Uredba o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 116/2003 (22.7.2003.), Uredba o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1589

Na teme­lju članka 33. stavka 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoš­ljava­nju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 143/2002) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. srp­nja 2003. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA
S INVALIDITETOM

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapoš­ljava­nje osoba s invaliditetom (u da­lj­njem tekstu: Fond).

(2) Sjedište Fonda je u Zagrebu.

Članak 2.

(1) Osnivač Fonda je Republika Hrvatska.

(2) Prava i dužnosti osnivača obav­ljat će Ministarstvo rada i socijalne skrbi (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo), osim prava i obveza koja prema ovoj Uredbi ima Vlada Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Vlada).

(3) Fond za svoj rad odgovara Vladi.

(4) Vlada osigurava sredstva za osniva­nje i rad Fonda.

Članak 3.

(1) Fond ima svojstvo pravne osobe, s pravima i obvezama propisanim zakonom, ovom Uredbom i Statutom Fonda.

(2) Fond se upisuje u sudski re­gistar.

(3) Fond ima Statut, kojim se uređuju pita­nja određena Zakonom o ustanovama.

Članak 4.

Djelatnost Fonda je:

– provođe­nje politike razvitka i unapređiva­nja profesionalne rehabilitacije i zapoš­ljava­nja osoba s invaliditetom,

– financira­nje ili sufinancira­nje ustanova za profesionalnu rehabilitaciju (članak 16. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoš­ljava­nju osoba s invaliditetom, u da­lj­njem tekstu: Zakon) i radnih centara (članak 22. Zakona),

– isplata novčanog poticaja (članak 30. Zakona),

– sufinancira­nje razvoja postojećih programa, te uvođe­nja novih tehnologija i programa namije­njenih zapoš­ljava­nju osoba s invaliditetom,

– sufinanciranje programa za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom,

– sufinancira­nje i financira­nje programa edukacije stručnih osoba na području profesionalne rehabilitacije,

– sufinancira­nje i financira­nje programa istraživa­nja i razvoja profesionalne rehabilitacije,

– nadzor nad ostvariva­njem prava na novčani poticaj i nad korište­njem drugih sredstava koje je odobrio Fond,

– drugi poslovi predviđeni Statutom Fonda.

Članak 5.

Fond ostvaruje sredstva iz s­ljedećih izvora:

– iz državnog proračuna,

– sredstva posebnog doprinosa (članak 10. stavci 2. i 3. Zakona),

– neutrošena sredstva posebne namjene (članak 31. Zakona),

– darovi i pomoći u novcu domaćih i stranih pravnih i fizičikih osoba,

– drugi prihodi ostvareni na teme­lju zakona i drugih propisa.

Članak 6.

(1) Sredstva Fonda vode se na računu Fonda.

(2) Fond donosi godiš­nji financijski plan.

(3) Godiš­nji financijski plan sadrži prikaz prihoda po ­njihovom izvoru i plan korište­nja sredstava po namjeni.

(4) Fond podnosi Vladi i Ministarstvu izvješće o izvrše­nju financijskog plana.

Članak 7.

(1) U slučaju neostvariva­nja sredstava iz članka 5. ove Uredbe, Fond se uz prethodnu suglasnost ministra financija smije kratkoročno zadužiti najviše do 1/12 godiš­nje­g financijskog plana.

(2) Po odluci Vlade Fond se smije zadužiti i više od 1/12 godiš­nje­g financijskog plana ako je zaduže­nje prouzročeno neostvariva­njem planiranih sredstava po članku 5. podstavak 2. ove Uredbe.

Članak 8.

Tijela Fonda su Upravno vijeće Fonda i ravnate­lj Fonda.

Članak 9.

(1) Fondom uprav­lja Upravno vijeće Fonda.

(2) Upravno vijeće Fonda ima sedam članova.

(3) Članove Upravnog vijeća Fonda imenuje i razrješava Vlada.

(4) Članovi Upravnog vijeća Fonda su predstavnici poslodavaca, sindikata, udruga, osoba s invaliditetom, Ministarstava, Državnog zavoda za zaštitu obite­lji, materinstva i mladeži, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje i Hrvatskog zavoda za zapoš­ljava­nje.

(5) Predstavnike poslodavaca i sindikata predlaže Gospodarsko-socijalno vijeće, a ostale predstavnike predlaže ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 10.

(1) Upravno vijeće Fonda:

– donosi Statut Fonda, Poslovnik o radu Upravnog vijeća Fonda i opće akte predviđene Statutom Fonda,

– donosi godiš­nji financijski plan Fonda,

– odlučuje o sklapa­nju ugovora s osnivačem o sufinancira­nju ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i radnog centra,

– odlučuje o sklapa­nju ugovora s poslodavcem o sufinancira­nju programa za novo zapoš­ljava­nje osoba s invaliditetom,

– odlučuje o sklapa­nju ugovora s poslodavcem o sufinancira­nju programa za održava­nje zaposlenosti osoba s invaliditetom,

– obav­lja i druge poslove predviđene zakonom i Statutom Fonda.

(2) Suglasnost na Statut Fonda i na godiš­nji financijski plan Fonda daje Vlada, a suglasnost na Poslovnik o radu Upravnog vijeća Fonda daje Ministarstvo.

Članak 11.

(1) Vodite­lj Fonda je ravnate­lj Fonda.

(2) Ravnate­lja fonda imenuje Vlada na teme­lju javnog natječaja objav­ljenog u »Narodnim novinama«.

(3) Ravnate­lj Fonda:

– organizira i vodi rad Fonda,

– predstav­lja i zastupa Fond,

– predlaže godiš­nji financijski plan Fonda,

– podnosi izvješće o izvrše­nju financijskog plana Fonda,

– donosi odluku o načinu ostvariva­nja prava na novčani poticaj i odobrava isplatu novčanog poticaja (članci 30. i 41. Zakona),

– odgovoran je za izradu stručne ocjene opravdanosti zahtjeva za sklapa­nje ugovora iz članka 10. stavka 1. podstavaka 3. do 5. ove Uredbe, i na teme­lju odluka Upravnog vijeća Fonda sklapa te ugovore,

– odgovoran je za nadzor nad namjenskim korište­njem sredstava koje je odobrio Fond,

– obav­lja i druge poslove predviđene zakonom i Statutom Fonda.

Članak 12.

Administrativne i tehničke poslove za Fond obav­lja Hrvatski zavod za zapoš­ljava­nje.

Članak 13.

Vlada će imenovati predsjednika i članove Upravnog vijeća Fonda u roku od 60 dana od dana stupa­nja na snagu ove Uredbe.

Članak 14.

Ministarstvo će odluku o raspisiva­nju natječaja za ravnate­lja Fonda objaviti u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

Upravno vijeće Fonda donijet će Poslovnik o radu Fonda u roku od 30 dana od dana svog imenova­nja, a Statut Fonda donijet će u roku od 60 dana od dana svog imenova­nja.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 562-01/03-02/02
Urbroj: 5030104-03-1
Zagreb, 17. srp­nja 2003.

Potpredsjednik
dr. sc.
Goran Granić, v. r.