Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima

NN 117/2003 (23.7.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima

HRVATSKI SABOR

1646

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brd­sko-planinskim područjima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srp­nja 2003.

Broj: 01-081-03-2605/2
Zagreb, 16. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BRDSKO-
-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Zakonu o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, br. 12/02. i 32/02.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Brdsko-planinska područja u smislu ovoga Zakona jesu područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvat­ske radi poticanja demografske obnove, naseljavanja i stvaranja preduvjeta da se prirodni i ini gospodarski resursi što kvalitetnije koriste za gospodarski razvoj ovih područja i Republike Hrvatske u cjelini, uz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, te kvalitetnije i ravnomjernije rješavanje socijalnih prilika i gospodarskog rasta i razvoja svih područja Republike Hrvatske.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Pod brdsko-planinskim područjima razumijevaju se područja čija nadmorska visina, nagib i vertikalna raščlanjenost terena te njima uvjetovane pedološke, klimatske i druge prirodne osobitosti predstavljaju otežane uvjete za život i rad stanovnika.

Status pripadnosti brdsko-planinskim područjima utvrđuje se na razini jedinica lokalne samouprave.

Status brdsko-planinskog područja u smislu ovoga Zakona ne može ostvariti jedinica lokalne samouprave:

– na otocima,

– utvrđena kao područje posebne državne skrbi sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 73/00., 87/00., 94/01. i 88/02.),

– koja se svojim teritorijem proteže uz morsku obalu i ima gustoću naseljenosti veću od 20 stanovnika po kilometru kvadratnom,

– koja ima gustoću naseljenosti veću od 40 stanovnika po kilometru kvadratnom i čiji su proračunski prihodi i primici po glavi stanovnika umanjeni za pomoć, donacije, prihode od prodaje nefinancijske imovine te primitke od financijske imovine i zaduživanja veći za više od 50% od prosjeka jedinica lokalne samouprave koje udovoljavaju osnovnim geomorfološkim varijablama za ulazak u brdsko-planinska područja, a nisu obuhvaćeni podstavkom 1., 2. i 3. ovoga stavka.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»U smislu ovoga Zakona status brdsko-planinskog područja imaju sljedeće jedinice lokalne samouprave:

– gradovi: Buzet, Čabar, Delnice, Imotski, Lepoglava, Ogulin, Orahovica, Senj, Sinj, Trilj, Vrbovsko i Vrgorac,

– općine: Bistra, Budinšćina, Cerovlje, Čavle, Dicmo, Đurmanec, Fužine, Gračišće, Jelenje, Jesenje, Kalnik, Kaptol, Karlobag, Klana, Klis, Lobor, Lokve, Lovreć, Lupoglav, Ljubešćica, Matulji, Motovun, Mrkopalj, Muć, Novi Golubovec, Podbablje, Primorski Dolac, Radoboj, Ravna Gora, Skrad, Stubičke Toplice, Šestanovac i Vinodolska općina.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Za brdsko-planinska područja izradit će se Program održivog razvoja brdsko-planinskih područja.

Program održivog razvoja brdsko-planinskih područja donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju kojeg će se izrađivati operativni programi poticanja razvoja brdsko-planinskih područja.

Program održivog razvoja iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izrađuje u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo i jedinicama lokalne samouprave na brdsko-planinskim područjima.«

Članak 5.

Članak 5. briše se.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1. riječ: »plodina« zamjenjuje se riječju: »plodova«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Najbliža šumarija »Hrvatskih šuma« izdat će na zahtjev osobe iz stavka 1. ovoga članka posebno dopuštenje za ubiranje šumskih plodova i vršiti kontrolu.«

U stavku 3. riječ: »iskaznica« zamjenjuje se riječima: »posebno dopuštenje«.

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. riječ: »koncesiju« zamjenjuje se riječju: »zakup«.

U stavku 3. riječi: »koncesiju, odnosno povlasticu za organiziranje« zamjenjuje se riječju: »zakup«.

Članak 8.

Iza članka 7. dodaju se članci 7.a, 7.b i 7.c koji glase:

»Članak 7.a

Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina propisana člankom 20. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 73/00., 87/00., 94/01. i 88/02.) primjenjuju se i na brdsko-planinska područja.

Članak 7.b

Porezne olakšice za treću skupinu područja posebne državne skrbi propisane člankom 40. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 127/00. i 150/02.) i člankom 13. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 127/00.) primjenjuju se i na brdsko-planinska područja.

Članak 7.c

Porezni prihodi s naslova poreza na dohodak i poreza na dobit koji se ostvare na području jedinice lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskih područja, a prema članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01. i 150/02.) pripadaju državnom proračunu, u razdoblju utvrđenom člankom 14.a Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97. i 73/00.) prihodi su jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja.«

Članak 9.

Članci 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,17., 18., 19., 20. i 22. brišu se.

Članak 10.

Vlada Republike Hrvatske donijet će Program iz članka 4. ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« s tim da se odredbe iz članka 8. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na naknadu za iskorištavanje mineralnih sirovina primjenjuje od 1. siječnja 2004., a porezne olakšice i porezni prihodi s naslova poreza na dohodak i poreza na dobit primjenjuju se od 1. srpnja 2003.

Klasa: 015-01/03-01/06
Zagreb, 14. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

 Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.