Dopuna popisu priznatih sjemenskih sastojina

NN 112/2003 (16.7.2003.), Dopuna popisu priznatih sjemenskih sastojina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1540

Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva, na teme­lju članka 7. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98), objav­ljuje

DOPUNU POPISU

PRIZNATIH SJEMENSKIH SASTOJINA

koje su na zahtjev proizvođača poduzeća »Hrvatske šume« d.o.o. Zagreb izbrisane iz Upisnika proizvođača šumskoga sjemena

69. hrasta luž­njaka u gospodarskoj jedinici ČAZMANSKE NIZINSKE ŠUME, odjel/odsjek 3a, šumarija Čazma, Uprava šuma Bjelovar pod rednim brojem 196.

Klasa: 321-07/03-01/9
Urbroj: 525-1-03-1
Zagreb, 7. srp­nja 2003.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.