Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti bilja

NN 117/2003 (23.7.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti bilja

HRVATSKI SABOR

1640

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti bilja, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srp­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2626/2
Zagreb, 18. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a, koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Zaštita bilja, u smislu ovoga Zakona, razumijeva poduzimanje mjera kojima se sprječava unošenje i širenje štetočinja bilja i postupaka za sprječavanje šteta na bilju i biljnim proizvodima od štetočinja bilja.

(2) Integrirana zaštita bilja u smislu ovoga Zakona, je racionalna primjena kombinacije svih raspoloživih mjera zaštite bilja u sustavu integrirane proizvodnje, kojom se napad štetočinja bilja održava ispod praga gospodarskih šteta. Kod suzbijanja štetočinja bilja prednost daje agrotehničkim, biološkim, biotehničkim, mehaničkim i sličnim mjerama, a kemijske mjere koriste se samo kada je to neophodno potrebno. Pri izboru kemijskih sredstava prednost daje onima koja su ekološki prihvatljivija.

(3) Biološka zaštita bilja, u smislu ovoga Zakona je suzbijanje štetočinja bilja u poljoprivredi i šumarstvu primjenom živih prirodnih neprijatelja, antagonista ili konkurenta i drugih organizama koji se mogu sami razmnožavati.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 5. mijenja se i dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(5) Štetočinje bilja iz stavka 1. ovoga članka, s obzirom na opasnost za zdravlje i opstanak pojedinih vrsta bilja i na potencijalne štete za gospodarstvo zemlje, razvrstavaju se u popise štetočinja bilja koji se odnose na zabranu unosa i širenja u Republiku Hrvatsku.

(6) Određene vrste bilja s kojima se prenose štetočinje bilja iz stavka 1. ovoga članka koje predstavljaju opasnost za zdravstveno stanje bilja ili prouzrokuju gospodarski važne štete, razvrstavaju se u popise bilja za koje vrijede posebni uvjeti prilikom uvoza u Republiku Hrvatsku i u popise bilja koje je zabranjeno uvoziti u Republiku Hrvatsku.

(7) Popise štetočinja bilja, popise bilja i biljnih proizvoda za koje vrijede posebni uvjeti i popise bilja koje je zabranjeno unositi/uvoziti u Republiku Hrvatsku, iz stavka 5. i 6. ovoga članka utvrđuje ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar) i objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»U ovom Zakonu navedeni izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Sredstva za zaštitu bilja su pripravci, čisti oblici djelatnih tvari ili tvari koje pospješuju njihovo djelovanje, stavljeni u oblik u kojoj su uporabljivi za krajnje korisnike, a služe za zaštitu bilja i biljnih proizvoda od štetočinja bilja ili utječu na životne procese biljaka na način drugačiji od hranjiva.

2. Pripravci su proizvodi sastavljeni od jedne ili više tvari, od kojih je najmanje jedna djelatna tvar, namijenjeni zaštiti bilja.

3. Djelatne tvari su tvari ili mikroorganizmi uključujući viruse i fitoplazme, koji svojim učinkom štite bilje i biljne proizvode od štetočinja bilja.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođači i uvoznici uređaja i strojeva za primjenu sredstava za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: uređaji i strojevi) smiju ih staviti u promet ako je njihovom upotrebom omogućeno sprječavanje pojave, suzbijanje i uništavanje štetočinja bilja na bilju i biljnim proizvodima i omogućena zaštita od štetnog djelovanja sredstava za zaštitu bilja na bilje, ljude, životinje i ostali okoliš te ukoliko posjeduju svjedodžbu da uređaji ispunjavaju propisane uvjete.

(2) Vlasnici uređaja i strojeva smiju upotrebljavati samo one uređaje i strojeve ispravnost kojih je potvrđena redovitim kontrolnim pregledom.

(3) Vrste uređaja i strojeva koji moraju imati svjedodžbu, uređaji i strojevi za koje je potreban redoviti kontrolni pregled ispravnosti rada, uređaje koji su izuzeti obveze kontrolnih pregleda, uvjete koje moraju ispunjavati uređaji i strojevi, način pregleda uređaja, vođenje evidencije o obavljenom pregledu, obrazac svjedodžbi i visinu troškova ispitivanja uređaja i strojeva propisuje ministar.

(4) Uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za ispitivanje uređaja i strojeva i za izdavanje svjedodžbi te uvjete za pravnu ili fizičku osobu ovlaštenu za redovite kontrolne preglede propisuje ministar.

(5) Pravnu osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka određuje ministar.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove zaštite bilja koje proističu iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te provođenja odredbi međunarodnih konvencija i ugovora iz područja zaštite bilja koje obvezuju Republiku Hrvatsku, obavljaju Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod), osnovan prema odredbama Zakona o ustanovama.

(2) U slučaju potrebe, ministar može odrediti i druge stručne i znanstvene institucije za provođenje određenih poslova i zadataka iz područja zaštite bilja, ako ispunjavaju uvjete koje propisuje ministar.«

Članak 6.

Iza članka 8. dodaju se članci 8.a i 8.b, koji glase:

»Članak 8.a

Poslovi Ministarstva iz područja zaštite bilja su:

1. planiranje i određivanje ciljeva i strategije zaštite bilja,

2. obavljanje organizacijskih poslova zaštite bilja, koordinacija rada i izmjena informacija s drugim tijelima i ustanovama koje obavljaju poslove zaštite bilja,

3. izrada nacrta propisa te briga o njihovom provođenju,

4. obavljanje upravnih i inspekcijskih poslova i zadataka iz područja zaštite bilja određenih ovim Zakonom,

5. provođenje kontinuiranog nadzora nad štetočinjama bilja,

6. analiziranje i ocjenjivanje zdravstvenog stanja bilja i biljnih proizvoda u cilju utvrđivanja pojave i širenja štetočinja bilja u zemlji i inozemstvu,

7. utvrđivanje stupnja rizika u slučaju opasnosti pojave i utvrđivanje novih štetočinja bilja,

8. izrada stručnih podloga za određivanje zaraženih, ugro­ženih i nadziranih područja,

9. uspostavljanje i vođenje upisnika, popisa, i evidencija,

10. prihvaćanje predloženih programa vezanih na propisane mjere sprječavanja unosa i širenja štetočinja bilja i pripremanje fitosanitarnih mjera,

11. provođenje mjera sprječavanja unosa, suzbijanja i iskorjenjivanja štetočinja bilja,

12. izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju bilja (fitocertifikata),

13. stručni nadzor nad provođenjem poslova institucija koje obavljaju poslove zaštite bilja sukladno ovom Zakonu,

14. priprema izvješća, razmjena informacija i drugih materijala vezanih na pojavu i širenje štetočinja bilja koje je Republika Hrvatska obvezna pripremiti i razmjenjivati u skladu s propisima i potpisanim bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima iz područja zaštite bilja,

15. obavješćivanje zemalja izvoznica o zadržanim po­šiljkama bilja i biljnih proizvoda radi neispunjavanja fitosanitarnih zahtjeva,

16. sudjelovanje u pripremi međunarodnih ugovora koje Vlada sklapa na području zaštite bilja te briga o njihovom pro­vođenju,

17. briga o obavještavanju javnosti o poslovima iz područja zaštite bilja od javnog interesa i izdavanje publikacija,

18. briga o provođenju objedinjenih postupaka sukladno propisima i međunarodnim zahtjevima,

19. uspostavljanje i vođenje informacijskog sustava na pod­ručju zaštite bilja,

20. osiguravanje stručnog osposobljavanja zaposlenika Ministarstva,

21. suradnja s ostalim organizacijama i državnim tijelima u zem­lji i inozemstvu,

22. zastupanje Republike Hrvatske u međunarodnim tijelima i organizacijama iz područja zaštite bilja,

23. obavljanje ostalih poslova iz područja zaštite bilja od­ređenih ovim Zakonom i međunarodnim ugovorima i konvencijama iz područja zaštite bilja.

