranoj razini u podjeli vođe­nja i uprav­lja­nja proizvod­njom i poslova­njem.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 2,60.

IX. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumjeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost te dodatna i specijalistička zna­nja potrebna za obav­lja­nje tih poslova.

Za poslove ove grupe potreban je VII/1 stupa­nj stručne spreme odnosno VSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: stručno-kretivni poslovi potpune samostalnosti u kreaciji i uprav­lja­nju projektima te organizacijsko-koordinirajući poslovi na visokoj razini u podjeli vođe­nja i uprav­lja­nja proizvod­njom i poslova­njem.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 2,80.

X. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke sa najvećim znače­njem za vođe­nje procesa proizvod­nje i poslova­nja, kreativne poslove i zadatke, istraživački rad i sl.

Za poslove ove grupe potreban je VII/1 stupa­nj stručne spreme odnosno VSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: najsloženiji i najkreativniji poslovi te organizacijsko-koordinirajući poslovi na nivou najviše razine uprav­lja­nja društvom.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 3,20.

Razvrsta­nje poslova prema grupama složenosti izvršeno je u Prilogu III. ovog Kolektivnog ugovora.

Koprivnica, 23. svib­nja 2003.

SINDIKATI:                                                                  POSLODAVCI:

SAMOSTALNI SINDIKAT                                             BILOKALNIK

DRVNE I PAPIRNE                                      papirna, drvna i građevinska

INDUSTRIJE HRVATSKE                                industrija d.d. Koprivnica

Predsjednik                                                                 Predsjednik Uprave

Fra­njo Janeš, v. r.                                           mr. Zdravko Dimač, v. r.

Juraj Koprek, v. r.

SINDIKAT GRADITELJSTVA                BILOKALNIK-INDUSTRIJA

HRVATSKE                                             PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

Sindikalni povjerenik                                                                 Koprivnica

Marijan Indir, v. r.                                                                       Uprava

NEZAVISNI SINDIKAT                  Zlatko Imbriovčan, dipl. ing., v. r.

BILOKALNIK                                        Juraj Španiček, dipl. ing., v. r.

HRVATSKA UDRUGA                             BILOKALNIK-DRVO d.o.o.

SINDIKATA                                                                            Koprivnica

Predsjednik                                                                                   Direktor

Emanek Demeter, v. r.                                      Stanko Radmanić, v. r.

                                                                              BILOKALNIK-IGMA

                                                                               industrija građevinskog

                                                                                         materijala d.o.o.

                                                                                                 Koprivnica

                                                                                                     Direktor

                                                        Alojzije Grgur, dipl. ing. građ., v. r.

                                                                   RIVAPACK industrija papirne

                                                                            ambalaže d.o.o. Viškovo

                                                                                                     Direktor

                                                                               Anto Lagun­džić, v. r.

PRILOG II

RAZVRSTAVANJE POSLOVA TEMELJEM UVJETA RADA – POSEBNO OTEŽANI UVJETI

I.

Pod pojmom posebno otežani uvjeti smatra se rad na svim radnim mjestima koja inače spadaju u kate­goriju radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada i za koje dodatno postoje takove nepogodnosti koje se primjenom osnovnih i posebnih mjera zaštite na radu ne mogu izbjeći.

Pod pojmom nepogodnosti smatra se rad u slijedećim uvjetima rada:

– rad u buci preko 90 dB, ili

– teški fizički rad što podrazumijeva manipulaciju tereta preko dozvo­ljenih granica (muškarci preko 25 kg, žene preko 15 kg) u kontinuitetu rada tijekom smjene ili rad u nefiziološkom položaju tijela, ili

– rad u nepovo­ljnim mikroklimatskim uvjetima: temperatura preko 30° C i zimskim uvjetima ispod 10° C; velika vlažnost; povećana brzina struja­nja zraka (propuh), ili

– rad u uvjetima gdje su prisutni štetni plinovi, pare, prašine i dimovi iznad maksimalno dozvo­ljene koncentracije (MDK), ili

– rad kod koje­g su prisutne vibracije preko dozvo­ljenih granica.

Razvrstava­nje posebno otežanih uvjeta rada vrši se u tri kate­gorije – grupe poslova i to:

I. Grupa rad u otežanim uvjetima rada, a koja grupa sadrži radna mjesta kod kojih je prisutan jedan otežani uvjet. Osnovna plaća radnika povećava se za 3%.

II. Grupa rad u teškim uvjetima rada, a koja grupa sadrži radna mjesta kod kojih su prisutna dva otežana uvjeta. Osnovna plaća radnika povećava se za 4%.

