Uredba o snimanju iz zraka

NN 116/2003 (22.7.2003.), Uredba o snimanju iz zraka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1592

Na temelju članka 126. stavka 5. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 33/2002 i 58/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. srpnja 2003. godine donijela

UREDBU

O SNIMANJU IZ ZRAKA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se pravne i fizičke osobe koje mogu snimati iz zraka područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj, pojam snimanja iz zraka, uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu razvijati, umnožavati i objavljivati snimljene materijale, propisuju postupci za iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvat­ske i način pregleda zračnih snimaka prije uporabe.

Članak 2.

Snimati iz zraka područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja, prostornog uređenja, te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe mogu, osim tijela državne uprave, pravne i fizičke osobe registrirane za izmjeru zemljišta i za snimanje iz zraka.

Pravne i fizičke osobe registrirane za informativnu, izda­vačku, promidžbenu i znanstveno istraživačku djelatnost te zra­čnu plovidbu, mogu snimati iz zraka samo za svoje potrebe.

Članak 3.

Snimanjem iz zraka smatraju se sva snimanja kod kojih se uređaj za snimanje ne nalazi na zemlji, vodi ili objektima na njima.

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe iz članaka 2. i 6. ove Uredbe smiju snimati iz zraka područja i vodene površine u Republici Hrvat­skoj samo nakon pribavljenog odobrenja za razvijanje zračnih snimaka.

Članak 5.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za razvijanje zračnih snimaka podnosi se Državnoj geodetskoj upravi i sadrži:

1. podatke o naručitelju snimanja,

2. podatke o izvršitelju snimanja i dokaz o registriranoj dje­lat­nosti snimanja iz zraka izvršitelja snimanja,

3. podatke o izvršitelju razvijanja,

4. podatke o vremenu snimanja,

5. svrhu snimanja,

6. popis objekata, skicu ili kartu s označenim područjem sni­manja,

7. podatke o vrsti i mjerilu snimanja, kameri, žarišnoj daljini objektiva, filmu ili obliku zapisa (analogni/digitalni),

8. način čuvanja izvornih podataka snimanja.          

Za ciljano snimanje iz zraka pojedinih vojnih, telekomunikacijskih, energetskih i industrijskih objekata, područja nacionalnih parkova i parkova prirode, te drugih zaštićenih dijelova prirode, uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se mišljenje korisnika objekta, odnosno ustanove koja upravlja zaštićenim dijelom prirode.

Članak 6.

Inozemnim pravnim i fizičkim osobama, pravnim osobama koje se bave snimanjem filmova i televizijskih koprodukcija s inozemnim fizičkim i pravnim osobama, te pravnim i fizičkim osobama koje snimaju za njihove potrebe, odobrenje za snimanje iz zraka izdaje Državna geodetska uprava, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva obrane.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka iz stav­ka 1. ovog članka sadrži podatke iz članka 5. ove Uredbe.

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe kojima je izdano odobrenje za razvijanje zračnih snimki, dužne su zračne snimke i dokumentaciju navedenu u odobrenju za razvijanje prije uporabe, a najkasnije u roku od 8 dana od dana snimanja, dostaviti na pregled Državnoj geodetskoj upravi.

Državna geodetska uprava i Ministarstvo obrane će zajed­nički osnovati Povjerenstvo koje će pregledati zračne snimke i, u roku od 15 dana od dana dostave zračnih snimaka, odrediti koji se snimci smiju koristiti u skladu s podnesenim zahtjevom.

Članak 8.

Način rada Povjerenstva propisuju ravnatelj Državne geodetske uprave i ministar obrane Poslovnikom o radu Povjerenstva.

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe iz članaka 2. i 6. ove Uredbe smiju umnožavati, objavljivati ili iznositi zračne snimke iz Republike Hrvatske samo nakon pribavljenog odobrenja Državne geodetske uprave.

Članak 10.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske podnosi se Državnoj geodetskoj upravi.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi vlasnik snimaka ili korisnik uz suglasnost vlasnika.

Članak 11.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za umnožavanje i objavljivanje zračnih snimaka sadrži:

1. puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva,

2. podatke o izvršitelju snimanja, razvijanja, umnožavanja ili objavljivanja snimaka,

3. svrhu i način umnožavanja/objavljivanja snimaka,

4. popis objekata, skicu ili kartu s označenim područjem snimanja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske sadrži podatke iz stavka 1. točaka 1., 2. i 4. ovog članka, kao i podatak o osobi koja će iznositi zračne snimke, te razlog iznošenja zračnih snimaka.

Za zračne snimke koje se iznose iz Republike Hrvatske Državna geodetska uprava obvezna je, prije izdavanja odobrenja za iznošenje zračnih snimaka, pribaviti suglasnost Ministarstva obrane.

Članak 12.

Državna geodetska uprava će odobrenja iz članaka 4., 6. i 9. ove Uredbe izdati podnositelju zahtjeva u roku od 15 dana, računajući od dana predaje urednog zahtjeva.

Članak 13.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Uredbe provodi Državna geodetska uprava u suradnji s Ministarstvom obrane.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 17/93).

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 804-07/03-01/01
Urbroj: 5030115-03-1
Zagreb, 17. srpnja 2003.

Predsjednik
dr. sc.
Goran Granić, v. r.