Članak 8.b

(1) U obavljanju poslova iz područja zaštite bilja Ministarstvo vodi sljedeće upisnike:

1. Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetočinja bilja u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenih vrsta bilja i biljnih proizvoda.

3. Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja.

(2) Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u upisnike iz stavka 1. ovoga članka, sadržaj, oblik i način vođenja upisnika te način upisa i brisanje iz upisnika propisuje ministar.

(3) Popisi pravnih i fizičkih osoba upisanih u upisnike iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.«

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Poslovi Zavoda u području zaštite bilja su:

1. praćenje i nadzor nad biljem u rastu i razvoju uključujući uzgojne površine i objekte (polja, nasade, rasadnike, vrtove, staklenike, plastenike, laboratorije) i samoniklu floru, nadzor nad biljem u skladištima ili u prijevozu, u cilju bilježenja podataka o po­javi, intenzitetu, proširenosti, štetama, mjerama zaštite i popratnim pojavama te izvješćivanja o prisutnosti, pojavljivanju i širenju štetočinja bilja koje mogu predstavljati neposrednu ili potencijalnu opasnost te određivanja optimalnih rokova za njihovo suzbijanje,

2. prognoziranje razvoja i povećanja populacije štetočinja bilja i vođenje sustavne evidencije,

3. zdravstveni pregled poljoprivrednog sjemena, poljoprivrednoga sadnog materijala, šumskog sjemena i šumskih sadnica te objekata na kojima se oni proizvode,

4. zaštita ugroženih područja, te utvrđivanje, održavanje i nadzor nad područjima slobodnim od štetočinja bilja,

5. obavljanje dijagnostičkih poslova,

6. provođenje analize rizika od štetočinja bilja i određenih mjera zaštite bilja,

7. provođenje znanstvenih i drugih istraživanja iz područja zaštite bilja,

8. sudjelovanje u pripremanju stručnih podloga za izradu propisa iz područja zaštite bilja i davanje stručnih mišljenja,

9. obučavanje i provođenje sustavne naobrazbe vlasnika bilja i ostalih sudionika u provođenju poslova zaštite bilja,

10. provođenje fizikalno-kemijskih istraživanja sredstava za zaštitu bilja,

11. provođenje bioloških ispitivanja efikasnosti sredstava za zaštitu bilja,

12. utvrđivanje ostataka (rezidua) sredstava za zaštitu bilja na/u bilju, tlu i vodama,

13. određivanje karence za pojedine kulture,

14. obavljanje ostalih poslova iz područja zaštite bilja određenih ovim Zakonom i aktom o osnivanju Zavoda i njegovim Statutom.«

Članak 8.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministar donosi programe i propisuje mjere za zaštitu bilja od štetočinja bilja. Propisane mjere su dužni provoditi svi posjednici bilja.«

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. točka 12. briše se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U skladu s dostignućima znanosti i primjenom dobre gospodarske prakse, ministar može propisati ili narediti i druge mjere i postupke, ako su sukladni s propisima i standardima Europske unije.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 10.

U članku 13. stavku 1. točki 3. riječi: »županijski ured ili gradski ured Grada Zagreba nadležan« zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležne«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci koji glase:

»(2) Posjednik bilja koji je uključen u sustav integrirane proizvodnje dužan je provoditi propisane postupke integrirane zaštite bilja.

(3) Postupke i način primjene integrirane zaštite bilja u sustavu integrirane proizvodnje propisuje ministar uz suglasnost ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja.

(4) Način provođenja postupaka i provjere primjene sredstava za zaštitu bilja iz stavka 1. i 3. ovoga članka, kriterije i metodologiju za uzimanje uzoraka te način uzimanja uzoraka i provjere ostataka sredstava za zaštitu bilja, propisuje ministar u suglasnosti s ministrom zdravstva.«

Članak 11.

U članku 14. stavku 1. riječi: »iznad dozvoljenog postotka štetnosti svih« brišu se.

U stavku 2. riječi: »županijski ured ili gradski ured Grada Zagreba nadležan« zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležni«.

Stavak 4. briše se.

Članak 12.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Sjeme poljoprivrednog bilja, poljoprivredni sadni materijal, sjeme šumskog bilja i šumske sadnice te usjevi i objekti na kojima se oni proizvode (sjemenski usjevi, sjemenske plantaže, rasadnici, prporišta, staklenici, plastenici, botanički vrtovi, arboretumi i sl.) i supstrati na kojima bilje uzgaja, u domaćoj proizvod­nji podliježu svake godine obvezatnom zdravstvenom pregledu, u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Ako se na sjemenu i sadnom materijalu odnosno usjevu i objektu iz stavka 1. ovoga članka pri obvezatnom zdravstvenom pregledu tijekom vegetacije utvrdi prisutnost karantenske štetočinje bilja i/ili propisom određene gospodarski važne štetočinje bilja, naredit će se postupci njihova suzbijanja, iskorjenjivanja ili druge propisane mjere.

(3) Vrijeme, način i učestalost provođenja obvezatnoga zdrav­stvenog pregleda prema vrstama bilja, mjerila za utvrđi­vanje zdravstvenog stanja sjemena, sadnog materijala, odnosno usjeva, objekata i supstrata iz stavka 1. ovoga članka, evidencije o provođenju zdravstvenog pregleda te obrasce svjedodžbi o zdravstvenom stanju propisuje ministar.

(4) Pravnu i fizičku osobu koja provodi zdravstveni pregled određuje ministar.

(5) Uvjete koje mora ispunjavati pravna i fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) U proizvodnji bilja ne smiju se upotrebljavati niti stavljati u prodaju sjeme i sadni materijal koji su zaraženi karantenskom štetočinjom bilja ili određenom gospodarski važnom šte­točinjom bilja u postotku većem od onoga utvrđenog u mjerilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja sjemena, sadnog materijala, objekata i supstrata.

(2) U deklaraciji svakoga izvornog pakiranja sjemena koje je tretirano obvezno se navodi kojom je djelatnom tvari, odnosno sredstvom za zaštitu bilja obavljeno tretiranje, uz napomenu: »sjeme je zatrovano i ne smije se upotrebljavati za prehranu ljudi, domaćih životinja, riba, ptica i divljači«.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na sjeme koje je podvrgnuto samo fumigaciji.