III. Grupa rad u vrlo teškim uvjetima rada, a koja grupa sadrži radna mjesta kod kojih su prisutna tri ili više otežanih uvjeta. Osnovna plaća radnika povećava se za 6%.

II.

Obračun dodataka za posebno otežane uvjete rada obav­lja se prema slijedećem:

– pravo na obračun dodataka imaju svi radnici koji rade u posebno otežanim uvjetima na poslovima razvrstanim u I., II. ili III. grupu, a koji rade efektivno i minimalno 3 sata u toku smjene,

– obračun plaće u kunama se veže isk­ljučivo na efektivne sate rada u smjeni u tim uvjetima,

– obračun dodataka se teme­lji na prosječnom koeficijentu složenosti poslova u proizvod­nji od 1,70; osnovice osnovne plaće iz članka 23. ovog Kolektivnog ugovora; efektivnim satima rada u posebno otežanim uvjetima i grupama otežanih uvjeta rada.

– dodatak na osnovnu plaću radnika teme­ljem naprijed navedenih kriterija iznosi:

za I. Grupu – 3% = 0,35 kuna u bruto iznosu po satu efektivnog rada

za II. Grupu – 4% = 0,47 kuna u bruto iznosu po satu efektivnog rada

za III. Grupu – 6% = 0,71 kuna u bruto iznosu po satu efektivnog rada.

Razvrstavanje poslova prema posebno otežanim uvjetima rada u navedene Grupe uvjeta rada kod poslodavca izvršeno je u Prilogu III ovom Kolektivnom ugovoru.

Koprivnica, 23. svib­nja 2003.

SINDIKATI:                                                                 POSLODAVCI:

SAMOSTALNI SINDIKAT                                             BILOKALNIK

DRVNE I PAPIRNE                                       papirna, drvna i građevinska

INDUSTRIJE HRVATSKE                                 industrija d.d. Koprivnica

Predsjednik                                                                  Predsjednik Uprave

Fra­njo Janeš, v. r.                                            mr. Zdravko Dimač, v. r.

Juraj Koprek, v. r.

SINDIKAT GRADITELJSTVA                BILOKALNIK-INDUSTRIJA

HRVATSKE                                             PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

Sindikalni povjerenik                                                                  Koprivnica

Marijan Indir, v. r.                                                                        Uprava

NEZAVISNI SINDIKAT                   Zlatko Imbriovčan, dipl. ing., v. r.

BILOKALNIK                                         Juraj Španiček, dipl. ing., v. r.

HRVATSKA UDRUGA                             BILOKALNIK-DRVO d.o.o.

SINDIKATA                                                                            Koprivnica

Predsjednik                                                                                   Direktor

Emanek Demeter, v. r.                                       Stanko Radmanić, v. r.

                                                                              BILOKALNIK-IGMA

                                                                                industrija građevinskog

                                                                                          materijala d.o.o.

                                                                                                 Koprivnica

                                                                                                     Direktor

                                                         Alojzije Grgur, dipl. ing. građ., v. r.

                                                                   RIVAPACK industrija papirne

                                                                            ambalaže d.o.o. Viškovo

                                                                                                     Direktor

                                                                                Anto Lagun­džić, v. r.

                                                                              

PRILOG III

PREGLED POSLOVA PREMA SLOŽENOSTI I KATEGORIJI UVJETA RADA

RED.  NAZIV POSLOVA                                 KOEFICIJENT

BROJ                                                                  SLOŽENOSTI

BILOKALNIK – INDUSTRIJA PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

 1.       Čistačica                                                           1,00

