Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 111/2003 (15.7.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

1496

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 9. srp­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2539/2
Zagreb, 11. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 129/00. i 51/01.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Kazneni zakonik«.

Članak 2.

U članku 4. riječi: »niti se prema njemu može primijeniti druga kaznenopravna sankcija« brišu se.

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. podstavak 3. briše se.

U stavku 4. iza riječi: »ili teža kazna« dodaju se riječi: »ili kazneno djelo iz glave XIII. ovoga Zakona«.

Članak 4.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kazneni progon, osim u slučajevima navedenim u članku 18. stavku 2. ovoga Zakona, ne može se poduzeti kad protekne određeno vrijeme od počinjenja kaznenog djela, i to:

– trideset godina za kazneno djelo s propisanom kaznom doživotnog zatvora,

– dvadeset godina za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od deset godina zatvora,

– petnaest godina za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od pet godina zatvora,

– deset godina za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od tri godine zatvora,

– pet godina za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od jedne godine zatvora i

– tri godine za ostala kaznena djela.«

Članak 5.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Ako u ovom Zakonu nije drukčije određeno, izrečena se kazna zbog zastare ne može izvršiti kad protekne:

– dvadeset i pet godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od deset godina,

– dvadeset godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od pet godina,

– deset godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od jedne godine,

– pet godina od izrečene kazne zatvora u trajanju do jedne godine i

– tri godine od izrečene novčane kazne kao glavne ili sporedne kazne.«

Članak 6.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Izvršenje kazne doživotnog zatvora i kazni izrečenih zbog kaznenih djela navedenih u članku 18. stavku 2. ovoga Zakona ne zastarijeva.«

Članak 7.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Nema kaznenog djela kad je počinitelj postupao radi toga da od sebe ili drugoga otkloni istodobnu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pri tom je učinjeno zlo manje od onoga koje je prijetilo.

(2) Nije kriv počinitelj koji je počinio protupravnu radnju da bi od sebe ili drugoga otklonio istodobnu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti ako zlo koje je počinjeno nije bilo nerazmjerno teže od zla koje je prijetilo.

(3) Ako je počinitelj u slučaju iz stavka 2. ovoga članka bio u otklonjivoj zabludi o okolnostima koje isključuju krivnju, kaznit će se za nehaj kad zakon za počinjeno djelo propisuje kažnjavanje za nehaj.

(4) Nema krajnje nužde ako je počinitelj bio dužan izložiti se opasnosti.«

Članak 8.

U članku 31. stavku 2. riječ: »neskrivljenu« briše se.

Članak 9.

U članku 34. stavak 3. briše se.

Članak 10.

Naziv članka 35. mijenja se i glasi:

»Počinitelji i sudionici«.

U članku 35. stavku 1. riječ: »Pojedinačni« briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. dvotočka, riječ: »supočinitelji« i zarez brišu se.

Članak 11.

U članku 36. stavku 3. iza riječi: »oslobođenje od kazne« veznik: »ili« zamjenjuje se zarezom, iza riječi: »ublažavanje« dodaju se riječi: »ili pooštravanje«.

Članak 12.

Članak 39. briše se.

Članak 13.

U članku 40. stavku 2. riječi: »u vrijeme ostvarenja zakonskih obilježja kaznenog djela« zamjenjuju se riječima: »u vrijeme počinjenja protupravnog djela«.

Članak 14.

U članku 42. ispred riječi: »smanjeno« dodaje se riječ: »bitno«.

Članak 15.

U članku 43. stavku 2. riječ: »težu« zamjenjuje se riječju: »posebnu«, a iza riječi: »posljedice« dodaje se riječ: »barem«.

Članak 16.

U nazivu članka 46. riječ: »djela« briše se.

 Članak 17.

U nazivu članka 47. riječ: »kaznenog« briše se.

U stavku 1. riječi: »Nije kriv« zamjenjuju se riječima: »Ne postupa s namjerom«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Neće se kazniti za namjeru počinitelj koji je u vrijeme počinjenja djela pogrešno smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi djelo bilo dozvoljeno da su one stvarno postojale.«

Članak 18.

Članak 48. briše se.

Članak 19.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Novčana kazna se izriče u dnevnim dohocima. Ona iznosi najmanje deset, a najviše tristo dnevnih dohodaka, osim za kaznena djela počinjena iz koristoljublja kad iznosi najviše petsto dnevnih dohodaka.

(2) Sud utvrđuje broj dnevnih dohodaka na temelju otegotnih i olakotnih okolnosti navedenih u članku 56. ovoga Zakona, osim onih koje se odnose na imovinske prilike počinitelja.

(3) Prilikom utvrđivanja visine dnevnog dohotka sud će uzeti u obzir počiniteljeve prihode, njegovu imovinu i njegove obiteljske obveze. Kad počinitelj kaznenog djela ne ostvaruje nikakva primanja, ali je vlasnik imovine ili imovinskih prava, sud će utvrditi dnevni dohodak po slobodnoj procjeni, prema vrijednosti te imovine ili imovinskih prava.

(4) U postupku izdavanja kaznenog naloga (članak 446. Zakona o kaznenom postupku) dnevni dohodak utvrđuje se u visini prosječnoga dnevnog dohotka u Republici Hrvatskoj koji na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku utvr­đuje i objavljuje Vrhovni sud Republike Hrvatske svakih šest mjeseci.

(5) U sudskoj odluci mora se navesti broj i visina dnevnih dohodaka. Konačni iznos novčane kazne predstavlja umnožak broja dnevnih dohodaka i visine dnevnog dohotka.

(6) Sud određuje rok za plaćanje novčane kazne koji može iznositi najmanje trideset dana, a najviše šest mjeseci.«

Članak 20.

U članku 53. stavku 1. riječ: »petnaest« zamjenjuje se ri­ječju: »dvadeset«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za najteže oblike kaznenih djela iznimno se može propisati zatvor u doživotnom trajanju (u daljnjem tekstu: doživotni zatvor).«

U stavku 7. druga rečenica briše se.

Članak 21.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»(1) Osuđenik se može otpustiti s izdržavanja kazne zatvora nakon izdržane polovice kazne, a iznimno i nakon izdržane trećine kazne, pod uvjetima određenim u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora.

(2) Osuđenik na doživotni zatvor može se uvjetno otpustiti ako je izdržao dvadeset godina zatvora. Kao izdržana kazna smatra se svako oduzimanje slobode do kojeg je došlo u svezi s kaznenim djelom.