(4) Sjeme određenih biljnih vrsta koje prije upotrebe za vlastitu proizvodnju ili prije stavljanja u prodaju mora biti tretirano odgovarajućim sredstvom za zaštitu bilja, odnosno djelatnom tvari, skupinu sredstva za zaštitu bilja, uvjete tretiranja sjemena, metode provjere kakvoće tretiranja sjemena i uvjete koje mora ispunjavati uvozno tretirano sjeme propisuje ministar.«

 

Članak 14.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetočinja bilja u poljoprivredi i šumarstvu mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju propisanim uvjetima.

(2) Ured za zaštitu bilja utvrđuje rješenjem ispunjavaju li pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka propisane uvjete.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetočinja bilja u poljoprivredi i šumarstvu.

(4) Uvjete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra zdravstva.«

Članak 15.

U članku 25. stavci 4., 6. i 7. brišu se.

 

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 16.

Članak 26. briše se.

Članak 17.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Pošiljke bilja i biljnih proizvoda (u daljnjem tekstu: pošiljke bilja), za koje je obvezan zdravstveni pregled, smiju se uvoziti ili provoziti samo preko ulaznih graničnih prijelaza koje odredi ministar.

(2) Obvezni zdravstveni pregled iz stavka 1. ovoga članka obavlja fitosanitarna inspekcija u Ministarstvu (u daljnjem tekstu: fitosanitarna inspekcija).«

Članak 18.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Za pošiljke bilja koje se uvoze, a kojima se prenose ili se mogu prenositi štetočinje bilja, obvezan je zdravstveni pregled na ulaznom graničnom prijelazu u Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: fitosanitarni pregled).

(2) Ukoliko nema opasnosti za širenje štetočinja bilja, fitosanitarni pregled može se obaviti na službeno određenim mjestima u unutrašnjosti Republike Hrvatske pod carinskim nadzorom, u slučaju i pod uvjetima koje odredi ministar.

(3) Fitosanitarnim pregledom utvrđuje se ispunjava li pošiljka bilja sljedeće uvjete:

1. da ne sadrži bilje ili biljne proizvode čiji je uvoz ili provoz zabranjen ili ograničen odredbama ovoga Zakona ili propisa donijetih na temelju ovoga Zakona,

2. da je prati svjedodžba o zdravstvenom stanju bilja (fitocertifikat) izdana u zemlji izvoznici ili zemlji ponovnog izvoza (reeksporta), u skladu s Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja, ukoliko je ista obvezna,

3. da nije zaražena karantenskom štetočinjom bilja, a pošiljka sjemena i sadnog materijala i određenom gospodarskom štetočinjom bilja iznad dopuštenog postotka propisanog mjerilima iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona,

4. da udovoljava ostalim uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju ovoga Zakona.

(4) Na mjestima pregleda iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju biti osigurani uvjeti za sigurno i kvalitetno obavljanje fitosanitarnog pregleda.

(5) Pošiljke bilja za koje je obvezan fitosanitarni pregled, mjesta pregleda iz stavka 2. ovoga članka, i uvjete iz stavka 4. ovoga članka, propisuje ministar.«

Članak 19.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Sadni materijal višegodišnjih biljaka kojim se prenose ili se mogu prenijeti karantenske štetočinje bilja, čija se prisutnost ne može utvrditi pri obvezatnom zdravstvenom pregledu na graničnom prijelazu (skrivene zaraze), podliježe praćenju zdravstvenog stanja (karantenskom nadzoru).

(2) Vrste sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka, uvjete, vrijeme i mjesto praćenja, način pregleda i izvješćivanja propisuje ministar.

(3) Pravnu ili fizičku osobu za praćenje zdravstvenog stanja iz stavka 1. ovoga članka određuje ministar.

(4) Uvjete koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 20.

Iza članka 29. dodaje se članak 29.a, koji glasi:

»Članak 29.a

(1) Pravne i fizičke osobe koje se bave, proizvodnjom, preradom, uvozom i distribucijom određenih vrsta bilja i biljnih proizvoda moraju biti upisane u Upisnik proizvođača, prera­đivača, uvoznika i distributera određenih vrsta bilja i biljnih proizvoda.

(2) Vrste bilja i biljnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka određuje ministar.«

Članak 21.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Pošiljke bilja iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona, za koje je obvezan fitosanitarni pregled, mora pratiti izvornik svjedodžbe o zdravstvenom stanju bilja (u daljnjem tekstu: fitocertifikat), izdane u zemlji podrijetla u skladu s Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja.

(2) Fitocertifikat mora pratiti i pošiljke bilja koje fizičke osobe unose u Republiku Hrvatsku.

(3) Pošiljku bilja koja je nakon izdavanja fitocertifikata otpremljena iz zemlje podrijetla, a zatim podijeljena u dva ili više dijelova, ili združena s drugim pošiljkama, skladištena ili prepakirana u zemlji koja nije zemlja njezina podrijetla, mora, osim izvornika fitocertifikata ili njegove ovjerene kopije, pratiti i fitocertifikat za ponovni izvoz (reeksportni fitocertifikat), izdan u zemlji ponovnog izvoza.

(4) Ukoliko je pošiljka bilja, koja se uvozi u Republiku Hrvatsku, bila uzastopno uvezena u više različitih zemalja, pa je izdano više reeksportnih fitocertifikata, moraju je, osim izvornog fitocertifikata ili njegove ovjerene kopije, pratiti svi prethodno izdani reeksportni fitocertifikati ili njihove kopije, uključujući i posljednji.

(5) Ministar propisuje vrste, kategorije i količine bilja, koje se smiju uvoziti bez fitosanitarnog pregleda ili fitocertifikata.«

Članak 22.

Iza članka 30. dodaje se članak 30.a, koji glasi:

»Članak 30.a

»(1) Kada fitosanitarnim pregledom utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona, fitosanitarna inspekcija dopustit će uvoz pošiljke bilja.

(2) Ukoliko bilo koji od uvjeta iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona nije ispunjen, fitosanitarna inspekcija rješenjem će zabraniti uvoz pošiljke bilja i naložiti daljnje postupke s pošiljkom: vraćanje pošiljke pošiljatelju, uništenje pošiljke, dezinsekciju ili dezinfekciju pošiljke ili druge propisane postupke.

(3) Utvrdi li fitosanitarna inspekcija fitosanitarnim pregledom da je samo dio pošiljke bilja zaražen štetočinjama bilja iz članka 28. stavka 3. točke 3. ovoga Zakona, može dopustiti uvoz preostalog dijela pošiljke, pod uvjetom da ne postoji opasnost od širenja štetočinja bilja.

(4) Fitosanitarna inspekcija ovjerit će na propisani način, na carinskoj deklaraciji ili pratećoj ispravi, da je uvoz pošiljke dopušten odnosno zabranjen.