 2.       Pomoćni radnik                                                 1,10

 3.       Čistač kruga                                                      1,10

 4.       Opslužitelj strojeva                                            1,20

 5.       Skladišni radnik                                                 1,20

 6.       Pom. administr. radnik                                       1,20

 7.       Ulagač na zaklop. štanci                                    1,30

 8.       Održavanje zelen. površ.                                   1,30

 9.       Rukovatelj strojeva šivanja                                1,40

10.      Vozač viličara                                                   1,40

11.      Pomoćni kuhar                                                  1,40

12.      Fakturist                                                           1,40

13.      Izrada uzoraka                                                  1,40

14.      Telefonist                                                          1,40

15.      Rukovatelj str. dorade                                       1,50

16.      Priprema ljepila                                                 1,50

17.      Pom. rukov. glave Velpapa                               1,50

18.      Rukov. autom. šivačice                                      1,50

19.      Domaćica                                                         1,50

20.      Pomoćni skladištar                                            1,50

21.      Vatrogasac                                                       1,50

22.      Ruk. ljep. 1 točka ljepljenja                               1,50

23.      Pomoćni ref. pripreme                                       1,50

24.      Likvidator                                                         1,50

25.      Kalk. likvid. tehn. mater.                                   1,50

26.      Predradnik evidentičar                                       1,60

27.      Rukovaoc glave Velpapa                                   1,60

28.      Administrator                                                    1,60

29.      Ruk. stroja za izr. vreća                                     1,60

30.      Vozač                                                               1,60

31.      Disponent                                                         1,60

32.      Skladištar Veleprodaje                                      1,60

33.      Vozač kamiona                                                 1,60

34.      Ruk. ljep. Wega – 1 točka                                1,60

35.      Konobar restorana                                            1,70

36.      Tajnica Uprave                                                 1,70

37.      Skladištar                                                          1,70

38.      Strojobravar                                                     1,70

39.      Ref. kadrov poslova                                          1,70

40.      Električar                                                          1,70

41.      Ruk. str. izr. vent. vreća                                     1,70

42.      Skl. pom. i rep. mat. gor. i maziva                      1,70

43.      Automehaničar                                                  1,70

44.      Kovinoglodač                                                   1,70

45.      Stolar                                                                1,70

46.      Referent usklađivač                                           1,70

47.      Laborant                                                           1,70

48.      Električar vikler                                                 1,70

49.      Kovinotokar                                                     1,70

50.      Strojar ATK                                                     1,70

51.      Izrad. pred. i izd. štampe                                   1,70

52.      Skladištar alatničar                                            1,70

53.      Autoelektričar                                                   1,70

54.      Bravar                                                              1,70

55.      Ref. tehn. dokumentacije                                   1,70

56.      Održ. energ. postrojenja                                    1,70

57.      Ref. ener. obračun naloga                                  1,70

58.      Brusač                                                              1,70

59.      Podmazivač                                                      1,70

60.      Trgovac                                                            1,70

61.      Mesar prodavač                                                1,70

62.      Kuhar restorana                                                1,70

63.      Konobar                                                           1,70

64.      Ref. za fin. poslove                                            1,70

65.      Laborant i izrada APR                                       1,70

66.      Referent općih poslova                                      1,70

67.      Referent platnog prometa                                  1,80

68.      Knjigovođa bilancist                                          1,80

69.      Obračunarac plaće                                            1,80

70.      Referent financijske oper.                                  1,80

71.      Podešivač Velpapa                                           1,80

72.      Rukovatelj Slotera                                             1,80

73.      Ruk. ljep. više točki ljepljenja                            1,80

74.      Ruk. str. za izradu kom. vrećica                         1,80

75.      Referent pripreme                                             1,80

76.      Vod. operat. posl. i ser. vat. aparata                  1,80

77.      Zamjenik poslovođe                                          1,80

78.      Izdavač alata                                                     1,80

79.      Izrađivač štanc. formi                                        1,80

80.      Kuhar objekta                                                   1,80

81.      Zamjenik poslovođe restorana                           1,80

82.      Ruk. linije Bobst                                                1,80

83.      Organizator održavanja                                     1,80

