Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre

NN 107/2003 (4.7.2003.), Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre

MINISTARSTVO FINANCIJA

1410

Na temelju članka 47. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«, br. 59/01; u nastavku teksta: Zakon), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o uvjetima tehniČke ispravnosti automata za zabavne igre

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje:

1. tehnički pregled automata za zabavne igre (u nastavku teksta: automat),

2. način i mjesto obavljanja tehničkog pregleda automata,

3. izdavanje potvrde (atesta) o tehničkoj ispravnosti automata,

4. označavanje (identifikacija) automata,

5. vođenje evidencije o obavljenim tehničkim pregledima i izdanim potvrdama (atestima),

6. kategorizacija automata,

7. uvjeti dobivanja ovlasti za obavljanje tehničkog pregleda automata.

II. TEHNIČKI PREGLED AUTOMATA

1) Utvrđivanje tehničke ispravnosti automata

Članak 2.

Tehničkim pregledom utvrđuje se ispravnost automata u pogledu:

1. identičnosti automata s tehničkom dokumentacijom pro­izvođača,

2. sigurnosti rada i funkcioniranja uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona,

3. ispravnosti uređaja za upravljanje i igranje.

2) Automati koji podliježu tehničkom pregledu

Članak 3.

(1) Tehničkom pregledu podliježu svi automati prije stav­ljanja u uporabu i za vrijeme uporabe, bez obzira na to jesu li proizvedeni u tuzemstvu ili su uvezeni iz inozemstva. Tehnički pregled obavlja se:

1. pri prvom stavljanju novog automata u uporabu,

2. pri redovitom godišnjem pregledu automata,

3. pri izvanrednom pregledu automata na zahtjev Ministarstva financija (zbog nadzora ili kategorizacije pojedinog tipa automata),

4. pri izvanrednom pregledu automata na zahtjev priređivača.

(2) Tehnički pregled automata obvezan je nakon promjene programske ploče i ponovnog stavljanja automata u uporabu te nakon promjene vlasnika odnosno korisnika automata.

3) Podnošenje zahtjeva za tehnički pregled

Članak 4.

(1)  Tehnički pregled automata obavlja se na zahtjev prire­đivača zabavnih igara.

(2)  Zahtjev za tehnički pregled automata mora sadržavati:

1. naziv pravne ili fizičke osobe priređivača i njezino sjedište odnosno adresu,

2. naznaku vrste i tipa automata za koji se zahtijeva tehnički pregled te njegov tvornički i serijski broj,

3. naziv proizvođača ili uvoznika,

4. dokaz (dokumentaciju) o vlasništvu ili pravu korištenja automata (račun o kupnji automata ili ugovor o najmu automata).

(3)  Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka pri prvom se teh­ničkom pregledu automata prilaže i tehnička dokumentacija proizvođača koja mora sadržavati:

1. certifikat za određeni elektronski automat tipa videoigre koji temeljem Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96) izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo u svezi s elektronskom sigurnosti i radiofrekvencijskim smetnjama,

2. tehnički opis automata te uputu za rukovanje, održavanje i popravak,

3. potvrdu i jamstvo proizvođača.

(4)  Dokument iz točke 1. stavka 3. ovoga članka može zamijeniti potvrda o sukladnosti (nostrifikacija) izdana od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine, br. 55/96).

(5)  Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija može u svako doba zatražiti tehnički pregled isprav­nosti pojedinog automata koji je već u uporabi s važećom potvrdom o tehničkoj ispravnosti.

4) Troškovi tehničkog pregleda

Članak 5.

Troškove tehničkog pregleda snosi priređivač zabavnih igara koji je podnio zahtjev za tehnički pregled automata.

5) Programske ploče automata

Članak 6.

(1)  Rezultat igre na automatima mora ovisiti o spretnosti i iskustvu igrača, pri čemu igrač ne smije ostvarivati dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

(2)  Automat mora sadržavati samo one igre koje su opisane u uputama za uporabu. Programsku ploču automata ugrađuje proizvođač, a mora omogućiti točno ono i samo ono što je opisano u uputama za uporabu te što je sadržano u tehničkom opisu igre.

(3)  Automat mora osiguravati zaštitu svih verzija koje provode program, generiraju slučajne brojeve i nadziru igru, uključujući i sve nosioce podataka i programske kodove.

(4)  Pristup prethodno navedenim sklopovima dopušten je samo ovlaštenim osobama Ministarstva financija i pravnim osobama koje obavljaju tehnički pregled.

(5)  Pristup navedenim sklopovima u slučajevima servisnog zahvata dopušten je i priređivaču uz nazočnost ovlaštene pravne osobe. Svaki zahvat te vrste mora biti upisan u servisnu knjigu i u zapisnik ovlaštene pravne osobe koja obavlja tehnički pregled automata.

III. NAČIN I MJESTO OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA

Članak 7.

Tehnički pregled automata obavlja se u poslovnom prostoru priređivača ili u poslovnom prostoru pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda.

1) Zapisnik o tehničkom pregledu automata

Članak 8.