(5) Postupke iz stavka 2. ovoga članka, situacije u kojima se primjenjuju i način njihova provođenja te način ovjeravanja isprava iz stavka 4. ovoga članka, propisuje ministar.«

Članak 23.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Pošiljke bilja i biljnih proizvoda koje se provoze preko teritorija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: provozne pošiljke bilja) na način da nema opasnosti od širenja štetočinja bilja, ne podliježu fitosanitarnom pregledu.

(2) Ako se provozna pošiljka bilja ne provozi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili ako se pretovaruje na teritoriju Republike Hrvatske, fitosanitarni pregled je obvezan.

(3) Fitosanitarni pregled provoznih pošiljaka bilja koje se ne provoze u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, obavlja se na ulaznom graničnom prijelazu iz članka 27. ovoga Zakona.

(4) Fitosanitarni pregled provoznih pošiljaka bilja koje se pretovaruju u druga prijevozna sredstva, obavlja se prilikom pretovara na službeno određenom mjestu iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Ako provoznu pošiljku bilja ne prati fitocertifikat, a isti je obvezan, fitosanitarna inspekcija naložit će rješenjem da se pošiljka vrati pošiljatelju ili uništi o trošku prijevoznika.

(6) Ako fitosanitarnim pregledom utvrdi da je provozna pošiljka zaražena karantenskom štetočinjom bilja, a pošiljka sjemena i sadnog materijala i određenom gospodarskom štetočinjom iznad dopuštenog postotka propisanog mjerilima iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona, koja se na mjestu pregleda ne može potpuno suzbiti, fitosanitarna inspekcija rješenjem će zabraniti provoz takve pošiljke i naložiti da se pošiljka vrati pošiljatelju ili uništi, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.«

Članak 24.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Prijevozna sredstva kojima se uvoze i provoze pošiljke bilja ne smiju se otvarati, a pošiljke bilja pregledavati, bez suglasnosti fitosanitarne inspekcije, osim poštanskih i putničkih pošiljaka bilja, čiji sadržaj provjerava carinski službenik.

(2) Iz pošiljaka bilja ne smiju se uzimati uzorci dok fitosanitarna inspekcija ne završi fitosanitarni pregled.«

Članak 25.

U članku 33. stavku 1. riječi: »(skrivena zaraza)«, »laboratorijski« i »laboratorijskog« brišu se.

Članak 26.

U članku 35. stavak 3. briše se.

Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Uvoz, uzgoj i uporaba makro organizama namijenjenih za biološku zaštitu bilja ili za druge namjene, provodi se uz uvjete koje propisuje ministar uz suglasnost ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja.

(5) Do donošenja provedbenog propisa iz stavka 4. ovoga članka, uvoz organizama iz stavka 4. ovoga članka, dopušta se uz odobrenje Ministarstva.«

Članak 27.

U članku 36. stavku 1. riječ: »obvezatnom« zamjenjuje se riječju: »zdravstvenom«.

U stavcima 2. i 4. riječ: »obvezatni« u različitim padežima, briše se.

U stavku 3. riječ: »obvezatni« briše se, iza riječi »izvozi« dodaju se riječi: »zbog opravdanih razloga«, a iza riječi: »prijelazu« dodaju se riječi: »na kojem postoji fitosanitarna inspekcija«.

Članak 28.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uvoznici, prijevoznici, otpremnici i carinski službenici, dužni su o prispijeću pošiljke bilja koja se uvozi ili pretovaruje u provozu, a koja podliježe fitosanitarnom pregledu, izvijestiti fitosanitarnu inspekciju na ulaznom graničnom prijelazu.«

Stavak 3. briše se.

Članak 29.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Promet sredstava za zaštitu bilja, u smislu ovoga Zakona je:

1. Trgovina na veliko sredstvima za zaštitu bilja,

2. Trgovina na malo sredstvima za zaštitu bilja,

3. Skladištenje sredstava za zaštitu bilja.

(2) Promet sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti.

(3) Trgovinu na veliko, u dijelu koji se odnosi na uvoz određenog sredstva za zaštitu bilja, odnosno kupnju tog sredstva na inozemnom tržištu, mogu obavljati samo one pravne osobe koje imaju dozvolu za promet i primjenu tog sredstva ili od njih, odgovarajućim dokumentom, ovlašteni uvoznik.

(4) Osim pravnih osoba iz stavka 2. ovoga članka, trgovinu na malo sredstvima za zaštitu bilja mogu obavljati i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti i ako ispunjavaju i ostale propisane uvjete.

(5) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. i 4. ovoga članka upisuju se u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja.

(6) Osim uvjeta propisanih u stavku 2., 3. i 4. ovoga članka pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja moraju imati uposlenog djelatnika koji ima završen agronomski ili šumarski fakultet određenog studija, odsjeka ili smjera te ispunjavati i posebne uvjete koji se odnose na kadrove te opremu i smještaj.

(7) Uvjete iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka, određeni studij, odsjek ili smjer iz stavka 6. ovoga članka i posebne uvjete koji se odnose na kadrove, opremu i smještaj propisuje ministar.

(8) Ured za zaštitu bilja u jedinicama područne samouprave utvrđuje rješenjem jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 2., 4. i 6. ovoga članka.«

Članak 30.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Radi uređenja prometa i nadzora nad prometom i upotrebom sredstva za zaštitu bilja Ministarstvo prikuplja podatke o sredstvima za zaštitu bilja radi vođenja zbirke podataka o prometu i upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

(2) Radi održavanja zbirki podataka, iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo pribavlja i koristi podatke koje u okviru propisanih zbirki podataka vode druga tijela državne uprave, javne ustanove, proizvođači sredstava za zaštitu bilja i druga ovlaštena tijela.

(3) Način prikupljanja podataka i vođenja zbirke iz stavka 1. i 2. ovoga članka i obvezu čuvanja tajnosti, propisuje ministar uz suglasnost ministra zdravstva i ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja.«

Članak 31.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva za zaštitu bilja stavljaju se u promet na temelju rješenja o dozvoli za promet i primjenu sredstva za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: dozvola), koju izdaje Ministarstvo.

(2) Dozvola se izdaje na prijedlog Komisije.

(3) Prijedlog Komisije temelji se na:

– rezultatima istraživanja i prijedlogu Zavoda i

– rješenju Ministarstva zdravstva o razvrstavanju sredstva za zaštitu bilja u ili izvan skupine otrova sukladno odredbama posebnih propisa.

(4) Prijedlog Zavoda temelji se na provedenim kemijskim, fizikalnim i biološkim istraživanjima sredstava za zaštitu bilja.

(5) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka, neće se izdati za sred­stvo za zaštitu bilja koje sadrži djelatnu tvar čija primjena je zabranjena u Europskoj uniji.

(6) Metode za provođenje kemijskog, fizikalnog i biološkog istraživanja sredstva za zaštitu bilja, kriterije za ocjenu uspješnosti sredstva, način uzimanja uzoraka i podatke koje mora sadržavati dozvola propisuje ministar.

(7) Podnositelj zahtjeva može zatražiti izmjenu, dopunu ili prestanak važnosti izdane dozvole ako su za to ispunjeni propisani uvjeti.