84.      Org. održav. vozila transporta                            1,80

85.      Održavač kompresora                                       1,80

86.      Predradnik bravarije                                          1,80

87.      Predradnik elektroservisa                                  1,80

88.      Predradnik strojne obrade                                 1,80

89.      Ispitivač strojeva                                               1,80

90.      Vod. plotera i izrada uzoraka                             1,80

91.      Organizator skladišta TPV                                 1,90

92.      Referent prodaje                                               1,90

93.      Org. osob. voz. i kam. vag. transp.                    1,90

94.      Referent nabave                                                1,90

95.      Zamjenik poslovođe Diskonta                           1,90

96.      Referent plana i analize                                      1,90

97.      Koord. proizv. i prodaje                                    1,90

98.      Vod. za ekol. i održ. kruga                                1,90

99.      Referent marketinga                                          1,90

100.    Tehn. elektroenergetike                                     2,00

101.    Kadrovik                                                          2,00

102.    Tehn. elektroodržavanja                                    2,00

103.    Tehm. energetike                                               2,00

104.    Tehn. telekomunikacija                                      2,00

105.    Tehn. elektronike                                              2,00

106.    Stručnjak ZNR                                                 2,00

107.    Referent uvoza-izvoza                                       2,00

108.    Kreator graf. područja                                      2,00

109.    Kreator konstruktor                                          2,00

110.    Vod. izrade štanc. formi                                    2,00

111.    Poslovođa restorana                                          2,00

112.    Operativni tehn. proizvodnje                              2,00

113.    Poslovođa proizvodnje                                      2,00

114.    Smjenovođa Velpapa                                        2,10

115.    Poslovođa smjenovođa                                     2,10

116.    Poslovođa trgovine                                            2,10

117.    Koordinator osiguranja                                      2,10

118.    Posl. objekta Črna gora                                    2,10

119.    Kombinator                                                      2,10

120.    Dizajner                                                            2,10

121.    Organizator operater                                         2,10

122.    Referent deviz. poslovanja                                 2,10

123.    Voditelj naplate                                                 2,20

124.    Vod. ener. operative                                         2,20

125.    Viši referent nabave                                           2,20

126.    Organizator skladišta                                         2,20

127.    Glavni knjigovođa                                             2,20

128.    Teh. za stroj. operativu                                      2,20

129.    Teh. stroj. održavanja                                        2,20

130.    Vod. održ. vozila transp.                                   2,20

131.    Posl. Diskonta i Štacuna                                    2,20

132.    Pravni referent                                                   2,40

133.    Vod. oper. obrade podataka                             2,40

134.    Voditelj ekspedita                                             2,40

135.    Voditelj službe obrač. plaća                               2,40

136.    Organizator programer                                      2,40

137.    Tehnolog                                                           2,40

138.    Tehn. ulaz. i izlaz. kontrole                                 2,40

139.    Tehn. pripreme rada                                          2,40

140.    Vod. operativ. za oprem. objekata                    2,40

141.    Tehnolog graf. područja                                    2,40

142.    Voditelj službe PPZ                                           2,40

143.    Org. vanj. trgov. poslova                                   2,60

144.    Voditelj poslovnice                                            2,60

145.    Tehnolog proizvodnje                                        2,60

146.    Voditelj ekonom. poslova                                  2,60

147.    Vod. str. obr. i brav.                                         2,60

148.    Ruk. služ. prom. tehn. mat.                                2,60

149.    Socijalni radnik                                                 2,80

150.    Rukovoditelj logistike                                        2,80

151.    Rukovoditelj ugostiteljstva                                 2,80

152.    Rukovoditelj sl. transporta                                 2,80

153.    Rukovoditelj Veleprodaje                                  2,90

154.    Rukovoditelj Maloprodaje                                 2,90

155.    Glavni tehnolog                                                 3,00

156.    Rukovoditelj službe SUK-a                               3,00

157.    Voditelj uvoza-izvoza                                        3,00

158.    Samostalni projektant                                        3,00

159.    Organizator računovodstva                                3,00

160.    Ruk. sl. zašt. na radu i isp. str.                           3,10

161.    Rukovoditelj financija                                        3,20

162.    Voditelj projektnih timova                                 3,20

163.    Ruk. tehn. pripreme                                           3,30

164.    Zamj. kom. dir. za V.M. i Ugost.                       3,30

165.    Zamj. kom. dir. za domaće trž.                          3,30

166.    Ruk. Centralnog laboratorija                              3,40

167.    Projekt manager                                                3,40

168.    Rukovoditelj informatike                                    3,40

BILOKALNIK – DRVO d.o.o.