(1) O tehničkom pregledu automata vodi se zapisnik koji mora biti sastavljen najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan obvezno uručuje podnositelju zahtjeva.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. tvrtku, matični broj i sjedište pravne osobe koja obavlja tehnički pregled,

2. mjesto i datum obavljanja tehničkog pregleda,

3. tvrtku i sjedište podnositelja zahtjeva,

4. podatke o proizvođaču, vrsti i tipu automata, mjesecu i godini proizvodnje, tvorničkom i serijskom broju automata, serijskom broju programskog eprom-čipa te ostale tehničke podatke o automatu,

5. podatke o dokazu vlasništva automata,

6. podatke o tehničkoj dokumentaciji koja je korištena pri obavljanju tehničkog pregleda,

7. podatke o uređajima i opremi korištenima pri obavljanju tehničkog pregleda, s naznakom umjernice,

8. popis ispitanih radnji po redoslijedu izvršavanja i podatke dobivene ispitivanjem,

9. datum početka i završetka tehničkog pregleda.

(3) Zapisnik potpisuje osoba koja je obavila tehnički pregled automata.

(4) Zapisnik o tehničkom pregledu automata obvezan je prilog potvrde o tehničkoj ispravnosti (atestu).

2) Potvrda o tehničkoj ispravnosti automata (atest)

Članak 9.

(1) Na temelju podataka dobivenih tehničkim pregledom i utvrđenih u zapisniku, ovlaštena pravna osoba iz članka 20. stavak 1. ovoga Pravilnika izdaje potvrdu (atest) o tehničkoj ispravnosti automata.

(2) Potvrda (atest) o tehničkoj ispravnosti automata može se izdati samo ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi:

1. da je automat tehnički ispravan u pogledu sigurnosti rada,

2. da automat ima sve propisane i ispravne uređaje za igranje,

3. da automat ispunjava uvjete propisane odredbama Zakona.

3) Označavanje automata

Članak 10.

Nakon obavljenog tehničkog pregleda, pravna osoba ovla­šte­na za obavljanje tehničkog pregleda dužna je na automat, na vidljivom mjestu, istaknuti svoju markicu ili pločicu koja mora biti zaštićena od možebitnih oštećenja.

4) Plombiranje automata

Članak 11.

(1) Nakon obavljenog tehničkog pregleda automata, ako je riječ o elektronskoj videoigri, pravna osoba ovlaštena za obav­ljanje tehničkog pregleda plombirat će programski eprom-čip na programskoj ploči zaštitnom trakom i na taj način zaštiti samu zabavnu igru.

(2) Pravne osobe koje obavljaju tehnički pregled automata zadužuju zaštitnu traku u Središnjem uredu Porezne uprave.

Članak 12.

Nakon obavljenog tehničkog pregleda i postavljanja automata na predviđenu lokaciju, ovlašteni službenici Ministarstva financija izdaju mjesečnu nadzornu markicu sukladno članku 23. Zakona.

IV. IZVJEŠĆA I EVIDENCIJE

Članak 13.

Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je izvješća o obavljenim tehničkim pregledima i izdanim potvrdama (atestima) dostavljati Ministarstvu financija do 15-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 14.

(1) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda obvezna je voditi evidenciju o tehničkim pregledima automata i evidenciju o izdanim potvrdama (atestima).

(2) Evidencija o obavljenim tehničkim pregledima mora sadržavati:

1. redni broj,

2. datum podnošenja zahtjeva za tehnički pregled,

3. naziv (tvrtku), matični broj i sjedište podnositelja zah­tje­va,

4. podatke o automatu (proizvođač, vrsta, tip i godina proizvodnje),

5. datum i mjesto tehničkog pregleda,

6. rezultat tehničkog pregleda (automat ispravan / nije ispravan),

7. serijski broj zaštitne trake,

8. redni broj potvrde o ispravnosti automata (datum i broj iz evidencije o izdanim potvrdama).

(3) Evidencija o izdanim potvrdama o tehničkoj ispravnosti automata (atestima) mora sadržavati:

1. redni broj,

2. naziv, matični broj i sjedište podnositelja zahtjeva za izdavanje potvrde (atesta),

3. datum i mjesto tehničkog pregleda,

4. datum izdavanja potvrde (atesta),

5. redni broj evidencije o obavljenom tehničkom pregledu.

(4) Dokumentacija vezana uz obavljanje tehničkog pregleda čuva se najmanje pet (5) godina.

Članak 15.

(1) Evidencija o izdanim markicama za označavanje automata vodit će se u područnom uredu Porezne uprave koji je markicu izdao.

(2) Izvješće o izdanim markicama za označavanje automata područni su uredi dužni dostavljati Središnjem uredu Porezne uprave do 15-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(3) Ako priređivač u tijeku mjeseca mijenja mjesto uporabe automata, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje nove markice nadležnom područnom uredu Porezne uprave prema mjestu uporabe automata.

 Članak 16.

Evidencija o zaštitnim trakama koje se izdaju pravnim osobama ovlaštenima za obavljanje tehničkog pregleda automata vodi se u Središnjem uredu Porezne uprave.

V. KATEGORIZACIJA AUTOMATA

Članak 17.

