Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 117/2003 (23.7.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

1643

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osigura­nju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srp­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2603/2
Zagreb, 16. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01. i 147/02.) u članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U staž osiguranja računa se razdoblje provedeno u zaposlenju s punim radnim vremenom prema propisima o radu.«

Članak 2.

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik zaposlen s nepunim radnim vremenom kada navrši 65 godina života (muškarac), odnosno kada navrši 60 godina života (žena) i ako provede 15 godina u osiguranju.«

Članak 3.

U članku 181. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osiguranicima iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju do 31. prosinca 2007. za stjecanje prava na starosnu mirovinu snižava se dobna granica prema dobnoj granici propisanoj člankom 178. i 179. ovoga Zakona.«

Članak 4.

(1) Osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona bile zaposlene s nepunim radnim vremenom i provele 15 godina u osiguranju mogu steći pravo na starosnu mirovinu prema odred­bi članka 2. ovoga Zakona.

(2) Pravo na starosnu mirovinu prema stavku 1. ovoga članka pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojemu je podnijet zahtjev za mirovinu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/03-01/02
Zagreb, 14. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

 Predsjednik
Hrvatskoga sabora
 
Zlatko
Tomčić, v. r.