1.        Čistač prostora                                                 1,00

2.        Pomoćni radnik                                                 1,10

3.        Majstor IV grupe                                              1,20

4.        Majstor III grupe                                              1,30

5.        Vozač viličara                                                   1,40

6.        Zaštitar osoba i imovine                                     1,40

7.        Poslužitelj drobilice                                            1,50

8.        Sušioničar                                                         1,50

9.        Majstor II grupe                                                1,50

10.      Administrator                                                    1,60

11.      Vozač pret. mehanizacije                                   1,60

12.      Majstor I grupe                                                 1,60

13.      Brusač alata                                                      1,70

14.      Preuzimač građe i elemenata                              1,70

15.      Vodoinstalater                                                   1,70

16.      Strojar ATK                                                     1,70

17.      Obrač. i otprem. gotovih proizvoda                   1,70

18.      Strojobravar                                                     1,70

19.      Predradnik brusione                                          1,70

20.      Normirac i analitičar vremena                            1,70

21.      Administrativni referent-trgovac                         1,70

22.      Poslovođa i skladištar gotovih proizvoda            1,70

23.      Električar                                                          1,70

24.      Tajnica Uprave-knjigovođa                               1,80

25.      Obračunarac plaće                                            1,80 

26.      Knjigovođa bilancist                                          1,80

27.      Referent operat. pripreme                                  1,80

28.      Tehnolog materijala i lanser                                1,80

29.      Majstor specijalist                                             1,80

30.      Vozač-nabavljač                                               1,80

31.      Majstor specijalist u brusioni                              1,80

32.      Disponent                                                         1,80

33.      Poslovođa el. energ. instalacija                          1,90

34.      Konstruktor                                                      1,90

35.      Poslovođa energetskih instalacija                       1,90

36.      Kontrolor kvalitete-preuzimač                           2,00

37.      Poslovođa                                                         2,00

38.      Poslovođa skladištar                                         2,00

39.      Poslovođa u maloprodaji                                   2,00

40.      Voditelj naplate                                                 2,20

41.      Glavni knjigovođa                                             2,20

42.      Samostalni referent deviznih poslova                  2,20

43.      Ref. prodaje građe i elemenata                          2,40

44.      Voditelj energetike                                            2,40

45.      Sam. ref. vanjskotrgovinskog poslovanja           2,60

46.      Voditelj prodaje                                                2,60

47.      Vod. sklad. i nabave trupaca                             2,70

48.      Vod. prod. poluf. i proizv. Otpresaka                2,80

49.      Voditelj proizvodnje paleta                                2,80

50.      Voditelj opremanja objekata                             3,00

51.      Tehnolog održavanja                                         3,10

52.      Organizator upravljanja materijalom                   3,10

53.      Rukovoditelj tehničke pripreme                         3,20

54.      Voditelj održavanja                                           3,20

55.      Rukovoditelj razvoja proizvoda                         3,50

56.      Vod. službe ZNR, osiguranja i ekologije            3,50

57.      Voditelj općih i kadrovskih poslova                   3,50

BILOKALNIK – IGMA d.o.o.

1.        Čistač prostorija                                                1,00

2.        Čistač                                                               1,00

3.        Pomoćni radnik                                                 1,10

4.        Poslužitelj stroja                                                1,20

5.        Mornar na po. bageru                                       1,20

6.        Izdavač šljunčanih proizv.                                  1,20

7.        Servirka                                                            1,30

8.        Dostavljač                                                         1,40

9.        Strojar betonare                                                1,40

10.      Vozač viličara                                                   1,40

11.      Rukovatelj viličara                                             1,40

12.      Pomoćni skladištar                                            1,40

13.      Rukovatelj stroja                                               1,50

14.      Strojar                                                              1,50

15.      Ložač kružne peći                                             1,50

16.      Ref. urudžbenog zapisnika                                 1,50

17.      Domaćica                                                         1,50

18.      Ličilac                                                               1,60

19.      Tesar                                                                1,60

20.      Zidar                                                                 1,60

21.      Vozač                                                               1,60

22.      Vozač dizaličar                                                  1,60

23.      Armirač                                                            1,60

24.      Dizaličar                                                            1,60

25.      Administrator                                                    1,60

26.      Disponent                                                         1,60

27.      Blagajnik                                                           1,60

28.      Laborant                                                           1,70

29.      Trgovac                                                            1,70

30.      Autoelektričar                                                   1,70

31.      Glodač                                                              1,70

32.      Rukovatelj postrojenja                                      1,70

33.      Bravar                                                              1,70

34.      Električar                                                          1,70

35.      Mehaničar                                                         1,70

36.      Tokar                                                               1,70

37.      Rukovatelj građ. strojeva                                   1,70

38.      Skladištar                                                          1,70

39.      Referent kadrovskih poslova                             1,70

40.      Tajnica Uprave                                                 1,70

41.      Referent otpreme                                              1,70

42.      Trgovac                                                            1,70

43.      Knjigovođa bilancist                                          1,70

44.      Referent financ. operative                                  1,70

45.      Knjigovođa bilancist I                                        1,80

46.      Kadrovik                                                          1,80

47.      Obračunarac                                                     1,80

48.      Rukovatelj pl. bagera                                        1,80

49.      Referent financ. operative I                                1,80

50.      Referent osiguranja                                            1,80

51.      Poslovođa                                                         2,00

52.      Poslovođa trgovine                                            2,10

53.      Poslovođa građev. operative                             2,10

54.      Komercijalni referent                                         2,10

55.      Pravni referent                                                   2,10

56.      Vodite­lj financ. poslova                                     2,20

57.      Organizator održava­nja                                     2,20

58.      Poslovođa radilišta                                            2,20

59.      Tehnolog održava­nja                                         2,20

60.      Glavni k­njigovođa                                             2,20

61.      Vodite­lj nabave                                                 2,40

62.      Vodite­lj prodaje                                                2,60

63.      Tehnolog pripreme eksploat.                             2,60

64.      Tehnolog pripreme proizvod.                             2,60

65.      Tehnolog građ. pripreme                                   2,60

66.      Tehnolog kontrole kvalitete                                2,60

67.      Tehnolog razvoja                                               2,60

68.      Vodite­lj ekonomskih poslova                             2,60

69.      Vodite­lj elektro servisa                                      2,60

70.      Vodite­lj proizvod­nje                                          2,60

71.      Vodite­lj MIS-a                                                 2,60

72.      Vodite­lj održava­nja                                           2,80

73.      Vodite­lj poslova ZNR                                       2,80

74.      Vod. općih i pravnih poslova                             2,80

75.      Vodite­lj građev. operative                                 2,80

76.      Rukovodite­lj građevinarstva                               3,00

77.      Pravnik                                                             3,20

78.      Tehnički rukovodite­lj eksploata.                        3,30

79.      Projekt Manager                                               3,30

80.      Rukovodite­lj službe računovodstva                    3,50

81.      Rukov. tehničko-tehnološke službe                    3,50

82.      Rukovodite­lj ekonomskih poslova                     3,50

RIVAPACK d.o.o.