(3) Uvjetni otpust traje do dana kada istječe izrečena kazna, a za osuđenika na doživotni zatvor petnaest godina od dana otpuštanja sa izdržavanja kazne.

(4) Počini li osuđenik dok je na uvjetnom otpustu jedno ili više kaznenih djela za koja mu je izrečena kazna zatvora od šest mjeseci ili teža kazna, sud koji mu je izrekao kaznu opozvat će uvjetni otpust i izreći jedinstvenu kaznu primjenom odredbi članka 60. ovoga Zakona u koju će uračunati dio kazne koju je osuđenik izdržao.

(5) Na način opisan u prethodnom stavku sud može postupiti i kada osuđeniku izreče kaznu zatvora u trajanju kraćem od šest mjeseci. Ako sud ne opozove uvjetni otpust, uvjetni otpust se produžuje za vrijeme koje je osuđenik proveo na izdržavanju kazne zatvora.

(6) Uvjetni se otpust ne može opozvati nakon što su istekle dvije godine od isteka rokova iz stavka 3. ovoga članka.«

Članak 22.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Određujući vrstu i mjeru kazne počinitelju kaznenog djela u granicama koje su zakonom propisane za to djelo, sud će imajući na umu svrhu kažnjavanja, uzeti u obzir sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za počinitelja kaznenog djela (olakotne i otegotne okolnosti) a osobito ove: stupanj krivnje, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede kaznenim djelom zaštićenog dobra, okolnosti u kojima je kazneno djelo počinjeno, okolnosti u kojima je počinitelj živio prije počinjenja kaznenog djela i usklađenosti njegova ponašanja sa zakonima, okolnosti u kojima živi i njegovo ponašanje nakon počinjenoga kaznenog djela, posebno odnos prema oštećeniku i naknadi štete prouzročene kaznenim djelom te ukupnost društvenih i osobnih uzroka koji su pridonijeli počinjenju kaznenog djela.«

Članak 23.

U članku 57. stavku 2. iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

»e) ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora od najmanje osam godina ili više, kazna se može ublažiti do tri godine zatvora.«

Članak 24.

U članku 60. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Jedinstvenu će kaznu sud izreći prema ovim pravilima:

a) ako je za neko kazneno djelo u stjecaju utvrdio kaznu doživotnog zatvora, izreći će samo tu kaznu,

b) ako je za kaznena djela u stjecaju utvrdio kazne zatvora, jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedine kazne, ali ne smije dostignuti zbroj pojedinih kazni niti premašiti dvadeset godina zatvora,

c) ako je za dva ili više kaznenih djela u stjecaju utvrdio kazne zatvora u trajanju duljem od deset godina, sud će izreći jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvadeset godina ili kaznu doživotnog zatvora,

d) ako su za sva kaznena djela u stjecaju propisane kazne zatvora do tri godine, jedinstvena kazna ne može biti veća od osam godina zatvora,

e) ako je za kaznena djela u stjecaju utvrdio novčane kazne, jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedine kazne, ali ne smije dostignuti zbroj pojedinih kazni niti premašiti tristo dnevnih dohodaka, odnosno petsto dnevnih dohodaka kada je barem jedno kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja,

f) ako je za neka kaznena djela u stjecaju utvrdio kazne zatvora a za neke novčane kazne, izreći će jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu novčanu kaznu prema pravilima iz ovoga članka,

g) ako je za kaznena djela u stjecaju utvrdio kazne zatvora i maloljetničkog zatvora, izreći će kaznu zatvora kao jedinstvenu kaznu prema pravilima iz ovoga članka.«

Članak 25.

 U članku 61. stavku 2. riječi: »kaznenih djela« zamjenjuju se riječima: »protupravnih djela prema istom oštećeniku«.

Članak 26.

U članku 62. stavku 1. na kraju druge rečenice točka se briše i dodaju riječi: »osim ako je jedinstvena kazna doživotni zatvor (članak 60. stavak 2. točka a)«.

U stavku 2. riječi: »kaznu dugotrajnog zatvora« brišu se.

Članak 27.

U članku 63. stavku 1. riječi: »kaznu dugotrajnog zatvora« brišu se.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Kazna zatvora, novčana kazna ili globa za prekršaj uračunava se u kaznu za kazneno djelo ako opis tog djela odgovara prekršaju zbog kojeg je izrečena kazna.

(3) Pri uračunavanju po odredbama ovoga članka izjednačuju se dan pritvora, drugog oduzimanja slobode, zatvora, maloljetničkog zatvora i jedan dnevni dohodak novčane kazne za kazneno djelo, te dan zatvora za prekršaj. Svakih započetih 300,00 kuna novčane kazne ili globe izrečene za prekršaj izjed­načuje se s jednim danom zatvora.«

Članak 28.

U članku 67. stavku 1. riječi: »pod uvjetima određenim zakonom« zamjenjuju se riječima: »ako okrivljenik ne počini novo kazneno djelo, kao i pod drugim uvjetima određenim zakonom.«

Članak 29.

U članku 69. stavku 7. riječi: »nakon što je protekla godina dana« zamjenjuju se riječima: »nakon što su protekle dvije godine«.

Članak 30.

U nazivu članka 81. i u članku 81. riječi: »i gospodarske prijestupe« brišu se.

Članak 31.

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sud će oduzeti imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom.«

U stavku 3. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a nije stečena u dobroj vjeri.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako je oštećeniku dosuđen imovinskopravni zahtjev, sud će oduzeti imovinsku korist samo u dijelu koji prelazi dosuđeni imovinskopravni zahtjev.«

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Sud će oduzeti imovinsku korist i ako oštećenika uputi da imovinskopravni zahtjev može ostvarivati u parnici. U tom slučaju oštećenik se može namiriti iz oduzete imovinske koristi ako pokrene parnicu u roku od šest mjeseci od dana pravo­moćnosti odluke kojom je upućen na parnicu i ako u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti odluke kojom je utvrđeno njegovo pravo zatraži namirenje iz oduzete imovinske koristi.

(6) Oštećenik koji u kaznenom postupku nije podnio prijed­log za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva može zahtijevati namirenje iz oduzete imovinske koristi ako pokrene parnicu u roku od tri mjeseca od dana saznanja za presudu kojom se oduzima imovinska korist, a najdalje u roku od dvije godine od pravomoćnosti odluke o oduzimanju imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti odluke kojom je utvrđeno njegovo pravo zatraži namirenje iz oduzete imovinske koristi.«

Članak 32.

