Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 117/2003 (23.7.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1645

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostite­ljskoj djelatnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srp­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2604/2
Zagreb, 16. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 48/95., 20/97., 46/97. – pročišćeni tekst, 68/98., 45/99., 76/99., 92/01., 117/01., 4/02. i 49/03. – pročišćeni tekst) u članku 25. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležni ured na zahtjev ugostitelja utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za vrstu i kategoriju smještajnih objekata, osim vrsta navedenih u članku 27. stavku 1. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Rješenja iz stavka 2. i 3. ovoga članka upisuju se u Upisnik o minimalnim uvjetima, odnosno u Upisnik o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih objekata koje vodi nadležni ured.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i 3.«.

Članak 2.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo turizma na zahtjev ugostitelja rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za smještajne objekte iz skupine »hoteli«, za vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama, te za smještajne objekte iz skupine »kampovi i druge vrste objekata za smještaj« za vrste kampovi koji se kategoriziraju.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Troškove postupka iz stavka 1. i 2. ovoga članka snosi ugostitelj.«

Članak 3.

 U članku 29. stavku 1. riječ: »dvije« zamijenjuje se riječju: »tri«, a na kraju rečenice dodaju se riječi: »za objekte iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 4.

U članku 73. stavak 2. mijenja se i glasi:

 »(2) Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 117/01.) obavljaju ugostiteljsku djelatnost u smještajnim objektima iz skupine: »kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, dužni su najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu propisa iz članka 72. stavka 2. ovoga Zakona, pribaviti rješenje o kategorizaciji smještajnog objekta.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

 »(3) Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 117/01.) obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima i catering objektima, dužni su u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu propisa iz članka 72. stavka 2. ovoga Zakona, podnijeti nadležnom uredu zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu objekta.«

Članak 5.

Ugostitelju koji u propisanom roku ne pribavi rješenje o kategorizaciji smještajnog objekta (članak 73. stavak 2.), odnosno ne podnese nadležnom uredu zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu objekta (članak 73. stavak 3.), nadležno tijelo državne uprave rješenjem će zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 6.

Zahtjevi iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona podneseni Ministarstvu turizma koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona, bez odgode će se dostaviti nadležnim uredima na rješavanje.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-02/03-01/01
Zagreb, 14. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

 Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko
Tomčić, v. r.