1.        Čistačica                                                           1,00

2.        Pomoćni radnik                                                 1,20

3.        Pomoćni radnik u plastici                                   1,40

4.        Opslužite­lj strojeva i kart. i pap.                         1,40

5.        Opslužite­lj strojeva plastike                               1,55

6.        Vozač viličara                                                   1,75

7.        Rukovodite­lj stroja III                                       1,85

8.        Materijalni robni k­njigovođa                              2,00

9.        Kontrolor kvalitete i ref. ZNR                            2,00

10.      Trgovac                                                            2,00

11.      Rukovodite­lj strojeva II                                     2,10

12.      Rukovodite­lj strojeva I                                      2,35

13.      Mehaničar                                                         2,35

14.      Komercijalni referent                                         2,50

15.      Komercijalni i administrativni ref.                       2,50

16.      Poslovođa trgovine                                            2,50

17.      Poslovođa                                                         3,00

18.      Rukovodite­lj komercijale                                   3,20

19.      Ruk. računovodstva i financija                           3,20

20.      Tehnički direktor                                               3,40

BILOKALNIK d.d.

1.        Čistač prostorija                                                1,00

2.        Referent za dionice                                            1,70

3.        Novinar                                                            1,70

4.        Poslovna tajnica                                                1,70

5.        Referent platnog prometa                                  1,80

6.        Tajnica predsjednika Uprave                             1,90

7.        Vozač predsjednika Uprave                              1,90

8.        Koordinator posl. za zašt. i obranu                    3,40

9.        Kontrolor                                                          3,40

10.      Koordinator za energetiku                                 3,50

RED.  NAZIV POSLOVA                               KATEGORIJA

BROJ                                                               UVJETA RADA

BILOKALNIK–INDUSTRIJA PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

1.        Podešivač Welpapa                                             II

2.        Ruk. glave Welpapa                                            II

3.        Pom. ruk. glave Welpapa                                    II

4.        Opslužite­lj stroja–izlagačica                                 II

5.        Rukovate­lj Slotera                                                I

6.        Ulagač-izlagač na Sloteru                                     I

7.        Rukov. linije Bobst                                               I

8.        Ulagač-izlagač linije Bobst                                    I

9.        Ruk. strojeva za ­ljep­lje­nje i šiva­nje                        I

10.      Opslužite­lj strojeva za ­ljep­lje­nje i šiva­nje               I

11.      Rukovate­lj strojeva dorade (svi strojevi)               I

12.      Opslužite­lj strojeva – pom. ruk. strojeva

           dorade (svi)                                                         I

13.      Pomoćni radnik na doradi                                     I

14.      Vozač viličara (kod Welpapa)                              I

15.      Vozač viličara na utovaru i istovaru                       I

16.      Transportni radnik na utovaru i istovaru                 I

17.      Strojar ATK                                                        I

18.      Vatrogasac                                                          I

19.      Kompresorist                                                       I

20.      Održavač zelenih površina                                    I

21.      Održavač kriga                                                    I

22.      Perač-podmazivač                                               I

BILOKALNIK–DRVO d.o.o.

