Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

NN 108/2003 (8.7.2003.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

MINISTARSTVO OBRANE

1430

Na temelju članka 140. stavka 2. Zakona o službi u Oru­ža­nim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj: 33/02 i 58/02) donosim

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA POHVALA I NAGRADA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele (»Narodne novine«, broj: 95/03) iza članka 21. dodaje se nova Glava IV. koja glasi:

»IV. POHVALE I NAGRADE VRHOVNOG ZAPOVJEDNIKA ORUŽANIH SNAGA«

te novi članak 22. koji glasi:

»Članak 22.

Pohvale iz članka 4. ovoga Pravilnika, nagrade iz članka 15. stavak 1. točke 1. i 2., te druge nagrade pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga, može, na vlastiti poticaj ili na prijedlog ministra obrane, odnosno, načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, dodijeliti i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga.«

Članak 2.

Dosadašnja Glava IV. postaje Glava V., a dosadašnji članci 22. do 26. postaju članci 23. do 27.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-04/1
Urbroj: 512-01-03-27
Zagreb, 3. srpnja 2003.

    Ministrica
Željka Antunović, v. r.