(1) Kategorizacija automata provodi se radi svrstavanja određenoga novog tipa automata (proizvedenog u Hrvatskoj ili uvezenog) u automate za zabavne igre.

(2) Kategorizaciju na zahtjev proizvođača ili uvoznika provode sve ovlaštene pravne osobe iz članka 20. stavak 1. ovoga Pravilnika.

(3) Troškove kategorizacije automata snosi proizvođač ili uvoznik automata.

Članak 18.

(1) Zahtjev za dobivanje mišljenja Ministarstva financija mo­ra sadržavati:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda ili odobrenje za obav­ljanje djelatnosti iz kojeg su vidljivi podaci o nazivu, sjedištu i djelatnosti proizvođača ili uvoznika automata,

2. certifikat za određeni tip automata koji u svezi elektronske sigurnosti i radiofrekvencijskih smetnji izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,

3. tehničke podatke o automatu s elektro-shemom,

4. uputu za rukovanje, održavanje i popravak automata,

5. potvrdu i jamstvo proizvođača,

6. pravila igre.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, o određenom se tipu automata dostavljaju i stručna izvješća svih pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje tehničkog pregleda automata.

Članak 19.

Na temelju dostavljene dokumentacije i stručnog izvješća ovlaštenih pravnih osoba, Ministarstvo financija daje mišljenje o tome da li određeni tip automata zadovoljava sve zakonske uvjete o svrstavanju u kategoriju automata za zabavne igre.

VI. OVLAST ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA AUTOMATA

Članak 20.

(1) Tehnički pregled automata obavljaju pravne osobe koje za tu djelatnost ovlasti Ministarstvo financija.

(2) Tehnički pregled automata mogu obavljati pravne osobe koje se ne bave djelatnošću priređivanja igara na sreću i zabavnih igara, iznajmljivanja automata, koje nisu proizvođač, dobavljač, serviser ili ovlašteni zastupnik proizvođača.

(3) Tehnički pregled automata mogu obavljati pravne osobe koje su dobile ovlast od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo – Nacionalne službe za ovlašćivanje ( u nastavku teksta: DZNM – NSO) i ispunjavaju uvjete po standardu HRN EN ISO/IEC 45004.

(4) Ako pravna osoba koja je dosad obavljala tehnički pregled automata nema ovlast od DZNM – NSO da vrši testiranja po standardu HRN EN ISO/IEC 45004 mora u roku dvije godine pribaviti potrebnu ovlast.

1) Uvjeti za dobivanje ovlasti

Članak 21.

(1) Uz zahtjev za dobivanje ovlasti iz članka 20. stavak 1. ovoga Pravilnika, pravna osoba obavezno prilaže sljedeće:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda iz kojega su vidljivi podaci o nazivu, sjedištu i djelatnosti tvrtke (djelatnost tvrtke mora biti ispitivanje i atestiranje automata za zabavne igre),

2. dokaz o posjedovanju opreme za tehnički pregled automata (digitalni i analogni instrumenti za kontrolu mjera zaštite od neizravnog i izravnog dodira dijelova pod naponom te izolacije električnih vodiča, zaporne ure – štoperice, kompleti za mjerenje pojačanja elektronskih sklopova, osciloskopi, logik-testeri i drugi odgovarajući instrumenti za utvrđivanje tehničke ispravnosti automata),

3. potvrdu o zaposlenicima osposobljenima za obavljanje tehničkog pregleda, uz uvjet da je među njima najmanje jedan inženjer elektrotehnike,

4. dokaz da se protiv ovlaštenih osoba ne vodi kazneni postupak,

5. dokaz da raspolaže poslovnim prostorom u kojem može obavljati tehnički pregled (dokaz o vlasništvu ili pravu koriš­tenja).

(2) Pravna osoba koja želi obavljati tehnički pregled automata mora:

1. osigurati neovisnost i objektivnost u poslovanju,

2. čuvati poslovnu tajnu,

3. snositi odgovornost za obavljeni posao.

(3) Ovlast za obavljanje tehničkog pregleda automata pravnim osobama daje Ministarstvo financija na rok pet (5) godina.

(4) Ovlast se na zahtjev pravne osobe može produljiti na još pet (5) godina.

Članak 22.

Pravne osobe koje žele obavljati tehnički pregled automata moraju Ministarstvu financija podnijeti zahtjev za dobivanje ovlasti za tehnički pregled automata, uz koji je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 21. ovoga Pravilnika.

2) Ukidanje ovlasti

Članak 23.

Pravnim osobama ovlaštenima za obavljanje tehničkog pregleda automata koje djelatnost ne obavljaju u skladu s odredbama članka 20. i 21. ovoga Pravilnika, koje nestručno obavljaju djelatnost ili zloporabe ovlasti, te koje se neprofesionalno odnose kod obavljanja djelatnosti, Ministarstvo financija ukinut će izdanu ovlast za obavljanje tehničkog pregleda automata u skladu s važe­ćim zakonskim propisima.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/03-01/6
Urbroj: 513-07/02-01
Zagreb, 22. travnja 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.