1.        Rukovate­lj gatera                                                II

2.        Rukovate­lj brente                                                II

3.        Rukovate­lj poprečnom pilom                               II

4.        Korač pi­ljenica                                                   III

5.        Pom. korača pi­ljenica i premeteč                         III

6.        Vozač viličara u pilani                                           I

7.        Vozač autodizalice                                               I

8.        Rukovate­lj uzdužnom pilom                                 III

9.        Pom. rukovate­lja uzdužnom pilom                       III

10.      Rukovate­lj automatskim cirkularom                      I

11.      Pom. na strojevima dorade                                   I

12.      Vezač elemenata                                                 II

13.      Sortirer na okretnom stroju                                   I

14.      Vozač viličara u doradi                                         I

15.      Ruk. stroja Gabiani-formatizer                             III

16.      Pom. ruk. stroja Gabiani-formatizer                     III

17.      Ruk. stroja Maka                                                 I

18.      Pom. ruk. stroja Maka                                         I

19.      Skladišni radnik u TV                                           I

20.      Ruk. četverostrane bla­njalice                                I

21.      Pom. ruk. četverostrane bla­njalice                        I

22.      Ruk. stroja za izradu dovratnika                            I

23.      Pom. ruk. stroja za izradu dovratnika                    I

24.      Ruk. stroja za izradu otvora                                  I

25.      Pom. ruk. stroja za izradu otvora                          I

26.      Ruk. mehaničkom kružnom pilom                         I

27.      Pom. ruk. mehaničkom kružnom pilom                 I

28.      Ruk. hidrauličnom pilom                                       I

29.      Pom. ruk. hidrauličnom pilom                               I

30.      Ruk. cink freze                                                     I

31.      Pom. ruk. cink freze                                             I

32.      Ruk. sauter linije                                                   I

33.      Pom. ruk. sauter linije                                           I

34.      Ruk. dvostranom furnirkom                                  I

35.      Pom. rukov. dvostranom furnirkomI

36.      Ruk. linije lakira­nja                                              III

37.      Ulagač-izlagač na liniji lakira­nja                           III

38.      Vozač viličara u tvornici vrata                               I

39.      Popravak vratnih krila                                          I

40.      Uzorkaš                                                               I

41.      Preša                                                                  III

42.      Zaštitar                                                                I

43.      Sastav rama                                                         I

44.      Furnirske škare                                                    I

45.      Spajači furnira                                                      I

46.      Poslužitelj sječke                                                 II

BILOKALNIK – IGMA d.o.o.

1.        Ruk. plovnog bagera                                           II

2.        Rukovate­lj postroje­nja u Š­ljunčari                        II

3.        Mornar na plovnom bageru                                  II

4.        Ruk. građev. strojevima (separacija,

           drobilica)                                                             II

5.        Pom. radnici na građev. Strojevima                      II

6.        Bravar u Š­ljunčari                                                 I

7.        Mehaničar u Š­ljunčari                                           I

8.        Električar u Š­ljunčari                                            I

9.        Ruk. postroj. za proizv. svježe­g betona                II

10.      Strojar za proizvod. svježe­g betona                      II

11.      Ruk. postroje­nja za proizv. betonskih cijev          iII

12.      Strojar za proizvod. betonskih cijevi                     II

13.      Ruk. postroje­nja za proizvod. Galanterije            III

14.      Strojar za proizvod­nju galanterije                         III

15.      Poslužite­lj stroja u Betonari                                  II

16.      Pom. radnik uz ruk. postroje­nja u Betonari           II

17.      Vozač viličara u Betonari                                      I

18.      Mehaničar u Betonari                                           I

19.      Električar u Betonari                                             I

20.      Ruk. postroje­nja u Ciglani                                    II

21.      Vozač viličara (kod peći) u Ciglani                       II

22.      Ložač kružne peći                                               II

23.      Pomoćni radnici u Ciglani                                    III

24.      Poslužite­lj stroja u Ciglani                                    II

25.      Vozač viličara u Ciglani                                        I

26.      Bravar u Ciglani                                                   I

27.      Električar u Ciglani                                               I

28.      Mehaničar u Ciglani                                              I

29.      Vozač kamiona                                                    I

30.      Pomoćni radnici u trgovini                                     I

31.      Vozač viličara i autodizalice                                  I

BILOKALNIK–DRVO d.o.o.

