Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige naloga

NN 118/2003 (24.7.2003.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige naloga

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1653

Na temelju odredbi članka 12. točke 1. i članka 63. stavka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2003. godine donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE NALOGA

Članak 1.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja knjige naloga (dalje: Pravilnik) uređuje se sadržaj i način vođenja knjige naloga, koju je dužno voditi ovlašteno društvo u svezi s obavljanjem poslova s vrijednosnim papirima.

KNJIGA NALOGA

Članak 2.

1) Knjiga naloga je zbir svih pojedinačnih naloga koje je prihvatilo ovlašteno društvo.

2) Nalog je jednostrana izjava volje nalogodavca upućena usmeno, u pisanom obliku ili u obliku elektronskog zapisa nalogoprimcu, odnosno ovlaštenom društvu, da u svoje ime, a za račun nalogodavca obavi određeni posao s vrijednosnim papirom.

3) Upisom naloga u knjigu naloga smatra se da je ovlašteno društvo prihvatilo nalog.

SADRŽAJ KNJIGE NALOGA

Članak 3.

1) Knjiga naloga mora sadržavati sljedeće podatke o prihva­ćenom nalogu:

1. redni broj u knjizi naloga,

2. vrstu naloga (kupnja ili prodaja),

3. datum, vrijeme: sat i minutu prihvaćanja i izlaganja naloga na trgovinski sustav burze,

4. rok izlaganja naloga ako je izričito drugačije određen,

5. način zaprimanja naloga,

6. ime, prezime, adresu, broj osobne iskaznice, odnosno broj putovnice za stranog državljana – ako je nalogodavac fizička osoba, odnosno tvrtku, matični broj, sjedište, ime i prezime ovlaštenog zastupnika – ako je nalogodavac pravna osoba,

7. oznaku računa nalogodavca,

8. vrstu i oznaku vrijednosnog papira,

9. količinu vrijednosnih papira,

10. cijenu, izraženu jedinično – za dionice u kunama i lipama, a za dužničke vrijednosne papire u postotku od njihove nominalne vrijednosti (cijena na nalogu za kupnju izražava se kao maksimalna cijena koju je nalogodavac spreman platiti, odnosno na nalogu za prodaju cijena se izražava kao minimalna cijenu koju je nalogodavac spreman prihvatiti za prodaju vrijednosnih papira),

11. napomenu da je nalogodavac upoznat s općim uvjetima ugovora o nalogu i načinom obračuna naknade koju mora platiti za izvršenje naloga,

12. rok do kojega nalog vrijedi,

13. podatke o izmjeni naloga: datum i vrijeme, način izmjene, te broj novog naloga ukoliko je na nalogu povećavana količina vrijednosnih papira ili je mijenjana cijena,

14. podatke o opozivu naloga: datum i vrijeme, te način opoziva,

15. oznaku statusa naloga: otvoren, opozvan, izvršen, djelo­mično izvršen, izmijenjen, istekao.

2) Pored podataka iz stavka 1. ovoga članka, knjiga naloga mora sadržavati i podatke o izvršenju naloga i to:

1. datum i vrijeme izvršenja,

2. oznaku burze,

3. količinu vrijednosnih papira po dinamici izvršenja ukoliko je nalog djelomično izvršavan u više transakcija ili zajedničkim izlaganjem,

4. cijenu,

5. ukupnu vrijednost,

6. redni broj transakcije na burzi.

3) Knjiga naloga može, prema odluci ovlaštenog društva, sadržavati i druge podatke osim podataka propisanih Pravilnikom.

NAČIN VOĐENJA KNJIGE NALOGA

Članak 4.

Knjiga naloga vodi se u elektronskom obliku i nalazi se u poslovnim prostorijama ovlaštenog društva.

Članak 5.

Nalozi se upisuju u knjigu naloga kronološkim redoslijedom prihvaćanja i označavaju pripadajućim rednim brojem.

DOSTAVLJANJE PODATAKA KOMISIJI

Članak 6.

1) Ovlašteno društvo dužno je Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske omogućiti uvid u knjigu naloga i u svaki pojedini nalog.

2) Ovlašteno društvo dužno je na traženje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske bez odlaganja dostaviti ispis iz knjige naloga i ispis pojedinog naloga i to na traženi način.

3) Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske može odrediti da ispis iz knjige naloga kao i ispis pojedinog naloga ovlašteno društvo dostavi:

a) telefaksom,

b) elektronskim putem,

c) poštom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 011-01/03-01/06
Urbroj: 567-03/03-01
Zagreb, 10. srpnja 2003.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Republike Hrvatske
Miljenko
Fičor, v. r.