U članku 85. stavku 5. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – petnaest godina od prestanka uvjetnog otpusta osuđeniku na doživotni zatvor (članak 55. stavak 3.) ili od oproštene kazne doživotnog zatvora,«.

Članak 33.

Članak 87. briše se.

Članak 34.

Članak 88. briše se.

Članak 35.

U članku 89. stavku 3. u prvoj rečenici riječ: »Državnom pravobraniteljstvu ili« i riječi: »Državni pravobranitelj Republike Hrvatske i njegovi zamjenici« brišu se, iza riječi: »Pučkom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »Pravobraniteljstvu za djecu«, riječi: »Državni odvjetnik Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske«, a iza riječi: »Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske i njegovi zamjenici« dodaju se riječi: »Pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici«. U drugoj rečenici iza veznika: »i« dodaju se riječi: »strani sudac porotnik, domaći i strani arbitar«.

U stavku 6. riječ: »udruženja« zamjenjuje se riječju: »udruge«.

Stavak 23. mijenja se i glasi:

»(23) Zločinačka organizacija je hijerarhijski ustrojeno udruženje od najmanje tri osobe koje djeluje u određenom razdoblju, a udružile su se radi činjenja kaznenih djela s ciljem ostvarivanja imovinske koristi ili ostvarivanja i zadržavanja nadzora nad pojedinim gospodarskim ili drugim djelatnostima.«

U stavku 27. riječi: »telefonski impulsi« zamjenjuju se rije­čima: »telekomunikacijske usluge obračunate u vremenskim mjernim jedinicama«.

U stavku 30. zarez i riječi: »a žive u zajedničkom kućanstvu« brišu se.

Članak 36.

Naziv članka 91. mijenja se i glasi:

»Umorstvo«.

U članku 91. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. tko usmrti suca, suca porotnika, državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili odvjetnika u svezi s obavljanjem dužnosti.«

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 8. riječi: »čuvanja osoba kojima je oduzeta sloboda« zamjenjuju se riječima: »izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera«.

Članak 37.

U članku 96. stavku 1. iza riječi: »počinjeno« dodaju se riječi: »ili pokušano«, a riječi: »tri godine« zamjenjuju se riječima: »pet godina«.

U stavku 2. riječi: »šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam godina«.

U stavku 4. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 38.

U članku 97. stavku 6. riječi: »najmanje pet godina« zamjenjuju se riječima: »od pet do petnaest godina«.

Članak 39.

U članku 98. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 40.

U članku 99. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 2. riječi: »od šest mjeseci do osam godina« zamjenjuju se riječima: »od jedne do deset godina«.

U stavku 3. riječi: »od jedne do deset godina« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Stavak 4. briše se.

Članak 41.

Naziv članka 100. mijenja se i glasi:

»Teška tjelesna ozljeda na mah«.

U članku 100. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

U stavku 2. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 3. riječi: »šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam godina«.

Članak 42.

Naziv članka 101. mijenja se i glasi:

»Teška tjelesna ozljeda iz nehaja«.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»Tko kazneno djelo teške tjelesne ozljede iz članka 99. stavka 1. i 2. ovoga Zakona počini iz nehaja, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.«

Članak 43.

U članku 103. stavku 1. riječ: »osobito« i riječi: »(članak 99. stavak 2.)« brišu se, a riječ: »jedne« zamjenjuju se riječju: »tri«.

Članak 44.

U članku 104. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom do stopedeset dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine«.

U stavku 2. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

U stavku 3. riječi: »tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »jedne do pet godina«.

Članak 45.

U članku 105. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

U stavku 2. riječi: »tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »jedne do pet godina«.

Članak 46.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»(1) Tko uskrati ili ograniči građaninu pravo na rad, slobodu rada, slobodni izbor zvanja ili zaposlenja, dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima, pravo na zaradu ili bez opravdanog razloga ne isplati plaću radniku u propisanom razdoblju, prava iz zdravstvenog ili mirovinsko-invalidskog osiguranja ili ne prijavi radnika tijelima zdravstvenog ili mirovinsko-invalidskog osiguranja, zakonom određeno radno vrijeme i odmor, prava na posebnu zaštitu određenih skupina radnika, prava iz nezaposlenosti, prava u svezi s porodom, materinstvom i njegom djece ili druga prava iz rada što su utvrđena zakonom, sudskom odlukom ili kolektivnim ugovorom,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

 (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i tko ne izvrši pravomoćnu sudsku odluku kojom je odlučeno o vraćanju radnika na posao.«

Članak 47.

U članku 124. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuju se riječju: »tri«.

U stavku 4. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 48.

U članku 125. stavku 2. iza riječi: »ozlijediti« dodaju se riječi: »ili je taocu teško narušeno zdravlje, ili su prouzročene druge teške posljedice«, a riječi: »jedne do deset« zamjenjuju se riječima: »tri do dvanaest«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena smrt taoca, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 49.

U članku 128. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom do stopedeset dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine«.

U stavku 3. riječi: »a za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka povodom prijedloga« brišu se.

Članak 50.

U članku 129. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom do stopedeset dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine«.

U stavku 2. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

U stavku 3. riječi: »većem broju« zamjenjuju se riječju: »više«, a riječi: »tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se rije­čima: »šest mjeseci do pet godina«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kazneni postupak za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka pokreće se privatnom tužbom, a za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka povodom prijedloga.«

Članak 51.

U članku 131. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuju se riječju: »tri«.

U stavku 2. riječi: »ili tko neovlašteno prisluškuje ili snimi tuđe poruke u računalnom sustavu«, brišu se.

U stavku 3. riječi: »tri godine« zamjenjuju se riječima: »pet godina.«

Članak 52.

U članku 133. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka ili« brišu se, a riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

Stavak 2. briše se.

Članak 53.

U članku 139. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 54.

U članku 140. iza riječi: »Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »Državnoga odvjetničkog vijeća«, ispred riječi: »Državnog odvjetnika« dodaje se riječ: »Glavnog«, a riječi: »Državnog pravobranitelja Republike Hrvatske ili njegova zamjenika« brišu se.

Članak 55.