1.        Rukovate­lj gatera                                                II

2.        Rukovate­lj brente                                                II

3.        Rukovate­lj poprečnom pilom                               II

4.        Korač pi­ljenica                                                   III

5.        Pom. korača pi­ljenica i premeteč                         III

6.        Vozač viličara u pilani                                           I

7.        Vozač autodizalice                                               I

8.        Rukovate­lj uzdužnom pilom                                 III

9.        Pom. rukovate­lja uzdužnom pilom                       III

10.      Rukovate­lj automatskim cirkularom                      I

11.      Pom. na strojevima dorade                                   I

12.      Vezač elemenata                                                 II

13.      Sortirer na okretnom stroju                                   I

14.      Vozač viličara u doradi                                         I

15.      Ruk. stroja Gabiani-formatizer                             III

16.      Pom. ruk. stroja Gabiani-formatizer                     III

17.      Ruk. stroja Maka                                                 I

18.      Pom. ruk. stroja Maka                                         I

19.      Skladišni radnik u TV                                           I

20.      Ruk. četverostrane bla­njalice                                I

21.      Pom. ruk. četverostrane bla­njalice                        I

22.      Ruk. stroja za izradu dovratnika                            I

23.      Pom. ruk. stroja za izradu dovratnika                    I

24.      Ruk. stroja za izradu otvora                                  I

25.      Pom. ruk. stroja za izradu otvora                          I

26.      Ruk. mehaničkom kružnom pilom                         I

27.      Pom. ruk. mehaničkom kružnom pilom                 I

28.      Ruk. hidrauličnom pilom                                       I

29.      Pom. ruk. hidrauličnom pilom                               I

30.      Ruk. cink freze                                                     I

31.      Pom. ruk. cink freze                                             I

32.      Ruk. sauter linije                                                   I

33.      Pom. ruk. sauter linije                                           I

34.      Ruk. dvostranom furnirkom                                  I

35.      Pom. rukov. dvostranom furnirkom                       I

36.      Ruk. linije lakira­nja                                              III

37.      Ulagač-izlagač na liniji lakira­nja                           III

38.      Vozač viličara u Tvornici vrata                              I

39.      Popravak vratnih krila                                          I

40.      Uzorkaš                                                               I

41.      Preša                                                                  III

42.      Zaštitar                                                                I

43.      Sastav rama                                                         I

44.      Furnirske škare                                                    I

45.      Spajači furnira                                                      I

46.      Poslužitelj sječke                                                 II

BILOKALNIK – IGMA d.o.o.

1.        Ruk. plovnog bagera                                           II

2.        Rukovate­lj postroje­nja u Š­ljunčari                        II

3.        Mornar na plovnom bageru                                  II

4.        Ruk. građev. strojevima (separacija,

           drobilica)                                                             II

5.        Pom. radnici na građev. strojevima                       II

6.        Bravar u Š­ljunčari                                                 I

7.        Mehaničar u Š­ljunčari                                           I

8.        Električar u Š­ljunčari                                            I

9.        Ruk. postroj. za proizv. svježe­g betona                II

10.      Strojar za proizvod. svježe­g betona                      II

11.      Ruk. postroje­nja za proizv. betonskih cijevi          II

12.      Strojar za proizvod. betonskih cijevi                     II

13.      Ruk. postroje­nja za proizvod. galanterije             III

14.      Strojar za proizvod­nju galanterije                         III

15.      Poslužite­lj stroja u Betonari                                  II

16.      Pom. radnik uz ruk. postroje­nja u Betonari           II

17.      Vozač viličara u Betonari                                      I

18.      Mehaničar u Betonari                                           I

19.      Električar u Betonari                                             I

20.      Ruk. postroje­nja u Ciglani                                    II

21.      Vozač viličara (kod peći) u Ciglani                       II

22.      Ložač kružne peći                                               II

23.      Pomoćni radnici u Ciglani                                    III

24.      Poslužite­lj stroja u Ciglani                                    II

25.      Vozač viličara u Ciglani                                        I

26.      Bravar u Ciglani                                                   I

27.      Električar u Ciglani                                               I

28.      Mehaničar u Ciglani                                              I

29.      Vozač kamiona                                                    I

30.      Pomoćni radnici u trgovini                                     I

31.      Vozač viličara i autodizalice                                  I

RIVAPACK d.o.o.

1.        Pomoćni radnik u plastici                                      I

2.        Opslužite­lj strojeva plastike                                  I

3.        Mehaničar u plastici                                              I

4.        Poslovođa u plastici                                              I

SINDIKATI:                                                                 POSLODAVCI:

SAMOSTALNI SINDIKAT                                             BILOKALNIK

DRVNE I PAPIRNE                                       papirna, drvna i građevinska

INDUSTRIJE HRVATSKE                                 industrija d.d. Koprivnica

Predsjednik                                                                  Predsjednik Uprave

Fra­njo Janeš, v. r.                                            mr. Zdravko Dimač, v. r.

Juraj Koprek, v. r.

SINDIKAT GRADITELJSTVA                BILOKALNIK-INDUSTRIJA

HRVATSKE                                             PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

Sindikalni povjerenik                                                                  Koprivnica

Marijan Indir, v. r.                                                                        Uprava

NEZAVISNI SINDIKAT                   Zlatko Imbriovčan, dipl. ing., v. r.

BILOKALNIK                                         Juraj Španiček, dipl. ing., v. r.

HRVATSKA UDRUGA                             BILOKALNIK-DRVO d.o.o.

SINDIKATA                                                                            Koprivnica

Predsjednik                                                                                   Direktor

Emanek Demeter, v. r.                                       Stanko Radmanić, v. r.

                                                                              BILOKALNIK-IGMA

                                                                                industrija građevinskog

                                                                                          materijala d.o.o.

                                                                                                 Koprivnica

                                                                                                     Direktor

                                                         Alojzije Grgur, dipl. ing. građ., v. r.

                                                                   RIVAPACK industrija papirne

                                                                            ambalaže d.o.o. Viškovo

                                                                                                     Direktor

                                                                                 Anto Lagun­džić, v. r.