Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području županije Splitsko-dalmatinske

NN 112/2003 (16.7.2003.), Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području županije Splitsko-dalmatinske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1542

Na teme­lju članka 7. stavak 1. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine« br. 108/95), a u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet (»Narodne novine« br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE

I.

Točka I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području županije Splitsko-dalmatinske (»Narodne novine« br. 102/96) dopu­njuje se na način da se u podtočki »3. Luke lokalnog značaja« dodaje luka «41) luka Živogošće–Porat«

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/03-02/40
Urbroj: 530-03-03-4
Zagreb, 10. srp­nja 2003.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.