Iza članka 151. dodaje se naziv i članak 151.a koji glase:

»VeliČanje faŠistiČkih, nacistiČkih i drugih totalitarnih drŽava i ideologija ili promicanje rasizma i ksenofobije

Članak 151.a

(1) Tko proizvodi, prodaje, uvozi ili izvozi, putem raču­nalnog sustava ili na drugi način čini dostupnim javnosti ili u tom cilju posjeduje u većim količinama promidžbeni materijal kojim se veličaju fašističke, nacističke ili druge totalitarne države, organizacije ili ideologije koje zagovaraju, promiču ili potiču mržnju, diskriminaciju ili nasilje prema bilo kojem pojedincu ili skupini na temelju razlike u rasi, boji kože, spolu, seksualnoj orijentaciji, nacionalnom ili etničkom podrijetlu, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju.

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Nema kaznenog djela ako se materijal iz stavka 1. ovoga članka priprema ili čini dostupnim javnosti radi istraživanja, u umjetničke ili znanstvene svrhe te u cilju izvješćivanja o događajima u sadašnjosti ili povijesti.

(3) Predmeti i sredstva iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se.«

Članak 56.

U članku 157. stavku 1. iza riječi: »poduzme agresivni rat« dodaje se riječ: »izdavajući«.

Članak 57.

Iza članka 157. dodaje se naziv i članak 157.a koji glase:

»ZloČin protiv ČovjeČnosti

Članak 157.a

Tko kršeći pravila međunarodnog prava u sklopu širokog ili sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog pučanstva, uz znanje o tom napadu, naredi da se druga osoba usmrti, da se radi potpunog ili djelomičnog istrebljenja nekom civilnom pučanstvu nametnu životni uvjeti koji mogu dovesti do njegova uništenja, da se trguje nekom osobom, poglavito ženom ili djetetom ili da se neka osoba porobljuje na drugi način tako da se nad njom vrše pojedine ili sve ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva, da se druge osobe prisilno premještaju putem izgona ili drugih prisilnih mjera sa područja na kome zakonito borave, da se osoba kojoj je oduzeta sloboda ili je pod nadzorom muči tako da joj se namjerno nanose teške tjelesne ili duševne boli ili patnje, da se neka osoba siluje ili da se nad njom izvrši neko drugo spolno nasilje ili da se žena koja je nasilno zatrudnjela namjerno drži u zatočenju kako bi se utjecalo na etnički sastav nekog pučanstva, da se druga osoba progoni tako da joj se namjerno i u velikoj mjeri oduzmu temeljna prava zato što pripada određenoj skupini ili zajednici, da se u ime ili uz dopuštenje, potporu ili pristanak države ili političke organizacije uhite, drže u zatočeništvu ili otmu druge osobe a da se nakon toga ne prizna da je tim osobama oduzeta sloboda ili da se uskrati obavijest o sudbini tih osoba ili mjestu na kome se nalaze ili da se u okviru institucionaliziranog režima sustavnog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad drugom rasnom skupinom ili skupinama i u namjeri održavanja takvog režima počini neko nečovječno djelo opisano u ovom članku ili djelo slično nekom od tih djela (zločin apartheida), ili tko počini neko od navedenih djela,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom doživotnog zatvora.«

Članak 58.

U članku 158. stavku 1. riječi: »prisiljavanje na prostituciju ili silovanje« zamjenjuju se riječima: »silovanje, spolno porobljavanje, prisiljavanje na prostituciju ili izazivanje prisilne trudnoće, prisilne sterilizacije ili kojeg drugog oblika spolnog nasilja«, a iza riječi: »ili protuzakonito izdaje novac«, dodaju se riječi: »ili da se namjerno usmjerava napad protiv osoba, uređaja, materijala, jedinica ili vozila uključenih u humanitarnu pomoć ili misiju održavanja mira sukladno Povelji Ujedinjenih naroda, ili da se prava i radnje državljana neprijateljske strane proglašavaju zabranjenim, suspendiranim ili nedopuštenim u sudskom postupku, ili da se skrnavi osobno dostojanstvo, ili da se iskorištava prisutnost civila ili drugih zaštićenih osoba da se određena mjesta, područja ili vojne snage zaštite od vojnih operacija, ili da se djeca mlađa od petnaest godina novače u nacionalne oružane snage ili se koriste u aktivnom sudjelovanju u neprijateljstvima«.

Članak 59.

U članku 167. stavku 2. riječi: »najmanje pet godina« zamje­njuju se riječima: »od pet do petnaest godina«.

Članak 60.

Iza članka 167. dodaje se naziv i članak 167.a koji glase:

»Zapovjedna odgovornost

Članak 167.a

»(1) Za kaznena djela iz članka 156. do 167. ovoga Zakona kaznit će se kao počinitelji vojni zapovjednik ili druga osoba koja stvarno djeluje kao vojni zapovjednik ili nadređena civilna osoba ili druga osoba koja u civilnoj organizaciji ima stvarnu vlast zapovijedanja ili nadzora, ako su znali da podređeni čine ta kaznena djela ili se spremaju počiniti ih, a nisu poduzeli sve razborite mjere kako bi ih u tome spriječili. U tom slučaju neće se primijeniti odredba članka 25. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Osobe navedene u stavku 1. ovoga članka koje su morale znati da se podređeni spremaju počiniti jedno ili više kaznenih djela iz članka 156. do 167. ovoga Zakona pa zbog propuštanja dužnog nadzora nisu poduzele sve razborite mjere kojima bi se spriječilo počinjenje tih kaznenih djela,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(3) Osobe navedene u stavku 1. ovoga članka koje ne proslijede stvar nadležnim vlastima u cilju provođenja istrage i kaznenog progona nad neposrednim počiniteljima,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.«

Članak 61.

U članku 169. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tko s ciljem izazivanja ozbiljne zastrašenosti pučanstva, prisiljavanja strane države ili međunarodne organizacije da što učini, ne učini ili trpi, ili ozbiljnog ugrožavanja temeljnih ustavnih, političkih ili gospodarskih vrijednosti strane države ili međunarodne organizacije počini kazneno djelo iz članka 170. do 172., 179. i 181. ovoga Zakona, ili prouzroči eksploziju ili požar ili kakvom općeopasnom radnjom ili sredstvom izazove opasnost za ljude ili imovinu ili izvrši otmicu neke osobe ili počini neko drugo nasilje koje može ozbiljno naškoditi stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Tko ozbiljno prijeti da će počiniti kazneno djelo iz stav­ka 1. ovoga članka,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 62.

U članku 171. stavku 1. riječi: »najmanje jednu godinu« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 63.

U članku 173. stavku 1. iza riječi: »neovlašteno« dodaju se riječi: »radi prodaje ili stavljanja u promet na drugi način«, a riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od jedne do dvanaest godina«.