(8) Uvjete iz stavka 7. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 32.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

(1) Iznimno od odredbi članka 40. ovoga Zakona, ministar može, na prijedlog Komisije i uz pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravstva, dozvoliti stavljanje u promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja u ekološkoj proizvodnji i sredstava za zaštitu bilja koja utječu na životne procese na način drugačiji od hranjiva, te dozvoliti proširenje dozvole za male namjene bez provođenja kemijskih, fizikalnih i bioloških istraživanja ili uz samo djelomično provođenje tih istraživanja.

(2) Za sredstvo za zaštitu bilja proizvedeno od djelatnih tvari od kojih je proizvedeno istovjetno sredstvo za zaštitu bilja koje se već nalazi u prometu i za koje je izdana dozvola, a u prometu je u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine i ocijenjeno je uspješnim, može se izdati dozvola samo na temelju kemijskog i fizikalnog istraživanja, za namjene i uz uvjete utvrđene u dozvoli za istovjetno sredstvo. Podnositelj zahtjeva kojem se izdaje takva dozvola snosi punu odgovornost u odnosu na postojeće međunarodne i hrvatske propise patentnog prava.

(3) Smatra se da je sredstvo za zaštitu bilja istovjetno sredstvu za zaštitu bilja koje se već nalazi u prometu, kad ima isti deklarirani sadržaj djelatnih tvari, isti sadržaj emulgatora, otapala i drugih pomoćnih tvari i najmanje istu čistoću i istu vrstu formulacije.

(4) Način, postupak i uvjete za izdavanje dozvole iz stavka 1. i 2. ovoga članka, propisuje ministar.«

Članak 33.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»(1) Na prijedlog Komisije, Ministarstvo može izdati privremenu dozvolu i bez obavljenoga biološkog istraživanja za istu namjenu za koju je sredstvo za zaštitu bilja registrirano u Europskoj uniji.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka važi dok se sredstvo za zaštitu bilja ne istraži u smislu odredbe članka 40. stavka 4. ovoga Zakona ali najduže dvije godine.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je u pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana dobivanja dozvole, obavijestiti Ministarstvo o datumu podnošenja zahtjeva za biološko istraživanje sredstva za zaštitu bilja. U protivnom Ministarstvo će donijeti rješenje o prestanku vrijednosti privremene dozvole.«

Članak 34.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi:

1. domaći proizvođač,

2. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja zastupa inozemnog proizvođača, ako s njim ima sklopljen ugovor o zastupanju.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se Ministarstvu.

(3) Troškove postupka u svezi s izdavanjem dozvole snosi podnositelj zahtjeva. Visinu troškova utvrđuje rješenjem ministar.

(4) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 35.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Dozvola se izdaje s rokom valjanosti do deset godina.

(2) Prije isteka roka valjanosti dozvole iz stavka 1. ovoga članka sredstvo za zaštitu bilja podliježe ponovnom istraživanju radi produženja njezine valjanosti.

(3) Ponovnim istraživanjem iz stavka 2. ovoga članka provjeravaju se kemijska i fizikalna svojstva sredstva te usklađuju uvjeti primjene sredstva za zaštitu bilja sa saznanjima do kojih se došlo tijekom primjene.

(4) Zahtjev za produženje dozvole podnosi se najmanje 6 mjeseci prije isteka valjanosti dozvole.

(5) Ako za razdoblje trajanja valjanosti dozvole proizvođač sazna za neke negativne učinke sredstva za zaštitu bilja, dužan je o tome izvijestiti Ministarstvo.

(6) Sredstva za zaštitu bilja zatečena u prometu, a kojima je istekao rok valjanosti dozvole i sredstva za zaštitu bilja kod kojih je došlo do promjene statusa zastupstva, uvoznika i sl., mogu se prodavati do isteka roka upotrebe proizvoda.

(7) Način, postupak i uvjete za produženje valjanosti dozvole iz stavka 2.,3.,4. i 5. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 36.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođači ili zastupnici sredstva za zaštitu bilja obvezni su obavljati redovnu kontrolu svake serije (šarže) sredstva za zaštitu bilja koje se stavlja u promet radi utvrđivanja jesu li njegova kemijska i fizikalna svojstva u skladu s izdanom dozvolom.

(2) Iznimno, odredba iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na sredstvo za zaštitu bilja iz uvoza, ako zastupnici sredstva za zaštitu bilja posjeduju dokumentaciju obavljene analize serije (šarže) u ovlaštenom laboratoriju u zemlji proizvođača.

(3) Provjera kemijskih i fizikalnih svojstava i biološke učinkovitosti sredstva za zaštitu bilja u smislu stavka 1. ovoga članka obavlja se uzimanjem uzoraka.

(4) Način uzimanja uzoraka i provjere, kriterije i metodologiju iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 37.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Uzorci sredstava za zaštitu bilja mogu se unositi iz inozemstva na temelju rješenja Ministarstva o suglasnosti za uvoz.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na privremeni uvoz sredstva za zaštitu bilja za koje nije izdana dozvola, kojim će se na izričit zahtjev stranog uvoznika tretirati ugovorena količina sjemena, sadnog materijala i biljnog proizvoda koji je proizveden u Republici Hrvatskoj i koji se u cijelosti izvozi.

(3) Uvjete za uvoz iz stavka 1. ovoga članka, sadržaj zahtjeva i izdavanje rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 38.

U članku 49. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Oglašavanje i druge vrste promidžbe sredstava za zaštitu bilja moraju biti usklađene s dozvolom za promet i primjenu tih sredstava za zaštitu bilja.«

Članak 39.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Pravne i fizičke osobe koje se bave poslovima zaštite bilja propisanim ovim Zakonom, moraju voditi propisane evidencije i redovito dopunjavati baze podataka, koje se povezuju u informacijski sustav.

(2) Centralnu bazu podataka informacijskog sustava zaštite bilja, povezivanje s informacijskim sustavima drugih državnih tijela te s međunarodnim informacijskim sustavima na području zaštite bilja vodi Ministarstvo.

(3) Način vođenja evidencija, baze podataka i način povezivanja s drugim zbirkama podataka propisuje ministar«.

Članak 40.

U članku 54. stavku 1. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. za provođenje sustavne naobrazbe vlasnika bilja i ostalih sudionika u provođenju poslova zaštite bilja.«

U stavku 2. riječi: »i 7.« zamjenjuju se riječima: »7. i 8.«

U stavku 4. riječi: «i 7.« zamjenjuju se riječima: »7. i 8.«

Članak 41.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Sredstva za obavljanje poslova iz članka 9. ovoga Zakona osiguravaju se u Državnom proračunu, osim za poslove koji se obavljaju na zahtjev pravnih i fizičkih osoba za koje one plaćaju naknadu sukladno članku 54. ovoga Zakona.«

Članak 42.

