Odluka o osnivanju Savjeta za mlade

NN 111/2003 (15.7.2003.), Odluka o osnivanju Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1499

Na teme­lju članka 23. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Repub­like Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srp­nja 2003. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA ZA MLADE

I.

Osniva se Savjet za mlade (u da­lj­njem tekstu: Savjet).

II.

Savjet je međuresorno, stručno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelova­nja u koordinaciji provedbe i evaluacije Nacionalnog programa djelova­nja za mlade (u da­lj­njem tekstu: Nacionalni program).

U ostvariva­nju svoje zadaće, Savjet osobito:

1. prati i koordinira rad ministarstava i drugih tijela državne uprave, u vezi provedbe mjera iz Nacionalnog programa;

2. daje stručna miš­lje­nja o pokazate­ljima evaluacije provedbe Nacionalnog programa;

3. sudjeluje u predlaga­nju kriterija za definira­nje pojmova i statusa: »udruga mladih i za mlade« i »nacionalna udruga mladih i za mlade«, u okviru odgovarajućih propisa (prema broju i dobi članova i vodstva, broju i raspodjeli ogranaka, programima usmjerenim mladima, broju i vrsti programa koje izvode na nacionalnoj razini i dr.), te sudjeluje u predlaga­nju kriterija za ostvariva­nje financijske potpore udruga mladih i za mlade;

4. sudjeluje u osmiš­ljava­nju programa ministarstava i drugih tijela državne uprave usmjerenih mladima;

5. daje stručna miš­lje­nja u vezi donoše­nja, provođe­nja i usa­vršava­nja operativnih planova za provedbu Nacionalnog programa;

6. daje preporuke u vezi pravovremenog planira­nja i predla­ga­nja odgovarajućih sredstava na proračunskim pozicijama nosi­te­lja, u skladu s utvrđenim operativnim planovima za provo­đe­nje Nacionalnog programa;

7. sudjeluje u pripremi izvješća o provedbi Nacionalnog programa.

III.

Savjet čine:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za društvene djelatnosti, predsjednik Savjeta,

– zamjenici predsjednika Savjeta:

– ministar prosvjete i športa

– ministar rada i socijalne skrbi

– ravnate­ljica Državnog zavoda za zaštitu obite­lji, materinstva i mladeži

– predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– tajnik

– članovi:

– predstavnik Ministarstva kulture (1 član)

– predstavnik Ministarstva prosvjete i športa (1 član)

– predstavnik Ministarstva rada i socijalne skrbi (1 član)

– predstavnik Ministarstva zdravstva (1 član)

– predstavnik Ministarstva znanosti i tehnologije (1 član)

– predstavnik Ministarstva za obrt, malo i sred­nje poduzetništvo (1 član)

 – predstavnik Državnog zavoda za zaštitu obite­lji, materinstva i mladeži (1 član)

– predstavnik Ureda za udruge (1 član)

– predstavnici znanstvenih i stručnih ustanova (3 člana)

– predstavnici udruga mladih i za mlade (4 člana).

U stručni rad Savjeta, a bez prava glasa prilikom donoše­nja Odluka, mogu se, prema potrebi, uk­ljučiti i druge osobe, o čemu odlučuje Savjet.

Vlada Republike Hrvatske će, na teme­lju prijedloga resornih tijela i institucija, donijeti rješe­nje o imenova­nju osoba iz stavka 1. ove točke, za razdob­lje od jedne godine.

IV.

Predstavnike znanstvenih i stručnih ustanova i predstavnike udruga mladih i za mlade, Vladi Republike Hrvatske predlaže Državni zavod za zaštitu obite­lji, materinstva i mladeži, teme­ljem uvida u djelova­nje na području problematike mladih i prijedloga čelnika navedenih institucija.

V.

Savjet donosi Poslovnik o svom radu.

VI.

Savjet podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvat­ske najkasnije do 15. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu.

VII.

Stručni i administrativni poslovi za Savjet obav­ljaju se u Državnom zavodu za zaštitu obite­lji, materinstva i mladeži.

Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Državnog zavoda za zaštitu obite­lji, materinstva i mladeži.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama.«

Klasa: 023-03/03-02/12
Urbroj: 5030104-03-1
Zagreb, 10. srp­nja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.