U stavku 2. briše se riječ: »posjeduje«, a riječi: »jedne do dvanaest« zamjenjuju se riječima: »tri do petnaest«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine, ili kaznom doživotnog zatvora.«

Članak 64.

Naziv članka 175. mijenja se i glasi:

»Trgovanje ljudima i ropstvo«.

Članak 175. mijenja se i glasi:

»(1) Tko kršeći pravila međunarodnog prava uporabom sile, ili prijetnjom uporabe sile, prijevarom, otmicom, zlouporabom položaja ili ovlasti vrbuje, kupi, proda, preda, prevozi, prevede, potiče ili posreduje u kupnji, prodaji ili predaji, skriva ili prima osobu radi uspostave ropstva ili njemu sličnog odnosa, prisilnog rada ili služenja, seksualnog iskorištavanja ili nedopustivog presađivanja dijelova ljudskog tijela, ili tko osobu drži u ropstvu ili njemu sličnom odnosu,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno u odnosu na dijete ili maloljetnu osobu,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

 (3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije, ili je počinjeno u odnosu na veći broj osoba, ili je prouzročena smrt jedne ili više osoba,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom doživotnog zatvora.

(4) Tko nabavlja ili osposobljava sredstva, uklanja prepreke, stvara plan ili se dogovara s drugim, ili poduzme drugu radnju kojom se stvaraju uvjeti za izravno počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(5) Tko oduzme ili uništi osobnu iskaznicu, putovnicu ili drugi identifikacijski dokument kod počinjenja kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

(6) Tko se posluži ili omogući drugoj osobi da se posluži seksualnim uslugama, ili u druge nedozvoljene svrhe iskoristi osobu za koju zna da je žrtva trgovanja ljudima,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(7) Bez utjecaja je na postojanje kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka okolnost je li osoba pristala na prisilni rad ili služenje, seksualno iskorištavanje, ropstvo ili ropstvu sličan odnos ili nedopustivo presađivanje dijelova svoga tijela.«

Članak 65.

U članku 177. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. doveden u opasnost život ili sigurnost osoba koje se prevode preko granice ili je s njima postupano na nečovječni ili ponižavajući način,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 66.

U članku 178. stavku 1. riječi: »tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 2. riječi: »šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam godina«.

Članak 67.

U članku 180. stavku 1. riječi: »najmanje jednu godinu« zamjenjuju se riječima: »od jedne do petnaest godina«.

Članak 68.

U članku 181. stavku 3. riječi: »otmice broda ili plutajućeg objekta« zamjenjuju se riječima: »otmice zrakoplova ili broda«, a riječ: »gusarstva« zamjenjuje se riječima: »morskog i zračnog razbojništva.«

Članak 69.

U članku 187. stavku 1. riječi: »156., 158., 159. i 160.« zamjenjuju se riječima: »156. do 160., članka 169. do 172., 179. i 181.«, a riječi: »jedne do osam« zamjenjuju se riječima: »tri do petnaest«.

U stavku 2. riječi: »šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam godina«.

U stavku 3. riječ: »pravodobnim« briše se.

U stavku 4. riječ: »neko« briše se, a riječi: »navedeno u stav­ku« zamjenjuju se riječima: »iz stavka«.

Članak 70.

Iza članka 187. dodaju se nazivi i članci 187.a i 187.b koji glase:

»Pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaŠtiĆenih meĐunarodnim pravom

Članak 187.a

Tko nabavlja ili osposobljava sredstva, uklanja prepreke, pribavlja ili osigurava novčana ili druga financijska sredstva, stvara plan ili se dogovara s drugima ili poduzme drugu radnju kojom se stvaraju uvjeti za izravno počinjenje kaznenih djela iz članka 156. do 160., članka 169. do 172., 179. i 181. ovoga Zakona,                        

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

Naknadna pomoĆ poČinitelju kaznenog djela protiv vrijednosti zaŠtiĆenih meĐunarodnim pravom

Članak 187.b

(1) Tko počinitelja kaznenog djela iz članka 156. do 160., članka 169. do 172., 179. i 181. ovoga Zakona sakrije, daje mu hranu, odjeću, novac ili ga na drugi način zbrinjava da bi otežao njegovo otkrivanje ili uhićenje,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

(2) Neće se kazniti za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka osoba kojoj je počinitelj kaznenog djela bračni drug, osoba s kojom živi u izvanbračnoj zajednici, rođak po krvi u pravoj liniji, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima žive u izvanbračnoj zajednici.«

Članak 71.

U članku 188. stavku 2., 3. i 4. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 72.

U članku 189. stavku 4. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 73.

U članku 192. stavku 2. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 74.

U članku 196. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako je raspačavanje pornografskog sadržaja iz stavka 1. ovoga članka počinjeno putem računalne mreže na način da je time omogućen pristup većem broju osoba,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »počinjenje kaznenog djela iz stavka 1.« i riječi: »počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 75.

U članku 197. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 76.

Članak 202. briše se.

Članak 77.

U članku 203. riječi: »klevetničkom sadržaju iz članka 200. stavka 1. i 2.,« i riječi: »i predbacivanja za kazneno djelo iz članka 202. ovoga Zakona«, brišu se.

Članak 78.

U članku 204. stavku 1. brojka: »202« zamjenjuje se brojkom: »201«.

U stavku 2. brojka: »202« zamjenjuje se brojkom: »201«.

Članak 79.

U članku 205. riječi: »i predbacivanja kaznenog djela počinjenih putem tiska, radija ili televizije« brišu se.

Članak 80.

U članku 210. stavku 2. riječi: »tri mjeseca« zamjenjuju se riječju: »jedne«.

Članak 81.

U članku 213. stavku 3. riječi: »tri mjeseca« zamjenjuju se riječju: »jedne«.

Članak 82.

U članku 214. stavku 3. riječi: »tri mjeseca« zamjenjuju se riječju: »jedne«.

Članak 83.

U članku 216. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«

Stavak 5. briše se.

Članak 84.

U članku 217. stavku 1. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »deset«.

U stavku 3. riječi: »Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »Kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina«.

U stavku 4. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Stavak 5. briše se.

Članak 85.

U članku 218. stavku 2. riječ: »dvanaest« zamjenjuje se riječju: »petnaest«.

Članak 86.

U članku 219. stavku 2. riječ: »dvanaest« zamjenjuje se riječju: »petnaest«.

Članak 87.