U članku 57. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor po ovom Zakonu i propisima donijetim na temelju njega obavlja fitosanitarna inspekcija u Ministarstvu.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Radi obavljanja poslova iz djelokruga fitosanitarne inspekcije u prvom stupnju ustrojavaju se područne jedinice fitosanitarne inspekcije Ministarstva.«

Članak 43.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Fitosanitarna inspekcija u područnim jedinicama Ministarstva:

1. obavlja zdravstveni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih stvari koji su predmet zdravstvenog nadzora, u prometu preko državne granice, unutrašnjosti, na mjestu proizvodnje, prerade, skladištenja, prodaje i sl.,

2. izdaje svjedodžbe o zdravstvenom stanju bilja pošiljaka bilja (fitocertifikat) kad to traži zemlja uvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka provozi,

3. provodi kontrolu bilja u prometu preko državne granice prema propisima o zaštiti ugroženih biljnih vrsta,

4. uzima uzorke pošiljaka bilja u uvozu/izvozu/provozu na propisan način bez naknade vrijednosti uzoraka, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja pošiljaka bilja,

5. kontrolira isprave pravnih i fizičkih osoba u svezi s provođenjem propisa o zaštiti bilja u prometu preko državne granice i na području Republike Hrvatske,

6. kontrolira upis u upisnik pravnih i fizičkih osoba koje se bave uvozom, proizvodnjom i preradom određenih vrsta bilja i biljnih proizvoda,

7. kontrolira provođenje naređenih postupaka suzbijanja štetočinja bilja i drugih postupaka na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona,

8. kontrolira promet sredstava za zaštitu bilja, pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja, u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega,

9. nadzire provođenje postupaka koje je naredilo Ministarstvo u poslovima zaštite bilja,

10. nadzire rad pravnih osoba koje imaju stručnu službu za zaštitu bilja u svezi s provođenjem propisa ili naređenih postupaka za zaštitu bilja od štetočinja bilja,

11. nadzire karantenske objekte i vođenje očevidnika o zdrav­stvenom stanju bilja pod karantenskim nadzorom,

12. nadzire rad pravnih osoba kojima su povjereni određeni poslovi za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj ili drugi upravni poslovi iz područja zaštite bilja,

13. pregledava bilje, zemljište, prostorije za smještaj bilja i biljnih proizvoda, uređaje za preradu bilja, sredstava za prijevoz bilja i strojeve ili uređaje za primjenu sredstva za zaštitu bilja,

14. uzima na propisan način uzorke bilja, radi utvrđivanja njihovoga zdravstvenog stanja,

15. pregledava poslovne spise, isprave, opće akte i drugu dokumentaciju posjednika bilja u svezi s provedbom propisa o zaštiti bilja,

16. nadzire uporabu, skladištenje i primjenu sredstava za zaštitu bilja,

17. uzima uzorke sredstava za zaštitu bilja bez naknade vri­jed­nosti uzetih uzoraka radi provjere kemijskih i fizikalnih svojsta­va i biološke učinkovitosti,

18. uzima uzorke plodina, tla i vode bez naknade vrijednosti uzetih uzoraka radi provjere ostataka (rezidua) sredstava za zaštitu bilja na bilju, u tlu i vodi te ih šalje na analizu radi istraživanja da li ispunjavaju propisane uvjete ili odgovaraju deklariranim svojstvima,

19. izvješćuje nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka, ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

20. prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje njegovih poslova,

21. poduzima i druge radnje i postupke potrebne za provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kao i radnje i postupke za koje je ovlaštena posebnim propisima.«

Članak 44.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) Fitosanitarna inspekcija u Ministarstvu:

1. nadzire provođenje postupaka koje je naredilo Ministarstvo u poslovima zaštite bilja,

2. nadzire rad pravnih osoba koje imaju stručnu službu za zaštitu bilja u svezi s provođenjem propisa ili naređenih postupaka za zaštitu bilja od štetočinja bilja,

3. nadzire karantenske objekte i vođenje očevidnika o zdravstvenom stanju bilja pod karantenskim nadzorom,

4. nadzire rad pravnih osoba kojima su povjereni određeni poslovi za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj ili drugi upravni poslovi iz područja zaštite bilja,

5. pregledava dokumentaciju i nadzire propisane uvjete za sredstva za zaštitu bilja koja se nalaze kod pravne osobe koja obavlja promet sredstvima za zaštitu bilja,

6. uzima uzorke sredstava za zaštitu bilja bez naknade vrijednosti uzoraka radi provjere kemijskih i fizikalnih svojstava i biološke učinkovitosti,

7. uzima uzorke bilja bez naknade vrijednosti uzoraka radi provjere ostataka sredstava za zaštitu bilja na bilju, u tlu i vodi,

8. zabranjuje stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja koja ne odgovaraju uvjetima iz dozvole,

9. pregledava poslovne spise i isprave pravne osobe koja obavlja promet sredstava za zaštitu bilja,

10. organizira provođenje stručnih pregleda radi otkrivanja ili određivanja karantenskih štetočinja bilja,

11. naređuje iskorjenjivanje karantenskih štetočinja bilja,

12. rješava po žalbama protiv rješenja fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama Ministarstva,

13. poduzima i druge radnje i postupke koji su od interesa za cijelo područje Republike Hrvatske, potrebne za provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kao i radnje i postupke za koje je ovlaštena posebnim propisima.

(2) Troškove istraživanja sjemena, sadnog materijala, ostataka (rezidua) i sredstava za zaštitu bilja obavljenih na zahtjev inspekcije iz stavka 1. ovoga članka snosi pravna ili fizička osoba od koje je uzet uzorak radi istraživanja ako rezultati istraživanja nisu u skladu s propisanim standardima.«

Članak 45.

Članak 60. briše se.

Članak 46.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor provode fitosanitarni inspektori.

(2) Poslove fitosanitarnog inspektora obavlja osoba koja ima završen agronomski ili šumarski fakultet određenog studija, odsjeka ili smjera i 5 godina radnog iskustva u struci te položeni stručni ispit za inspektora zaštite bilja.

(3) Određeni studij, odsjek ili smjer iz stavka 2. ovoga članka, program stručnog ispita za fitosanitarnog inspektora, sastav ispitne komisije i način provođenja ispita propisuje ministar.«

Članak 47.

Iza članka 61. dodaje se članak 61.a koji glasi:

»Članak 61.a

(1) U provođenju inspekcijskog nadzora po ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega fitosanitarni inspektor:

1. naređuje provođenje propisanih postupaka radi sprje­čavanja unošenja i širenja štetočinja bilja,

2. naređuje tretiranje bilja i biljnih proizvoda koje se izvozi, ako to zahtijeva zemlja izvoznica,

3. zabranjuje ili ograničava uvoz i provoz određenih vrsta bilja, ako su takvi postupci određeni propisima donijetim na temelju ovoga Zakona,

4. zabranjuje uvoz pošiljaka bilja i biljnih proizvoda pravnim i fizičkim osobama koje nisu upisane u upisnike propisane ovim Zakonom,

5. zabranjuje uvoz ili provoz pošiljke bilja ili dijela pošiljke bilja ako se utvrdi da je pošiljka zaražena karantenskom ili određenom gospodarski važnom štetočinjom bilja koja se na mjestu uvoza ne može suzbiti,

6. naređuje zadržavanje pošiljke bilja pod carinskim nadzorom do završetka inspekcijskog postupka, odnosno dok ne budu poznati rezultati pregleda i službene analize,

