Rješenje o dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

NN 107/2003 (4.7.2003.), Rješenje o dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1416

 Na temelju članka 25. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj isprav­nosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi

  RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZDRAVSTVENIM I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

  I.

 U Rješenju ministra zdravstva o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine« br. 20/2001, 93/2002 i 3/2003) u točki II B/ za specijaliziranu djelatnost:, iza rednog broja 5., dodaje se redni broj 6. koji glasi:

 »6. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Tomislavova 1«.

  II.

 Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-09/49
Urbroj: 534-06-01-02/1-03-0001
Zagreb, 13. lipnja 2003.

   Ministar
mr. sc.
Andro Vlahušić, dr. med., v. r.