U članku 220. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

U stavku 3. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 4. riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

U stavku 5. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se, a riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »jedne godine«.

U stavku 6. brojka: »1.« i zarez brišu se.

Članak 88.

Naziv članka 221. mijenja se i glasi:

»Neovlaštena uporaba motornog vozila«.

Članak 221. mijenja se i glasi:

»(1) Tko neovlašteno uporabi tuđe motorno vozilo,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Za pokušaj kaznenog djela iz ovoga članka počinitelj će se kazniti.«

Članak 89.

U članku 222. stavku 3. riječi: »povodom prijedloga« zamje­njuju se riječima: »privatnom tužbom«, a riječi: »kada je oštećena stvar velike vrijednosti« zamjenjuju se riječima: »ako se ne radi o šteti male vrijednosti.«

Članak 90.

Naziv članka 223. mijenja se i glasi:

»Povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava«.

Članak 223. mijenja se i glasi:

»(1) Tko unatoč zaštitnim mjerama neovlašteno pristupi računalnim podacima ili programima,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko onemogući ili oteža rad ili korištenje računalnih sustava, računalnih podataka ili programa ili računalnu komunikaciju,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(3) Tko ošteti, izmijeni, izbriše, uništi ili na drugi način učini neuporabljivim ili nedostupnim tuđe računalne podatke ili raču­nalne programe,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(4) Tko presreće ili snimi nejavni prijenos računalnih podatka koji mu nisu namijenjeni prema, unutar ili iz računalnog sustava, uključujući i elektromagnetske emisije računalnog sustava koji prenosi te podatke, ili tko omogući nepozvanoj osobi da se upozna s takvim podacima,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(5) Ako je kazneno djelo iz stavka 1., 2., 3. ili 4. ovoga članka počinjeno u odnosu na računalni sustav, podatak ili program tijela državne vlasti, javne ustanove ili trgovačkog društva od posebnoga javnog interesa, ili je prouzročena znatna šteta,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

(6) Tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, prodaje, posjeduje ili čini drugome dostupne posebne naprave, sredstva, računalne programe ili računalne podatke stvorene ili prilagođene za činjenje kaznenog djela iz stavka 1., 2., 3. ili 4. ovoga članka,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(7) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci stvoreni, korišteni ili prilagođeni za činjenje kaznenih djela, a kojima je počinjeno kazneno djelo iz stavka 1., 2., 3. ili 4. ovoga članka oduzet će se.

(8) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1., 2., 3. ili 4. ovoga članka počinitelj će se kazniti.«

Članak 91.

Iza članka 223. dodaje se naziv i članak 223.a koji glase:

»RaČunalno krivotvorenje

Članak 223.a

(1) Tko neovlašteno izradi, unese, izmijeni, izbriše ili učini neuporabljivim računalne podatke ili programe koji imaju vrijednost za pravne odnose, u namjeri da se oni uporabe kao pravi ili sam uporabi takve podatke ili programe,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. počinjeno u odnosu na računalne podatke ili programe tijela državne vlasti, javne ustanove ili trgovačkog društva od posebnog javnog interesa, ili je prouzročena znatna šteta,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

(3) Tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, prodaje, posjeduje ili čini drugome dostupne posebne naprave, sredstva, računalne programe ili računalne podatke stvorene ili prilagođene za činjenje kaznenog djela iz stavka 1. ili 2. ovoga članka,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(4) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci stvoreni, korišteni ili prilagođeni za činjenje kaznenih djela, a kojima je počinjeno kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka oduzet će se.

(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.«

Članak 92.

U članku 224. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.«

Stavci 2., 3. i 7. brišu se, a dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 8. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako je počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je to kazneno djelo počinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 3. riječi: »ili je prouzročena mala imovinska šteta« i riječi: »ili prouzročenja takve štete« brišu se.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 4. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 5. riječi: »iz stavka 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3. i 4.«.

Članak 93.

Iza članka 224. dodaju se nazivi i članci 224.a i 224.b koji glase:

»RaČunalna prijevara

Članak 224.a

(1) Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist izmijeni tuđe računalne podatke ili računalne programe ili na drugi način utječe na njihovo korištenje i na taj način prouzroči štetu drugome,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, prodaje, posjeduje ili čini drugome dostupne posebne naprave, sredstva, računalne programe ili računalne podatke stvorene ili prilagođene za činjenje kaznenog djela iz stavka 1. ili 2. ovoga članka,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(3) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci stvoreni, korišteni ili prilagođeni za činjenje kaznenih djela, a kojima je počinjeno kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka oduzet će se.

(4) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

LanČana igra

Članak 224.b

Tko organizira ili promiče igru u kojoj igrač koji je uložio sredstva može očekivati dobitak samo ako pridobije daljnje igrače,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.«

Članak 94.

U članku 225. stavku 1. i 2. riječi: »i zatim prijavi štetu« brišu se.

Stavci 3. do 5. brišu se.

Članak 95.

U članku 226. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka ili« brišu se, a riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

Članak 96.

Članak 227. briše se.

Članak 97.

U članku 231. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 98.

U članku 233. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 99.

U članku 236. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako je djelo iz stavka 1. počinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«

Članak 100.

U članku 237. iza riječi: »članka 224. stavka 1.« brišu se riječi: »i 2.«, a dodaju riječi: »članka 224.a stavka 1., članka 224.b«, a iza brojke: »236.« dodaju riječi: »stavka 1.«.

Čanak 101.

U članku 249. stavku 1. iza riječi: »članka 244. stavka 1. i 2.,« dodaju se riječi: »članka 245. stavka 1.,«.

Članak 102.

U članku 250. stavku 3. riječ. »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 103.

U članku 259. stavak 3. briše se.

Članak 104.

Iza članka 261. dodaje se naziv i članak 261.a koji glase:

»Protupravna eksploatacija rudnog blaga

Članak 261.a

(1) Tko protivno propisima ili odlukama nadležnih državnih tijela obavlja eksploataciju rudnog blaga,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini u posebno zaštićenom području prirode,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je kaznenim djelom stavka 1. i 2. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve koristi ili prouzročenja takve štete,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(4) Predmeti namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela ili predmeti nastali počinjenjem kaznenog djela oduzet će se.

(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.«

Članak 105.

U članku 262. stavku 3. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«, a ispred riječi: »ovoga« dodaju se riječi: »članka 258. stavka 1. i članka 259. stavka 1.«.

 

Članak 106.