7. zabranjuje na određeno vremensko razdoblje sadnju ili sjetvu određenih vrsta bilja,

8. naređuje mjere kojima se isključuje mogućnosti pristupa na mjesto pojave karantenske štetočinje bilja i iznošenje bilja s tog mjesta ako postoji opasnost da se na taj način proširi karantenska štetočinja bilja,

9. zabranjuje stavljanje u unutarnji promet bilja zaraženog karantenskom štetočinjom bilja i upotrebu za proizvodnju bilja i stavljanje u unutarnji promet sjemena i sadnog materijala zaraženog karantenskom štetočinjom bilja i gospodarski važnom štetočinjom bilja kada je postotak zaraze veći od određenog u mjerilima za određivanje zdravstvenog stanja sjemena i sadnog materijala,

10. naređuje uništenje zaraženog bilja i bilja čiji uzgoj ili promet nije u skladu s ovim Zakonom,

11. zabranjuje promet sredstvima za zaštitu bilja pravnim i fizičkim osobama koje nisu upisane u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja,

12. zabranjuje promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja za koje nije izdana dozvola za stavljanje u promet i primjenu u Republici Hrvatskoj ili rješenje kojim se dopušta uvoz tog sredstva,

13. zabranjuje promet sredstvima za zaštitu bilja pravnim i fizičkim osobama ako obavljaju promet protivno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega,

14. zabranjuje stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja i uporabu sredstva za zaštitu bilja, ako utvrdi da sredstvo ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i propisima donesenim na temelju njega (propisana deklaracija, uputstvo, ambalaža, etiketa, razvrstavanje, oznake, uputstvo za uporabu, fizikalno-kemijska svojstva i dr.),

15. naređuje vlasniku, posjedniku ili proizvođaču sredstava za zaštitu bilja uništavanje sredstava na njegov trošak, putem ovlaštenih tvrtki za postupanje sa opasnim otpadom, ako utvrdi da sredstvo ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisa donesenih na temelju njega,

16. naređuje propisane postupke ako utvrdi prekoračenje maksimalno dopuštenih količina (MDK) ostataka (rezidua) sredstava za zaštitu bilja u ili na plodinama,

17. zabranjuje upotrebu i prodaju sjemena koje nije tretirano sredstvom za zaštitu bilja u skladu s propisom donijetim na temelju članka 16. stavka 4. ovoga Zakona,

18. naređuje otklanjanje tehničkih i drugih nedostataka skladišnih objekata i uređaja koji se koriste za proizvodnju bilja i čuvanje biljnih proizvoda,

19. zabranjuje promet uređaja za primjenu sredstva za zaštitu bilja ako ne ispunjavanju propisane uvjete glede ispravnosti, ili ne posjeduju propisanu svjedodžbu,

20. naređuje privremene postupke za sprječavanje štete u slučaju u kojem bi nastupila šteta na području jedinica lokalne samouprave i uprave ili za interes Republike Hrvatske,

21. predlaže brisanje iz upisnika pravnih i fizičkih osoba koje ne ispunjavaju propisane obveze,

22. privremeno oduzima predmet kojim je počinjen prekršaj iz ovoga Zakona, do pravomoćnosti rješenja,

23. određuje mjere pravnim i fizičkim osobama, za ot­klanjanje u određenom roku, nepravilnosti i manjkavosti po ovom Zakonu i pripadajućim provedbenim propisima,

24. naređuje i druge postupke u cilju usklađivanja rada pravnih i fizičkih osoba s odredbama ovoga Zakona,

25. poduzima i druge radnje za koje je ovlaštena posebnim propisima i u skladu s obvezama iz međunarodnih ugovora iz područja zaštite bilja.

(2) Pored ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka, fitosanitarni inspektor u Ministarstvu ima i sljedeća ovlaštenja:

1. naređuje iskorjenjivanje karantenskih štetočinja bilja,

2. naređuje i druge mjere i postupke koji su od interesa za cijelo područje Republike Hrvatske, u cilju usklađivanja rada pravnih i fizičkih osoba sa odredbama ovoga Zakona i propisima donijetim na temelju njega kao i radnje i postupke za koje je ovlaštena posebnim propisima.«

Članak 48.

U članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv rješenja fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama Ministarstva, može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostave rješenja.«

Članak 49.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»(1) Fitosanitarni inspektor ima iskaznicu kojom dokazuje svoj identitet i ovlasti.

(2) Način vođenja očevidnika, obrazac iskaznice i postupak izdavanja iskaznice iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 50.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Fitosanitarni inspektor u obavljanju svog posla koristi zaštitnu odjeću.

(2) Popis i vrstu zaštitne odjeće propisuje ministar.«

Članak 51.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 60.000,00 do 76.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

1. ako ne provede propisane mjere za zaštitu bilja od štetočinja bilja (članak 11.),

2. ako ne postupi ili u određenom roku ne postupi po naredbi ministra u provođenju mjera (članak 12. stavak 1. i 2.),

3. ako ne provede naređene postupke suzbijanja i iskorjenjivanja i druge mjere (članak 15. stavak 2.),

4. ako upotrijebi za proizvodnju bilja ili stavi u prodaju sjeme i sadni materijal koji su zaraženi karantenskom štetočinjom bilja ili određenom gospodarski važnom štetočinjom bilja u postotku većem od onoga utvrđenog u mjerilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja sjemena (članak 16. stavak 1.),

5. ako koristi skladišta i druge objekte ili prostorije za smještaj bilja koje nemaju potrebnu opremu ili ne ispunjavaju druge propisane uvjete za sprječavanje i suzbijanje štetočinja bilja (članak 17. stavak 1.),

6. ako stavi u unutarnji promet bilje koje je zaraženo karantenskom štetočinjom bilja (članak 24. stavak 1.),

7. ako s područja zaraženog karantenskom štetočinjom bilja (zaraženo područje), otpremi bilje bez obvezatnoga zdravstvenog pregleda u mjestu utovara prije otpremanja, u područje koje nije zaraženo karantenskom štetočinjom bilja ili u drugo zaraženo područje ako se prevozi preko nezaraženog područja (članak 25. stavak 1.),

8. ako stavi u promet sredstva za zaštitu bilja za koje nije izdana dozvola (članak 40. stavak 1.),

9. ako stavi u promet sredstvo za zaštitu bilja koje ne udovoljava uvjetima iz dozvole ili ako se primjenom sredstva utvrde negativna svojstva ili štetno djelovanje na čovjeka ili okoliš (članak 45. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom od 8.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako u obavljanju samostalne djelatnosti počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom do 10.000,00 kuna.«

Članak 52.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

1. ako upotrijebi u proizvodnji ili stavi u prodaju sjeme određenih biljnih vrsta što ih odredi ministar bez tretiranja odgovarajućim sredstvom za zaštitu bilja (članak 16. stavak 4.),

2. ako ne obavi mjere iskorjenjivanja na objektima za proizvodnju, smještaj, preradu i čuvanje bilja, uređajima i alatima za primjenu i na sredstvima za prijevoz bilja na kojima je utvrđena karantenska štetočinja bilja (članak 18. stavak 1.),