U članku 263. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Tko nabavlja ili osposobljava sredstva, uklanja prepreke, stvara plan ili se dogovara s drugim ili poduzme drugu radnju kojom se ostvaruju uvjeti za izravno počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka,

 kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.«

Članak 107.

Naziv članka 272. mijenja se i glasi:

»Ugrožavanje javnog prometa«.

U članku 272. stavku 1. riječ: »Tko« zamjenjuje se riječima: »Sudionik u prometu koji«.

U stavku 4. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »osam«.

Članak 108.

Iza članka 272. dodaje se naziv i članak 272.a koji glase:

»UgroŽavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom

Članak 272.a

(1) Tko uništenjem ili oštećenjem vozila, uništenjem, uklanjanjem ili oštećenjem prometnih uređaja, postavljanjem prepreka ili na drugi način izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu velikih razmjera,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. počinjeno iz nehaja,

počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. prouzročena teška tjelesna ozljeda neke osobe ili imovinska šteta velikih razmjera,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. prouzročena smrt jedne ili više osoba,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

(5) Ako je kaznenim djelom iz stavka 2. prouzročena teška tjelesna ozljeda neke osobe ili imovinska šteta velikih razmjera,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(6) Ako je kaznenim djelom iz stavka 2. prouzročena smrt jedne ili više osoba,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.«

Članak 109.

U članku 274. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 4. ovoga članka počinitelj će se kazniti.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 110.

U članku 275. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 4. ovoga članka počinitelj će se kazniti.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 111.

Naziv članka 279. mijenja se i glasi:

»Pranje novca«.

U članku 279. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stav­lja se zarez i dodaju riječi: »kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina«.

Članak 112.

U članku 281. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko kao odgovorna osoba u pravnoj osobi počini kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Počinitelj će se kazniti za kazneno djelo iz ovoga članka samo ako je otvoren stečajni postupak.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 113.

Naziv članka 282. mijenja se i glasi:

»Prouzročenje stečaja«.

U članku 282. stavku 1. riječi: »obustavljajući naplaćivanje svojih tražbina« brišu se, a riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Istom kaznom kaznit će se tko radnjama opisanim u stavku 1. ovoga članka izazove svoju prezaduženost ili nesposobnost za plaćanje.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »kazneno djelo iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »kaznena djela iz stavka 1. i 2.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Počinitelj će se kazniti za kazneno djelo iz ovoga članka samo ako je otvoren stečajni postupak.«

Članak 114.

U članku 286. riječi: »ili tko drugi« zamjenjuju se riječima: »ili druga pravna ili fizička osoba«.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako iznos obveze čije se plaćanje izbjegava prelazi tristo tisuća kuna,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.«

Članak 115.

Naziv članka 288. mijenja se i glasi:

»Zlouporaba monopolističkog ili vladajućeg položaja na tržištu«.

Članak 288. mijenja se i glasi:

»Tko u pravnoj osobi zlouporabi utvrđeni monopolistički ili vladajući položaj na tržištu Republike Hrvatske na način da sklopi sporazum ili izvrši radnju kojom se pravna osoba, odnosno potrošači ograničavaju ili sprječavaju u slobodnom prometu robe i usluga, odnosno pristupu tržištu, ili sklopi sporazum ili izvrši radnju kojom se stvara koncentracija radi postizanja mono­polističkog položaja ili znatnog jačanja utvrđenoga vladajućeg položaja, a koje dovode do ukidanja ili znatnog i trajnog ograničavanja konkurencije na tržištu Republike Hrvatske,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«

Članak 116.

Članak 291. briše se.

Članak 117.

Članak 292. briše se.

 Članak 118.

Članak 293. briše se.

Članak 119.

Članak 294. briše se.

Članak 120.

Iza članka 294. dodaju se nazivi i članci 294.a, 294.b i 294.c koji glase:

»Zlouporaba povjerenja

Članak 294.a

»(1) Tko povrijedi dužnost skrbi o tuđim imovinskim interesima koja se temelji na zakonu, odluci upravne ili sudbene vlasti, pravnom poslu ili odnosu povjerenja i na taj način onome o čijim se imovinskim interesima dužan brinuti prouzroči štetu ili pribavi sebi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi imovinsku korist,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena šteta velikih razmjera ili je pribavljena znatna imovinska korist, a počinitelj je postupao s ciljem prouzročenja takve štete ili s ciljem pribavljanja takve imovinske koristi,

kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

Primanje mita u gospodarskom ili
drugom poslovanju

Članak 294.b

(1) Odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili koja primi obećanje dara ili kakve druge koristi da prilikom sklapanja posla ili pružanja usluge pogoduje drugoga tako da prouzroči štetu onome koga zastupa,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(2) Odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili koja primi obećanje dara ili kakve druge koristi kao protuuslugu za sklapanje posla ili pružanje usluge,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Primljeni dar ili druga imovinska korist oduzet će se.

Davanje mita u gospodarskom ili drugom poslovanju

Članak 294.c

(1) Tko odgovornoj osobi dade ili obeća dar ili kakvu drugu korist da prilikom sklapanja posla ili pružanja usluge pogoduje drugoga tako da prouzroči štetu onome koga zastupa, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju odgovorne osobe,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko odgovornoj osobi dade ili obeća dar ili kakvu drugu korist kao protuuslugu za sklapanje posla ili pružanje usluge, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju odgovorne osobe,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je dao mito na zahtjev odgovorne osobe i prijavio djelo prije njegova otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, oslobodit će se kazne.

(4) Dar ili imovinska korist u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, vratit će se davatelju.«

Članak 121.

U članku 299. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

U stavku 2. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Članak 122.

U članku 300. stavku 4. briše se veznik: »i«, a iza riječi: »skrbništva« dodaju se riječi: »i djelatnik odgojno-obrazovne ustanove«.

Članak 123.

U članku 303. stavku 1. iza riječi: »iskaz«, dodaju se riječi: »nalaz ili mišljenje ili nešto lažno prevede«, a riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena osuda nedužnog okrivljenika ili druge osobito teške posljedice za okrivljenika u kaznenom postupku,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.«

Članak 124.

U članku 304. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tko s ciljem da navede na davanje lažnog iskaza ili da spriječi ili oteža dokazivanje prema svjedoku ili vještaku u postupku pred sudom, upravnom postupku, postupku pred javnim bilježnikom ili stegovnom postupku uporabi silu, prijetnju ili kakav drugi oblik prisile ili im obeća, nudi ili dade dar ili kakvu drugu korist,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.«

Članak 125.