3. ako unosi ili iznosi bilje i druge predmete (uređaji, strojevi i sl.) kojima se štetočinja bilja može prenijeti dok se ne iskorijeni (članak 18. stavak 2.),

4. ako se bavi suzbijanjem i iskorjenjivanjem štetočinja bilja, a ne ispunjava propisane uvjete (članak 19. stavak 1.),

5. ako ne uništi bilje koje je zaraženo karantenskom štetočinjom bilja koja se ne može suzbiti na drugi način, a bilje se ne može upotrijebiti u druge svrhe bez opasnosti od širenja karantenske štetočinje bilja ili ako je uzgoj toga bilja zabranjen (članak 20. stavak 1.),

6. ako stavi u unutarnji promet bilje koje je zaraženo gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad postotka određenog mjerilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja sjemena i sadnog materijala (članak 24. stavak 1.),

7. ako obavlja promet sredstava za zaštitu bilja, a ne udovoljava propisanim uvjetima (članak 38.),

8. ako stavi u promet sredstvo za zaštitu bilja, a istekao je rok valjanosti dozvole (članak 41. stavak 2.),

9. ako ne izvijesti Ministarstvo o produženju valjanosti dozvole (članak 43. stavak 4.),

10. ako sredstvo za zaštitu bilja stavi u promet protivno članku 49. stavku 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona,

11. ako provodi oglašavanje i druge vrste promidžbe sredstva za zaštitu bilja koje nije u skladu s dozvolom za promet i primjenu tog sredstva (članak 49. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom od 6.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako u obavljanju samostalne djelatnosti počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu do 10.000,00 kuna.«

Članak 53.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

1. ako stavi u promet uređaje za primjenu sredstva za zaštitu bilja koji ne posjeduju propisanu svjedodžbu (članak 6. stavak 1. i 3.),

2. ako ne provede preventivne mjere za sprječavanje pojave štetočinja bilja iznad dopuštenog postotka štetnosti (članak 14. stavak 1.),

3. ako na deklaraciji svakog pakiranja sjemena koje je podvrgnuto tretiranju ne bude označena djelatna tvar odnosno sredstvo za zaštitu bilja kojim je obavljeno tretiranje ili ne bude upisana propisana klauzula (članak 16. stavak 2.),

4. ako nije upisana u propisane upisnike (članci 19., 29.a i 38.),

5. ako neovlašteno daje podatke o karantenskoj štetočinji bilja ili daje podatke protivno propisu ministra (članak 21.),

6. ako otpremi sadni materijal s objekta na kojem je proizveden bez obvezatnoga zdravstvenog pregleda (članak 25. stavak 2),

7. ako ne provodi propisane uvjete karantenskog nadzora (članak 29.),

8. ako bez odobrenja Ministarstva uvozi uzorke bilja bez svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljke bilja ili ako uvozi, uzgaja ili upotrebljava organizme namijenjene biološkoj zaštiti bilja ili drugoj namjeni suprotno propisanim uvjetima (članak 35.),

9. ako promet sredstava za zaštitu bilja obavlja suprotno propisanim uvjetima (članak 38. stavak 6.),

10. ako ne obavi redovnu kontrolu svake serije (šarže) sredstva koje je stavlja u promet (članak 44. stavak 1. i 2.),

11. ako upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja protivno članku 50. ovoga Zakona,

12. ako ne postupi po naređenim mjerama fitosanitarnog inspektora (članak 61.a),

13. ako ne omogući obavljanje nadzora i ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 64).

(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako u obavljanju samostalne djelatnosti počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom do 10.000,00 kuna.«

Članak 54.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

1. ako ne postupi po odredbama članka 13. ovoga Zakona,

2. ako uvozi ili provozi bilje izvan određenih graničnih prijelaza (članak 27. stavak 1.),

3. ako uveze pošiljke bilja i biljnih proizvoda i drugih predmeta nadzora suprotno odredbama članka 28. ovoga Zakona,

4. ako provozi pošiljke bilja preko teritorija Republike Hr­vat­ske suprotno odredbama članka 31. ovoga Zakona,

5. ako pošiljku bilja koja se uvozi otvara ili pregledava i iz njih uzima uzorke bez suglasnosti fitosanitarne inspekcije, osim poštanskih pošiljaka bilja (članak 32.),

6. ako izveze ili reeksportira pošiljku bilja uključujući i bilje iz slobodnih carinskih zona i konsignacijskih skladišta, bez zdrav­stvenog pregleda i svjedodžbe o zdravstvenom stanju bilja, odnosno zdravstvene svjedodžbe za reeksport bilja ako to zahtijeva zemlja izvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka provozi (članak 36. stavak 1.),

7. ako ne izvijesti o prispijeću pošiljke bilja (članak 37. stavak 1.),

8. ako unese iz inozemstva, bez prethodnog rješenja Ministarstva o suglasnosti za uvoz, uzorke sredstava za zaštitu bilja (članak 48. stavak 1.),

9. ako nastane šteta primjenom upute za upotrebu sredstva za zaštitu bilja, koja je u suprotnosti s dozvolom (članak 52.),

10. ako u propisanom roku ne uskladi svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona (članak 75.).

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako u obavljanju samostalne djelatnosti počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom do 8.000,00 kuna.«

Članak 55.

Članci 71. i 73. brišu se.

Članak 56.

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Postojeće pravne i fizičke osobe koje se bave poslovima suzbijanja i iskorjenjivanja štetočinja bilja iz članka 19. ovoga Zakona te pravne i fizičke osobe koje se bave prometom sredstvima za zaštitu bilja iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku jedne godine od dana stupanja na snagu propisa iz članka 19. stavka 4. i članka 38. stavka 7. ovoga Zakona.«

Članak 57.

U cijelom tekstu Zakona, riječi: »granična inspekcija zaštite bilja« i riječi: »inspekcija zaštite bilja« u određenom padežu za­mjenjuju se riječima: »fitosanitarna inspekcija« u odgovarajućem padežu.

Članak 58.

(1) Vlada Republike Hrvatske u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojit će područne jedinice fitosanitarne inspekcije Ministarstva.

(2) Danom stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka dosadašnji uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba prestaju obavljati poslove inspekcije zaštite bilja.

(3) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka dosadašnja tijela iz stavka 2. ovoga članka nastavit će obavljati inspekcijske poslove zaštite bilja s djelokrugom određenim do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, dosadašnji granični inspektori zaštite bilja u Ministarstvu nastavljaju s radom u provedbi inspekcijskog nadzora s djelokrugom granične inspekcije zaštite bilja određenim do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Danom stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka službenicima u uredima državne uprave iz stavka 2. ovoga članka prestaje radni odnos na temelju rješenja o postavljanju u zvanje inspektora na temelju Zakona o zaštiti bilja.

Članak 59.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da izradi i objavi pročišćeni tekst Zakona o zaštiti bilja.

Članak 60.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/03-01/01
Zagreb, 14. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.