Naziv članka 309. mijenja se i glasi:

»Ometanje pravde«.

U članku 309. stavku 1. riječi: »državnog pravobranitelja« brišu se, a riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječju: »jedne«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Tko grubim vrijeđanjem ili omalovažavanjem ometa rad neke od osoba navedenih u stavku 1. ovoga članka,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »iznosi svoje mišljenje« zamjenjuju se riječima: »sustavno iznosi mišljenje«, riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se, a riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječju: »jedne«.

Dosadašnji stavak 3. briše se.

Članak 126.

U članku 311. stavku 2. riječi: »mjenice, čeka« brišu se.

Članak 127.

U članku 317. stavku 1. riječi: »tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 2. riječi: »šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam godina«.

Članak 128.

U članku 318. stavku 1. riječi: »tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 3. riječi: »šest mjeseci do pet godina« zamjenjuje se riječima: »jedne do deset godina«.

Članak 129.

U članku 319. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 130.

U članku 322. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »jedne godine«.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Tko obavijesti policiju ili drugu javnu službu koja osigurava red ili pruža pomoć o navodnom događaju koji iziskuje hitno djelovanje te službe, iako zna da to nije istina,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.«

Članak 131.

Članak 327. briše se.

Članak 132.

Članak 329. briše se.

Članak 133.

Naziv članka 334. mijenja se i glasi:

»Izradba, nabavljanje i posjedovanje oružja i sredstava namijenjenih počinjenju kaznenog djela«.

U članku 334. stavku 1. iza riječi: »nabavlja« dodaje se riječ: »posjeduje«.

Članak 134.

Članak 337. mijenja se i glasi:

»(1) Službena osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi pribavi neimovinsku korist ili drugome prouzroči štetu,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Službena osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi pribavi imovinsku korist,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 2. ovoga članka pribav­ljena znatna imovinska korist,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.«

Članak 135.

Iza članka 337. dodaje se naziv i članak 337.a koji glase:

»KrŠenje zakona u sudskom postupku

Članak 337.a

(1) Sudac, sudac porotnik, državni odvjetnik ili njegov zamjenik koji prilikom vođenja sudskog postupka ili donošenja odluke prekrši zakon s ciljem da jednoj stranci pribavi korist ili nanese štetu,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako su kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročene teške posljedice za okrivljenika u kaznenom postupku,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.«

Članak 136.

Članak 338. mijenja se i glasi:

»Službena osoba u tijelima državne vlasti i jedinicama područne i lokalne samouprave koja radi pribavljanja imovinske koristi u svojoj privatnoj djelatnosti ili privatnoj djelatnosti članova svoje obitelji iskoristi položaj ili ovlast pogodavanjem u natječaju, davanju, preuzimanju ili ugovaranju poslova,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«

Članak 137.

U članku 339. riječi: »ili odgovorna« brišu se.

Članak 138.

Članak 343. mijenja se i glasi:

»(1) Tko zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili tko primi ponudu ili obećanje dara ili kakve druge koristi za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti.

(3) Ako je za posredovanje iz stavka 2. ovoga članka počinitelj primio dar ili kakvu drugu korist, ili ako je primio ponudu ili obećanje dara ili kakve druge koristi za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu, a ne radi se o počinjenju drugoga kaznenog djela za koje je propisana teža kazna,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(4) Tko drugome ponudi, obeća ili dade dar ili kakvu drugu korist, namijenjenu toj osobi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

(5) Tko drugome ponudi, obeća ili dade dar ili kakvu drugu korist, namijenjenu toj osobi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti,

 kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.«

Članak 139.

U članku 344. stavku 1. riječi: »ili odgovorna« brišu se.

U stavku 3. riječi: »jedne do deset« zamjenjuju se riječima: »tri do petnaest«.

Članak 140.

U članku 345. stavku 3. riječi: »jedne do deset« zamjenjuju se riječima: »tri do petnaest«.

Članak 141.

U članku 347. stavku 1. riječi: »ili odgovorna« brišu se, iza riječi: »korist« dodaju se riječi: »za sebe ili drugu fizičku ili prav­nu osobu«, a riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

U stavku 2. riječi: »ili odgovorna« brišu se, iza riječi: »korist« dodaju se riječi: »za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu«, a riječi: »tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 3. riječi: »ili odgovorna« brišu se, iza riječi: »korist« dodaju se riječi: »za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu«, a riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 142.

U članku 348. stavku 1. riječi: »ili odgovornoj« brišu se, iza riječi: »korist« dodaju se riječi: »za sebe ili drugu fizičku ili prav­nu osobu«, a riječi: »tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 2. riječi: »ili odgovornoj« brišu se, iza riječi: »korist« dodaju se riječi: »za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu«, a riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

 U stavku 3. riječi: »ili odgovorne« brišu se.

Članak 143.

U članku 354. stavku 3. riječi: »najmanje jednu godinu« zamjenjuju se riječima: »od jedne do deset godina«.

U stavku 4. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 144.

U članku 364. stavku 4. riječi: »najmanje jednu godinu« zamjenjuju se riječima: »od jedne do petnaest godina«.

Članak 145.

U članku 367. stavku 4. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 146.

U članku 374. stavku 2. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 147.

U članku 376. stavku 2. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 148.

U članku 377. stavku 2. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 149.

U članku 378. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 150.

U članku 379. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 151.

U članku 380. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 152.

U članku 381. stavku 1. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 153.

U članku 383. stavku 1. riječi: »najmanje pet godina« zamjenjuju se riječima: »od pet do petnaest godina«.

Članak 154.

U članku 384. stavku 1. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »od tri do petnaest godina«.

Članak 155.

U svim odredbama Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 129/00. i 51/01.), riječi: »jedinica lokalne samouprave i uprave« zamjenjuju se riječima: »jedinica područne (regionalne) samouprave«, riječi: »tijela lokalne samouprave i uprave« zamjenjuju se riječima: »tijela područne (regionalne) samouprave, riječi: »doktor medicine« i »doktor stomatologije« zamje­njuju se riječju: »liječnik«, riječi: »dugotrajni zatvor« zamjenjuje se riječima: »doživotni zatvor«, a riječi: »kazneni zakon« zamje­njuju se riječima: »kazneni zakonik« u odgovarajućem broju, rodu i padežu.

Članak 156.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. prosinca 2003.

Klasa: 740-02/02-01/04
Zagreb, 9. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.